Subsidieregeling Cultuurfonds Uden

Geldend van 30-11-2019 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Cultuurfonds Uden

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan door cultuur geïnitieerde, gerichte en doelbewuste betrokkenheid bij alle inwoners van de gemeente Uden;

overwegende dat de gesubsidieerde activiteiten/projecten aansluiten bij de vier ambities uit de cultuurvisie;

dat voor deze activiteiten op 25 juni 2019 de Subsidieregeling Cultuurfonds Uden is vastgesteld;

dat het door wijziging van de subsidiëring van (volks)culturele activiteiten nodig is deze regeling aan te passen;

gelet op artikel 3, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Uden 2018;

besluit

vast te stellen de volgende

Subsidieregeling Cultuurfonds Uden

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: College van burgemeester en wethouders;

 • b.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Uden 2018;

 • c.

  activiteiten- en projectkosten: kosten die verband houden met de organisatie van de uit te voeren, gesubsidieerde activiteit;

 • d.

  cofinanciering: een bijdrage in de kosten van de activiteit gegenereerd door de organiserende partij. Onder cofinanciering wordt verstaan een financiële bijdrage uit de eigen voorhanden middelen van de organisatie, het kosteloos ter beschikking stellen van ureninzet en/of materiaal (welke te kapitaliseren zijn), sponsoring en bijdragen vanuit fondsen. Opbrengsten uit entreegelden en de subsidie vanuit het Cultuurfonds worden niet erkend als cofinanciering.

 • e.

  activiteit/project: eenmalige unieke, innovatieve kunst- en cultuuractiviteit;

 • f.

  unieke en innovatieve kunst- en cultuuractiviteit: het betreft een activiteit op het gebied van theater, muziek, dans, beeldende kunst, toegepaste kunst en/of erfgoed die van karakter iets nieuws brengt, enig is in zijn soort en niet vaker voorkomt;

 • g.

  subsidieperiode: een aaneengesloten periode van maximaal 24 maanden na bekendmaking van het besluit tot verlening van subsidie of andere door het College te bepalen datum.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie op basis van deze regeling wordt eenmalig verstrekt voor een unieke, innovatieve kunst-/cultuuractiviteit of -project. De activiteit/het project draagt bij aan het stimuleren en versterken van kunst en cultuur.

 • 2. De activiteit/het project dient:

  • a.

   Aan te sluiten bij de vier ambities van de cultuurvisie van de gemeente Uden, te weten:

   • -

    Ontwikkelen;

   • -

    Vertonen;

   • -

    Ontmoeten;

   • -

    Verbinden;

  • b.

   Een of meerdere samenwerkingspartners (organisaties) te hebben; een culturele of maatschappelijke instelling en/of een burgergroepering;

  • c.

   Op basis van cofinanciering gerealiseerd te worden. Organisaties/instellingen, waarvoor het College heeft besloten dat daar extra subsidievoorwaarden, -verplichtingen en/of -eisen voor kunnen gelden, dienen minimaal 50% procent van de totale kosten te betalen uit cofinanciering. Voor de andere organisaties/instellingen is dit 25%;

  • d.

   Maximaal een subsidieperiode te duren.

Artikel 3. Onderlinge verhouding subsidies

Als voor dezelfde activiteit/hetzelfde project ook een subsidie is aangevraagd bij het Udenfonds, wordt eerst beoordeeld of de activiteit/het project op basis van deze regeling, zijnde cultuurfonds, in aanmerking komt voor een subsidie. Indien dat het geval is, betekent dit dat er niet meer open wordt gestaan voor een bijdrage vanuit het Udenfonds.

Artikel 4. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  Projecten/activiteiten gericht zijn op het geven van lessen en uitvoeringen voor familie en vrienden naar aanleiding van deze lessen;

 • b.

  De activiteit deel uitmaakt van een bestaand regulier programma van een organisatie;

 • c.

  Voor dezelfde activiteit/hetzelfde project al subsidie is verstrekt op basis van een andere gemeentelijke regeling of uit het Udenfonds, met uitzondering van subsidie op grond van de Subsidieregeling gebruik Theater Markant.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan cultuurmakers, verbonden aan een culturele organisatie.

Artikel 6. Procedurebepalingen

 • 1. Een aanvraag wordt ingediend met het daarvoor vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend minimaal acht weken voordat de activiteit/het project plaatsvindt.

 • 3. De activiteit/het project wordt uitgevoerd binnen één jaar na verzenddatum van het besluit.

 • 4. Subsidiëring uit het Cultuurfonds sluit overige gemeentelijke subsidiëring van dezelfde activiteit/hetzelfde project uit.

 • 5. De verantwoording van de activiteit wordt ingediend met het daarvoor vastgestelde format.

Artikel 7. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het College noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project of de activiteit.

 • 2. De post onvoorzien wordt niet gesubsidieerd.

Artikel 8. Berekening van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per project/activiteit.

 • 2. De subsidie wordt slechts eenmalig toegekend. Bij uitvoeringen in de volgende jaren kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op het fonds of andere gemeentelijke regelingen.

 • 3. Een organisatie kan op basis van deze regeling slechts één keer per jaar subsidie krijgen.

Artikel 9. Subsidieplafond en verdeelmaatstaf

 • 1. Het College stelt jaarlijks voor deze regeling een subsidieplafond vast.

 • 2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. De Subsidieregeling Cultuurfonds Uden, vastgesteld op 25 juni 2019, wordt ingetrokken.

 • 2. Deze regeling treedt in werking een dag na die van bekendmaking.

 • 3. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Cultuurfonds Uden.

Ondertekening

Uden, 29 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

drs. D. van Deurzen

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers