Verordening op de heffing en invordering van leges

Geldend van 28-12-2019 t/m 31-12-2020

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges

De raad van de gemeente Purmerend;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2019:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordending en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 3 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 4 Wijze van heffen

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke of elektronische kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een aanslag, stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De leges zijn verschuldigd bij aanvang van het verlenen van de gevraagde dienst.

 • 2.

  De leges moeten worden betaald op het tijdstip waarop de kennisgeving als bedoeld in artikel wordt gedaan en ingeval die kennisgeving wordt uitgereikt op het moment van uitreiken ervan.

 • 3.

  De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4 wordt toegezonden binnen een maand na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Ontheffing

Indien de heffing van leges geschiedt bij wijze van abonnement, wordt bij tussentijdse beëindiging van het abonnement, indien deze plaatsvindt voordat de helft van de geldigheidsduur is verstreken en het abonnement ten hoogste voor de helft van het aantal inlichtingen c.q. exemplaren van bescheiden, waarop het recht geeft, is verbruikt, op aanvraag van de houder, ontheffing van de betaling van deze leges verleend. De ontheffing wordt verleend tot de helft van het verschuldigde.

Artikel 7 Vrijstellingen

 • 1.

  Aan persmedia wordt met betrekking tot abonnementen op raads- en/of commissiestukken één jaarabonnement gratis verstrekt.

 • 2.

  Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een attestatie de vita t.b.v. een buitenlands pensioen.

 • 3.

  Leges worden niet geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet Ruimtelijke Ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • 4.

  Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een akte of van uittreksel voor het in aanmerking komen van een tegemoetkoming conform het advies van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8A Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  zuiver van redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   Titel 1, onderdeel B. 1a. (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   Titel 1, onderdeel B. 2b. (reisdocumenten);

  • 3.

   Titel 1, onderdeel B, 2d. (rijbewijzen);

  • 4.

   Titel 1, onderdeel B, 2c onder 6 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   Titel 1, onderdeel A, 3c (kansspelen);

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening Purmerend 2019”, vastgesteld door de gemeenteraad op 8 november 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  De ‘Tabel van tarieven 2019’ behorende bij de “Legesverordening Purmerend 2019” vastgesteld door de gemeenteraad op 8 november 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het vijfde lid genoemde datum van ingang van de heffing;

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020;

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening Purmerend 2020".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2019

de raadsgriffier,

R.J.C. van der Laan

de voorzitter,

D. Bijl

Tarieventabel 2020 behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2020"

Redactionele opmerking: onderstaande tabel vindt u in originele opmaak als externe bijlage.

Inhoud

Titel 1 Algemene dienstverlening

A. Algemeen Bestuur

1. Fotokopieën van gedrukte of getypte stukken, kaarten, tekeningen e.d.

2. Archief- en bestuursstukken e.d.

 • a.

  Archief en bibliotheek

3. Diverse vergunningen, beschikkingen e.d.

 • a.

  Beschikkingen (algemeen)

 • b.

  Legalisatie

 • c.

  Kansspelen

 • d.

  Speelautomantenhal

 • e.

  Ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

 • f.

  Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 • g.

  Gehandicaptenparkeerkaart

 • h.

  Pasje aanvullend openbaar vervoer

 • i.

  Afvalpas voor ondergrondse verzamelcontainer restafval

B. Burgerlijke stand, bevolking c.a.

1.

 • a.

  Registers van de burgerlijke stand

 • b.

  Huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap, herbevestigen huwelijk

 • c.

  Trouwboekje/partnerschapsboekje

2.

 • a.

  Basisregistratie persoonsgegevens

 • b.

  Reisdocumenten (paspoort, reis-/identiteitskaart)

 • c.

  Verklaringen omtrent personen e.d.

 • d.

  Rijbewijzen

C. Niet meer van toepassing, verplaatst naar Titel 3 (Markt)

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

D.

1. Begripsomschrijvingen

2. Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

3. Omgevingsvergunning

4. Vermindering

5. Teruggaaf

6. Intrekking omgevingsvergunning

7. Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

8. Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

9. Sloopmelding

E. Instemmingsbesluiten

F. Objectinformatie

G. Registratie als woningzoekend

H. Gemeentegarantie

I. Vergunning tijdelijke verhuur woonruimte op basis van de Leegstandswet

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

J. Drank en horecawet

K. Winkeltijden

L. Festiviteiten en evenementen

M. Prostitutiebedrijven

N. Brandbeveiligingsverordening

O. Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

P. Kinderopvang

Q. Markt

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

 

A.

ALGEMEEN BESTUUR

 

 

 

 

1.

Fotokopieën van gedrukte of getypte stukken, kaarten, tekeningen e.d.

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een fotokopie van gedrukte of getypte stukken, van kaarten en tekeningen. Per exemplaar met een formaat van:

 

 

A4

 0,60

 

A3

 1,00

 

A2

 1,85

 

A1

 3,75

 

A0

 7,50

 

2.

 

Archief- en bestuursstukken e.d.

 

 

 

 

 

2a.

 

Archief en bibliotheek

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het:

 

 

a.

doen van een nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van een of meer inlichtingen uit het archief van de gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, een en ander voorzover deze diensten niet elders in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd:

 

 

 

voor elke nasporing met een tijdsbesteding van maximaal 15 minuten

 25,00

 

 

voor iedere volgende tijdsbesteding van 15 minuten wordt het tarief verhoogd met

 12,50

 

3.

 

Diverse vergunningen, beschikkingen e.d.

 

 

 

 

 

3a.

 

Beschikkingen (algemeen)

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een gunstige beschikking op verzoekschriften, van een vergunning, ontheffing, of van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voorzover deze stukken niet afzonderlijk en elders in deze verordening dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd:

 

 

 

per beschikking

 46,20

 

3b.

 

Legalisatie

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

 

a.

waarmerken van een document

 13,75

 

b.

legaliseren van een handtekening of foto

 13,75

 

c.

afgeven van een verklaring, dat het portret op een stuk het portret is van degene, te wiens naam het stuk is gesteld of van degene, die in dat stuk wordt bedoeld

 13,75

 

3c.

 

Kansspelen

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

a.

voor één kansspeelautomaat, met een geldigheidsduur voor één jaar

 56,50

 

b.

voor iedere volgende kansspeelautomaat, met een geldigheidsduur voor één jaar

 34,00

 

c.

voor een vergunning tot het aanleggen en houden van loterijen als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

96,00

 

3d.

 

Speelautomatenhal

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Speelautomatenhallen verordening voor het exploiteren van een speelautomatenhal.

   

 310,50

 

 

 

 

 

3e.

 

Ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het krijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (inrijverbod):

 

 

a.

voor één dag

 6,15

 

b.

voor maximaal één week

 15,00

 

c.

voor maximaal twee weken

 24,50

 

d.

voor een periode langer dan twee weken met een maximale geldigheidsduur van één jaar

 103,60

 

3f.

 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van

 

A.

 

een ontheffing

 

 

1a.

als bedoeld in artikel 110c van de APV (sluitingsuur cafés, restaurants e.d.), geldig voor een periode van maximaal twee weken

 46,40

 

1b.

als bedoeld in artikel 110c van de APV (sluitingsuur cafés, restaurants e.d.), geldig voor een periode langer dan twee weken met een maximale geldigheidsduur van één jaar

 155,60

B.

 

 

 

 

1.

een vergunning als bedoeld in artikel 13 van de APV met betrekking tot voorwerpen, activiteiten en festiviteiten op of aan de openbare weg, geldig voor een kalenderjaar of een gedeelte daarvan

 93,75

 

2.

een vergunning als bedoeld in artikel 95 van de APV met betrekking tot het innemen van een ligplaats met een woonschip

 414,40

 

3.

een vergunning als bedoeld in artikel 110b van de APV met betrekking tot het hebben/plaatsen van terrassen, geldig voor een periode van 3 jaar of een gedeelte daarvan

 73,20

 

4.a.

een vergunning als bedoeld in artikel 110b van de APV met betrekking tot het  exploiteren van een horecabedrijf

 248,95

 

b.

een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 110b van de APV (wijzigen inrichten horecabedrijf of wijzigen rechtsvorm bestaand horecabedrijf)

 147,15

 

5.a.

een vergunning als bedoeld in artikel 93 van de APV met betrekking tot:

 

 

 

het innemen van een standplaats op de openbare weg met een geldigheidsduur van maximaal twee weken

 77,70

 

b.

een vergunning voor het innemen van een standplaats op de openbare weg met een geldigheidsduur van langer dan twee weken

 194,90

 

6.

een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de APV met betrekking tot het aanleggen of veranderen van een weg

 187,40

 

3g.

 

Gehandicaptenparkeerkaart

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

a.

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart waarbij een medisch advies noodzakelijk is

 159,90

 

b.

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart waarbij geen medisch advies noodzakelijk is

 86,10

 

c.

tot het verlenen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart

 36,30

 

d.

tot het wijzigen van het kenteken van de gehandicaptenparkeerplaats

46,50

 

3h.

 

Pasje aanvullend openbaar vervoer

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

a.

tot het verlenen van een pasje voor aanvullend openbaar vervoer

 48,00

 

b.

tot het verlenen van een nieuw pasje voor aanvullend openbaar na verlies, diefstal e.d. van de eerder afgegeven pas

 14,15

 

 

 

 

3i.

 

Afvalpas voor ondergrondse verzamelcontainer restafval Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een nieuwe afvalpas na verlies of beschadiging e.d. van de eerder afgegeven pas

 15,60

 

 

 

 

 

 

B.

 

BURGERLIJKE STAND, BEVOLKING

 

 

 

1a.

 

Registers van de burgerlijke stand

 

 

Inlichtingen/uittreksels/afschriften uit de registers

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van:

 

1.

een afschrift van een akte van de burgerlijke stand

13,80

 

2.

een uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk van registratie van een partnerschap of van overlijden

13,80

 

3.

een attestatie de vita

13,80

 

4.

een meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

13,80

5.

een meertalig modelformulier van de in artikel 2, eerste lid, onder a, b, d en e van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken

13,80

6.

een meertalig modelformulier van de in artikel 2, eerste lid onder c genoemde van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken

18,60

 

7.

een laissez-passez voor lijken

21,00

 

8.

een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

24,30

 

 

 

 

 

Nasporingen registers

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand

33,70

 
 

 

1b.

 

Huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap, herbevestigen huwelijk

 

 

 

De tijden waarop een huwelijk kan worden voltrokken, een registratie van een partnerschap, een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk of een huwelijk kan worden herbevestigd, zijn opgenomen in het vigerende Reglement burgerlijke stand Purmerend. De tijden zijn tevens vermeld op de website van de gemeente. De tarieven bedragen:   

 

 

1a.

in de trouwkamer van het stadhuis aan de Purmersteenweg op maandag t/m vrijdag  

 493,00

 

1b.

voor een korte zakelijke plechtigheid zonder toespraak, in de trouwkamer van het stadhuis aan de Purmersteenweg, op maandag-,dinsdag- of woensdag- of donderdagmiddag   

 180,00

 

2.

in het voormalig stadhuis Kaasmarkt 20 op maandag t/m vrijdag

 610,00

 

3.

in het voormalig stadhuis Kaasmarkt 20 op zaterdag  

 907,00

 

4.

in het voormalig stadhuis Kaasmarkt 20 op zondag

934,00

 

5.

in de raadzaal van het stadhuis aan de Purmersteenweg

 753,00

 

6.

in het Dijklanderziekenhuis  

 610,00

 

7.

bij voltrekking van het huwelijk of het registreren van een partnerschap dat door onontkoombare redenen aan huis gebonden plaatsvindt

 753,00

 

8.

in het Theater De Purmaryn

 1.142,00

 

9.

het tarief voor het in behandeling nemen van een nieuw verzoek tot het aanwijzen van een locatie als huis der gemeente

143,00

 

10

in een locatie anders dan vermeld onder 1 t/m 8 die als tijdelijke locatie is aangewezen voor de duur van de ceremonie, op maandag t/m vrijdag

 610,00

 

11.

in een locatie anders dan vermeld onder 1 t/m 8 die als tijdelijke locatie is aangewezen voor de duur van de ceremonie, op zaterdag

 907,00

 

12.

in een locatie anders dan vermeld onder 1 t/m 8 die als tijdelijke locatie is aangewezen voor de duur van de ceremonie, op zondag

934,00

 

13.

voor het optreden als getuige door medewerkers van de gemeente, per getuige

 68,00

 

14.

de tarieven zoals vermeld onder 1 t/m 4, 10 t/m 12 worden met 100% verhoogd indien de ceremonie plaatsvindt op een ander tijdstip als genoemd in het Reglement.

 

 

15a.

voor het op verzoek wijzigen van de datum van een huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap, omzetting van een geregistreerd partnerschap, herbevestiging van een huwelijk

 45,00

 

15b.

als op het moment van ontvangst van het verzoek tot wijziging datum huwelijksvoltrekking een trouwboekje is opgemaakt, wordt het tarief verhoogd, met het tarief dat geldt voor een trouw-of partnerschapsboekje

 

 

16a.

voor het op verzoek annuleren van een huwelijk, geregistreerd partnerschap, omzetting van een geregistreerd partnerschap of herbevestiging van een huwelijk

 45,00

 

16b.

als op het moment van ontvangst van het verzoek tot annulering een trouwboekje is opgemaakt, wordt het tarief verhoogd met het tarief dat geldt voor een trouw-of partnerschapsboekje

 

 

 

 

 

 

16c.

voor de werkzaamheden die door buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand zijn verricht op het moment van ontvangst van het verzoek tot annulering wordt het tarief verhoogd met

 71,50

 

 

 

 

 

 

Bij annulering van een kosteloos of van een betaald huwelijk volgt geen restitutie van de leges voor uittreksels en afschriften als deze zijn afgegeven in verband met melding voorgenomen huwelijk.  

 

 

 

Bij annulering vanwege een sterfgeval worden de leges zoals vermeld in lid 16 niet in rekening gebracht. Onder sterfgeval wordt mede verstaan een sterfgeval in de familie van het bruidspaar tot en met de tweede graad alsmede het overlijden van één van de getuigen.

 

 

1c.

 

Trouwboekje/Partnerschapsboekje

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek voor de afgifte van:

 

 

1.

een gekalligrafeerd trouwboekje/partnerschapsboekje

 31,00

 

2.

een geprint trouwboekje/partnerschapsboekje

 18,80

 

3.

bijschrijving in een trouwboekje/partnerschapsboekje door middel van kalligrafie

 5,90

 

2a.

 

Basisregistratie persoonsgegevens

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

A.

 

inlichtingen uit de basisregistratie van de gemeente aan particulieren en aan bedrijven, uitgezonderd de hierna onder B. genoemde en voor zover niet vallende onder C. en D. van dit artikel:

 

 

1.

zonder abonnement, voor elke inlichting

 11,40

 

2.

bij abonnement met een geldigheidsduur van een kalenderjaar:

 

 

 

voor 25 inlichtingen

 234,95

 

 

voor 100 inlichtingen

 888,40

 

 

met dien verstande, dat voor een gedeelte van een kalenderjaar de leges per kwartaal worden berekend.

 

 

B.

 

Inlichtingen uit de basisregistratie van de gemeente aan:

 

 

1.

de schoolraad van het openbaar onderwijs en de besturen van de bijzondere scholen voor lager onderwijs, voorzover de inlichtingen verband houden met het opsporen van leerplichtige kinderen;

 

 

a.

zonder abonnement, voor elke inlichting

 2,50

 

b.

bij abonnement met een geldigheidsduur van een kalenderjaar:

 

 

 

voor 100 inlichtingen

 172,75

 

 

voor 500 inlichtingen

 742,50

 

c.

bijzondere inlichting

 74,00

 

C.

 

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie

 33,70

 

D.

 

Bewijzen van opneming een bewijs van opneming in de basisadministratie:

 

 

 

1.indien het bewijs betrekking heeft op één persoon

 11,45

 

 

2. indien het bewijs betrekking heeft op een gezin

 11,45

 

E.

 

Selecties een incidentele selectie van gegevens uit de basisregistratie:

 

 

 

per selectie

 363,00

 

 

voor iedere regel van een selectie wordt het basisbedrag van 363,00 verhoogd met

 0,50

 

 

Indien het een aanvraag betreft van één van de onder B1 genoemde instellingen, wordt het tarief gereduceerd tot 25%.

 

 

 

 

 

 

F.

 

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media zoals bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

     

 24,40

 

2b.

 

Reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart)

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort of een zakenpaspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 73,20

 

2.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort of een zakenpaspoort die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

55,35   

 

3.

tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen

 55,35

 

4.

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK), voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 58,30

 

5.

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

30,70

 

6.

de tarieven als genoemde onder 1 tot en met 5 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

 49,85

 

2c.

 

Verklaringen omtrent personen e.d.

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van:

 

 

1.

een bewijs van Nederlanderschap per stuk

 11,00

 

2.

een persoonslijst als bedoeld in artikel 2.55 Wet BRP

 22,70

 

3.

een verklaring om een lijk in afwijking van de genoemde termijnen in artikel 16 van de Wet op de Lijkbezorging te mogen begraven of te verbranden

 13,50

 

4.

enige andere, niet in deze verordening genoemde verklaring, welke in het bijzonder belang der betrokken persoon wordt opgemaakt

 11,00

 

5.

een verklaring omtrent gedrag natuurlijke personen, het tarief zoals dat voor deze dienst geregeld is in de laatst vastgestelde “Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden”.

 

 

2d.

 

Rijbewijzen

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 

 

1.

een aanvraag tot het afgeven of vernieuwen dan wel het omwisselen van een rijbewijs

 40,65

 

2.

een aanvraag tot de afgifte van een rijbewijs waarbij aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welke document bij de aanvraag niet compleet kan worden overlegd, de ter zake verschuldigde leges worden in dat geval verhoogd met

 42,75

 

3.

een spoedlevering, de onder 1. en 2. vermelde leges worden verhoogd met

 34,10

 

4.

een verzoek tot omwisselen van een buitenlands rijbewijs, de onder 1. vermelde leges worden verhoogd met de kosten van het aangetekend verzenden

 

    

C.

 

MARKT

 

 

 

 

 

 

 

Plaatsing marktkramen

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning voor plaatsing van marktkramen, geldig gedurende een kalenderjaar of een gedeelte daarvan

 26,50

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

D.

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

 

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 

 

2.1.1.2

bouwkosten

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

   

Hoofdstuk 2  Beoordelen principe-verzoek /pre-advies  

 

 

 

 

 

2.2.

 

Vervallen

 

 

 

 

 

2.2.1

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een principe-verzoek bestemmingsplan in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunbaar is bedraagt

 

     

 217,80

 

 

 

 

2.2.2

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek pre-advies door de welstandscommissie, bedraagt:

41,00

1. bij bouwkosten tot 20.000 wordt het tarief verhoogd met

41,00

2. bij bouwkosten boven de 20.000 wordt het tarief verhoogd met 0,25% van de bouwkosten tot een maximumtarief van  2.250,00  

2.2.3.

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek pre-advies door de erfgoedcommissie bedraagt

 155,60

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3  Omgevingsvergunning

 

2.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

 

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.

Een percentage van de bouwkosten van 2,7%  

met een minimumtarief van  217,80

 

 

 

 

2.3.1.1.1.

Indien een aanvraag voor een (ver)bouwproject, zoals bedoeld in 2.3.1.1.betrekking heeft op een realisatie van een groen dak waarbij geldt dat het gewicht van het vegetatiedek minimaal 60kg/m2 bedraagt en de dikte van de substraatlaag minimaal 5 centimeter, dan bedraagt het tarief 80% van de verschuldigde leges zoals vermeld in 2.3.1.1. Het dak moet voor tenminste 70% worden afgedekt met het vegetatiedek. De minder verschuldigde leges als gevolg van de korting van 20% bedraagt maximaal € 30.000 per aanvraag.  

  

 

2.3.1.1.2.

Indien een aanvraag voor een (ver)bouwproject, zoals bedoeld in artikel 2.3.1.1. betrekking heeft op een groen dak waarbij geldt dat het gewicht van het vegetatiedek minimaal 120kg/m2 bedraagt en de dikte van de substraatlaag minimaal 8 centimeter, dan bedraagt het tarief 60% van de verschuldigde leges zoals vermeld in 2.3.1.1. Het dak moet voor tenminste 70% worden afgedekt met het vegetatiedek. De minder verschuldigde leges als gevolg van de korting van 40% bedraagt maximaal € 40.000 per aanvraag.

  

 

2.3.1.1.3.

Indien een aanvraag voor een verbouwproject, zoals bedoeld in 2.3.1.1, betrekking heeft op een bouwwerk met een utiliteitsfunctie met een aantoonbaar Energielabel A die voldoet aan de Regeling energieprestatie gebouwen, dan bedraagt het tarief 50% van de verschuldigde leges zoals vermeld in 2.3.1.1. De minder verschuldigde leges als gevolg van de korting van 50% bedraagt maximaal 100.000 per aanvraag.

 

                 

2.3.1.1.4.

Indien een aanvraag voor een verbouwproject, zoals bedoeld in 2.3.1.1, betrekking heeft op een bouwwerk met een woonfunctie met een aantoonbaar Energielabel A die voldoet aan de Regeling energieprestatie gebouwen, dan bedraagt het tarief 50% van de verschuldigde leges zoals vermeld in 2.3.1.1. De minder verschuldigde leges als gevolg van de korting van 50% bedraagt maximaal 100.000 per aanvraag.

 

2.3.1.1.5.

Indien in combinatie met een verbouwproject als genoemd onder 2.3.1.1.3 of 2.3.1.1.4 tevens sprake is van vervanging van een asbestdak, dan bedraagt het tarief 25% van de verschuldigde leges zoals vermeld onder 2.3.1.1. De minder verschuldigde leges als gevolg van de korting van 75% bedraagt maximaal 100.000 per aanvraag.

 

 

2.3.1.2.

Vervallen

 

 

 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

Niet van toepassing

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, als de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteiten:

 10% van de verschuldigde bouwleges

 

 

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

Niet van toepassing

 

2.3.2

 

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

   

 217,80

 

2.3.3

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

   

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

397,80

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

397,80

 

2.3.3.3 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

25% van het op grond van  onderdeel 2.3.1.1. verschuldigde bedrag

 

2.3.3.4

Vervallen

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

25% van het op grond van onderdeel 2.3.1.1. verschuldigde bedrag

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

397,80

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

397,80

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

397,80

 

2.3.4

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 397,80

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 397,80

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 9.013,50

 

2.3.4.4

Vervallen

 

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 1.553,95

 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid , onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 397,80

 

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

 397,80

 

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 397,80

 

2.3.5

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo bedraagt het tarief:

 1134,90

 

2.3.5.1

Vervallen

 

 

2.3.6

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpgezichten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in  2.1,eerste lid onder f, van de Wabo, of een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of de gemeentelijke monumentenverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die verordeningen een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

             

 217,80

 

2.3.7

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten

 

 

2.3.7.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

         

 217,80

 

2.3.7.1.2

Vervallen

 

 

2.3.7.2.1

Vervallen

 

 

2.3.7.2.2

Vervallen

 

 

2.3.8

 

2.3.8.1.

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 14 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

             

 217,80

 

 

 

 

 

2.3.9

 

Uitweg/inrit

 

 

2.3.9.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2,eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo in samenhang met een provinciale  waarvan of artikel 15 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

           

 217,80

            

2.3.10

 

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2,eerste lid, aanhef en onder j of k , van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 13 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstukindien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

           

 94,40

 

2.3.11

 

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

         

217,80

 

 

 

 

2.3.12

 

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

           

 217,80

2.3.13

 

Andere activiteiten

Niet van toepassing

 

2.3.13a

 

Het maken van handelsreclame

 

 

 

Indien de aanvraag van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging, of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2,eerste lid, aanhef en onder h en i van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 80 van de Algemene plaatselijke verordening en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1. (bouwactiviteit), bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

                 

 217,80

 
 
 
 

 

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.14

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: 50 % van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase én tweede fase betrekking heeft;

 

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: 50% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase 1 én tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.15

 

Vervallen

 

2.3.15.1

 

Vervallen

 

2.3.15.2

 

Vervallen

 

 

 

 

2.3.16

 

Advies

 

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld of blijkend uit een overeenkomst tussen het college van burgemeester en wethouders en het aangewezen bestuursorgaan of andere instantie.

 

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht en/of indien een overeenkomst als bedoeld in 2.3.16.1 is gesloten, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting en/of overeenkomst aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.17

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 622,10

 

 

 

 

2.3.18

 

Ontheffing bouwlawaai

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing bouwlawaai op grond van artikel 8.4. van het Bouwbesluit 2012

 217,80

 

 

 

 

2.3.19

 

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 74 van de Algemene Plaatselijke Verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

             

 217,80

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

Vervallen

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1.

 

Intrekken van een aanvraag

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1.

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan, maar voor het verlenen van de vergunning:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.2

Weigering van een vergunning

2.5.2.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt: 20%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.2.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.2.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.3

Minimumbedrag voor teruggaaf

Bedragen onder de 217,80 worden niet teruggegeven.

2.5.4

Niet behandelen aanvraag

Indien de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht bij besluit van het college van burgmeester en wethouders buiten behandeling wordt gelaten, wordt het volgende bedrag in rekening gebracht:  

217,80

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.2.2., 2.3.1.2.,2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

Niet van toepassing

 

Hoofdstuk 7  Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

Een percentage van 10 % van de leges die oorspronkelijk verschuldigd was als gevolg van een bouwactiviteit met een maximumbedrag van 2689,95.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8  Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 9.013,50

2.8.2

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

 7.241,70

 

Hoofdstuk 9  Sloopmelding

 

2.9 Vervallen

 

E. INSTEMMINGSBESLUITEN

 

 

1.

Het basistarief voor het in behandeling nemen van:

 • -

  een aanvraag voor het verkrijgen van instemming

 • -

  een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning

Als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Purmerend 2016 bedraagt per aanvraag

           

 170,40

 

 

Dit basistarief wordt verhoogd met een opslag, afhankelijk van de lengte van de te graven sleuf. De verhoging bedraagt;

 • -

  2,30 per meter met een minimum van 55,30 als de te graven sleuf een lengte heeft tussen de 0 en 100 meter;

 • -

  1,70 per meter met een minimum van 193,40 als de te graven sleuf een lengte heeft tussen de 101 en 500 meter;

 • -

  1,05 per meter met een minimum van 690,70 als de te graven sleuf een lengte heeft van meer dan 501 meter.

 

 

2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 en 4 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Purmerend 2016 bedraagt 1,70 per melding  Voor de berekening wordt het aantal meldingen aangehouden dat in het voorafgaande jaar door of namens de netwerkbeheerder gemeld zijn.

 

 

F. OBJECTINFORMATIE

 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om informatie over de bestemming van een object, de eventuele aanwijzing als monument, de aanwezigheid van bodemverontreiniging e.d. bedraagt

   

 71,50

 

G. REGISTRATIE ALS WONINGZOEKENDE

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.

het registreren als woningzoekende voor een aanleun-, zorg- of aangepaste woning

 43,75

 

2.

verlenging met een jaar van de registratie als woningzoekende voor een aanleun-, zorg- of aangepaste woning

 17,95

 

3.

een voorrangsverklaring

 36,50

 

H. GEMEENTEGARANTIE

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.

een wijziging van een gemeentegarantie waarvoor reeds eerder borgstelling door de gemeente is verleend

 108,00

 

2.

het verkrijgen van toestemming om naast de geborgde eerste hypotheek een tweede hypotheek te mogen vestigen onder handhaving van de borgstelling van de verleende gemeentegarantie

 108,00

 

I VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR WOONRUIMTE OP BASIS VAN DE LEEGSTANDSWET

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet

 108,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

J. DRANK- EN HORECAWET

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het exploiteren van een horeca-inrichting of een slijtersbedrijf

 649,00

2.

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

 48,10

3.

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet (wijzigen inrichten horecabedrijf)

 147,15

4.

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet (wijziging leidinggevende)

 

a.

voor één leidinggevende

 96,20

b.

voor elke volgende leidinggevende

 82,90

5

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet met betrekking tot het verstrekken van zwakalcoholische dranken bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard (max. 12 dagen)

   

103,60

 

K.

WINKELTIJDEN

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing of een wijziging in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)

73,60

L. FESTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: als bedoeld in artikel 112 van de APV voor het organiseren van festiviteiten en of evenementen voor

 

 

maximaal 500 bezoekers

 75,40

 

500 tot 2500 bezoekers

 153,10

 

2500 tot 5000 bezoekers

306,00

 

5000 bezoekers en meer

 510,35

 

M. SEKSINRICHTINGEN

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: als bedoeld in artikel 54 van de APV met betrekking tot:

 

 

a.

het exploiteren van een escortbedrijf of van een prostitutiebedrijf

 1.692,30

 

b.

het exploiteren van een seksinrichting, niet zijnde prostitutiebedrijf

 1.692,30

 

N. BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING

 

 

 

Vervallen

 

 

O. NIET BENOEMDE VERGUNNING, ONTHEFFING OF ANDERE BESCHIKKING

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

46,20   

   

P. KINDEROPVANG

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag zoals bedoeld in de artikelen 1.45 en 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tot opneming in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) :

 

 

 

1. voor het in exploitatie nemen van een gastouderbureau, kindercentrum kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) of peuterspeelzaal bedraagt

 1293,95

 

 

2. voor het als aanbieder van gastouderopvang op het adres van de gastouder of op het adres van de vraagouder

 

 432,70

Q. MARKT

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning voor plaatsing van marktkramen, geldig voor een kalenderjaar of gedeelte daarvan

26,50

   

Behoort bij besluit van de raad van 7 november 2019

van de gemeente Purmerend,

de raadsgriffier,

R.J.C. van der Laan