Subsidieregeling Zonnebloem

Geldend van 12-12-2019 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Zonnebloem

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel:

zijn van mening dat verenigingen:

 • Belangrijk zijn en in stand gehouden moeten worden;

 • Bijdragen aan meedoen, beweging, gezondheid, ontmoeting en talentontwikkeling;

 • Bijdragen aan een levendige, gezellige, aantrekkelijke gemeente.

vinden het belangrijk dat verenigingen:

 • Een gezond en veilig verenigingsklimaat hebben;

 • Laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn;

 • Open voor en midden in de Beeselse samenleving staan en anticiperen op ontwikkelingen/behoefte in de samenleving;

 • Een rol spelen in het Wmo/Gezondheidsbeleid. Dat doen zij door:

  • Zoveel mogelijk mensen met een lichamelijke beperking mee te laten doen aan de samenleving door huisbezoek en het organiseren van activiteiten en uitjes.

  • hiermee gezondheid en ontmoeting te bevorderen en kansen te bieden om talenten te ontdekken en ontwikkelen.

  • in te spelen op ontwikkelingen en vraag uit de samenleving.

geven een brede vorm van ondersteuning. Middelen, geldelijke en niet-geldelijke, kunnen op basis van maatwerk worden ingezet. Subsidiering van verenigingen is een van deze middelen.

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel besluiten vast te stellen: de subsidieregeling Zonnebloem.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling verstaan we onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel (ASV).

 • b.

  Zonnebloem: afdeling van de Nationale Vereniging de Zonnebloem gevestigd in de gemeente Beesel.

Artikel 2 Verenigingen die voor subsidie in aanmerking komen

Afdeling(en) van de Nationale Vereniging de Zonnebloem gevestigd in de gemeente Beesel kunnen subsidie aanvragen.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten vrouwenverenigingen voldoen aan de ASV gemeente Beesel. De organisaties dienen een subsidieaanvraag in voor een periode van 4 jaar.

 • Gedurende de periode van 4 jaar kunnen verenigingen wijzigingen kenbaar maken. De organisatie dient dan een nieuwe aanvraag in en we berekenen de subsidie opnieuw.

Artikel 4 Berekening van de subsidie

 • Een vast bedrag per organisatie.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking op de daarvoor bestemde wijze.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze subsidieregeling komt de grondslag voor de Zonnebloem in artikel 2.4 van de uitvoeringsregeling overgangsregeling jaarlijkse subsidies te vervallen.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van deze subsidieregeling. In dat geval motiveert het college de reden van afwijking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 november 2019.

Ellen Janssen,

secretaris

Wil Rutten,

waarnemend burgemeester