Beleidsregels laadvoorzieningen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte

Geldend van 10-12-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels laadvoorzieningen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte

1 Plaatsing van oplaadpalen in de openbare ruimte

1.1 Charge Point Operator (CPO)

De plaatsing, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van laadpalen is in handen van de Charge Point Operator (hierna: CPO). De gemeente sluit een contract af met een CPO.

1.2 Gebruiker(s)

Oplaadpalen in de openbare ruimte kunnen geplaatst worden door de CPO op basis van het laadplan dat de gemeente en de CPO samen opstellen en naar aanleiding van vragen van e-rijders. De CPO toont in dit laatste geval aan dat er voor de oplaadpaal in de openbare ruimte daadwerkelijk behoefte bestaat bij één of meerdere gebruikers en dat deze oplaadpaal niet in de directe omgeving aanwezig is. Deze gebruiker is een bedrijf, particulier of organisatie dat/die gevestigd, woonachtig of werkzaam is in de gemeente Veldhoven en niet beschikt of redelijkerwijs niet kan beschikken over eigen parkeerterrein (zie 2). Deze gebruiker beschikt over een elektrische auto door middel van eigendom of een (meerjarige) leaseconstructie. Onder elektrische auto wordt verstaan: een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerswet 1994 dat bij de RDW staat geregistreerd als een auto en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven waarvoor elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij (mede) kan worden opgeladen door middel van een voorziening buiten het voertuig.

De gebruiker die voldoet aan bovenstaande kan om een oplaadpaal in de openbare ruimte verzoeken bij de CPO.

1.3 Verzoek

Het verzoek om een oplaadpaal in de openbare ruimte te plaatsen bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • naam en adresgegevens van de gebruiker(s);

  • eigendomsbewijs van de elektrische auto(’s).

De CPO bepaalt welke aanvullende gegevens de gebruiker moet indienen.

2 Eigen parkeergelegenheid

Veldhoven vindt dat de e-rijder zoveel mogelijk zelfvoorzienend moet zijn en bij de aanschaf van een elektrische auto het eigen terrein moet gebruiken voor het realiseren van een oplaadpaal. Met eigen terrein wordt ook bedoeld een parkeergelegenheid die gehuurd of geleased is. Alleen indien de gebruiker niet beschikt of redelijkerwijs kan beschikken over een privéparkeergelegenheid en er nog geen bestaande oplaadpaal in de directe omgeving is, of wanneer de bestaande oplaadpaal in de directe omgeving intensief gebruikt wordt, wordt het verzoek voor een oplaadpaal in de openbare ruimte verder in behandeling genomen.

3 Veiligheid en laadvoorzieningen in de openbare ruimte

In verband met de openbare veiligheid staat Veldhoven geen kabels over openbaar gebied toe. Dit betekent dat een elektrische voertuig, geparkeerd in de openbare ruimte, niet opgeladen mag worden via een laadvoorziening op eigen terrein waarbij de laadkabel over de openbare weg (trottoir, parkeervak, fietspad, hoofdweg, plantsoen e.d.) ligt.

Voor een efficiënt gebruik van de openbare ruimte en de toegankelijkheid van laadpunten voor alle e-rijders, werkt de gemeente Veldhoven alleen mee aan openbaar toegankelijke oplaadplaatsen. Ze werkt niet mee aan de plaatsing van een private laadvoorziening in de openbare ruimte. Daarnaast kan de gemeente Veldhoven besluiten wel mee te werken aan het reserveren van parkeervakken voor oplaadpalen in de openbare ruimte voor deelauto’s, elektrisch auto’s van gehandicapten, nieuwe of innovatieve concepten.

4 Locatie oplaadpunt

De oplaadpalen worden geplaatst op locaties in de directe omgeving van de gebruiker in overleg met de CPO. Hierbij toetst de gemeente in ieder geval aan de volgende criteria:

  • binnen de directe omgeving is geen andere oplaadpaal in de openbare ruimte beschikbaar. Is er wel een oplaadpaal met twee gereserveerde parkeervakken beschikbaar én wordt deze oplaadpaal intensief gebruikt, dan wordt deze oplaadpaal beschouwd als niet beschikbaar;

  • de ondergrond is in eigendom van de gemeente;

  • de doorgang voor ander verkeer (auto, fiets, voetganger, rolstoel etc.) blijft gewaarborgd. Bij plaatsing van de oplaadpaal in een trottoir blijft minimaal 120 cm trottoirbreedte vrij toegankelijk voor voetgangers;

  • er zijn geen belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair of (openbaar) groen.

  • de oplaadpaal wordt niet onder de kruin van een boom geplaatst en op minimaal 2 meter van de stam van de boom;

  • de oplaadpaal wordt op de raaklijn met de aangrenzende parkeervak(ken) geplaatst zodat (in de toekomst) eenvoudig twee (of meer) elektrische auto’s tegelijk kunnen laden;

  • er is geen sprake van geplande reconstructies of andere infrastructurele ontwikkelingen binnen de komende twee jaar;

  • maximale afstand van 25 meter tussen van de oplaadpaal in de openbare ruimte en het lage spanningsnet.

Veldhoven heeft er bewust voor gekozen om de parkeerdruk niet mee te nemen als criterium om elektrisch rijden en laden zoveel mogelijk te stimuleren. De bewoners in de straat hebben de mogelijkheid om na het publiceren van het ontwerpverkeersbesluit te reageren op de gekozen locatie door het indienen van een zienswijze.

5 Parkeren

5.1 Aanwijzen parkeervak

De gemeente wijst in eerste instantie per oplaadpaal één parkeervak exclusief aan voor het opladen van elektrische auto’s. Indien het gebruik van de oplaadpaal het toelaat, kan het college besluiten ook een tweede parkeervak aan te wijzen. De CPO toont aan dat er behoefte is aan een tweede parkeervak aan de hand van gebruiksdata en/of nieuwe verzoeken van potentiele gebruikers. Hiervoor is een nieuw verkeersbesluit nodig.

Bij het strategisch plaatsen van oplaadpalen in de openbare ruimte kan de gemeente er voor kiezen om meteen twee parkeervakken aan te wijzen.

5.2 Parkeerbeleid

Een aantal oplaadpalen in de openbare ruimte is geplaatst in gebieden waar betaald parkeren, een maximale parkeerduur (blauwe zone) of parkeervergunning geldt. Deze regels zijn ook van toepassing op het laden van elektrische auto’s in de betreffende gebieden.

6 Leges en tarieven gebruik gemeentegrond

Voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven een openbare plaats is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning noodzakelijk. Om de aanleg van oplaadpalen te stimuleren, hoeft geen vergunning aangevraagd te worden voor het gebruik van openbare grond. In een aanwijzingsbesluit ex. Artikel 2:6c Apv heeft de gemeente voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen aangewezen als categorie waarvoor geen vergunningsplicht geldt. Voor een aanwijzingsbesluit zijn geen leges verschuldigd. De gemeente stelt de grond om niet ter beschikking aan de CPO.

7 Handhaving

Het college ziet toe op het juiste gebruik van de aangewezen parkeervak(ken) en kan handhavend optreden. Onrechtmatig gebruik van een parkeervak voor het opladen van elektrische auto’s kan bestraft worden met een proces-verbaal. Met juist gebruik wordt bedoeld dat de geparkeerde elektrische auto daadwerkelijk aan het laden is (kabel aangesloten op oplaadpaal) dan wel gebruik maakt van smart charging (uitstellen van het opladen naar een moment dat de vraag naar energie laag is om zo een bijdrage te leveren aan een betere balans binnen de energievraag en – aanbod).

8 Bijzondere omstandigheden

Veldhoven beseft dat de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden en laadinfrastructuur nog volop in ontwikkeling zijn. In specifieke, bijzondere of onvoorziene omstandigheden kan het college besluiten van deze beleidsregels af te wijken.

9 Inwerkingtreding en evaluatie

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

Omdat de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden en laadinfrastructuur snel gaan, worden deze regels jaarlijks geëvalueerd. Indien noodzakelijk worden de beleidsregels aangepast en opnieuw vastgesteld door het college.

Veldhoven streeft naar een dekkend netwerk van oplaadpalen in de openbare ruimte binnen de gemeente. Hierbij wordt vaak in eerste instantie gedacht aan oplaadpalen voor bewoners, maar ook andere doelgroepen zoals toeristen, forensen, bezoekers en winkelend publiek worden steeds belangrijker. Met de groei van elektrisch vervoer wordt het voor een gemeente steeds belangrijker om over een netwerk voor al deze gebruikers te beschikken.

Uitgangspunt is dat Veldhoven proactief op strategische locaties oplaadpalen in de openbare ruimte gaat plaatsen. Daarnaast kunnen e-rijders oplaadpalen in de openbare ruimte aanvragen. De gemeente heeft onderstaande beleidsregels vastgesteld om helderheid te geven over de criteria en voorwaarden die Veldhoven stelt aan het plaatsen van een laadvoorziening in de openbare ruimte en het aanwijzen van parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen. De gemeente wil op deze manier aanvragen voor een laadvoorziening in de openbare ruimte op eenzelfde en gelijkwaardige manier beoordelen en afhandelen.

Ondertekening