WINKELTIJDENVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN 2019

Geldend van 06-01-2020 t/m heden

Intitulé

WINKELTIJDENVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN 2019

Kenmerk Z035498/D308703

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2019 met kenmerk D307654;

Gehoord het behandeladvies van Forum Samenleving/Bestuur/Financiën van 03 oktober 2019;

HEEFT BESLOTEN:

1. De “Verordening Winkeltijden Brummen 2014” in te trekken en daarmee gelijktijdig de “Winkeltijdenverordening Brummen 2019” vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19:00 uur, tweede Paasdag, 4 mei na 19:00 uur, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19:00 uur, eerste en tweede Kerstdag;

 • b.

  Werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • c.

  Winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Algemene vrijstellingen voor zon- en feestdagen

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zondagen en op de in artikel 1 genoemde feestdagen van 08:00 uur tot 21:00 uur, onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.2, tweede lid van het Vuurwerkbesluit.

 • 2.

  De algemene vrijstelling hierboven bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op de eerste Kerstdag en de Eerste Paasdag.

Artikel 3 Vrijstelling bepaalde winkels

De in artikel 2, eerste lid van de Wet vervatte verboden; voor zover deze betrekking hebben op zondagen en feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  Musea;

 • b.

  Winkels waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten en middelen ter voorkoming van zwangerschap plegen te worden verkocht;

 • c.

  Winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde beelddragers als video’s en DVD’s, mits in die winkel geen andere goederen worden verkocht of te koop worden aangeboden dan beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

Artikel 4 Vrijstelling openstelling anders dan voor verkoop

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid van de Wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondagen en feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  Winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van de lunchroom of het restaurant;

 • b.

  Winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen of bromfietsen plegen te worden verhuurd, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren/verhuren van fietsen en/of bromfietsen.

 • 2.

  De in het hierboven genoemde eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 5 Individuele ontheffingen

Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 1.

  Een ontheffing kan enkel worden verleend voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

 • 2.

  Aan de ontheffing kunnen beperkingen worden verbonden onder meer over de tijden of de zaken, die mogen worden verkocht.

 • 3.

  De ontheffing kan onder meer worden geweigerd als door het verlenen van ontheffing de veiligheid, het woon- en leefklimaat of de openbare orde in de omgeving van de winkel of van de locatie waar de verkoop of het te koop aanbieden van goederen aan particulieren plaatsvindt, nadelig wordt beïnvloed.

Artikel 6 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen hun beschikking ten hoogste zes weken verdagen.

Artikel 7 Intrekken of wijzigen van verleende vrijstelling of ontheffing

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing of vrijstelling intrekken of wijzigen, als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing of vrijstelling is vereist;

 • c.

  de exploitatie van een winkel of de verkoop of het te koop aanbieden van goederen aan particulieren, anders dan in een winkel, gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen voorts een ontheffing intrekken of wijzigen, als:

 • a.

  Aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • b.

  De houder dit verzoekt.

Artikel 8 Culturele evenementen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 2.

  De in artikel 2 van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 9 Sportcomplexen

 • 1.

  De in artikel 2 van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 • 2.

  De in artikel 2 van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

Artikel 10 Toezichthouders

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de toezichthoudend- en opsporingsambtenaren van de gemeente Brummen;

 • 2.

  Het college kan daarnaast andere personen met het toezicht van het bij of krachtens deze verordening bepaalde belasten.

Artikel 11 Intrekking oude verordening

De Verordening Winkeltijden Brummen 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking 1 maand na bekendmaking

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Winkeltijdenverordening gemeente Brummen 2019’.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 17 oktober 2019.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, A.R.M. Nengerman

De voorzitter A.J. van Hedel