Besluit machtiging 2019

Geldend van 30-11-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit machtiging 2019

Kenmerk: B2019/3023

De watergraaf van waterschap Vechtstromen;

gelet op artikel 95 van de Waterschapswet;

gelet op het Besluit mandaat, volmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019 en het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019;

gelet op de instemming van het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen van 19 november 2019;

BESLUIT

vast te stellen het Besluit machtiging waterschap Vechtstromen 2019.

Artikel 1. Machtiging

De watergraaf verleent machtiging als bedoeld in artikel 95 van de Waterschapswet aan medewerkers van het waterschap Vechtstromen tot vertegenwoordiging van het waterschap Vechtstromen in en buiten rechte met inbegrip van het ondertekenen van hiermee samenhangende schriftelijke stukken en voor zover voortvloeiend uit de uitoefening van bevoegdheden op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019 en het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019.

Artikel 2. Ondermachtiging

De medewerker die op grond van artikel 1 een machtiging heeft gekregen is bevoegd tot ondermachtiging.

Artikel 3. Slotbepalingen

  • 1. Het Besluit machtiging waterschap Vechtstromen 2015 van 16 december 2014 wordt ingetrokken.

  • 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

  • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit machtiging waterschap Vechtstromen 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld d.d. 19 november 2019.

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf