Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen)

Geldend van 10-12-2019 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

Overwegende dat,

  • elektrische auto’s bijdragen aan een betere luchtkwaliteit, vermindering van de geluidsoverlast en het behalen van de klimaatdoelstellingen van de gemeente en van het klimaatakkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

  • daarom het gebruik van elektrische auto’s gestimuleerd wordt;

  • de oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte voor elektrische auto’s verbeterd wordt door het plaatsen van laadvoorzieningen;

  • dat het op grond van artikel 2:6a lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) verboden is zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan;

  • dat het bevoegd bestuursorgaan op grond van artikel 2:6c van de Apv bevoegd is categorieën van voorwerpen aan te wijzen, al dan niet beperkt in plaats en tijd, waarvoor het verbod als hiervoor bedoeld niet geldt en daarbij voorschriften te stellen;

  • dat het college van burgemeester en wethouders in deze bevoegd is;

  • dat de voorschriften in dit besluit van toepassing zijn op voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen;

  • dat het wenselijk is voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen als categorie van voorwerpen aan te wijzen, om zo de administratieve lasten voor aanvragers van laadvoorzieningen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte te verminderen;

gelet op artikel 2:6c van de Algemene plaatselijke verordening;

b e s l u i t :

Voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen,

als categorie van voorwerpen aan te wijzen zoals bedoeld in artikel 2:6c van de Algemene plaatselijke verordening, mits de openbare oplaadpaal voldoet aan de geldende beleidsregels openbare oplaadpalen.

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen)’ en treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

Het “Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6 Apv (Voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen)” vastgesteld op 10 maart 2015 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven d.d. 3 december 2019.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,

H.J. de Ruiter M.J.A. Delhez

secretaris burgemeester