Regeling vervalt per 31-01-2025

Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2020-2023

Geldend van 30-09-2020 t/m 29-02-2024

Intitulé

Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2020-2023

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 19 november 2019 hebben vastgesteld:

STIMULERINGSREGELING BOVENLOKALE EVENEMENTEN 2020-2023

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Bovenlokale uitstraling: het evenement moet niet alleen op de eigen lokale gemeenschap gericht zijn, waarbinnen het evenement plaatsvindt, maar ook op het aantrekken van publiek en deelnemers van buiten deze gemeenschap.

 • 2. (Volks)cultuur: zowel professionele als amateurkunsten op de terreinen muziek, zang, dans, toneel, beeldende kunst, media, mode, film, design, architectuur, vormgeving, bibliotheken, letteren, taal, literatuur, monumenten, archeologie, musea, schutterijen, immaterieel erfgoed, carnaval en culinaire evenementen.

 • 3. Evenement: een georganiseerde gebeurtenis, activiteit, (openlucht)manifestatie, (thema)dag/dagen, op het gebied van (volk)cultuur en/of sport, open voor publiek. Het publiek kan fysiek aanwezig zijn bij het evenement en/of, vanwege de Coronacrisis, bereikt worden via digitale media.

 • 4. Individuele makers en kleine collectieven: (kleine collectieven van) zelfstandigen zonder personeel, actief op het gebied van (volks)cultuur en/of sport.

 • 5. Sport: één of meer van de speerpunt-, kern- en/of kanssporten als bedoeld in het van toepassing zijnde provinciaal sportbeleid.

Artikel 2 Doel van de regeling

Doel van deze stimuleringsregeling is om evenementen met een bovenlokale uitstraling op het gebied van (volk)cultuur en/of sport, die mede door vrijwilligers worden georganiseerd en uitgevoerd, te stimuleren waardoor de sociale verbindingen in leefgemeenschappen worden versterkt.

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen:

 • -

  verenigingen en stichtingen, waarvan het bestuur onbezoldigd is;

 • -

  (individuele makers en kleine collectieven.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

 • 1.

  Het evenement start in 2020, 2021, 2022 of 2023.

 • 2.

  Het evenement vindt (grotendeels) in de provincie Nederlands-Limburg plaats.

 • 3.

  Het moet een (volks)cultureel- en/of sportevenement met bovenlokale uitstraling betreffen.

 • 4.

  Het evenement dient plaats te vinden met inzet van vrijwilligers. Dit is geen vereiste indien de aanvraag wordt ingediend door individuele makers of kleine collectieven.

 • 5.

  De gemeente heeft een financiële bijdrage(n) verstrekt ten behoeve van het betreffende evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 5 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening 2017 Provincie Limburg e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:

 • 1.

  het evenement niet aansluit bij de doelstelling van deze stimuleringsregeling zoals gesteld in artikel 2;

 • 2.

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • 3.

  niet wordt voldaan aan alle criteria in artikel 4;

 • 4.

  het een evenement met een besloten karakter betreft;

 • 5.

  het bij een sportevenement reguliere clubwedstrijden in competitieverband op nationaal of internationaal niveau betreft;

 • 6.

  het betreffende evenement al door de Provincie Limburg wordt gesubsidieerd en/of gefinancierd.

  Indien voor het evenement een bijdrage wordt ontvangen van een organisatie die van de Provincie Limburg subsidie/financiering ontvangt om een bijdrage aan projecten te verstrekken, wordt die bijdrage ook beschouwd als subsidiëring/financiering van de Provincie Limburg. Uitzondering zijn bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en/of het Cultuurparticipatiefonds Limburg;

 • 7.

  voor een terugkerend evenement reeds een subsidie is verstrekt binnen de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2019 en het evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd start in 2020, dan wel er voor een terugkerend evenement dat is gestart/start in hetzelfde, het voorafgaande en/of het opvolgende kalenderjaar reeds een subsidie is verstrekt binnen deze Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2020-2023. We verstaan onder “terugkerend evenement”: een evenement dat in opzet en/of naam (grotendeels) hetzelfde is als een eerdere of volgende editie én in dezelfde gemeente plaatsvindt als die eerdere of volgende editie;

 • 8.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode en specifieke termijn zoals vermeld in artikel 9.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor deze stimuleringsregeling vast.

 • 2. De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 7 Subsidiebedrag

 • 1. De vast te stellen subsidie voor een evenement bedraagt maximaal € 2.500,00.

 • 2. De subsidie zal nooit hoger zijn dan de financiële bijdrage(n) van de gemeente(n) ten behoeve van het betreffende evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 8 Indienen aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2. Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van de hieronder genoemde bijlage en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht) dan wel digitaal te worden ingediend.

 • 3. De volgende bijlage dient aan het aanvraagformulier te worden toegevoegd:

  Een bewijs van een financiële bijdrage(n) van de gemeente(n) ten behoeve van het betreffende evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 9 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag dient niet eerder dan 1 september van het kalenderjaar voorafgaand aan de start van het evenement te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten. Dit geldt niet voor subsidieaanvragen voor een evenement dat start in 2020.

 • 2. De subsidieaanvraag dient uiterlijk 30 dagen na de start van het evenement te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 3. Gelet op de looptijd van deze stimuleringsregeling dient de subsidieaanvraag uiterlijk 30 januari 2024 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 4. Voor de datum van ontvangst per post is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 11 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1. Deze stimuleringsregeling treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 • 2. Deze stimuleringsregeling vervalt met ingang van 31 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2020-2023”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 19 november 2019.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. drs. G.H.E. Derks MPA

TOELICHTING STIMULERINGSREGELING BOVENLOKALE EVENEMENTEN 2020-2023

Algemeen

Deze regeling is voortgekomen uit het initiatiefvoorstel vanuit Provinciale Staten om te komen tot een stimuleringsregeling voor bovenlokale evenementen georganiseerd door vrijwilligersorganisaties op het gebied van cultuur en sport. Dit voorstel werd op 4 november 2011 unaniem aangenomen door Provinciale Staten en is door Gedeputeerde Staten uitgewerkt in een subsidieregeling. Aanleiding voor nog een vervolg is de constatering dat deze regeling in een duidelijke behoefte voorziet door het mede mogelijk maken van evenementen, georganiseerd door vrijwilligers en daarmee de sociale verbindingen in leefgemeenschappen versterkt.

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door verenigingen en stichtingen, waarvan het bestuur onbezoldigd is. Op deze wijze wil de Provincie Limburg ondersteuning geven aan de belangrijke sociale functie die deze organisaties vervullen in de lokale gemeenschappen. Vanwege de Coronacrisis hebben Gedeputeerde Staten op 22 september 2020 op basis van een motie van Provinciale Staten besloten ook aanvragen door individuele makers en kleine collectieven toe te laten. Tevens is vanwege deze motie besloten dat het vanwege de Coronacrisis eveneens is toegestaan als het publiek (ook) digitaal bereikt wordt.

Artikel 4, zesde lid Subsidiecriteria: de bijdrage van de gemeente, en Artikel 8, derde lid Indienen aanvraag: bijlage bij de aanvraag

Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt dat de gemeente(n) ten behoeve van het betreffende evenement een financiële bijdrage(n) heeft verstrekt. Een bijdrage in natura waarvoor de gemeente zelf extra kosten maakt (bijvoorbeeld korting op zaalhuur, het om niet ter beschikking stellen van een zaal), wordt binnen deze regeling gezien als financiële bijdrage van de gemeente ten behoeve van het betreffende evenement. Kosten gerelateerd aan reguliere werkzaamheden/taken van de gemeente, ambtelijke inzet en vrijstelling van vergunningen worden niet gezien als een bijdrage in natura waarvoor de gemeente zelf extra kosten maakt. Over de relatie tussen de hoogte van de provinciale subsidie en de gemeentelijke subsidie is in artikel 7, tweede lid, een bepaling opgenomen.

Wij vragen u gelet op het vereiste van een financiële bijdrage(n) van de gemeente(n) om als bijlage een bewijs aan te leveren dat u deze bijdrage(n) van de gemeente(n) ontvangt. Een aantal verenigingen en stichtingen krijgt van de gemeente (bijvoorbeeld o.b.v. het ledenaantal) een structurele jaarlijkse subsidie. In dat geval is de financiële bijdrage voor het betreffende evenement veelal verdisconteerd in die structurele subsidie. Indien een vereniging of stichting deze jaarlijkse subsidie (geheel of gedeeltelijk) wenst in te zetten voor het betreffende evenement, dient het hierboven genoemde bewijs van de bijdrage door de gemeente een schriftelijke verklaring van de gemeente te zijn, waaruit blijkt welke bijdrage van de gemeente, afkomstig uit de structurele subsidie, mag worden ingezet voor het betreffende evenement.

Voorts staat het u vrij om bijvoorbeeld een begroting toe te voegen aan de aanvraag, indien u van mening bent dat deze informatie een meerwaarde oplevert bij onze beeldvorming over het evenement. Het meesturen van een begroting is echter in het kader van deze Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2020-2023 niet meer verplicht.

Artikel 5, zesde lid Afwijzingsgronden: dubbele subsidiëring of financiering

Als de Provincie Limburg al een financiële bijdrage verstrekt voor het betreffende evenement, via deze regeling of op andere wijze, wordt de aanvraag afgewezen. Let daarbij tevens op het volgende: een aantal organisaties krijgt van de Provincie Limburg subsidie of financiering om zelf bij te dragen aan projecten. Indien voor het betreffende evenement van één of meerdere van die organisaties een bijdrage wordt ontvangen, zien wij dit ook als een bijdrage van de Provincie Limburg en wordt de aanvraag afgewezen (behalve indien het een bijdrage betreft van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en/of het Cultuurparticipatiefonds Limburg). Een overzicht met voorbeelden van organisaties waarvan wij een bijdrage beschouwen als subsidie/financiering van de Provincie Limburg vindt u op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen > subsidie bovenlokale evenementen.

Artikel 5, zevende lid Afwijzingsgronden: eerdere bijdragen

Deze bepaling in artikel 5 is bedoeld om te zorgen dat een evenement dat periodiek wordt georganiseerd in dezelfde gemeente slechts één keer per twee kalenderjaren subsidie kan ontvangen, ook als het bijvoorbeeld een andere naam heeft gekregen, door een andere partij wordt georganiseerd of qua opzet licht is gewijzigd. Zo kan een zo groot en divers mogelijke hoeveelheid evenementen subsidie ontvangen gedurende de looptijd van de regeling.