Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Wolvega 2020

Geldend van 11-12-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Wolvega 2020

De raad van de gemeente Weststellingwerf;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

b e s l u i t

de navolgende Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Wolvega 2020 vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  openbare aankondiging: iedere aankondiging in letters, cijfers, tekens, logo’s, symbolen of kleuren of een reclamevoorwerp, of een combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg;

 • 2.

  vestiging: een gebouw, of een deel van een gebouw, dat door één organisatie of bedrijf wordt gebruikt en waarbij één naam wordt gevoerd;

 • 3.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij directe of indirecte steun vindt in of op de grond;

 • 4.

  jaar: een kalenderjaar;

 • 5.

  Wet WOZ: de Wet waardering onroerende zaken;

 • 6.

  onroerende zaak: als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken;

 • 7.

  WOZ-waarde: de op voet van hoofdstuk IV van de Wet WOZ voor het kalenderjaar, als bedoeld in artikel 6, voor de onroerende zaak vastgestelde waarde.

Artikel 2 Belastinggebied en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam reclamebelasting wordt, binnen het aangewezen gebied van Wolvega zoals door omlijning aangeduid op de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart met het nummer 0098140297 (bijlage 1), een directe belasting geheven voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Het aangewezen gebied maakt onderscheid tussen het centrum en bedrijventerrein en overig.

 • 2.

  Tot het gebied centrum, als bedoeld in lid 1, behoren de adressen zoals opgenomen in de adressenlijst (bijlage 2).

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De reclamebelasting wordt geheven van degene die een openbare aankondiging heeft, dan wel ten behoeve van wie de openbare aankondiging is aangebracht.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting ter zake van openbare aankondigingen, die met vermelding van de naam van een tussenpersoon zijn aangebracht in verband met de huur of verkoop van onroerende zaken, geheven van die tussenpersoon.

Artikel 4 Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven voor openbare aankondigingen:

 • 1.

  die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend, kunnen worden aangemerkt;

 • 2.

  die door de gemeente of in opdracht van de gemeente zijn geplaatst of aangebracht;

 • 3.

  die zijn aangebracht door een tussenpersoon in verband met de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze aanwezig zijn in de onmiddellijke nabijheid van de te verkopen of de te verhuren zaak;

 • 4.

  die door (semi-)overheden, niet commerciële organisaties gericht op onderwijs en/of zorg danwel culturele, maatschappelijke, levensbeschouwelijke of daarmee gelijk te stellen lichamen met ideële doelstellingen zijn aangebracht en betrekking hebben op activiteiten die uitsluitend een cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen;

 • 5.

  waarvoor op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst betaling aan de gemeente moet geschieden onderscheidenlijk een vergoeding aan de gemeente verschuldigd is;

 • 6.

  die zijn aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;

 • 7.

  waarvan de aanwezigheid ingevolge wettelijk voorschrift moet worden gedoogd;

 • 8.

  die nostalgische uitingen aan de gevel zijn, ouder dan 50 jaar en die geen relatie hebben met de uitoefening van het bedrijf;

 • 9.

  waarvan de totale oppervlakte per vestiging kleiner is dan 0,1 m2.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De reclamebelasting wordt geheven per onroerende zaak.

 • 2.

  Voor de toepassing van dit artikel worden meerdere gebouwen, bouwwerken of delen daarvan, die direct naast elkaar gelegen zijn en tezamen worden gebruikt door één belastingplichtige en waarbij één naam wordt gevoerd, als één vestiging of bouwwerk aangemerkt.

 • 3.

  De heffingsmaatstaf is een vast bedrag per onroerende zaak dat afhankelijk is van de voor onroerende zaak vastgestelde WOZ-waarde als bedoeld in artikel 1 zevende lid van deze verordening.

 • 4.

  Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken.

 • 5.

  Het bedrag van de belasting voor het als centrum aangewezen deel van het gebied bedraagt bij een waarde van

€ 0,00 t/m € 50.000,00

€ 100,00

€ 50.001,00 t/m € 200.000,00

€ 300,00

€ 200.001,00 t/m € 750.000,00

€ 500,00

meer dan € 750.001,00

€ 750,00

 • 6.

  Het bedrag van de belasting voor het als bedrijventerrein en overig aangewezen deel van het gebied bedraagt bij een waarde van

€ 0,00 t/m € 50.000,00

€ 100,00

€ 50.001,00 t/m € 200.000,00

€ 150,00

€ 200.001,00 t/m € 750.000,00

€ 250,00

meer dan € 750.001,00

€ 500,00

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De reclamebelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De reclamebelasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak.

 • 2.

  Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de reclamebelasting verschuldigd voor zoveel vierde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kwartalen overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt op verzoek van de belastingplichtige ontheffing verleend over zoveel vierde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar, na beëindiging van de belastingplicht, nog volle kwartalen overblijven.

 • 5.

  Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige verhuist en binnen het in artikel 2 genoemde gebied een andere vestiging met één of meer openbare aankondiging(en) in gebruik neemt.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening is vermeld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reclamebelasting.

Artikel 12 Overgangsrecht

De “Verordening reclamebelasting Wolvega 2017”, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening reclamebelasting 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 november 2019.

de griffier, de voorzitter,

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 als bedoeld in artikel 2, lid 2 van de Verordening reclamebelasting 2020

Adressenlijst

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Acht-Pilarenplein 1A

8471 BZ Wolvega

Acht-Pilarenplein 1B

8471 BZ Wolvega

Blomslaan 1

8471 AZ Wolvega

Blomslaan 19

8471 AZ Wolvega

Dr.Dreeslaan 2

8471 LE Wolvega

Griffioenpark 10

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 101

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 103

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 105

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 107

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 109

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 111

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 113

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 115

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 12

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 14

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 16

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 18

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 2

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 20

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 201

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 203

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 205

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 207

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 209

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 211

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 213

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 215

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 22

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 24

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 26

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 28

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 3

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 30

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 301

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 303

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 305

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 307

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 309

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 311

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 313

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 315

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 32

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 34

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 36

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 38

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 4

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 40

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 42

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 44

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 46

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 48

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 5

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 50

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 52

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 54

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 56

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 58

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 60

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 62

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 64

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 66

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 68

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 7

8471 KR Wolvega

Griffioenpark 70

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 72

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 74

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 76

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 78

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 80

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 82

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 84

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 86

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 88

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 90

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 92

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 94

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 96

8471 KP Wolvega

Griffioenpark 98

8471 KP Wolvega

Heerenveenseweg 1

8471 BA Wolvega

Heerenveenseweg 10

8471 BE Wolvega

Heerenveenseweg 12

8471 BE Wolvega

Heerenveenseweg 1A

8471 BA Wolvega

Heerenveenseweg 1B

8471 BA Wolvega

Heerenveenseweg 1C

8471 BA Wolvega

Heerenveenseweg 2

8471 BE Wolvega

Heerenveenseweg 2A

8471 BE Wolvega

Heerenveenseweg 2B

8471 BE Wolvega

Heerenveenseweg 2C

8471 BE Wolvega

Heerenveenseweg 2D

8471 BE Wolvega

Heerenveenseweg 3

8471 BA Wolvega

Heerenveenseweg 4

8471 BE Wolvega

Heerenveenseweg 5

8471 BA Wolvega

Heerenveenseweg 6

8471 BE Wolvega

Heerenveenseweg 6A

8471 BE Wolvega

Heerenveenseweg 7

8471 BA Wolvega

Heerenveenseweg 7A

8471 BA Wolvega

Heerenveenseweg 8

8471 BE Wolvega

Hoofdstraat Oost 1

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 11

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 12

8471 JL Wolvega

Hoofdstraat Oost 12A

8471 JL Wolvega

Hoofdstraat Oost 13

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 14

8471 JL Wolvega

Hoofdstraat Oost 16

8471 JL Wolvega

Hoofdstraat Oost 16A

8471 JL Wolvega

Hoofdstraat Oost 17

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 17A

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 18

8471 JL Wolvega

Hoofdstraat Oost 19

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 1A

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 2

8471 JL Wolvega

Hoofdstraat Oost 21

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 22

8471 JL Wolvega

Hoofdstraat Oost 23

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 24

8471 JL Wolvega

Hoofdstraat Oost 25

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 25 BEDR

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 27

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 3

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 31

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 32

8471 JM Wolvega

Hoofdstraat Oost 33

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 34

8471 JM Wolvega

Hoofdstraat Oost 35

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 36

8471 JM Wolvega

Hoofdstraat Oost 36A

8471 JM Wolvega

Hoofdstraat Oost 36B

8471 JM Wolvega

Hoofdstraat Oost 37

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 37A

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 38

8471 JM Wolvega

Hoofdstraat Oost 38 BEDR

8471 JM Wolvega

Hoofdstraat Oost 39

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 39 BEDR

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 39 TR01

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 39A

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 39B

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 39C

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 39D

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 39E

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 3A

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 3B

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 4

8471 JL Wolvega

Hoofdstraat Oost 41

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 42

8471 JM Wolvega

Hoofdstraat Oost 43

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 43 CAFE

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 44

8471 JM Wolvega

Hoofdstraat Oost 45

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 46

8471 JM Wolvega

Hoofdstraat Oost 47

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 48

8471 JM Wolvega

Hoofdstraat Oost 49

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 50

8471 JM Wolvega

Hoofdstraat Oost 51

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 52

8471 JM Wolvega

Hoofdstraat Oost 53

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 53A

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 53B

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 53C

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 55

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 55A

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 55B

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 55C

8471 JJ Wolvega

Hoofdstraat Oost 57

8471 JK Wolvega

Hoofdstraat Oost 59

8471 JK Wolvega

Hoofdstraat Oost 6

8471 JL Wolvega

Hoofdstraat Oost 61

8471 JK Wolvega

Hoofdstraat Oost 6A

8471 JL Wolvega

Hoofdstraat Oost 7

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 76

8471 JN Wolvega

Hoofdstraat Oost 76

8471 JN Wolvega

Hoofdstraat Oost 76

8471 JN Wolvega

Hoofdstraat Oost 76

8471 JN Wolvega

Hoofdstraat Oost 7A

8471 JH Wolvega

Hoofdstraat Oost 8

8471 JL Wolvega

Kerkstraat 14

8471 CD Wolvega

Markt 1

8471 AS Wolvega

Markt 10

8471 AS Wolvega

Markt 11

8471 AS Wolvega

Markt 12

8471 AS Wolvega

Markt 14

8471 AS Wolvega

Markt 15

8471 AS Wolvega

Markt 16

8471 AS Wolvega

Markt 18

8471 AS Wolvega

Markt 1A

8471 AS Wolvega

Markt 1B

8471 AS Wolvega

Markt 1C

8471 AS Wolvega

Markt 1D

8471 AS Wolvega

Markt 2

8471 AS Wolvega

Markt 20

8471 AS Wolvega

Markt 21

8471 AS Wolvega

Markt 22

8471 AS Wolvega

Markt 23

8471 AS Wolvega

Markt 24

8471 AS Wolvega

Markt 25

8471 AS Wolvega

Markt 26

8471 AS Wolvega

Markt 27

8471 AS Wolvega

Markt 28

8471 AS Wolvega

Markt 29

8471 AS Wolvega

Markt 30

8471 AS Wolvega

Markt 31

8471 AS Wolvega

Markt 32

8471 AS Wolvega

Markt 33

8471 AS Wolvega

Markt 33A

8471 AS Wolvega

Markt 34

8471 AS Wolvega

Markt 35

8471 AS Wolvega

Markt 36

8471 AS Wolvega

Markt 38

8471 AS Wolvega

Markt 4

8471 AS Wolvega

Markt 40

8471 AS Wolvega

Markt 42

8471 AS Wolvega

Markt 44

8471 AS Wolvega

Markt 46

8471 AS Wolvega

Markt 48

8471 AS Wolvega

Markt 50

8471 AS Wolvega

Markt 55

8471 AS Wolvega

Markt 59

8471 AS Wolvega

Markt 6

8471 AS Wolvega

Markt 7

8471 AS Wolvega

Markt 7A

8471 AS Wolvega

Markt 7B

8471 AS Wolvega

Markt 7C

8471 AS Wolvega

Markt 7D

8471 AS Wolvega

Markt 7E

8471 AS Wolvega

Markt 7F

8471 AS Wolvega

Markt 7G

8471 AS Wolvega

Markt 7H

8471 AS Wolvega

Markt 7I

8471 AS Wolvega

Markt 8

8471 AS Wolvega

Markt 9

8471 AS Wolvega

Markt 9A

8471 AS Wolvega

Markt 9B

8471 AS Wolvega

Markt 9C

8471 AS Wolvega

Markt 9D

8471 AS Wolvega

Pastorieplein 12

8471 BZ Wolvega

Pastorieplein 14

8471 BZ Wolvega

Pastoriestraat 11

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 13

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 2

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 2 TR01

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 22

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 24

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 26

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 28

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 30

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 30

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 32

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 32

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 33A

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 35

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 35 TR01

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 4

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 4A

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 5

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 7

8471 ZR Wolvega

Pastoriestraat 9

8471 ZR Wolvega

Schoolstraat 19

8471 CC Wolvega

Schoolstraat 19A

8471 CC Wolvega

Schoolstraat 19B

8471 CC Wolvega

Sleeswijklaan 1

8471 AT Wolvega

Sleeswijklaan 1A

8471 AT Wolvega

Sleeswijklaan 1B

8471 AT Wolvega

Sleeswijklaan 1C

8471 AT Wolvega

Sleeswijklaan 1D

8471 AT Wolvega

Spoorlaan 1

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 1

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 1

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 1

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 1

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 1

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 1

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 1

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 2

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 2

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 5

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 5

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 5

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 5

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 5

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 5

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 5

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 5

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 7

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 7

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 7

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 7

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 7

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 7

8471 JP Wolvega

Spoorlaan 7

8471 JP Wolvega

Sportlaan 1

8471 NP Wolvega

Sportlaan 1A

8471 NP Wolvega

Steenwijkerweg 1

8471 KV Wolvega

Steenwijkerweg 2

8471 LA Wolvega

Steenwijkerweg 2A

8471 LA Wolvega

Steenwijkerweg 2B

8471 LA Wolvega

Steenwijkerweg 2C

8471 LA Wolvega

Steenwijkerweg 2D

8471 LA Wolvega

Steenwijkerweg 2E

8471 LA Wolvega

Tjerk Hiddesstraat 1

8471 BW Wolvega

Tjerk Hiddesstraat 3

8471 BW Wolvega

Van Baerdtstraat 1

8471 ZS Wolvega

Van Baerdtstraat 1

8471 ZS Wolvega

Van Baerdtstraat 3

8471 ZS Wolvega

Van Baerdtstraat 3

8471 ZS Wolvega

Van Baerdtstraat 4

8471 ZS Wolvega

Van der Sandeplein 1

8471 RX Wolvega

Van der Sandeplein 1A

8471 RX Wolvega

Van der Sandeplein 1A

8471 RX Wolvega

Van der Sandeplein 1B

8471 RX Wolvega

Van der Sandeplein 2

8471 RX Wolvega

Van der Sandeplein 2A

8471 RX Wolvega

Van der Sandeplein 2B

8471 RX Wolvega

Van der Sandeplein 2C

8471 RX Wolvega

Van Harenstraat 10

8471 JD Wolvega

Van Harenstraat 10A

8471 JD Wolvega

Van Harenstraat 12

8471 JD Wolvega

Van Harenstraat 13

8471 JA Wolvega

Van Harenstraat 15

8471 JA Wolvega

Van Harenstraat 15A

8471 JA Wolvega

Van Harenstraat 16

8471 JD Wolvega

Van Harenstraat 17

8471 JA Wolvega

Van Harenstraat 17A

8471 JA Wolvega

Van Harenstraat 18

8471 JD Wolvega

Van Harenstraat 19

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 19

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 19A

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 19B

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 19C

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 19D

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 2

8471 JD Wolvega

Van Harenstraat 21

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 21 B001

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 21 B002

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 21 B003

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 21 B004

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 21 B005

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 23

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 25

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 27

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 28

8471 JE Wolvega

Van Harenstraat 29

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 29A

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 3

8471 JA Wolvega

Van Harenstraat 30

8471 JE Wolvega

Van Harenstraat 31

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 31A

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 32

8471 JE Wolvega

Van Harenstraat 32 BEDR

8471 JE Wolvega

Van Harenstraat 33

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 34

8471 JE Wolvega

Van Harenstraat 34A

8471 JE Wolvega

Van Harenstraat 35

8471 JB Wolvega

Van Harenstraat 36

8471 JE Wolvega

Van Harenstraat 36A

8471 JE Wolvega

Van Harenstraat 37

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 38

8471 JE Wolvega

Van Harenstraat 38A

8471 JE Wolvega

Van Harenstraat 39

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 4

8471 JD Wolvega

Van Harenstraat 40

8471 JE Wolvega

Van Harenstraat 42

8471 JE Wolvega

Van Harenstraat 43

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 45

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 45 KANT

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 46

8471 JE Wolvega

Van Harenstraat 47

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 47

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 48

8471 JE Wolvega

Van Harenstraat 49

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 49

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 49 BEDR

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 49 BEDR

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 4A

8471 JD Wolvega

Van Harenstraat 4B

8471 JD Wolvega

Van Harenstraat 4C

8471 JD Wolvega

Van Harenstraat 5

8471 JA Wolvega

Van Harenstraat 5 BEDR

8471 JA Wolvega

Van Harenstraat 50

8471 JE Wolvega

Van Harenstraat 51

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 51

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 51A

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 51A

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 51B

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 51B

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 51C

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 51C

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 52

8471 JG Wolvega

Van Harenstraat 52

8471 JG Wolvega

Van Harenstraat 52A

8471 JG Wolvega

Van Harenstraat 52A

8471 JG Wolvega

Van Harenstraat 53

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 53

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 54

8471 JG Wolvega

Van Harenstraat 54

8471 JG Wolvega

Van Harenstraat 55

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 55

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 57

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 57

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 58

8471 JG Wolvega

Van Harenstraat 58

8471 JG Wolvega

Van Harenstraat 59

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 59

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 6

8471 JD Wolvega

Van Harenstraat 60

8471 JG Wolvega

Van Harenstraat 60

8471 JG Wolvega

Van Harenstraat 61

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 61

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 61A

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 61A

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 61B

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 61B

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 62

8471 JG Wolvega

Van Harenstraat 62

8471 JG Wolvega

Van Harenstraat 63

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 63

8471 JC Wolvega

Van Harenstraat 64

8471 JG Wolvega

Van Harenstraat 64

8471 JG Wolvega

Van Harenstraat 7

8471 JA Wolvega

Van Harenstraat 70

8471 JG Wolvega

Van Harenstraat 70

8471 JG Wolvega

Van Harenstraat 74

8471 JG Wolvega

Van Harenstraat 74

8471 JG Wolvega

Van Harenstraat 9

8471 JA Wolvega