Regeling vervallen per 08-03-2024

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent betaald parkeren (Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2020-1)

Geldend van 01-01-2020 t/m 07-03-2024

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent betaald parkeren (Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2020-1)

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening Vlaardingen 2009 en de artikelen 2 en 8 van de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1 en het uitvoeringsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2020-1,

besluit:

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2020-1:

Artikel 1 aangewezen weggedeelten en terreinen

 • 1. De weggedeelten en terreinen gelegen in de op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende gewaarmerkte kaart (bijlage 1) aangegeven sectoren Centrum (CNW-paars) en Oostwijk (OW-rood) worden aangewezen als plaatsen waar ingevolge artikel 2, onderdelen a en b, van de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1 tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd, behoudens in dit artikel opgenomen afwijkingen.

 • 2. De volgende weggedeelten en terreinen die op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende gewaarmerkte kaart (bijlage 1) in donkergroen zijn aangegeven, worden in afwijking van het eerste lid van dit artikel uitsluitend aangewezen als weggedeelten en terreinen waar met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1 geparkeerd mag worden:

  • -

   de parkeerplaatsen in de Van Leydenshof;

  • -

   de parkeerplaatsen gelegen op het parkeerterrein voor bestelbussen aan de Broekweg.

 • 3. De volgende weggedeelten en terreinen die op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende gewaarmerkte kaart (bijlage 1) in donkerblauw zijn aangegeven, worden in afwijking van het eerste lid van dit artikel aangewezen als vrij-parkeerzones:

  • -

   de parkeerplaatsen gelegen op het Broekwegterrein;

  • -

   de parkeerstrook Dijklaan;

  • -

   de parkeerstrook Spoorsingel;

  • -

   en de parkeerplaatsen gelegen op het parkeerterrein achter het pand Oosthavenkade 46a, 47.

 • Voor het parkeren in deze zones is geen parkeerbelasting verschuldigd.

 • 4. De volgende weggedeelten en terreinen die op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende gewaarmerkte kaart (bijlage 1) in groen zijn aangegeven, worden in afwijking van het eerste lid van dit artikel aangewezen als Stop & Shop-plaatsen waar ingevolge artikel 2, onderdeel a van de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1 tegen betaling van parkeerbelasting een half uur per vier uur mag worden geparkeerd. Op deze plaatsen mag niet geparkeerd worden met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1, tenzij dit een dienstvergunning betreft.

 • 5. De in bijlage 1 in paars en rood aangegeven parkeerplaatsen in zone CNW en OW worden aangewezen als plaatsen waar ingevolge artikel 2, onderdelen a en b, van de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1 tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd door houders van een gehandicaptenparkeerkaart.

 • 6. Als weggedeelten en terreinen, zoals bedoeld in artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1, waar de wielklem mag worden toegepast, worden aangewezen de weggedeelten en terreinen die gelegen zijn in de op, bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende gewaarmerkte kaart (bijlage 1), aangegeven sectoren Centrum (CNW-paars) en Oostwijk (OW-rood) als plaatsen waar ingevolge artikel 2, onderdeel a, dan wel onderdeel b of onderdeel a en b, van de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1 tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd.

Artikel 2 tijdstippen waarop tegen betaling geparkeerd mag worden

De tijdstippen waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 onderdeel a en onderdeel b van de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1, mag worden geparkeerd is voor beide sectoren, CNW en OW: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur.

Op de hierna volgende feestdagen is geen parkeerbelasting verschuldigd: Nieuwjaarsdag, Tweede Paas- en Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Hemelvaartsdag en Koningsdag.

Artikel 3 wijze van betaling

 • 1. Wijze van betalen betaald parkeren

  • a.

   Terstond bij aanvang van het parkeren wordt de verschuldigde parkeerbelasting voldaan door het in werking stellen van de parkeerapparatuur of door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van het bedrijf waarmee de Gemeente Vlaardingen een contract heeft afgesloten voor deze dienst. Indien voor de laatst genoemde betalingsmogelijkheid wordt gekozen wordt de parkeerbelasting achteraf berekend op basis van de werkelijk geparkeerde tijd.

  • b.

   Bij het inwerking stellen van de parkeerapparatuur worden de aanwijzingen en voorschriften aangegeven op of bij de parkeerapparatuur, in acht genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennisgegeven.

  • c.

   Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van:

   • -

    het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00;

   • -

    Tap & Go (pinnen zonder pincode);

  • d.

   Er worden tenminste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur geworpen als nodig zijn en/of het bedrag dat wordt gepind is tenminste zo groot als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

  • e.

   Indien bij betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur die na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dan wordt dit kaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig aangebracht.

  • f.

   Bij het via een telefoon inloggen op de centrale computer dan wel bij het gebruik van de digitale visite app geeft de belastingplichtige het zonenummer en kenteken van het voertuig door waarmee wordt geparkeerd.

 • 2. Wijze van betalen parkeren met een vergunning

  • a.

   Bij het parkeren is de geldige parkeervergunning (parkeerpas met de barcode) bij voorkeur aan de rechteronderzijde (bijrijderskant) van de voorruit van het motorvoertuig bevestigd. Het parkeren zonder zichtbaar geldige parkeervergunning wordt aangemerkt als parkeren zonder geldige vergunning.

  • b.

   Met een mantelzorgvergunning parkeert men in combinatie met een parkeerschijf voor ten hoogste drie uren aaneengesloten. Daarna geldt het reguliere tarief, dat voldaan dient te worden op de in lid 1 opgenomen wijze.

  • c.

   De parkeerpas / parkeervergunning is alleen geldig in de sector(en) waarvoor deze is afgegeven.

 • 3. Wijze van betalen met een Europese gehandicaptenparkeerkaart

  Op de in bijlage 1 in lichtblauw aangegeven parkeerplaatsen mag uitsluitend door houders van een Europese gehandicaptenparkeerkaart worden geparkeerd. De houder van een Europese gehandicaptenparkeerkaart mag de eerste drie aaneengesloten uren kosteloos op een dergelijke plaats parkeren, daarna geldt het reguliere tarief. Ook op elke andere plaats binnen beide parkeersectoren mag door de houder van een Europese gehandicaptenkaart de eerste drie uur kosteloos geparkeerd worden. Daarna geldt het reguliere tarief waartegen in de parkeerzone geparkeerd mag worden. De Europese gehandicaptenparkeerkaart wordt tezamen met een parkeerschijf op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig aangebracht.

 • 4. Voor Stop & Shop-plaatsen geldt dat slechts tegen het gereduceerde tarief geparkeerd kan worden voor ten hoogste 30 minuten door betaling bij de speciale Stop & Shop-betaalautomaten, dit door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00 of door Tap & Go (pinnen zonder pincode), dan wel door het via de telefoon inloggen in de speciaal hiervoor bestemde zone.

Artikel 4

 • 1. Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als dat de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1 in werking treedt.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020-01.

 • 3. Alle voorgaande besluiten met betrekking tot het aanwijzen van weggedeelten en terreinen waar parkeerbelasting wordt geheven zoals bedoeld in artikel 225 van de Gemeentewet worden op het in lid 1 bepaalde tijdstip ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 november 2019

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlaardingen,

de secretaris,

G. van Hofwegen

de burgemeester,

mr. A.M.M. Jetten MSc.

Bezwaarclausule

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden ingediend door een belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt, indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank in Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd

afbeelding binnen de regeling