Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening 2019

Geldend van 05-11-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden;

gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

College

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden.

Inwoner

Ingezetene van 18 jaar en ouder die op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bij een gemeente is ingeschreven.

Schuldhulpverlening

Het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg.

Verzoeker

inwoner die zich tot het college heeft gewend voor schuldhulpverlening.

Kredietbank Nederland

Landelijke organisatie die voor de gemeente Heusden schuldhulpverlening verzorgt.

O3

Samenwerkingsverband waar o.a. de sociaal maatschappelijke hulp bij schulden is belegd.

Artikel 2 Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

Alle inwoners van de gemeente Heusden kunnen zich tot het college wenden voor schuldhulpverlening. Met uitzondering van de door de wet uitgesloten groep in artikel 3 lid 4 van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening zijnde de vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 3 Aanbod schuldhulpverlening

 • 1.

  Het college verleent aan verzoeker schuldhulpverlening, door inzet van de dienstverlening van de Kredietbank Nederland en waar nodig O3, indien het college schuldhulpverlening noodzakelijk acht. De aanvraag wordt uitgevoerd conform de subsidieafspraken met de Kredietbank Nederland. Indien de noodzaak niet aanwezig wordt geacht door het college, kan een aanvraag worden geweigerd.

 • 2.

  De vorm waarin de gemeente schuldhulpverlening aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en kan dus per situatie verschillen. De factoren die een rol kunnen spelen zijn:

  • a.

   zwaarte c.q. omvang van de schulden;

  • b.

   psychosociale situatie;

  • c.

   houding en gedrag van verzoeker;

  • d.

   een eventueel eerder gebruik van schuldhulpverlening.

 

Artikel 4 Verplichtingen

 • 1.

  Verzoeker doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op schuldhulpverlening, zowel bij de aanvraag als gedurende de looptijd van het schuldhulpverleningstraject.

 • 2.

  Verzoeker is verplicht om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is gedurende de aanvraagperiode en tijdens het schuldhulpverleningstraject. De medewerking bestaat onder andere uit:

  • a.

   het nakomen van afspraken;

  • b.

   geen nieuwe schulden aangaan;

  • c.

   het zich houden aan de bepalingen van de schuldregelingsovereenkomst en de gedragscode schuldregeling van de NVVK.

 

Artikel 5 Beëindigen - hersteltermijn

 • 1.

  Als verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 4 kan het college besluiten om schuldhulpverlening te beëindigen.

 • 2.

  Alvorens te besluiten tot beëindiging, wordt verzoeker tenminste eenmaal een redelijke hersteltermijn geboden om alsnog, binnen de gestelde termijn, de gevraagde medewerking te verlenen of informatie te verstrekken.

 

Artikel 6 Beëindiginggronden

Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, kan het college besluiten tot beëindiging van de schuldhulpverlening indien:

 • a.

  het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond;

 • b.

  de schuldenaar zijn beschikbare aflossingscapaciteit niet wil gebruiken ter delging van zijn schulden;

 • c.

  op grond van – zo later is gebleken – onjuiste gegevens schuldhulpverlening aan betrokkene is toegekend, terwijl indien dit ten tijde van de besluitvorming bekend was geweest bij het college, een andere beslissing zou zijn genomen;

 • d.

  belanghebbende zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject, misdraagt;

 • e.

  de schuldenaar in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden zelfstandig te beheren;

 • f.

  de geboden hulpverlening, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de schuldenaar, niet (langer) passend is.

 •  

Artikel 7 Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  Het college kan in zeer bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien onverkorte toepassing daarvan aanleiding geeft of zou leiden tot disproportionaliteit, onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorzien, beslist het college.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 5 november 2019 en wordt aangehaald als de regeling ‘Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening 2019’.

 • 2.

  De regeling ‘Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening’ van 4 juli 2012 komt hiermee te vervallen.

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden op

5 november 2019.

Toelichting

In deze beleidsregels is de schuldhulpverlening beter toegankelijk gemaakt. Ook voor doelgroepen die voorheen werden geweigerd. Alleen het rechtmatig verblijf in Nederland blijft een harde eis.

Ook is het nog altijd mogelijk om de schuldregeling te weigeren of te beëindigen als een inwoner onvoldoende medewerking verleent binnen zijn vermogen.

Door de beleidsregels hierop aan te passen, sluiten ze beter aan op de bestaande praktijk.

In de praktijk wordt al veel maatwerk verricht in situaties die volgens de eerdere beleidsregels zouden zijn afgewezen.

Waar schulden (nog) niet geregeld kunnen worden vanwege het ontbreken van inkomen of het ontbreken van een vaste verblijfplaats, kan nu duurzame financiële dienstverlening worden ingezet. Zo kan er toch enige stabiliteit worden geboden in een lastige situatie.

Ook voor zelfstandig ondernemers en ZZP-ers is er een aanbod beschikbaar.

Voor iedere bijzondere situatie kan toch een vorm van maatwerk worden geleverd.

Hiermee wordt de toegang tot de schuldhulpverlening voor iedereen mogelijk.