Collegebesluit nadere regels ter uitvoering van de verordeningen Starterslening en Stimuleringslening gemeente Veldhoven 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Collegebesluit nadere regels ter uitvoering van de verordeningen Starterslening en Stimuleringslening gemeente Veldhoven 2020

volgnummer :

datum college : 26 november 2019

agendapunt :

onderwerp : Vaststellen nadere regels ter uitvoering van de verordeningen Starterslening en Stimuleringslening gemeente Veldhoven 2020

Het college van Burgemeester en Wethouders van Veldhoven;

gezien het advies van de afdeling Regie en Ontwikkeling van oktober 2019, nr. 19.0000653;

gelet op de voor de starters- en stimuleringsleningen beschikbare budgetten, zoals vastgesteld door de raad op 2 juli 2019;

gelet op de Verordening Starterslening gemeente Veldhoven 2020 en op de Verordening Stimuleringslening ‘Langer thuis wonen’, ‘Duurzaam maken’ en ‘Asbestsanering’ gemeente Veldhoven 2020, zoals vastgesteld door de raad op 17 september 2019;

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Starterslening gemeente Veldhoven 2020 en de Verordening Stimuleringslening ‘Langer thuis wonen’, ‘Duurzaam maken’ en ‘Asbestsanering’ gemeente Veldhoven 2020.

Artikel 1. Vaststelling van het moment waarop de aanvraag compleet is.

Het college richt de aanvraagprocedure zodanig in dat de datum en het tijdstip waarop de aanvraag compleet is, eenduidig komt vast te staan.

Artikel 2. Uitsluitend behandeling van aanvragen die via de hiervoor bestemde webpagina zijn ingediend.

Het college behandelt alleen aanvragen die digitaal zijn ingediend via de hiervoor bestemde pagina op de gemeentelijke website.

Artikel 3. Bevestiging van digitale contactmomenten

De tijdstippen waarop de gemeente de aanvraag of een aanvulling ontvangt, worden in de ontvangstbevestigingen aan de aanvrager(s) bevestigd.

Artikel 4. Budgetreservering

 • 1.

  Het college houdt zowel voor het budget starterslening als het budget stimuleringslening een register bij.

 • 2.

  Het college reserveert het gevraagde leenbedrag op naam van de aanvrager(s) op het betreffende budget. Het college registreert hierbij overeenkomstig de volgorde van binnenkomst van de complete aanvraag.

Artikel 5. Het vervallen van de reservering

De reservering, zoals bedoeld artikel 5, vervalt niet eerder dan het moment waarop:

 • a.

  de toewijzing, de niet-ontvankelijkheidsverklaring, de afwijzing van de aanvraag of de intrekking van het toewijzingsbesluit onherroepelijk is geworden, of

 • b.

  de aanvrager(s) de aanvraag schriftelijk heeft/hebben ingetrokken.

Artikel 6. Verschuiving binnen het budget voor de stimuleringslening

 • 1.

  Het college is bevoegd om binnen het budget voor de stimuleringslening te schuiven tussen de ramingen die aan het budget ten grondslag liggen:

  • € 250.000,- voor langer thuis wonen

  • € 1.500.000,- voor duurzaam maken

  • € 250.000,- voor asbestsanering.

2. Het college neemt bij verschuiving de volgende voorwaarden in acht:

 • er is sprake van budgettekort bij één van de drie doelstellingen;

  • er is sprake van duidelijke onderbenutting van het budget bij één of twee van de andere doelstellingen;

  • er wordt na de inwerkingtreding van de verordeningen een wachttijd van zes maanden in acht genomen alvorens de verschuiving mag plaatsvinden.

 • 3.

  Nadat het (revolverend) budget zich opnieuw gevuld heeft, neemt het college wederom een wachttijd van zes maanden in acht, voordat het opnieuw budgetverschuiving toepast.

Artikel 7. Monitoring en evaluatie

 • 1.

  Het college houdt een financiële administratie bij omtrent de starters- en stimuleringsleningen.

 • 2.

  Na het jaar van de invoering bespreekt het college jaarlijks in het eerste kwartaal de financiële verantwoording over de starters- en stimuleringsleningen.

 • 3.

  Het college evalueert in de eerste helft van 2023 de uitvoering van de starters- en stimuleringsleningen en legt de resultaten daarvan vervolgens aan de gemeenteraad voor.

Artikel 8. Reikwijdte aanvraag door een VVE

De aanvraag van een VVE strekt tot het algemene nut van de leden van de VVE.

Artikel 9. Rente stimuleringslening

 • 1.

  Het college bepaalt de rente voor de stimuleringslening per 1 januari 2020 op 1,4%.

 • 2.

  Het college kan de rente voor nieuwe stimuleringsleningen op elk gewenst moment aanpassen aan ontwikkelingen.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2020.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere regels ter uitvoering van de Verordeningen Starterslening en Stimuleringslening gemeente Veldhoven 2020”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Veldhoven in zijn vergadering van 26 november 2019.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,

H.J. de Ruiter M. Delhez

secretaris burgemeester