Verordening Peutertoeslag gemeente Zaltbommel 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening Peutertoeslag gemeente Zaltbommel 2020

De raad van de gemeente Zaltbommel;

gelezen het voorstel van het college van 1 oktober 2019;

 • -

  gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet; en

 • -

  artikel 4.21 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

BESLUIT

vast te stellen de ’Verordening Peutertoeslag gemeente Zaltbommel 2020’

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  aanbieders: kinderdagverblijven die zijn geregistreerd in het LRK;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

 • -

  inkomensverklaring: een officiële verklaring van de Belastingdienst met inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar;

 • -

  kinderopvangtoeslag: de tegemoetkoming van het Rijk, uitgekeerd via de Belastingdienst aan ouders, bedoeld als bijdrage in de kosten voor in het LRK geregistreerde kinderopvang. In het Besluit kinderopvangtoeslag wordt (jaarlijks) bepaald onder welke voorwaarden ouders aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag en hoe hoog de kinderopvangtoeslag is;

 • -

  kinderopvangtoeslagtabel: bijlage bij het Besluit kinderopvangtoeslag waarin u kunt lezen hoe hoog de peutertoeslag is;

 • -

  Landelijk Register Kinderopvang (LRK): het register waarin kinderopvangvoorzieningen zijn opgenomen die voldoen aan de wettelijke eisen;

 • -

  maximumuurtarief: dit is de maximum uurprijs voor de dagopvang zoals opgenomen in artikel 4 lid 1 sub a Besluit kinderopvangtoeslag voor het betreffende jaar;

 • -

  ouders: de bloed- of aanverwant in opgaande lijn of de pleegouder van een kind op wie de kinderopvang betrekking heeft, met dien verstande dat bij de beoordeling of sprake is van pleegouderschap een vergoeding op grond van de Jeugdwet buiten beschouwing blijft;

 • -

  peuter: een in de gemeente Zaltbommel ingeschreven kind van 2 tot 4 jaar;

 • -

  voorschools aanbod: het aanbod voor peuters van 2 tot 4 jaar aangeboden door in het LRK geregistreerde aanbieders;

 • -

  peutertoeslag: de gemeentetoeslag op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan ouders van peuters woonachtig in de gemeente Zaltbommel die gebruik maken van LRK geregistreerd voorschools aanbod en waarvan de ouder(s) geen recht hebben op kinderopvangtoeslag op grond van afdeling 2 paragraaf 1 en 2 van de Wet Kinderopvang.

Artikel 2 Voorwaarden voor de peutertoeslag

Ouders van een peuter komen in aanmerking voor de peutertoeslag ter bekostiging van voorschools aanbod als:

 • 1.

  een peuter in de gemeente Zaltbommel staat ingeschreven;

 • 2.

  een peuter tussen de twee en vier jaar oud is;

 • 3.

  een overeenkomst is gesloten met een aanbieder die in het LRK geregistreerd is;

 • 4.

  er geen recht is op kinderopvangtoeslag of een andere financiële regeling voor gebruik van kinderopvang/voorschools aanbod;

 • 5.

  de meest recente inkomensverklaring is overlegd

  of – in geval van zelfstandig ondernemers die niet kunnen beschikken over een inkomensverklaring – de meest recente voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting is overlegd (of, indien ondernemers net zijn gestart en daardoor nog geen aanslag inkomstenbelasting kan worden overlegd, een uittreksel uit de Kamer van Koophandel is overlegd).

Artikel 3 Indienen aanvraag

 • 1. Een aanvraag peutertoeslag wordt ingediend via de aanvraagprocedure op www.zaltbommel.nl.

 • 2. Een aanvraag voor peutertoeslag kan gedurende het hele kalenderjaar worden ingediend.

Artikel 4 Behandeling aanvraag

 • 1. Het college besluit over de aanvraag uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2. Het college stelt op basis van de overgelegde gegevens een beschikking op voor de maximale periode totdat de peuter 4 jaar wordt (maximaal 2 jaar). De ouders worden door middel van een beschikking op de hoogte gesteld van de hoogte van de peutertoeslag.

 • 3. Op basis van de beschikking verleent het college peutertoeslag en betaalt deze maandelijks als voorschot aan de ouders uit.

 • 4. In daartoe aanleiding gevende situaties kan het college bepalen dat het toeslagbedrag rechtstreeks aan de aanbieder wordt overgemaakt. Ouders kunnen hierom verzoeken.

 • 5. In alle gevallen waarbij de toeslag rechtstreeks aan de aanbieder wordt uitbetaald, overlegt de aanbieder de overeenkomst met informatie betreffende:

  • a.

   De startdatum van het voorschools aanbod

  • b.

   Het aantal dagdelen en uren voorschools aanbod

  • c.

   Het uurtarief

  Het college betaalt het bedrag uit aan de aanbieder. De aanbieder int de ouderbijdrage bij de ouder(s).

Artikel 5 Opschorten of beëindiging peutertoeslag

 • 1. Indien een aanbieder aangeeft dat een ouder die peutertoeslag ontvangt voor de derde keer op rij of drie keer binnen een half jaar de aanbieder niet betaalt, dan kan de peutertoeslag aan de ouder worden opgeschort.

 • 2. De peutertoeslag wordt automatisch beëindigd op de eerste dag van de maand nadat de peuter 4 jaar wordt of als een tussentijdse wijziging, zoals omschreven in artikel 6, daartoe aanleiding geeft. Indien de peuter na de vierde verjaardag niet direct terecht kan op de volgende school, kan het college besluiten de peutertoeslag te verlengen tot uiterlijk het moment dat de peuter uitstroomt naar een volgende school Hiertoe dient een verzoek te worden ingediend. bij het college.

Artikel 6 Tussentijdse wijzigingen peutertoeslag

 • 1. Drie maanden na aanvang van het recht op kinderopvangtoeslag vervalt het recht op de peutertoeslag. Recht op kinderopvangtoeslag moet tijdig worden doorgegeven aan de gemeente via wijzigen peutertoeslag www.zaltbommel.nl.

 • 2. Wanneer de verhoging of verlaging van inkomen zodanig is dat men in een andere inkomenscategorie van de kinderopvangtoeslagtabel terecht komt, moet dit via wijzigen peutertoeslag via www.zaltbommel.nl worden doorgegeven. Er volgt dan een herziene beschikking. Dit verzoek tot herziening moet binnen 8 weken na het voordoen van de tussentijdse wijziging worden ingediend.

 • 3. In het geval dat de inkomensverklaring nog niet beschikbaar is, kan een aanvraag tot herziening worden aangevraagd op basis van de meest recente loonstrook.

 • 4. Indien een wijziging zoals genoemd in lid 1 en/of lid 3 niet is doorgegeven kan de ten onrechte uitbetaalde peutertoeslag worden teruggevorderd.

Artikel 7 Berekening van de peutertoeslag

 • 1. De berekening van de peutertoeslag vindt plaats op basis van de volledige aanvraag zoals omschreven in artikel 3 lid 1.

 • 2. De peutertoeslag wordt voor het aantal contracturen met een maximum van 8 uren voorschools aanbod per week en met een maximum van 40 weken per kalenderjaar verleend.

 • 3. De berekening van de peutertoeslag vindt plaatst op basis van de kinderopvangtoeslagtabel en het maximumuurtarief van de kinderopvangtoeslag.

 • 4. De hoogte van de peutertoeslag per maand wordt bepaald door:

  • a.

   Het in overeenkomst tussen ouder en aanbieder overeengekomen aantal uren voorschools aanbod per week (maximaal 8 uur) te vermenigvuldigen met 40 weken per jaar. Dit aantal uren wordt gedeeld door 12 maanden. Dit is het rekenkundig aantal uur aanbod voor een peuter per maand.

  • b.

   Het rekenkundig aantal uur aanbod voor een peuter per maand te vermenigvuldigen met de in de overeenkomst tussen ouder en aanbieder opgenomen uurprijs van de peuteropvang. Indien deze uurprijs boven het maximumuurtarief van de kinderopvangtoeslag ligt, wordt het rekenkundig aantal uur aanbod vermenigvuldigd met het maximumuurtarief van de kinderopvangtoeslag. Dit zijn de kosten voor voorschools aanbod voor een peuter per maand.

  • c.

   Het toeslagpercentage te bepalen aan de hand van de kinderopvangtoeslagtabel. Dit gebeurt op basis van het (gezamenlijk) toetsingsinkomen.

  • d.

   De kosten voor voorschools aanbod voor peuters per maand te vermenigvuldigen met het toeslagpercentage. Dit is het toeslagbedrag per maand.

 • 5. In geval van startende ondernemers die geen inkomensverklaring of aanslag inkomstenbelasting hebben kunnen overleggen, moeten zij aantonen startend ondernemer te zijn door middel van een uittreksel van hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel, waarbij ze in de laagste inkomenscategorie kunnen worden ingeschaald. Indien geen sprake is van een startende onderneming kunnen ze ingeschaald worden in de middelste inkomenscategorie, waarbij het recht op herziening is voorbehouden.

 • 6. Peutertoeslag wordt maandelijks uitbetaald.

 • 7. De uitbetaling van de peutertoeslag vindt plaats voorafgaand aan de maand waarop de toeslag betrekking heeft.

Slotbepalingen

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.

Artikel 9 Intrekking voorgaande verordening

De Verordening Peutertoeslag gemeente Zaltbommel wordt ingetrokken per 01-01-2020.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Peutertoeslag gemeente Zaltbommel 2020

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in zijn vergadering van 14 november 2019

De raad voornoemd,

De raadsgriffier,

Drs. M.S.P. Muurling

de voorzitter,

Dhr. P.C. van Maaren