Regeling vervallen per 31-12-2021

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Eindhoven 2019-2022

Geldend van 01-01-2019 t/m 30-12-2021

Intitulé

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Eindhoven 2019-2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2018 het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Eindhoven 2019-2022 heeft vastgesteld.

In het GRP 2019-2022 geeft de gemeente Eindhoven aan hoe invulling wordt gegeven geeft aan de zorgplichten rondom afval-, hemel- en grondwater en aan de wijze waarop we inspelen op het veranderende klimaat. Het GRP laat ook zien hoe we daarbij intern en extern samenwerken. Vanuit de Wet milieubeheer zijn we als gemeente verplicht een GRP op stellen.

Aanpassing aan het veranderende klimaat

Klimaatadaptatie heeft in het landelijke beleid een flinke impuls gekregen. Het Deltaprogramma 2018 is op Prinsjesdag 2017 verschenen en bevat voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress en droogte versnelt en intensiveert.

De gemeente Eindhoven heeft klimaatadaptatie samen met klimaatmitigatie (vermindering van de CO2 uitstoot) al uitgewerkt in één klimaatplan. In de beleidsregel ´Klimaatrobuust (her)inrichten en ruimtelijk ontwikkelen´ is uitgewerkt wat de gemeente Eindhoven verstaat onder klimaatadaptatie. In het GRP is de strategie voor klimaatadaptatie via een aantal sporen verder uitgewerkt. Onder andere de beleidsregel, hoe we omgaan met extreme regenbuien, operatie Steenbreek, een nieuwe subsidieregeling voor ontharden, groene daken en afkoppelen en hoe we over klimaatadaptatie gaan communiceren, komen in het GRP aan bod.

Afval- en hemelwaterzorgplicht

We streven een duurzame en doelmatige inzameling en afvoer van afvalwater en hemelwater na tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Adequaat beheer en onderhoud is daarbij ons uitgangspunt. Hierbij maken we gebruik van metingen meldingen van inwoners en bedrijven en overige informatie, zoals gemaalstoringen. In de planperiode zetten we het in de voorgaande planperiode ingezette beleid voor deze zorgplichten voort.

Waterstructuren

De wetgeving benoemt de zorg voor gemeentelijke oppervlaktewateren niet als expliciete taak voor de gemeente. Het Rijk gaat er impliciet vanuit dat de gemeente hemelwater en grondwater afvoert naar het oppervlaktewater en daarmee het ingezamelde water overdraagt aan het (primaire) watersysteem dat in beheer is bij het waterschap. Beheer en onderhoud van dit (primaire) watersysteem is een verantwoordelijkheid van het waterschap. Hiervoor zijn vaak (secundaire) gemeentelijke waterstructuren nodig. De gemeente wil de komende jaren doorgaan met investeren in nieuwe (secundaire) waterstructuren. Deze waterstructuren worden zowel ondergronds (via een gesloten buis) als bovengronds (open water) aangelegd. De waterstructuren hebben een cruciale functie voor het inzamelen en afvoeren van (afgekoppeld) hemel- en grondwater en vormen een voorwaarde voor het klimaatadaptief inrichten van Eindhoven. Gezonde en aantrekkelijke watersystemen leveren zo een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze omgeving.

Grondwaterzorgplicht

We dragen zorg voor het in het openbaar gebied treffen van maatregelen, zodat structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor inwoners worden beperkt. Hiervoor is goed inzicht in de gemeentelijke grondwatersituatie nodig. Dit inzicht is beschikbaar via meetgegevens uit het grondwatermeetnet. Als zich grondwateroverlast in de gemeente voordoet, treden we op als regisseur en beoordelen we de overlast op basis van  meldingen en meetgegevens . Daar waar mogelijk en doelmatig verhelpen we problemen. In de afgelopen twee decennia is  hard gewerkt aan verbetering van de grondwatersituatie op overlastlocaties in Eindhoven. Voor het GRP 2019-2022 zijn er voor de grondwaterzorgplicht daarom beperkte investeringen nodig.

Externe samenwerking

Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, hebben in 2011 via het Bestuursakkoord Water vastgelegd hoe het waterbeheer in Nederland doelmatiger kan worden ingericht. Partijen willen zich inzetten voor een mooi, veilig, schoon, gezond en duurzaam beheer van het watersysteem en waterketen. Daarmee willen partijen de kwaliteit van het beheer vergroten tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Partijen doen dit vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, waarbij expertise en deskundigheid waar mogelijk wordt gedeeld.

Ondertekening

Eindhoven,

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, burgemeester

, secretaris

Bijlage: Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Eindhoven 2019-2022