Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent reclame in de openbare ruimte (Nadere regels reclame in de openbare ruimte 2020 Achtkarspelen)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent reclame in de openbare ruimte (Nadere regels reclame in de openbare ruimte 2020 Achtkarspelen)

Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen;

Gelet op artikel 2:10 Algemene plaatselijke verordening;

Besluiten de volgende nadere regeling vast te stellen:

Nadere regels Reclame in de openbare ruimte 2020 Achtkarspelen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Definitiebepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  APV: Algemene plaatselijke verordening;

 • b.

  Handelsreclame: Iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

 • c.

  Ideële reclame: Iedere openbare aanprijzing waarmee een maatschappelijk, politiek of levensbeschouwelijk belang wordt gediend;

 • d.

  Reclame: Handelsreclame, reclame voor lokale en bovenlokale evenementen en ideële reclame;

 • e.

  Reclame voor bovenlokaal evenement: Reclame voor een evenement, zoals bedoeld in artikel 2.24 van de APV, dat plaatsvindt in één der aangrenzende gemeenten;

 • f.

  Reclame voor lokaal evenement: Reclame voor een evenement, zoals bedoeld in artikel 2.24 van de APV, dat plaatsvindt in gemeente;

 • g.

  Uitstalling: Een los voorwerp, geplaatst voor een pand op de weg, dat een onmiskenbare relatie heeft met de handel van de in het pand gevestigde winkel.

Artikel 1.2 Afbakening

 • 1. De nadere regels hebben betrekking op voorwerpen op of aan de weg, zoals bedoeld in artikel 2:10 APV.

 • 2. De nadere regels hebben geen betrekking op uitingen ten behoeve van Europese, landelijke, provinciale, gemeentelijke of waterschapsverkiezingen of referenda.

 • 3. De nadere regels hebben geen betrekking op tijdelijke reclame-uitingen op de locatie voor lokale één- of meerdaagse evenementen.

 • 4. De nadere regels hebben geen betrekking op verkeersborden en -tekens, gemeentenaamborden, verkeers(veiligheids)campagnes, borden met betrekking tot officiële bewegwijzering of openbaar vervoer en door of in opdracht van de gemeente geplaatste verwijsborden en informatieborden.

Hoofdstuk 2. Voorwerpen op of aan de weg

2.1 Algemene regels voorwerpen op of aan de weg

 • 1. Voor voorwerpen op of aan de weg die voldoen aan de in dit hoofdstuk genoemde voorwaarden geldt het verbod van artikel 2:10 APV niet.

 • 2. Voorwerpen op of aan de weg die niet voldoen aan de in dit hoofdstuk genoemde voorwaarden zijn niet toegestaan.

 • 3. De plaatsing van een voorwerp is gemeld via het digitale meldformulier op www.achtkarspelen.nl.

 • 4. Een voorwerp op of aan de weg mag:

  • a.

   niet langer dan twee weken worden geplaatst;

  • b.

   niet aanwezig zijn in de periode van 27 december tot en met 1 januari;

  • c.

   niet aanwezig zijn in de periode van vier weken voorafgaande aan de dag van Europese, landelijke, provinciale, gemeentelijke of waterschapsverkiezingen of een referendum.

 • 5. Een voorwerp op of aan de weg mag geen hinder of gevaar voor het verkeer opleveren. Hiervan is in ieder geval sprake wanneer:

  • a.

   het voorwerp op een afstand van minder dan 20 meter van een kruising of splitsing van wegen wordt geplaatst;

  • b.

   het voorwerp op een afstand van minder dan 0,5 meter naast de rijbaan voor fietsend en/of gemotoriseerd verkeer wordt geplaatst;

  • c.

   boven de rijbaan voor fietsend en/of gemotoriseerd verkeer niet tenminste een vrije doorgang van 4,4 meter wordt gelaten;

  • d.

   op voetpaden niet tenminste een vrije doorgang van 1,5 meter wordt gelaten;

  • e.

   de vrije doorgang op trottoiropgangen of blindegeleidestroken worden belemmerd;

  • f.

   boven voetpaden niet tenminste een vrije doorgang van 2,2 meter wordt gelaten;

 • 6. Een voorwerp op of aan de weg mag geen gelijkenis vertonen met verkeersborden en verkeerstekens.

 • 7. Een voorwerp op of aan de weg mag geen handelsreclame bevatten, tenzij het voorwerp een uitstalling betreft.

2.2 Specifieke regels voor sandwich- en driehoeksborden om lantaarnpalen

Reclames op (sandwich- en driehoeks)borden, die voldoen aan alle volgende voorwaarden, zijn toegestaan:

 • 1.

  Het formaat van het bord is inclusief constructie maximaal 1,00 meter bij 1,20 meter (bxh).

 • 2.

  De reclame heeft betrekking op een lokaal of bovenlokaal evenement of een ideële reclame.

 • 3.

  Maximaal 1 bord per in bijlage 1 aangewezen lantaarnpaal.

 • 4.

  Per evenement of ideële reclame mag maximaal één derde van de aangewezen lantaarnpalen worden bezet.

 • 5.

  De melder verwijdert het bord wordt uiterlijk één dag na afloop van het evenement.

2.3 Specifieke regels voor spandoeken

 • 1.

  Het formaat van het spandoek is maximaal 3 m2.

 • 2.

  De reclame heeft betrekking op een lokaal evenement of een ideële reclame.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

3.1 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2020.

3.2 Citeertitel

Deze regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels reclame in de openbare ruimte 2020 Achtkarspelen”

Ondertekening

Buitenpost, 26 november 2019,

Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen

De secretaris

(mr. E.H.C. van der Laan)

De burgemeester

(O.F. Brouwer)

bijlage 1: lantaarnpalen waar sandwich- en driehoeksborden mogen worden bevestigd

Plaats

Straat

paalnr.

Augustinusga

‘t West

3036

‘t Oast

3768

Boelenslaan

Boelenswei

3494

Boelenswei

2250

Buitenpost

Jeltingalaan

170015

Jeltingalaan

170030

Kranswier

4187

Kranswier

4000

Kuipersweg

4203

Kuipersweg

11034

Oost

13035

West

100004

Drogeham

de Sânnen

4672

Tillewei

1499

Gerkesklooster/Stroobos

Verlaatsterweg

4077

Hoendiep

3687

Harkema

Warmoltsstrjitte

4790

Warmoltsstrjitte

4794

Reitsmastrjitte

2112

Reitsmastrjitte

1205

de Nijewei

4984

de Nijewei

4977

Kootstertille

Alde Dyk

943

Alde Dyk

5328

Surhuisterveen

Groningerstraat

318

Groningerstraat

2508

Koartwâld

4895

Koartwâld

311

Vierhuisterweg

3811

Vierhuisterweg

3812

Surhuizum

It Noard

11027

It Súd

3558

Schuurmanswei

10085

Twijzel

Mounewei

1458

Tsjerkebuorren

1426

Wedzebuorren

1416

Optwizel

1376

Twijzelerheide

Bjirkewei

1164

Bjirkewei

4233