Subsidieregeling vrouwenverenigingen

Geldend van 12-12-2019 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling vrouwenverenigingen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel:

zijn van mening dat verenigingen:

 • Belangrijk zijn en in stand gehouden moeten worden;

 • Bijdragen aan meedoen, beweging, gezondheid, ontmoeting en talentontwikkeling;

 • Bijdragen aan een levendige, gezellige, aantrekkelijke gemeente.

vinden het belangrijk dat verenigingen:

 • Een gezond en veilig verenigingsklimaat hebben;

 • Laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn;

 • Open voor en midden in de Beeselse samenleving staan en anticiperen op ontwikkelingen/behoefte in de samenleving;

 • Een rol spelen in het Wmo/Gezondheidsbeleid. Dat doen zij door:

  • mogelijkheden voor educatieve, sociale, creatieve en recreatieve activiteiten te bieden aan vrouwen uit de gemeente Beesel.

  • hiermee gezondheid en ontmoeting te bevorderen en kansen te bieden om talenten te ontdekken en ontwikkelen.

  • in te spelen op ontwikkelingen en vraag uit de samenleving.

geven een brede vorm van ondersteuning. Middelen, geldelijke en niet-geldelijke, kunnen op basis van maatwerk worden ingezet. Subsidiering van verenigingen is een van deze middelen.

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel besluiten vast te stellen: de subsidieregeling vrouwenverenigingen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling verstaan we onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel (ASV).

 • b.

  Vrouwenverenigingen: vrouwenverenigingen gevestigd in de gemeente Beesel.

Artikel 2 Verenigingen die voor subsidie in aanmerking komen

Vrouwenverenigingen gevestigd in de gemeente Beesel kunnen subsidie aanvragen.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten vrouwenverenigingen voldoen aan de ASV gemeente Beesel. De organisaties dienen een subsidieaanvraag in voor een periode van 4 jaar.

 • Gedurende de periode van 4 jaar kunnen verenigingen wijzigingen van meer dan 10% in ledenaantallen kenbaar maken. Indien dit het geval is, dient de organisatie een nieuwe aanvraag in en berekenen we de subsidie opnieuw.

Artikel 4 Berekening van de subsidie

 • Een vast bedrag per organisatie.

 • € 12,00 per lid, woonachtig in de gemeente Beesel.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking op de daarvoor bestemde wijze.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze subsidieregeling vervalt artikel 2.9 van de uitvoeringsregeling overgangsregeling jaarlijkse subsidies.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van deze subsidieregeling. In dat geval motiveert het college de reden van afwijking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 november 2019.

Ellen Janssen,

secretaris

Wil Rutten,

waarnemend burgemeester