Regeling vervallen per 15-03-2023

ALGEMEEN ONDERMANDAAT-, ONDERVOLMACHT- EN ONDERMACHTIGINGSBESLUIT GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE ARNHEM 2020

Geldend van 15-01-2022 t/m 14-03-2023

Intitulé

ALGEMEEN ONDERMANDAAT-, ONDERVOLMACHT- EN ONDERMACHTIGINGSBESLUIT GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE ARNHEM 2020

De gemeentesecretaris,

Overwegende dat:

- het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hem bij besluit van 26 november 2019 ("Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Arnhem 2020, zaaknummer 421195) in mandaat, volmacht en machtiging opgedragen heeft bevoegdheden genoemd in de bij dat besluit behorende bijlagen uit te voeren;

- in genoemd besluit de mogelijkheid tot ondermandatering, ondervolmacht en ondermachtiging is opgenomen;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, het Burgerlijk Wetboek en de Cao gemeenten;

Besluit:

de volgende regels vast te stellen voor ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging voor de bevoegdheden die hem door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester is opgedragen, genoemd in de bij dit besluit behorende bijlagen.

Artikel 1 Mandaat en ondermandaat

 • 1. De uitoefening van de algemene bevoegdheden zoals bedoeld in bijlage 1 behorende bij dit besluit, wordt opgedragen aan de concerndirecteur, cluster- en programmamanagers, chief information officer en de concerncontroller.

 • 2. In aanvulling op de algemene bevoegdheden zoals bedoeld in bijlage 1 behorende bij dit besluit, wordt de uitoefening van specifieke bevoegdheden zoals bedoeld in bijlage 2 behorende bij dit besluit, exclusief, bij uitsluiting van anderen, opgedragen aan de daar genoemde functionarissen.

 • 3. De uitoefening van bevoegdheden zoals bedoeld in bijlage 3 behorende bij dit besluit, wordt opgedragen aan de afdelingshoofden. Clustermanagers van het betreffende cluster zijn eveneens bevoegd deze bevoegdheden uit te oefenen.

 • 4. Clustermanagers en afdelingshoofden kunnen aan hen gemandateerde bevoegdheden (met uitzondering van bevoegdheden met betrekking tot personele aangelegenheden) opdragen aan de door hen aan te wijzen en onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen. Zij kunnen de betreffende personen daartoe instructies geven.

 • 5. De clustermanager Wijken en Dienstverlening mandateert de aan hem opgedragen specifieke bevoegdheden uit bijlage 2 onder aan de functionarissen van de Teams Leefomgeving alsmede aan medewerkers van de Kernorganisatie en aan de directeur van P1 (voor zover het betreft parkeertaken). Hij geeft de betreffende personen daartoe instructies.

 • 6. De programmamanagers kunnen de aan hun opgedragen bevoegdheden uit bijlage 1 ondermandateren aan functionarissen binnen de organisatie. Zij kunnen de betreffende personen daartoe instructies geven.

 • 7. De concerncontroller kan de aan hem opgedragen specifieke bevoegdheden uit bijlage 2 ondermandateren aan functionarissen binnen de gemeentelijke organisatie. Hij kan de betreffende personen daartoe instructies geven.

Artikel 2 Plaatsvervangers

 • 1. In geval van afwezigheid van functionarissen, aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn opgedragen, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door degenen die als hun plaatsvervangers zijn aangewezen.

 • 2. Onder elkaars plaatsvervangers worden in ieder geval aangemerkt:

  • a.

   clustermanagers onderling;

  • b.

   programmamanagers onderling, met dien verstande dat voor de uitoefening van bevoegdheden op grond van de Jeugdwet door de programmamanager Sociaal Domein, de clustermanager Strategie, Beleid en Regie als plaatsvervanger wordt aangemerkt;

  • c.

   afdelingshoofden binnen hetzelfde cluster en binnen de eenheid Bedrijfsvoering onderling;

  • d.

   binnen de eenheid Bedrijfsvoering en het cluster Werk en Inkomen (indien van toepassing): het adjunct-afdelingshoofd als plaatsvervanger voor het afdelingshoofd binnen de afdeling waar hij werkzaam is.

Artikel 3 Instructies en escalatie

 • 1. Bij de uitoefening van bevoegdheden wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijk voorschrift, beleidsregel, circulaire, aanwijzing en richtlijn van daartoe bevoegde wetgevende organen en bestuursorganen in acht genomen.

 • 2. Bij de uitoefening van bevoegdheden die financiële consequenties hebben, dient de begroting van het desbetreffende dienstjaar in financiële dekking te voorzien.

 • 3. Indien zich naar het oordeel van een gemandateerde één of meer van de navolgende gevallen voordoet, overlegt de gemandateerde de zaak met de betrokken portefeuillehouder, alvorens een besluit te nemen:

  • a.

   de te nemen beslissing wijkt af van bestaand beleid, richtlijnen of voorschriften;

  • b.

   er bestaat het voornemen tot aanvulling of wijziging van het bestaand beleid, richtlijnen of wettelijke voorschriften;

  • c.

   tijdens de voorbereiding van het besluit komt naar voren dat de te nemen beslissing bestuurlijk of maatschappelijk gevoelig ligt. Onder bestuurlijk of maatschappelijk gevoelige beslissingen worden in ieder geval verstaan beslissingen over grootschalige evenementen.

 • 4. Bij verschillende inzichten over de uitoefening van bevoegdheden op afdelingsniveau tussen een functionaris van het Team Leefomgeving en een functionaris uit een andere afdeling van de gemeentelijke organisatie die dezelfde bevoegdheid gemandateerd heeft gekregen, beslist de functionaris van het Team Leefomgeving.

  5.De uitgaande beslissingen/documenten op grond van dit mandaatbesluit worden als volgt ondertekend:

 • Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

 • namens het college,

 • gevolgd door de (digitale) handtekening, de naam en daaronder de functieaanduiding van de functionaris

 • of

 • De burgemeester van Arnhem,

 • namens deze,

 • gevolgd door de (digitale) handtekening, de naam en daaronder de functieaanduiding van de functionaris.

Artikel 4 Slotbepaling

 • 1. Het Algemeen ondermandaat-, ondervolmacht- en ondermachtigingsbesluit gemeentesecretaris gemeente Arnhem 2017 van 27 juni 2017, zaaknummer 154407 en de wijzigingsbesluiten van 19 december 2017, zaaknummer 203769 en 10 september 2019, zaaknummer 359046 worden ingetrokken.

 • 2. Het "Ondermandaatbesluit afdeling Regionaal Bureau Leerlingzaken cluster Wijken en Dienstverlening" van 3 juli 2017, zaaknummer 158361 en het " Ondermandaatbesluit afdeling Sociale Bank Centraal Gelderland cluster Wijken en Dienstverlening" van 10 juli 2017, zaaknummer 157592 worden ingetrokken.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Algemeen ondermandaat-, ondervolmacht- en ondermachtigingsbesluit gemeentesecretaris gemeente Arnhem 2020’.

 • 4. Het onderhavig besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Ondertekening

Arnhem, 27 november 2019

De gemeentesecretaris,

R. van Wuijtswinkel

Bijlage 1

Algemene bevoegdheden concerndirecteur, clustermanagers, concerncontroller, chief information officer, programmamanagers

Algemeen

 

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

6.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die voor het betreffende organisatieonderdeel zorg draagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

7.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

8.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

9.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

10.

a. Het vaststellen van vergoedingen aan leden van adviescommissies aan het college en de burgemeester.

 

b. Het aanwijzen van de secretaris van de adviescommissie aan het college en de burgemeester.

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

4.

Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht (instemmen rechtstreeks beroep rechtbank).

5.

a. Het nemen van een besluit op een bezwaarschrift als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht,voor zover het in bezwaar bestreden besluit in mandaat is genomen door een functionaris die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever, en tevens voor zover hierbij niet wordt afgeweken van het advies van de desbetreffende bezwaarschriftencommissie.

 

b. Het beslissen op verzoeken van belanghebbenden om vergoeding van de kosten die zij in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs hebben moeten maken als bedoeld in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.

Het nemen van een besluit tot het verdagen van de beslissing op bezwaar als bedoeld in artikel 7:10, lid 3, 4 en 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op hun werkgebied en bedrijfsvoering en met dien verstande dat de verplichting die voor de gemeente wordt aangegaan door concerndirecteur, clustermanagers, programmamanagers, CIO en de concerncontroller:

 

- het resultaat is van een aanbestedingsprocedure of;

 

- het bedrag van één miljoen euro niet te boven gaat, met dien verstande dat hiervan in de bijlagen van dit ondermandaatbesluit afgeweken kan worden.

 
 
 

Uitgezonderd van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn:

 

a. rechtshandelingen als bedoeld in bijlage 2;

 

b. specifieke bevoegdheden in het kader van verzekeringsovereenkomsten welke door het college aan de directeur van De Connectie zijn gemandateerd;

 

c. het verstrekken van kredietaanvragen in het kader van schuldregelingen.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

 

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

 

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

4.

Het aanvragen van surcéance van betaling en faillissement van derden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van beslissingen op grond van de Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011, indien en voor zover hierbij niet wordt afgeweken van het terzake uitgebrachte advies van de adviescommissie of de adviseur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

3.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

4.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en met dien verstande dat:

 

- voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiele dekking aanwezig is;

 

- de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein uitsluitend aan de clustermanager Wijken & Dienstverlening ten behoeve van het Team Leefomgeving worden toegekend.

5.

Het aanwijzen van gemeenteambtenaren jegens welke de inlichtingenverplichtingen zoals vastgelegd in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen gelden, voor zover aan deze ambtenaren reeds bevoegdheden in het kader van het opleggen, heffen of invorderen van belastingen als bedoeld in de artikelen 231 en 232 Gemeentewet zijn gemandateerd.

6.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan in het kader van de klachtbehandeling van derden inzake aan de functionaris ondergeschikte ambtenaren (met uitzondering van de griffier) op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het opleggen en intrekken van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom, alsmede het uitoefenen van de overige bevoegdheden op grond van Titel 5.3 (Herstelsancties) en van de bevoegdheden op grond van Titel 5.4 (Bestuurlijke boete) van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het beslissen over het verlenen, wijzigen en intrekken van gedoogbeschikkingen.

8.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

10.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

11.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

12.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

13.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

14.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

15.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

16.

Het vaststellen van beleidsregels dan wel richtlijnen met betrekking tot de aan de gemeente opgedragen taken en bevoegdheden.

17.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg), met uitzondering van het aanwijzen van de Functionaris Gegevensbescherming.

 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2

Specifieke bevoegdheden van concerndirecteur, clustermanagers, concerncontroller, chief information officer, programmamanagers, afdelingshoofden Strategie, Beleid en Regie

 
 

Personele bevoegdheden voor concerndirecteur, clustermanagers en afdelingshoofden Strategie, Beleid en Regie

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

8.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

 
 

Concerndirecteur

1.

Het oninbaar lijden van openstaande vorderingen gemeentelijke belastingen, voor zover

 

het betreft belastingen die door de gemeente Arnhem worden geheven.

 
 

Clustermanager Gebiedsrealisatie en Vastgoed

1.

Het nemen van beslissingen inzake de vervreemding, splitsing en verkrijging van onroerende zaken (waaronder begrepen het nemen van beginselbesluiten als bedoeld in artikel 12, eerste lid van de WVG) alsmede de vestiging, splitsing, overdracht en beëindiging van zakelijke respectievelijk beperkte rechten ten laste of ten behoeve van gemeentelijke eigendommen, , na verkregen instemming van de betrokken portefeuillehouder, ongeacht de hoogte van de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan

2.

Het aangaan van huurovereenkomsten.

3.

Het aangaan van overeenkomsten over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening, na verkregen instemming van de betrokken portefeuillehouder.

4.

Het afgeven van de verklaring van eensluidendheid, als bedoeld in artikel 11, eerste lid van de Kadasterwet.

5.

Besluiten tot het intrekken van het voorkeursrecht als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten, zoals dit recht gevestigd is op percelen welke eigendom zijn van de gemeente.

6.

Het besluiten op verzoeken van schoolbesturen om beschikbaarstelling van (voorschotten op) de huur en/of eigendomsvergoedingen voor zover uitsluitend betrekking op het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

7.

Het uitoefenen van aan het college toegekende bevoegdheden genoemd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs voor zover uitsluitend betrekking op het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Clustermanager Openbare Ruimte

1.

Het aanwijzen van personen welke zijn belast met het toezicht op de naleving als bedoeld

 

in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht van het bepaalde bij of krachtens de APV

 

(art. 6.2 lid 3 APV), de Wet milieubeheer (art. 18.4 Wm), de Woningwet (art. 100), de

 

Monumentenwet (art. 58, eerste lid), de Wet op de Ruimtelijke Ordening zoals deze gold

 

voor de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 (art. 69,

 

eerste lid onder 3), de Wet ruimtelijke ordening (art. 7.2) de Wet bodembescherming (art.

 

95 Wbb), de Wet geluidhinder (art. 148 Wgh), de Wet algemene bepalingen

 

omgevingsrecht (art. 5.10, derde lid Wabo) en bij of krachtens de geldende

 

Marktverordening en de geldende Haven- en kadeverordening.

 
 

Clustermanager Werk en Inkomen

1.

Het aanwijzen van personen belast met toezicht, als bedoeld in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, op de naleving van het bepaalde in de wetten en regelingen die door het cluster Werk en Inkomen worden uitgevoerd.

 
 

Clustermanager Wijken en Dienstverlening

1.

Het aanstellen van onbezoldigde gemeenteambtenaren belast met de inning en

 

invordering van gemeentelijke belastingen.

2.

Het aanwijzen van personen belast met toezicht, als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen.

3.

Het uitoefenen van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 van het Besluit Burgerlijke Stand (aanwijzing leidinggevende van de burgerlijke stand).

4.

Het uitoefenen van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 1:16 c van het Burgerlijk Wetboek (bepalen openingstijden bureaus burgerlijke stand).

Bevoegdheden ten behoeve van de Teams Leefomgeving

5.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld).

6.

Het beslissen op aanvragen om standplaatsvergunning op grond van artikel 5.2.3 van de Algemeen Plaatselijke Verordening voor Arnhem.

7.

Het beslissen op verzoeken om ontheffing voor het organiseren van een bingo als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de Kansspelen.

8.

Het ontvangen van een mededeling over het organiseren van een klein kansspel als bedoeld in artikel 7c, tweede lid, onder a van de wet op de Kansspelen.

9.

Het beslissen op verzoeken om aanwijzing van een individuele gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 12 van het Besluit wegverkeer.

10.

Het beslissen op verzoeken om ontheffing voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied met een motorvoertuig op grond van artikel 2 van de Beleidsregels ontheffing berijden voetgangersgebied binnenstad Arnhem.

11.

Het beslissen op verzoeken om ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen op grond van artikel 5.1.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

12.

Het beslissen op verzoeken om ontheffing voor caravans e.d. op grond van artikel 5.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

13.

Het beslissen op aanvragen om ontheffingen als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet voor zover het effect van het besluit wijkgebonden is.

14.

Het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet voor zover het effect van het besluit wijkgebonden is.

15.

Het nemen van tijdelijke verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) voor zover het effect van het besluit wijkgebonden is.

16.

Het beslissen op aanvragen voor collectevergunning op grond van artikel 5.2.1 van de

 

Algemeen Plaatselijke Verordening voor zover wijkgebonden.

17.

Het beslissen op aanvragen voor vergunning voor kleine evenementen op grond van artikel 5.7.1a van de Algemeen Plaatselijke Verordening voor zover het effect van het evenement wijkgebonden is.

18.

Het beslissen op verzoeken om ontheffing van het verbod geluidhinder te veroorzaken als bedoeld in artikel 4.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

19.

Het beslissen op aanvragen voor vergunning voor kamperen buiten kampeerplaatsen op grond van artikel 5.8.2 van de Algemeen Plaatselijke Verordening.

20.

Het beslissen op verzoeken om ontheffing van de Verordening Winkeltijden Arnhem.

21.

Het beslissen op verzoeken tot ontheffing voor oneigenlijk gebruik van openbare grond op grond van artikel 2.1.5.1 van de Algemeen Plaatselijke Verordening.

22.

Het beslissen op aanvragen voor vergunning voor snuffelmarkten op grond van artikel 5.2.4 van de Algemeen Plaatselijke Verordening voor zover wijkgebonden en met uitzondering van aanvragen die betrekking hebben op GelreDome.

23.

Het beslissen op verzoeken tot ontheffing van artikel 3 en 4 van de Zondagswet.

24.

Het beslissen op aanvragen om vergunning voor het inzamelen van textiel op grond van artikel 4.2.2.5 van de Algemeen Plaatselijke Verordening.

25.

Het beslissen op verzoeken om ontheffing van het verbod stoken van open vuur op grond van artikel 5.5.1 van de Algemeen Plaatselijke Verordening.

26.

Het beslissen over de toepassing van handhavingsbevoegdheden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (bestuursdwang, dwangsom) voor zover betrekking hebbend op de specifieke bevoegdheden met de nummers 6 tot en met 25.

27.

Het beslissen over incidentele en structurele locatiegebonden parkeerontheffingen op grond van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

28.

Het beslissen op verzoeken om sectorgebonden parkeervergunningen en parkeerontheffingen als bedoeld in de Parkeerverordening 2016 en daarop volgende verordeningen en het Uitwerkingsbesluit parkeren 2016 en daarop volgende Uitwerkingsbesluiten.

29.

Het beslissen over incidentele ontheffingen voetgangersgebied op grond van artikel 2 van de Beleidsregels ontheffing berijden voetgangersgebied binnenstad Arnhem.

30.

Het beslissen over de toepassing van handhavingsbevoegdheden voor zover betrekking hebbend op parkeren in betaald parkeren gebied.

31.

Het beslissen over de toepassing van handhavingsbevoegdheden voor zover betrekking hebbend op rijden van voertuigen in voetgangersgebied gelegen in betaald parkeren gebied.

32.

Het beslissen tot het aangaan van overeenkomsten tot verhuur van onbebouwde grond ten behoeve van tuinuitbreiding (snippergroen), volkstuinen, weides en parkeerterreinen.

33.

Het beslissen tot het aangaan van overeenkomsten tot verkoop van onbebouwde grond ten behoeve van tuinuitbreiding (snippergroen).

34.

Het beslissen tot het aangaan van pachtcontracten van agrarische grond.

35.

Het beslissen tot de aan- en verkoop van gemeentelijke panden, voor zover geen sprake is van een pand dat tot het grondbedrijf behoort en voor zover wijkgebonden.

36.

Het beslissen tot het aangaan van overeenkomsten tot verhuur van gemeentelijke panden panden voor zover wijkgebonden.

37.

Het beslissen tot het aangaan van overeenkomsten tot aanhuur van panden voor zover wijkgebonden.

38.

Het beslissen tot het aangaan van overeenkomsten inzake reclamezuilen in de openbare ruimte voor zover wijkgebonden.

 
 

Concerncontroller

1.

Het uitoefenen van de financieringsfunctie als bedoeld in de Verordening financieel beleid en beheer gemeente Arnhem

2.

Het besluiten inzake bancaire zaken, met uitzondering van kredietverstrekking door Krediet Bank Nederland. Hieronder vallen in ieder geval:

 

I. Het openen, wijzigen of opzeggen van bank- en girorekeningen;

 

II. Het afgeven van een bankgarantie tot een bedrag van € 100.000 per keer.

3.

Het verstrekken van informatie als bedoeld in hoofdstuk VII (informatie voor derden) van

 

het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

4.

Het sluiten van vaststellingsovereenkomsten met de Belastingdienst inzake door de

 

gemeente Arnhem verschuldigde belastingen en sociale premies. In voorkomend geval

 

pleegt de concerncontroller overleg met de collega(‘s) van de desbetreffende cluster(s).

5.

Het doen van kennisgevingen aan de Belastinginspecteur en het doen van een verzoek

 

aan de Belastinginspecteur om een besluit te nemen inzake Rijksbelastingen

 
 

Chief information officer

1.

Het verrichten van meldingen als bedoeld in artikel 33 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bij de toezichthouder.

 
 

Programmamanagers

1.

Het toepassen van het bepaalde in de Hoofdstukken IV en V van het Besluit

 

grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen en van het Besluit grenswaarden

 

binnen zones langs wegen.

2.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens de Wet ruimtelijke ordening.

3.

Het verstrekken, intrekken en terugvorderen van geldelijke steun in het kader van:

 

a. de beschikking geldelijke steun eigen woningen.

 

b. de regeling geldelijke steun gehandicapten 1992.

 

c. de beschikking geldelijke steun verbetering particuliere huurwoningen 1979 (II).

 

d. de regeling geldelijke steun voorzieningen aan particuliere huurwoningen 1985.

 

e. de regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987.

 

f. de op 13 oktober 1986 vastgestelde Subsidieverordening stadvernieuwing, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 december 1993 alsmede de Subsidieverordening stadsvernieuwing 1996.

4.

Het nemen van beslissingen op grond van het Besluit beheer sociale huursector.

5.

Het beslissen op aanvragen om gemeentegarantie op grond van de geldende

 

gemeentegarantieverordening eigen woningen en het Besluit uitvoering gemeentegarantie.

6.

Het nemen van besluiten tot het omzetten en wijzigen van verleende gemeentegarantie op grond van de Regeling deelneming in garanties woninggebonden subsidies.

7.

Het nemen van besluiten inzake terugbetalingovereenkomsten van door de gemeente

 

aangezuiverd verlies op grond van gemeentegaranties.

8.

Het nemen van besluiten inzake borgtochtovereenkomsten op grond van de geldende

 

Gemeentegarantieverordening eigen woning en het Besluit uitvoering gemeentegarantie.

9.

Het toepassen van het bepaalde in artikel 42 van de Wet op de stads- en

 

dorpsvernieuwing.

10.

Het toepassen van het bepaalde in artikel 7 van het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing inzake het sparen in het stadsvernieuwingsfonds.

11.

Het nemen van besluiten op grond van de subsidieverordening particuliere woningvoorraad herstructureringsgebieden.

12.

Het beslissen op aanvragen om wijzigingsvergunningen op grond van de Monumentenwet en de gemeentelijke Erfgoedverordening.

13.

Het vaststellen en wijzigen van het gemeentelijke restauratie-uitvoeringsprogramma op grond van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten.

14.

Het toepassen van het bepaalde in de Hoofdstukken 4 en 11 van het Besluit geluidhinder

 

spoorwegen.

15.

Het uitoefenen van de bevoegdheden als bevoegd gezag bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder en de Wet bodembescherming.

16.

Het doen van aangifte met betrekking tot heffingen op grond van de Waterwet.

17.

Het uitoefenen van bevoegdheden toegekend bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

18.

Het uitoefenen van de aan het college van burgemeester en wethouders toegekende bevoegdheden bij of krachtens de WKPB.

19

Het nemen van besluiten op grond van de Verordening naamgeving en nummering, met uitzondering van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

.

 

20.

Het uitoefenen van bevoegdheden toegekend bij of krachtens de BAG.

21.

Het uitoefenen van bevoegdheden in de zin van artikel 6 van de BAG als bedoeld in het delegatiebesluit van de raad van de gemeente Arnhem zoals vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2009.

22.

Het verlenen van ontheffingen als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Zondagswet.

23.

Het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van de APV.

24.

Het besluiten op verzoeken van schoolbesturen om beschikbaarstelling van (voorschotten op) de huur en/of eigendomsvergoedingen voor zover geen betrekking op het Integraal Huistvestingsplan (IHP).

25.

Het uitvoeren van het door de gemeenteraad vastgestelde plan van scholen primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

26.

Het uitoefenen van aan het college toegekende bevoegdheden genoemd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs voor zover geen betrekking op het Integraal Huistvestingsplan (IHP).

27.

Het uitoefenen van aan het college toegekende bevoegdheden o.g.v. de Wet Educatie Beroepsonderwijs.

28.

Het uitoefenen van aan het college toegekende bevoegdheden genoemd in de Verordening procedure overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Arnhem.

29

Het uitoefenen van aan het college toegekende bevoegdheden o.g.v. Wet primair onderwijs, Wet op het Voortgezet onderwijs en Wet op de expertisecentra.

.

 

30.

Het uitoefenen van aan het college toegekende bevoegdheden op grond van de gemeenschappelijke regeling voor de volwasseneneducatie regio Arnhem.

31.

Het toepassen van de Leerplichtwet 1969 en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften voor zover opgedragen aan het college.

32.

Het opdracht verlenen tot het maken van kunstwerken inclusief het maken van schetsontwerpen tot een maximumbedrag van 50.000 euro per kunstwerk of ontwerp.

33.

Het uitoefenen van aan het college toegekende bevoegdheden genoemd in de Verordening Cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid.

34.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 
 

Programmamanager Sociaal Domein

1.

Besluiten over beschikkingen ten behoeve van procedures ter verkrijging van een kinder-beschermingsmaatregel.

2.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan in het kader van klachtbehandeling van derden inzake (de medewerkers van) de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en paragraaf 4.2.a van de Jeugdwet voor zover het betreft de afdoening van klachten die zijn behandeld door de klachtencommissie.

3.

Bepalen dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is.

 
 

Programmamanager Veiligheid

1.

Het uitoefenen van bevoegdheden in het kader van de artikel 13b Opiumwet.

2.

Het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van de APV, voor zover deze bevoegdheid niet is gemandateerd aan de clustermanager Wijken & Dienstverlening ten behoeve van het Team Leefomgeving.

3.

Het uitoefenen van de bevoegdheden toegekend bij of krachtens de Alcoholwet.

4.

Het opleggen en intrekken van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom, alsmede het uitoefenen van de overige bevoegdheden op grond van Titel 5.3 (Herstelsancties) en van de bevoegdheden op grond van Titel 5.4 (Bestuurlijke boete) van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het beslissen over het verlenen, wijzigen en intrekken van gedoogbeschikkingen op de gebieden zoals genoemd onder 1, 2, 3 en bij strijdig gebruik met het bestemmingsplan in het kader van prostitutie.

5.

Het goedkeuren van documenten opgesteld in het kader van het Certificatieschema Opsporen Conventionele explosieven.

6.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiele dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst, Wijkinitiatieven en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

7.

Verstrekken van begrotingssubsidies in het kader van Veiligheid.

8.

Uitoefenen van de bevoegdheden van de burgemeester in het kader van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties.

 
 
 
 
 
 

Bijlage 3

Bevoegdheden van afdelingshoofden

 
 

afdelingshoofd Vastgoedmanagement (cluster Gebiedsrealisatie en Vastgoed)

Nr

Bevoegdheid

Algemeen

 

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

6.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die zorgdraagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

7.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

8.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

9.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

 
 
 
 

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling en de verplichting die voor de gemeente wordt aangegaan het bedrag van 250.000 euro niet te boven gaat.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

 

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

 

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

8.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van beslissingen op grond van de Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011, indien en voor zover hierbij niet wordt afgeweken van het terzake uitgebrachte advies van de adviescommissie of de adviseur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

3.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

4.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiële dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

5.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

8.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

10.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

11.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

12.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

13.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

Specifieke bevoegdheden

1.

Het verlenen van volmacht aan de behandelende notariële medewerkers om de gemeente te vertegenwoordigen bij het aangaan en uitvoeren van in notariële akten vervatte overeenkomsten tot het vervreemden, verkrijgen of bezwaren van onroerende zaken.

2.

Het aangaan van huurovereenkomsten voor eigen huisvesting of voor de gemeentelijke doelgroepen van beleid, voor zover deze bevoegdheden niet zijn gemandateerd aan de clustermanager Wijken & Dienstverlening ten behoeve van het Team Leefomgeving en voor zover de verplichting die voor de gemeente wordt aangegaan het bedrag van 250.000 euro niet te boven gaat.

3.

Het aangaan van overeenkomsten inzake het onderhoud van onroerende zaken en voor zover de verplichting die voor de gemeente wordt aangegaan het bedrag van 250.000 euro niet te boven gaat.

4.

Het beslissen tot het aangaan van reclame-overeenkomsten inzake lichtmastreclame, billboards, abri's, aankondigen en stadsklokken, voor zover deze bevoegdheden niet zijn gemandateerd aan de clustermanager Wijken & Dienstverlening ten behoeve van het Team Leefomgeving en voor zover de verplichting die voor de gemeente wordt aangegaan het bedrag van 250.000 euro niet te boven gaat.

5.

Het verrichten van feitelijke handelingen, alsmede het aangaan van verplichtingen en het besluiten tot andere privaatrechtelijke handelingen - tot de grens van 250.000 euro - ten behoeve van het dagelijks functioneren en de instandhouding van de ambtelijke organisatie van de gemeente, het beheer en onderhoud van de kantoorgebouwen daaronder begrepen.

 
 
 
 
 
 
 
 

afdelingshoofd Gebieds- en Vastgoedrealisatie (cluster Gebiedsrealisatie en Vastgoed)

Nr

Bevoegdheid

Algemeen

 

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

6.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die zorgdraagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

7.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

8.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

9.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling en de verplichting die voor de gemeente wordt aangegaan het bedrag van 250.000 euro niet te boven gaat.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

 

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

 

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

8.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van beslissingen op grond van de Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011, indien en voor zover hierbij niet wordt afgeweken van het terzake uitgebrachte advies van de adviescommissie of de adviseur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

3.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

4.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiële dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

5.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

8.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

10.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

11.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

12.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

13.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

Specifieke bevoegdheden

1.

Het aangaan van overeenkomsten over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening, na verkregen instemming van de betrokken portefeuillehouder en voor zover de verplichting die voor de gemeente wordt aangegaan het bedrag van 250.000 euro niet te boven gaat.

2.

Het afgeven van de verklaring van eensluidendheid, als bedoeld in artikel 11, eerste lid van de Kadasterwet.

3.

Besluiten tot het intrekken van het voorkeursrecht als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten, zoals dit recht gevestigd is op percelen welke eigendom zijn van de gemeente.

4.

Het nemen van beslissingen inzake de vervreemding, splitsing en verkrijging van onroerende zaken alsmede de vestiging, splitsing, overdracht en beëindiging van zakelijke respectievelijk beperkte rechten ten laste of ten behoeve van gemeentelijke eigendommen, na verkregen instemming van de betrokken portefeuillehouder voor zover deze bevoegdheden niet zijn gemandateerd aan de clustermanager W&D ten behoeve van het Team Leefomgeving en voor zover de verplichting die voor de gemeente wordt aangegaan het bedrag van 250.000 euro niet te boven gaat.

5.

Het nemen van beslissingen inzake terugkooprecht, ontheffing of vrijstelling van bijzondere of algemene verkoopvoorwaarden, zoals bewonersplicht en het goedkeuren van doorverkoop (anti-speculatie) voor zover de verplichting die voor de gemeente wordt aangegaan het bedrag van 250.000 euro niet te boven gaat.

6.

Het verlenen van volmacht aan de behandelende notariële medewerkers om de gemeente te vertegenwoordigen bij het aangaan en uitvoeren van in notariële akten vervatte overeenkomsten tot het vervreemden, verkrijgen of bezwaren van onroerende zaken.

7.

Het beslissen tot het aangaan van reclame-overeenkomsten inzake lichtmastreclame, billboards, abri's, aankondigen en stadsklokken, voor zover deze bevoegdheden niet zijn gemandateerd aan de clustermanager Wijken & Dienstverlening ten behoeve van het Team Leefomgeving en voor zover de verplichting die voor de gemeente wordt aangegaan het bedrag van 250.000 euro niet te boven gaat.

afdelingshoofd Projectleiding en Directievoering (cluster Openbare Ruimte)

nr

Bevoegdheid

Algemeen

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die zorgdraagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

6.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

7.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

8.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

9.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

 
 
 
 
 
 

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling en de verplichting die voor de gemeente wordt aangegaan het bedrag van 250.000 euro niet te boven gaat.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

 

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

 

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

8.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van beslissingen op grond van de Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011, indien en voor zover hierbij niet wordt afgeweken van het terzake uitgebrachte advies van de adviescommissie of de adviseur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

3.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

4.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiële dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

5.

Het opleggen en intrekken van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom, alsmede het uitoefenen van de overige bevoegdheden op grond van Titel 5.3 (Herstelsancties) en van de bevoegdheden op grond van Titel 5.4 (Bestuurlijke boete) van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het beslissen over het verlenen, wijzigen en intrekken van gedoogbeschikkingen.

6.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

8.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

9.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

10.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

11.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

12.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

13.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

14.

Het vaststellen van beleidsregels dan wel richtlijnen met betrekking tot de aan de gemeente opgedragen taken en bevoegdheden.

15.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

Specifieke bevoegdheden

1.

Het uitoefenen van bevoegdheden op grond van de Verordening Kabels en Leidingen gemeente Arnhem en op grond van de Verlegregeling, voor zover het betreft nadeelcompensatie.

2.

Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen in het kader van het aanleggen en onderhouden van wegen als bedoeld in artikel 34 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, voor zover deze bevoegdheid niet is gemandateerd aan de clustermanager Wijken & Dienstverlening ten behoeve van het Team Leefomgeving.

3.

Het geven van toestemming tot direct vellen, indien sprake is van grote gevaarzetting of ander spoedeisend belang.

 
 
 
 
 
 
 
 

afdelingshoofd Programmeren (cluster Openbare Ruimte)

nr

Bevoegdheid

Algemeen

 

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die zorgdraagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

6.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

7.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

8.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

9.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

 
 
 
 
 
 
 
 

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling en de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

 

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

 

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

8.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van beslissingen op grond van de Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011, indien en voor zover hierbij niet wordt afgeweken van het terzake uitgebrachte advies van de adviescommissie of de adviseur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

3.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

4.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiële dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

5.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

8.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

10.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

11.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

12.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

13.

Het vaststellen van beleidsregels dan wel richtlijnen met betrekking tot de aan de gemeente opgedragen taken en bevoegdheden.

14.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

 
 

afdelingshoofd Beheer (cluster Openbare Ruimte)

nr

Bevoegdheid

Algemeen

 

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die zorgdraagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

6.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

7.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

8.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

9.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling en de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

 

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

 

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

8.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van beslissingen op grond van de Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011, indien en voor zover hierbij niet wordt afgeweken van het terzake uitgebrachte advies van de adviescommissie of de adviseur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

3.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

4.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiële dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

5.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

8.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

10.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

11.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

12.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

13.

Het vaststellen van beleidsregels dan wel richtlijnen met betrekking tot de aan de gemeente opgedragen taken en bevoegdheden.

14.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

Specifieke bevoegdheden

1.

Het verlenen en weigeren van een instemmingsbesluit als bedoeld in de Telecommunicatiewet en de Telecommunicatieverordening gemeente Arnhem.

2.

Alle handelingen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet en de Telecommunicatieverordening gemeente Arnhem.

3.

Het uitoefenen van bevoegdheden op grond van de Verordening Kabels en Leidingen gemeente Arnhem en op grond van de Verlegregeling met uitzondering van de bevoegdheden betreffende nadeelcompensatie.

4.

Het nemen van een beslissing omtrent het verlenen van goedkeuring tot het vervaardigen, plaatsen en onderhouden van bewegwijzering als bedoeld in de overeenkomst tussen de gemeente en de ANWB en diens rechtsopvolger(s).

5.

Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen in het kader van het aanleggen en onderhouden van wegen als bedoeld in artikel 34 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, voor zover deze bevoegdheid niet is gemandateerd aan de clustermanager Wijken & Dienstverlening ten behoeve van het Team Leefomgeving.

6.

Het bekendmaken aan de rechthebbende van een bouwwerk dat voorwerpen ten behoeve van het openbaar verkeer of de openbare verlichting worden aangebracht, gewijzigd of verwijderd.

7.

Aanwijzing van iepen die gevaar opleveren voor de verspreiding van iepziekte of vermeerdering iepenspintkever.

 
 

afdelingshoofd Ontwerp (cluster Openbare Ruimte)

nr

Bevoegdheid

Algemeen

 

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die zorgdraagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

6.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

7.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

8.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

9.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

 
 
 
 

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling en de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

 

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

 

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

8.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van beslissingen op grond van de Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011, indien en voor zover hierbij niet wordt afgeweken van het terzake uitgebrachte advies van de adviescommissie of de adviseur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

3.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

4.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiële dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

5.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

8.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

10.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

11.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

12.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

13.

Het vaststellen van beleidsregels dan wel richtlijnen met betrekking tot de aan de gemeente opgedragen taken en bevoegdheden.

14.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

Specifieke bevoegdheden

1.

Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen in het kader van het aanleggen en onderhouden van wegen als bedoeld in artikel 34 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, voor zover deze bevoegdheid niet is gemandateerd aan de clustermanager Wijken & Dienstverlening ten behoeve van het Team Leefomgeving.

 
 
 
 
 
 

afdelingshoofd Wijkonderhoud (cluster Openbare Ruimte)

nr

Bevoegdheid

Algemeen

 

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die zorgdraagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

6.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

7.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

8.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

9.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

 
 
 
 
 
 
 
 

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling en de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

 

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

 

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

8.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van beslissingen op grond van de Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011, indien en voor zover hierbij niet wordt afgeweken van het terzake uitgebrachte advies van de adviescommissie of de adviseur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

3.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

4.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiële dekking aanwezig is,met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

5.

Het opleggen en intrekken van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom, alsmede het uitoefenen van de overige bevoegdheden op grond van Titel 5.3 (Herstelsancties) en van de bevoegdheden op grond van Titel 5.4 (Bestuurlijke boete) van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het beslissen over het verlenen, wijzigen en intrekken van gedoogbeschikkingen voor zover het betreft het bepaalde bij of krachtens de geldende Marktverordening en de geldende Haven- en Kadeverordening.

6.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

8.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

9.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

10.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

11.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

12.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

13.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

14.

Het vaststellen van beleidsregels dan wel richtlijnen met betrekking tot de aan de gemeente opgedragen taken en bevoegdheden.

15.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

Specifieke bevoegdheden

1.

Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen in het kader van het aanleggen en onderhouden van wegen als bedoeld in artikel 34 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, voor zover deze bevoegdheid niet is gemandateerd aan de clustermanager Wijken & Dienstverlening ten behoeve van het Team Leefomgeving.

2.

Het geven van toestemming tot direct vellen, indien sprake is van grote gevaarzetting of ander spoedeisend belang.

3.

Aanwijzing van iepen die gevaar opleveren voor de verspreiding van iepziekte of vermeerdering iepenspintkever.

4.

Het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van de Marktverordening.

5.

Het uitoefenen van bevoegdheden op grond van de Haven- en kadeverordening.

 
 
 
 
 
 
 
 

afdelingshoofd Stedelijk Onderhoud (cluster Openbare Ruimte)

nr

Bevoegdheid

Algemeen

 

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die zorgdraagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

6.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

7.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

8.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

9.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

 
 
 
 
 
 

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling en de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

 

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

 

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

8.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van beslissingen op grond van de Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011, indien en voor zover hierbij niet wordt afgeweken van het terzake uitgebrachte advies van de adviescommissie of de adviseur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

3.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

4.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiële dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

5.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

8.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

10.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

11.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

12.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

13.

Het vaststellen van beleidsregels dan wel richtlijnen met betrekking tot de aan de gemeente opgedragen taken en bevoegdheden.

14.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

Specifieke bevoegdheden

1.

Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen in het kader van het aanleggen en onderhouden van wegen als bedoeld in artikel 34 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, voor zover deze bevoegdheid niet zijn gemandateerd aan de clustermanager Wijken & Dienstverlening ten behoeve van het Team Leefomgeving.

2.

Het geven van toestemming tot direct vellen, indien sprake is van grote gevaarzetting of ander spoedeisend belang.

3.

Aanwijzing van iepen die gevaar opleveren voor de verspreiding van iepziekte of vermeerdering iepenspintkever.

 
 

afdelingshoofd Vergunning en Handhaving (cluster Openbare Ruimte)

nr

Bevoegdheid

Algemeen

 

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die zorgdraagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

6.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

7.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

8.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

9.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling en de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

 

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

 

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) teruitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

8.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van beslissingen op grond van de Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011, indien en voor zover hierbij niet wordt afgeweken van het terzake uitgebrachte advies van de adviescommissie of de adviseur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

3.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

4.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiële dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

5.

Het opleggen en intrekken van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom, alsmede het uitoefenen van de overige bevoegdheden op grond van Titel 5.3 (Herstelsancties) en van de bevoegdheden op grond van Titel 5.4 (Bestuurlijke boete) van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het beslissen over het verlenen, wijzigen en intrekken van gedoogbeschikkingen voor zover het betreft het bepaalde bij of krachtens de geldende Marktverordening en de geldende Haven- en Kadeverordening.

6.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

8.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

9.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

10.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

11.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

12.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

13.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

14.

Het vaststellen van beleidsregels dan wel richtlijnen met betrekking tot de aan de gemeente opgedragen taken en bevoegdheden.

15.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

Specifieke bevoegdheden

1.

Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen in het kader van het aanleggen en onderhouden van wegen als bedoeld in artikel 34 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, voor zover deze bevoegdheid niet is gemandateerd aan de clustermanager Wijken & Dienstverlening ten behoeve van het Team Leefomgeving.

2.

Het nemen van besluiten omtrent ontheffingen voor het houden van wielerwedstrijden, betrouwbaarheids- en prestatieritten op binnen de gemeentegrenzen gelegen wegen als bedoeld in artikel 148 juncto artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994.

3.

Het op grond van artikel 56 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer aanstellen van verkeersregelaars en verkeersbrigadiers.

4.

Het nemen van besluiten omtrent ontheffingen als bedoeld in artikel 149 Wegenverkeerswet 1994, voor zover deze bevoegdheid niet is gemandateerd aan de clustermanager Wijken & Dienstverlening ten behoeve van het Team Leefomgeving.

5.

Het aanwijzen van de plaatsen, de tijdstippen en de wijzen waarop tegen betaling mag worden geparkeerd op grond van de Parkeerverordening 2016 en opvolgende verordeningen en het Uitwerkingsbesluit Parkeren 2016 en daarop volgende uitwerkingsbesluiten.

6.

Het aanwijzen van weggedeelten en het vaststellen van tijdstippen voor het parkeren door vergunninghouders op grond van de Parkeerverordening 2016 en opvolgende verordeningen en het Uitwerkingsbesluit Parkeren 2016 en daarop volgende uitwerkingsbesluiten.

7.

Het nemen van besluiten op grond van artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, voor zover deze bevoegdheid niet is gemandateerd aan de clustermanager Wijken & Dienstverlening ten behoeve van het Team Leefomgeving.

8.

Het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van de APV, voor zover deze bevoegdheid niet is gemandateerd aan de clustermanager Wijken & Dienstverlening ten behoeve van het Team Leefomgeving.

9.

Het uitoefenen van bevoegdheden toegekend bij of krachtens de BAG.

10.

Het uitoefenen van bevoegdheden in de zin van artikel 6 van de BAG als bedoeld in het delegatiebesluit van de raad van de gemeente Arnhem zoals vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2009.

11.

Het uitoefenen van de bevoegdheden toegekend bij of krachtens de Alcoholwet.

12.

Het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van paragraaf 2 (kansspelautomaten) van Titel Va van de Wok.

13.

Het verlenen van een vergunning voor het houden van kansspelen ex artikel 1, onder a, van de Wok (art. 3 Wok).

14.

Het geven van een verbod op grond van artikel 7c, lid 2, en artikel 7c lid 3 Wok.

15.

Het nemen van besluiten omtrent het verlenen van een verklaring van geen bezwaar voor het houden van een luchtvertoning of luchtvaartwedstrijd (art. 158 Regeling toezicht luchtvaart).

16.

Het uitoefenen van de aan het college van burgemeester en wethouders toegekende bevoegdheden op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

17.

Het uitoefenen van de bevoegdheden als bevoegd gezag bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder en de Wet bodembescherming.

18.

Het beslissen op verzoeken om ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (art. 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen).

19.

Het uitoefenen van bevoegdheden toegekend bij of krachtens artikel 2.2, eerste lid onder k van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

20.

Het beslissen op aanvragen om gebruiksvergunningen op grond van de Brandbeveiligingsverordening.

21.

Het geven van een aanwijzing als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Wet op de Jeugdverblijven.

22.

Het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 9, derde lid van de Wet op de Jeugdverblijven.

afdelingshoofd Informatie (Bedrijfsvoering)

nr

Bevoegdheid

Algemeen

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

6.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die zorgdraagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

7.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

8.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

9.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling en de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

 

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

 

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

8.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

3.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiële dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

4.

Het aanwijzen van gemeenteambtenaren jegens welke de inlichtingenverplichtingen zoals vastgelegd in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen gelden, voor zover aan deze ambtenaren reeds bevoegdheden in het kader van het opleggen, heffen of invorderen van belastingen als bedoeld in de artikelen 231 en 232 Gemeentewet zijn gemandateerd.

5.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

8.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

10.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

11.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

12.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

13.

Het vaststellen van beleidsregels dan wel richtlijnen met betrekking tot de aan de gemeente opgedragen taken en bevoegdheden.

14.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

Specifieke bevoegdheden

1.

Het nemen van besluiten inzake het vernietigen, uitlenen, ter beschikking stellen, overdragen, overbrengen en vervangen van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet ten behoeve van de gehele gemeentelijke organisatie voor zover deze bevoegdheid niet aan de directeur van De Connectie is gemandateerd en met dien verstande dat indien het gaat om archiefbescheiden die zich niet bij de afdeling Informatie bevinden, vooraf instemming van de desbetreffende clustermanager nodig is.

 

Deze instemming wordt ook geacht te zijn gegeven indien niet binnen zes weken na verzoek tot instemming is gereageerd.

 
 

afdelingshoofd Juridische Zaken (Bedrijfsvoering)

nr

Bevoegdheid

Algemeen

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

6.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die zorgdraagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

7.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

8.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

9.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

 

Geschillen en geschilbeslechting: voor aangelegenheden die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen bij of krachtens het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging gemeente Arnhem 2017 en 2020 van de gemeentesecretaris, ook voor zover deze besluiten niet primair zijn opgedragen aan het afdelingshoofd juridische zaken.

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

4.

Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht (instemmen rechtstreeks beroep rechtbank).

5.

a. Het nemen van een besluit op een bezwaarschrift als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht,voor zover het in bezwaar bestreden besluit in mandaat is genomen door een functionaris die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever, en tevens voor zover hierbij niet wordt afgeweken van het advies van de desbetreffende bezwaarschriftencommissie.

 

b. Het beslissen op verzoeken van belanghebbenden om vergoeding van de kosten die zij in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs hebben moeten maken als bedoeld in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.

Het nemen van een besluit tot het verdagen van de beslissing op bezwaar als bedoeld in artikel 7:10, lid 3, 4 en 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het indienen van verzoekschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders, daaronder begrepen het optreden ter zitting in het kader van verzoeken om machtigingen gesloten jeugdhulp met instemming van wettelijke vertegenwoordiger zoals bedoeld in artikel 6.1.2, 6.1.3 en 6.1.4 van de Jeugdwet.

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling en de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

 

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

 

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

8.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van beslissingen op grond van de Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011, indien en voor zover hierbij niet wordt afgeweken van het terzake uitgebrachte advies van de adviescommissie of de adviseur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

3.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

4.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiële dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

5.

Het nemen van een fomele beslissing op ingediende klachten als bedoeld in artikel 9:12 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

8.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

9.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

10.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

11.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

12.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

13.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

14.

Het vaststellen van beleidsregels dan wel richtlijnen met betrekking tot de aan de gemeente opgedragen taken en bevoegdheden.

15.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

Specifieke bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en de Procedureverordening planschade Arnhem 2011, indien en voor zover hierbij niet wordt afgeweken van het zake uitgebrachte advies van de adviescommissie of adviseur en voor zover de tegemoetkoming niet hoger is dan € 50.000,-.

 
 

afdelingshoofd Bestuursondersteuning en Communicatie (Bedrijfsvoering)

nr

Bevoegdheid

Algemeen

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

6.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die zorgdraagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

7.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

8.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

9.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling en de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

 

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

 

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

8.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van beslissingen op grond van de Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011, indien en voor zover hierbij niet wordt afgeweken van het terzake uitgebrachte advies van de adviescommissie of de adviseur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

3.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

4.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiële dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

5.

Het opleggen en intrekken van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom, alsmede het uitoefenen van de overige bevoegdheden op grond van Titel 5.3 (Herstelsancties) en van de bevoegdheden op grond van Titel 5.4 (Bestuurlijke boete) van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het beslissen over het verlenen, wijzigen en intrekken van gedoogbeschikkingen.

6.

Het aanwijzen van gemeenteambtenaren jegens welke de inlichtingenverplichtingen zoals vastgelegd in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen gelden, voor zover aan deze ambtenaren reeds bevoegdheden in het kader van het opleggen, heffen of invorderen van belastingen als bedoeld in de artikelen 231 en 232 Gemeentewet zijn gemandateerd.

7.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

8.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

10.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

11.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

12.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

13.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuurs-orgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

14.

Het vaststellen van beleidsregels dan wel richtlijnen met betrekking tot de aan de gemeente opgedragen taken en bevoegdheden.

15.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

 
 

afdelingshoofd Financiën en Control (Bedrijfsvoering)

nr

Bevoegdheid

Algemeen

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

 
 
 
 

5.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

6.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die zorgdraagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

7.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

8.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

9.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling en de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

 

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

 

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

8.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van beslissingen op grond van de Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011, indien en voor zover hierbij niet wordt afgeweken van het terzake uitgebrachte advies van de adviescommissie of de adviseur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

3.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

4.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiële dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

5.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

8.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

10.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

11.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

12.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

13.

Het vaststellen van beleidsregels dan wel richtlijnen met betrekking tot de aan de gemeente opgedragen taken en bevoegdheden.

14.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

Specifieke bevoegdheden

1.

Het doen van aangifte van door de gemeente Arnhem verschuldigde belastingen en sociale premies.

 
 
 

NB: Deze bevoegdheid geldt niet voor het sluiten van vaststellingsovereenkomsten met de Belastingdienst.

 
 

afdelingshoofd Personeel en Organisatie (Bedrijfsvoering)

nr

Bevoegdheid

Algemeen

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

6.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die zorgdraagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

7.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

8.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

9.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling en de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

2.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

3.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het beslissen over inhuur van tijdelijke medewerkers, voor zover deze bevoegdheid niet bij het cluster PIM ligt (inhuurovereenkomsten op het terrein van projectmanagement, interim-management en/of projectondersteuning).

5.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

6.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

7.

Het toekennen van gratificaties.

8.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

9.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

3.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiële dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

4.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

7.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

8.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

10.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

 
 

afdelingshoofd Klantenservice (cluster Wijken en Dienstverlening)

nr

Bevoegdheid

Algemeen

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

6.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

7.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

8.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling en de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

 
 

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

 

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

 

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

8.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

3.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

4.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

6.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

8.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

9.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

10.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

11.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

Specifieke bevoegdheden

1.

Het feitelijk ter beschikking van de aanvrager stellen van het op zijn naam gesteld reisdocument op grond van de Paspoortwet en uitvoeringsregelingen.

2.

Het uitoefenen van de taken en bevoegdheden op grond van titel 2 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.

3.

Het uitoefenen van bevoegdheden ter bestrijding van rampen en zware ongevallen in het kader van de Wet Veiligheidsrisico's en de Gemeentewet (CRIB).

4.

Het feitelijk ter beschikking aan de aanvrager stellen van het rijbewijs op grond van de Wegenverkeerswet 1994 en uitvoeringsregelingen.

 
 

afdelingshoofd Burgerzaken (cluster Wijken en Dienstverlening)

nr

Bevoegdheid

Algemeen

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

6.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

7.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

8.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

 
 

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling en de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

 

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

 

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

8.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

3.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

4.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

6.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

8.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

9.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

10.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

11.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

Specifieke bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen, het afdoen van stukken, het ondertekenen van uitgaande brieven en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden die verband houden met de aan de burgemeester bij of krachtens de Rijkswet op het Nederlanderschap verleende bevoegdheden en taken.

2.

Het uitoefenen van bevoegdheden voortvloeiende uit de Wet op de justitiële en strafvorderlijke gegevens en op de verklaringen omtrent het gedrag en uitvoeringsregelingen.

3.

Het nemen van besluiten voortvloeiende uit de Paspoortwet en uitvoeringsregelingen.

4.

a. Het nemen van besluiten in het kader van de Wet Basis Registratie Personen en uitvoeringsregelingen;

 

b. Het afnemen van verklaringen onder eed of belofte over gegevens over de burgerlijke staat, zoals bedoeld in artikel 2.8, lid 2, onder e van de Wet Basis Registratie Personen.

5.

Het aanwijzen van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand (artikel 1:16 BW).

6.

Het aanwijzen van een locatie als gemeentehuis in de zin van artikel 1:63 BW.

7.

Het nemen van besluiten in het kader van de Kieswet, met uitzondering van het benoemen van de plaatsvervangend voorzitter, de leden en de drie plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau als bedoeld in artikel E7 van de Kieswet.

8.

Het nemen van besluiten voortvloeiende uit de Wet op de Lijkbezorging en

 

uitvoeringsregelingen.

9.

Het uitoefenen van bevoegdheden ter bestrijding van rampen en zware ongevallen in het kader van de Wet Veiligheidsrisico's en de Gemeentewet (CRIB).

 

Het nemen van besluiten (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) voortvloeiende uit de Wegenverkeerswet 1994 (rijbewijzen).

 
 

afdelingshoofd Afdeling project- en interimmanagement A (cluster Project- en Interimmanagement)

nr

Bevoegdheid

Algemeen

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

6.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die zorgdraagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

7.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

8.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

9.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling en de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

 

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

 

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over tijdelijke inhuur, uitsluitend voor wat betreft inhuurovereenkomsten op het terrein van projectmanagement, interim-management en/of projectondersteuning, voor wat betreft de gehele organisatie.

5.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

6.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

7.

Het toekennen van gratificaties.

8.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

9.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van beslissingen op grond van de Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011, indien en voor zover hierbij niet wordt afgeweken van het terzake uitgebrachte advies van de adviescommissie of de adviseur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

3.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

4.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiële dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

5.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

8.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

10.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

11.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

12.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

13.

Het vaststellen van beleidsregels dan wel richtlijnen met betrekking tot de aan de gemeente opgedragen taken en bevoegdheden.

14.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

 
 
 
 

afdelingshoofd Afdeling project- en interimmanagement B (Cluster Project- en Interimmanagement)

nr

Bevoegdheid

Algemeen

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

6.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die zorgdraagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

7.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

8.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

9.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling en de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

 

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

 

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over tijdelijke inhuur, uitsluitend voor wat betreft inhuurovereenkomsten op het terrein van projectmanagement, interim-management en/of projectondersteuning, voor wat betreft de gehele organisatie.

5.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

6.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

7.

Het toekennen van gratificaties.

8.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

9.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van beslissingen op grond van de Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011, indien en voor zover hierbij niet wordt afgeweken van het terzake uitgebrachte advies van de adviescommissie of de adviseur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

3.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

4.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiele dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

5.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

8.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

10.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

11.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

12.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

13.

Het vaststellen van beleidsregels dan wel richtlijnen met betrekking tot de aan de gemeente opgedragen taken en bevoegdheden.

14.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

afdelingshoofd Gebiedsteams Cluster W&I

nr.

Bevoegdheid

Algemeen

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

6.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

7.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

8.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdelingen de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

8.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

3.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiële dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

4.

Het opleggen en intrekken van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom, alsmede het uitoefenen van de overige bevoegdheden op grond van Titel 5.3 (Herstelsancties) en van de bevoegdheden op grond van Titel 5.4 (Bestuurlijke boete) van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het beslissen over het verlenen, wijzigen en intrekken van gedoogbeschikkingen.

5.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

8.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

10.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

11.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

12.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

13.

Het vaststellen van beleidsregels dan wel richtlijnen met betrekking tot de aan de gemeente opgedragen taken en bevoegdheden.

14.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

Specifieke bevoegdheden

1.

Het opleggen van bestuurlijke boeten.

2.

Het nemen van besluiten (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) op grond van de Participatiewet en Ioaw, met uitzondering van:

- het vaststellen dat iemand tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort;

- het vaststellen van de loonwaarde;

- het verstrekken van loonkostensubsidie.

3.

Het nemen van besluiten (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) met betrekking tot:

- beslagbrieven;

- eerste keer inkomsten;

- vakantiesituaties (zoals bijvoorbeeld geen recht op een uitkering of een toekenning van een andere norm);

- een ten onrechte genoten uitkering.

4.

Het nemen van besluiten (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) bij 'bedreigende situaties' (zoals gedwongen woningontruiming, beëindiging van gas, elektra en water dan wel opzegging van de zorgverzekering) via het toekennen van bijzondere bijstand of een voorliggende voorziening (zoals individuele inkomenstoeslag)

5.

Het nemen van besluiten, (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep op grond van de Re-integratieverordening met uitzondering van:

- het verstrekken van werkgeverssubsidies (waaronder in ieder geval loonkostensubsidies, subsidie jobcoaching, subsidie plaatsingskosten, subsidie voormalige ID-ers);

- het verstrekken van subsidie vrijwilligerswerk;

- het verstrekken van subsidie participatieplaats (leerbaan).

6.

Het nemen van herzienings- en terugvorderingsbesluiten met betrekking tot wetten en regelingen die door het cluster Werk en Inkomen worden uitgevoerd.

7.

Het nemen van besluiten, niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep), met betrekking tot de voorlopige teruggaaf belastingen.

8.

Het nemen van besluiten (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) op grond van de Ioaz en Bbz.

9.

Het nemen van besluiten (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) met betrekking tot meervoudige vermissingen in het kader van de Paspoortwet.

10.

Het nemen van besluiten (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) met betrekking tot de processen adresonderzoek op grond van de Wet BRP.

11.

Het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie met betrekking tot klanten die zich schuldig hebben gemaakt aan het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens als gevolg waarvan ten onrechte uitkering door hen werd ontvangen.

12.

Het nemen van besluiten (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en het bieden van overige schulddienstverlening ten aanzien van ondernemers.

13.

Het nemen van besluiten (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) in het kader van gemeentelijke regelingen op het gebied van minimabeleid, zoals de regeling “GelrePas”.

14.

Het zorgen voor lijkschouwing en lijkbezorging ingevolge de Wet op de Lijkbezorging (WLB) en het verhaal op de nalatenschap ingevolgde de WLB.

15.

Het nemen van besluiten (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) op grond van de ROA.

16.

Het beslissen tot het instellen van gerechtelijke invordering van onverschuldigd gedane betalingen ingevolge het BW en van achterstallige betalingen van door de Krediet Bank Nederland verstrekte leningen.

17.

Het nemen van herzienings- en terugvorderingsbesluiten met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning en wetten en regelingen die door het cluster Werk en Inkomen worden uitgevoerd.

18.

Het nemen van verhaalsbesluiten met betrekking tot de wetten en regelingen die door het cluster Werk en Inkomen worden uitgevoerd.

19.

Het beslissen tot het instellen van gerechtelijke invordering in het kader van verhaal en terugvordering met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning en wetten die door het cluster Werk en Inkomen worden uitgevoerd.

20.

a. Het opdracht geven tot conservatoir- en executoriaal beslag op basis van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, met betrekking tot de wetten en regelingen, die door het cluster Werk en Inkomen worden uitgevoerd.

b. Het leggen van beslag op een inkomstenbron.

21.

Het nemen van besluiten tot het kwijtschelden van openstaande vorderingen met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning en wetten en regelingen die door het cluster Werk en Inkomen worden uitgevoerd.

22.

Het invorderen van bestuurlijke boeten ingevolge de Ioaw, Ioaz, Participatiewet, Bbz 2004, Wet Inburgering en Wet Kinderopvang.

23.

Het nemen van besluiten (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) met betrekking tot beslagbrieven.

24.

Het aanwijzen van een gemachtigde voor de vertegenwoordiging van de gemeente inzake gerechtelijke verhaals- en invorderingprocedures in het buitenland met betrekking tot wetten en regelingen die door het cluster Werk en Inkomen worden uitgevoerd.

afdelingshoofd Bedrijfsbureau Cluster W&I

nr.

Bevoegdheid

Algemeen

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

6.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

7.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

8.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdelingen de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid. alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

3.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiële dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

4.

Het opleggen en intrekken van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom, alsmede het uitoefenen van de overige bevoegdheden op grond van Titel 5.3 (Herstelsancties) en van de bevoegdheden op grond van Titel 5.4 (Bestuurlijke boete) van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het beslissen over het verlenen, wijzigen en intrekken van gedoogbeschikkingen.

5.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

8.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

10.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

11.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

12.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

13.

Het vaststellen van beleidsregels dan wel richtlijnen met betrekking tot de aan de gemeente opgedragen taken en bevoegdheden.

14.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

Specifieke bevoegdheden

1.

Het nemen van besluiten (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) op grond van de Participatiewet en Ioaw, met betrekking tot:

- het vaststellen dat iemand tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort;

- het vaststellen van de loonwaarde;

- het verstrekken van loonkostensubsidie.

2.

Het nemen van besluiten, (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) op grond van de Re-integratieverordening, met uitzondering van:

- het verstrekken van werkgeverssubsidies (waaronder in ieder geval subsidie jobcoaching, subsidie plaatsingskosten, subsidie voormalige ID-ers);

- het verstrekken van subsidie vrijwilligerswerk;

- het verstrekken van subsidie participatieplaats (leerbaan).

3.

Het verstrekken van werkgeverssubsidies (waaronder in ieder geval subsidie jobcoaching, subsidie plaatsingskosten, subsidie voormalige ID-ers) op grond van de Re-integratieverordening.

4.

Het verstrekken van subsidie vrijwilligerswerk op grond van de Re-integratieverordening.

5.

Het verstrekken van subsidie participatieplaats (leerbaan) op grond van de Re-integratieverordening.

6.

Het nemen van besluiten, (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) op grond van de Verordening Leerlingenvervoer.

7.

Het nemen van besluiten, (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) op grond van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer met betrekking tot de gehandicaptenparkeerkaart.

8.

Het uitoefenen van de aan het college van burgemeester en wethouders toegekende bevoegdheden op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

9.

Het zorgen voor lijkschouwing en lijkbezorging ingevolge de Wet op de Lijkbezorging (WLB) en het verhaal op de nalatenschap ingevolgde de WLB.

10.

Het nemen van besluiten (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) op grond van de ROA.

11.

Het beslissen tot het instellen van gerechtelijke invordering van onverschuldigd gedane betalingen ingevolge het BW en van achterstallige betalingen van door de Krediet Bank Nederland verstrekte leningen.

12.

Het nemen van herzienings- en terugvorderingsbesluiten met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning en wetten en regelingen die door het cluster Werk en Inkomen worden uitgevoerd.

13.

Het beslissen tot het instellen van gerechtelijke invordering in het kader van verhaal en terugvordering met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning en wetten die door het cluster Werk en Inkomen worden uitgevoerd.

14.

a. Het opdracht geven tot conservatoir- en executoriaal beslag op basis van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, met betrekking tot de wetten en regelingen, die door het cluster Werk en Inkomen worden uitgevoerd.

b. Het leggen van beslag op een inkomstenbron.

15.

Het nemen van besluiten tot het kwijtschelden van openstaande vorderingen met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning en wetten en regelingen die door het cluster Werk en Inkomen worden uitgevoerd.

16.

Het invorderen van bestuurlijke boeten ingevolge de Ioaw, Ioaz, Participatiewet, Bbz 2004 en Wet Kinderopvang.

17.

Het nemen van besluiten (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) met betrekking tot beslagbrieven.

18.

Het aanwijzen van een gemachtigde voor de vertegenwoordiging van de gemeente inzake gerechtelijke verhaals- en invorderingprocedures in het buitenland met betrekking tot wetten en regelingen die door het cluster Werk en Inkomen worden uitgevoerd.

afdelingshoofd Bureau Nieuwkomers Cluster W&I

nr.

Bevoegdheid

 

Algemeen

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan de gemeente opgedragen taken.

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

3.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

4.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

6.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

7.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

8.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

 

Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het bestuursorgaan, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

3.

a. Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens de gemeente of deze bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures.

b. Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

 

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het beslissen tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op het werkgebied en de bedrijfsvoering van de eigen afdelingen de verplichting die daarbij voor de gemeente wordt aangegaan niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

2.

a. Het aansprakelijk stellen van derden.

b. Het besluiten op het aansprakelijk stellen van de gemeente door derden.

c. Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a. Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad of door of namens het college van burgemeester en wethouders.

b. Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

 

Personele bevoegdheden

1.

Het nemen van beslissingen en het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van de individuele personele aangelegenheden.

2.

Het beslissen over werving, selectie en indiensttreding.

3.

Het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

4.

Het nemen van beslissingen over het opleggen van (disciplinaire) maatregelen (als bedoeld in artikel 7:629, zesde lid BW)

5.

Het beslissen over het beëindigen van dienstverband op eigen verzoek, op grond van het bereiken van AOW-leeftijd of in het kader van arbeidsongeschiktheid, alsmede de voorbereidende en uitvoerende handelingen daartoe (incl. verzoek om toestemming UWV voor ontslag)

6.

Het toekennen van gratificaties.

7.

Het afnemen van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus (zoals functionerings-, beoordelings- en Kompasgesprekken)

8.

Het voeren van verweer bij beschikkingen afkomstig van derden (bv UWV) en het aanwijzen van gevolmachtigden.

 

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

2.

Het nemen van besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

3.

Het uitoefenen van de aan het college toegekende bevoegdheden bij of krachtens een gemeentelijke subsidieverordening, met dien verstande dat voor verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder sub a en d Awb financiële dekking aanwezig is, met uitzondering van het vaststellen van ‘nadere regels’ (wettelijke voorschriften krachtens delegatie vastgesteld) en de bevoegdheden op basis van de subsidieregelingen Burgerkracht, Amateurkunst en op het gebied van de Transformatie Sociaal Domein.

4.

Het opleggen en intrekken van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom, alsmede het uitoefenen van de overige bevoegdheden op grond van Titel 5.3 (Herstelsancties) en van de bevoegdheden op grond van Titel 5.4 (Bestuurlijke boete) van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het beslissen over het verlenen, wijzigen en intrekken van gedoogbeschikkingen.

5.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.

Het besluiten tot het toepassen van en het uitvoeren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

8.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

10.

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

11.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Bestuursrechtelijke geldschulden).

12.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

13.

Het vaststellen van beleidsregels dan wel richtlijnen met betrekking tot de aan de gemeente opgedragen taken en bevoegdheden.

14.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, met uitzondering van de artikelen 33 en 37) en de Uitvoeringswet AVG (Uavg).

 

Specifieke bevoegdheden

1.

Het opleggen van bestuurlijke boeten.

2.

Het nemen van besluiten (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) op grond van de Participatiewet, Wet Inburgering en Ioaw, met uitzondering van:

- het vaststellen dat iemand tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort;

- het vaststellen van de loonwaarde;

- het verstrekken van loonkostensubsidie.

3.

Het nemen van besluiten (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) met betrekking tot:

- beslagbrieven;

- eerste keer inkomsten;

- vakantiesituaties (zoals bijvoorbeeld geen recht op een uitkering of een toekenning van een andere norm);

- een ten onrechte genoten uitkering.

4.

Het nemen van besluiten (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep) bij 'bedreigende situaties' (zoals gedwongen woningontruiming, beëindiging van gas, elektra en water dan wel opzegging van de zorgverzekering) via het toekennen van bijzondere bijstand of een voorliggende voorziening (zoals individuele inkomenstoeslag)

5.

Het nemen van besluiten, (niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep op grond van de Re-integratieverordening met uitzondering van:

- het verstrekken van werkgeverssubsidies (waaronder in ieder geval loonkostensubsidies, subsidie jobcoaching, subsidie plaatsingskosten, subsidie voormalige ID-ers);

- het verstrekken van subsidie vrijwilligerswerk;

- het verstrekken van subsidie participatieplaats (leerbaan).

6.

Het nemen van herzienings- en terugvorderingsbesluiten met betrekking tot wetten en regelingen die door het cluster Werk en Inkomen worden uitgevoerd.

7.

Het nemen van besluiten, niet zijnde het beslissen op bezwaarschriften en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep), met betrekking tot de voorlopige teruggaaf belastingen