Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent delegatie (Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent delegatie (Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020)

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Gelet op:

 • -

  artikel 14, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

 • -

  artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de artikelen 10:13 tot en met 10:21 van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit:

Vast te stellen:

Het delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de omgevingsdienst;

 • b.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst;

 • c.

  directeur: de directeur van de omgevingsdienst, bedoeld in artikel 26 van de regeling, tevens secretaris van het algemeen en het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst;

 • d.

  omgevingsdienst: de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

 • e.

  regeling: de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Artikel 2: Delegatie

Het algemeen bestuur draagt aan het dagelijks bestuur de bevoegdheden over, die in het kader van artikel 14, lid 1 van de regeling aan het algemeen bestuur zijn toegekend, voor zover andere bepalingen in de regeling en wettelijke bepalingen zich niet tegen die overdracht verzetten.

Artikel 3: Specifieke delegaties

 • 1. Dit besluit is niet van toepassing op bevoegdheden die door het algemeen bestuur op basis van specifieke verordeningen, regelingen en/of besluiten aan het dagelijks bestuur of anderen worden overgedragen, dan wel waarvan in die specifieke verordeningen, regelingen en/of besluiten voor de uitvoering een mandaat, machtiging of volmacht wordt verleend.

 • 2. De in artikel 4 gegeven bevoegdheid aan het dagelijks bestuur om gedelegeerde bevoegdheden in mandaat op te dragen aan de directeur is niet van toepassing, indien het algemeen bestuur in specifieke verordeningen, regelingen en/of besluiten die bevoegdheid nadrukkelijk ontzegt.

Artikel 4: Mandaat en ondermandaat

 • 1. Het dagelijks bestuur kan de aan hem gedelegeerde bevoegdheden in mandaat overdragen aan de directeur.

 • 2. De directeur kan de aan hem gemandateerde bevoegdheden in ondermandaat opdragen aan het overig personeel, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de regeling.

 • 3. Een mandaat of ondermandaat wordt schriftelijk gegeven, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5: Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020.

Artikel 6: Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit wordt bekend gemaakt in het blad Gemeenschappelijke Regeling OMWB en treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2. Het Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vastgesteld op 12 december 2012 wordt hierbij ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van 4 december 2019.