Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging 2019

Geldend van 17-05-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging 2019

De secretaris-directeur van waterschap Vechtstromen;

gezien het advies d.d. 11 november 2019,

gelet op het Besluit mandaat en volmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019 en het daarin toegekende mandaat, volmacht en machtiging aan de secretaris-directeur

BESLUIT

vast te stellen het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  ondermandaat: de bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur besluiten te nemen;

 • b.

  ondervolmacht: de bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur handelingen te verrichten die geen besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • d.

  budgetbeheerder: een medewerker die van zijn leidinggevende of opdrachtgever de verantwoordelijkheid over een budget heeft gekregen, met daaraan gekoppeld een concreet doel of project.

Artikel 2. Ondermandaat, ondervolmacht en machtiging

 • 1. Het verlenen van ondermandaat voor het nemen van een besluit ter uitoefening van een bevoegdheid omvat het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen en de volmacht voor het verrichten van de daarmee verbonden privaatrechtelijke rechtshandelingen en de machtiging voor het verrichten van daarmee samenhangende feitelijke handelingen.

 • 2. Ondermandaat wordt verleend aan de medewerkers die een functie of rol hebben zoals weergegeven in bijlage 1 bij dit besluit.

 • 3. Ondervolmacht en machtiging wordt verleend aan medewerkers die een functie of rol hebben zoals weergegeven in bijlage 2 bij dit besluit.

 • 4. Machtiging wordt verleend voor het vertegenwoordigen van het waterschap of het waterschapsbestuur in gerechtelijke procedures aan medewerkers die een functie of rol hebben zoals weergegeven in bijlage 3.

 • 5. Elke medewerker is gemachtigd om feitelijke handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn voor zover deze handelingen binnen de normale uitoefening van zijn functie of rol vallen.

Artikel 3. Horizontale vervanging

In geval van afwezigheid van de medewerker aan wie ondermandaat, ondervolmacht of machtiging is verleend wordt deze horizontaal vervangen. Als dit niet mogelijk is vindt vervanging plaats door de leidinggevende.

Artikel 4. Begrenzing gebruik mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. De medewerker maakt van het ondermandaat, de ondervolmacht en de machtiging uitsluitend gebruik voor zover het aangelegenheden betreft, die behoren tot zijn werkterrein en taak, zoals weergegeven in zijn functiebeschrijving of rol en die naar aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij door het dagelijks bestuur behoren te worden afgedaan.

 • 2. De medewerker maakt van het ondermandaat, de ondervolmacht en de machtiging gebruik onder voorwaarde dat deze worden uitgeoefend binnen het door het bestuur vastgestelde beleid en binnen gegeven aanwijzingen en daarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar zijn gesteld.

Artikel 5. Inlichtingen

De medewerker rapporteert op verzoek aan de secretaris-directeur of het dagelijks bestuur over de uitoefening van het ondermandaat, de ondervolmacht en de machtiging.

Artikel 6. Ondertekening

Het in een document vastleggen van een besluit, een privaatrechtelijke rechtshandeling of een andere handeling, kan zowel op analoge als langs elektronische wijze plaatsvinden met vermelding van “Waterschap Vechtstromen” in het document en aan het slot:

”Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,

namens deze”,

gevolgd door de functienaam, de naam en in voorkomende gevallen de (elektronische) handtekening van de betreffende medewerker, al dan niet voorzien van wettelijk toegestane titulatuur.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1. Het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2015 wordt ingetrokken.

 • 2. De volgende instructies worden ingetrokken:

 • a.

  Instructie financiële bevoegdheden ondergemandateerden waterschap Vechtstromen 2015;

 • b.

  Instructie rechtspositionele handelingen (onder)gemandateerden waterschap Vechtstromen 2015;

 • c.

  Instructie gerechtelijke procedures (onder)gemandateerden waterschap Vechtstromen 2015;

 • d.

  Instructie vergunningverlening, toetsing en advisering (onder)gemandateerden waterschap Vechtstromen 2015;

 • e.

  Instructie handhaving (onder)gemandateerden waterschap Vechtstromen 2015;

 • f.

  Instructie gunning aanbestedingen (onder)gemandateerden waterschap Vechtstromen 2015;

 • g.

  Instructie grondzaken (onder)gemandateerden waterschap Vechtstromen 2015.

 • 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

 • 4. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld d.d. 19 november 2019.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,

namens deze,

de secretaris-directeur

drs. R.I. Andringa, secretaris

Bijlage 1 als bedoeld in het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging 2019 waterschap Vechtstromen: ondermandaat.

Nr.

Besluit

Gemandateerde

Instructie

 

Voorbereiden privaatrechtelijke rechtshandeling

 
 
 • 1.

Besluiten tot het voorbereiden van een privaatrechtelijke rechtshandeling en het aangaan van een financiële verplichting.

Degene aan wie volmacht is verleend op grond van bijlage 2

 
 

Vergunningverlening en handhaving

 
 
 • 2.

Besluiten tot het niet in behandeling nemen, verlenen, weigeren, wijzigen en intrekken van vergunningen, ontheffingen of gedoogbeschikkingen op grond van:

 • -

  de Waterwet;

 • -

  de Keur van het waterschap;

 • -

  het Verkeersbesluit voor de Vecht;

behoudens besluiten tot het intrekken van een vergunning en gedoogbeschikking wegens het niet naleven van voorschriften.

Teamleider Team Toetsen en Vergunnen en handhaven

Senior Adviseur Toetsen en Vergunnen (de medewerker belast met de coördinatie binnen het team VTH)

Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • 3.

Het in ontvangst nemen van en afdoen van meldingen en te verstrekken gegevens op grond van de:

 • -

  Waterwet;

 • -

  Keur van het waterschap.

Het stellen van aanvullende voorschriften of maatwerkvoorschriften op grond van:

 • -

  Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit;

 • -

  Waterwet/Besluit lozen buiten inrichtingen;

 • -

  Keur van het waterschap.

Teamleider Team Toetsen en Vergunnen en handhaven

Senior Adviseur Toetsen en Vergunnen (de medewerker belast met de coördinatie binnen het team VTH)

Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • 4.

 • -

  Het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang.

 • -

  Het afdoen van algemene correspondentie wat betreft toezicht en handhaving.

 • -

  Het nemen van voorbereidingsbesluiten en het verrichten van voorbereidingshandelingen, bijvoorbeeld: doorzenden of terugzenden van geschriften (artikel 2:3 Awb).

 • -

  Besluiten tot het ten uitvoerleggen van een bestuurlijke strafbeschikking.

Teamleider Team Toetsen en Vergunnen en handhaven

Senior Adviseur Toetsen en Vergunnen (de medewerker belast met de coördinatie binnen het team VTH)

 
 • 5.

Het afdoen van algemene correspondentie niet gebonden aan het nemen van een besluit.

Het nemen van voorbereidingsbeslissingen en het verrichten van voorbereidingshandelingen, zoals:

 • -

  doorzenden of terugzenden van geschriften (artikel 2:3 Awb)

 • -

  zenden van een bewijs van ontvangst (artikel 4:3a Awb)

 • -

  verzoeken om aanvullende informatie, dan wel een vertaling of samenvatting (artikel 4:5 Awb)

 • -

  het stellen van termijnen (artikel 3:6, lid 1)

 • -

  artikel 3:18, lid 2 (verlening beslistermijn)

 • -

  artikel 4:5 (aanvraag)

 • -

  artikel 4:14 (beslistermijn) Awb)

 • -

  al dan niet horen van aanvragers en belanghebbenden (artikelen 4:7, 4:8, 4:11, 4:12 Awb)

 • -

  het bekendmaken en ter inzage leggen van ontwerpen van te nemen besluiten en genomen besluiten en de eventuele toezending daarvan alsmede de bijbehorende mededeling (artikelen 3:11, lid 1, 3:12, lid 1, 3:13, lid 1, 3:41, 3:42, 3:43, 4:5, lid 4, 4:8 Awb)

 • -

  het maken van verslagen van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen (artikelen 3:17, 4:7, 4:8, 4:9 Awb)

Teamleider Team Toetsen en Vergunnen en handhaven

Senior Adviseur Toetsen en Vergunnen (de medewerker belast met de coördinatie binnen het team VTH)

 
 

Advies en instemming

 
 
 • 6.

Het geven van advies:

 • -

  bij het verlenen van omgevingsvergunningen op grond de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

 • -

  bij het verlenen van vergunningen voor ontgrondingen op grond van de Ontgrondingenwet;

 • -

  bij de voorbereiding van het gemeentelijk rioleringsplan op grond van de Wet milieubeheer;

 • -

  bij een samenloop van meer dan één bevoegd gezag voor het verlenen van een watervergunning op grond van de Waterwet en het waterschap de vergunning niet verleent;

 • -

  bij het verlenen van vergunningen in het kader van de Mijnbouwwet.

Teamleider Team Toetsen en Vergunnen en handhaven

Senior Adviseur Toetsen en Vergunnen (de medewerker belast met de coördinatie binnen het team VTH)

Geldt tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • 7.

Het geven van advies:

 • -

  in het kader van ruimtelijke besluiten en plannen van andere overheden inclusief de watertoets op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);

senior adviseur RO/gebiedsinrichting

 
 

Nautisch beheer (scheepvaartverkeer beheer)

 
 
 • 8.

Het zonder verkeersbesluit tijdelijk aanbrengen van verkeerstekens als bedoeld in artikel 10 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer.

De teamleider Team Watersysteem Noord

Als er sprake is van:

 • a.

  uitvoering van werken,

 • b.

  dreigend gevaar, of

 • c.

  een andere dringende omstandigheid van voorbijgaande aard.

 

Subsidies

 
 
 • 9.

Vaststellen, verlenen, weigeren, wijzigen, terugvorderen en intrekken van subsidies, alsmede de (verdere) uitvoering van de subsidieverordening

Bij nadere subsidieregeling op grond van de Algemene subsidieverordening waterschap Vechtstromen 2019 wordt bepaald wie het ondermandaat krijgt

 
 

Openbaarheid van bestuur

 
 
 • 10.

Het nemen van besluiten op grond van de Wet open overheid

Strategisch juridisch adviseur

Senior juridisch adviseur

In mandaat genomen besluiten worden (achteraf) ter informatie aan het dagelijks bestuur gezonden

 • 11.

Het nemen van besluiten op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie

Teamleider Team Financiën, Inkoop en Juridisch

 
 • 12.

Het nemen van besluiten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming:

 • -

  verzoek om inzage van persoonsgegevens

 • -

  verzoek om persoonsgegevens te verwijderen (recht op vergetelheid)

 • -

  verzoek om minder persoonsgegevens te verwerken

 • -

  verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit)

 • -

  verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar)

 • -

  bijhouden verwerkingsregister

Teamleider Team Financiën, Inkoop en Juridisch

 
 • -

  Besluiten tot het voorbereiden en aangaan van een verwerkersovereenkomst

De teamleider aan wie volmacht is verleend op grond van bijlage 2

 • -

  melden datalek

Functionaris Gegevensbescherming

 
 • 13.

Het nemen van besluiten op grond van de Wet Politiegegevens en het Besluit Politiegegevens:

 • -

  verzoek verstrekken informatie aan betrokkene

 • -

  verzoek recht op inzage betrokkene

 • -

  verzoek rectificatie en vernietiging

 • -

  bijhouden verwerkingsregister

Teamleider Team Toetsen en Vergunnen en handhaven

 
 

Archief

 
 
 • 14.

Besluiten tot:

 • 1.

  het vervangen van archiefbescheiden door reproducties:

  • a.

   het vervangen van archiefbescheiden door reproducties, teneinde de aldus vervangen bescheiden te vernietigen, overeenkomstig artikel 7 van de Archiefwet 1995 en artikel 6, eerste en tweede lid, van het Archiefbesluit 1995;

  • b.

   het opmaken van een verklaring van vervanging van archiefbescheiden door reproducties, overeenkomstig artikel 8 van het Archiefbesluit 1995;

 • 2.

  het vervreemden van archiefbescheiden:

  • a.

   het vervreemden van archiefbescheiden overeenkomstig artikel 8, eerste en tweede lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 7, eerste en tweede lid, en artikel 8 van het Archiefbesluit 1995;

  • b.

   het opmaken van een verklaring van vervreemding van archiefbescheiden, overeenkomstig artikel 8 van het Archiefbesluit 1995;

 • 3.

  vernietiging:

  het opmaken van een verklaring van vernietiging van archiefbescheiden, overeenkomstig artikel 8 van het Archiefbesluit 1995;

 • 4.

  beperkingen openbaarheid:

  het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden, overeenkomstig artikel 15, eerste en tweede lid, en artikel 16, tweede lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995.

Adviseur informatiemanagement (die medewerker belast met het archiefbeheer)

Bijlage 2 als bedoeld in het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging 2019 waterschap Vechtstromen: ondervolmacht

Nr.

Rechtshandeling

Gevolmachtigde

Instructie

Financieel

 • 1.

Rechtshandelingen tot het aangaan van een financiële verplichting.

Manager organisatie eenheid

(budgethouder)

Het gecumuleerde bedrag van verplichtingen die worden aangegaan is beperkt tot:

 • het bedrag dat door het bestuur per begrotingsjaar aan budget aan

  • de organisatie eenheid

  • het programma

is toegewezen voor de exploitatie in de beheerbegroting voor de duur van maximaal 4 jaren.

 • maximaal het krediet dat voor een investeringsbudget/project door het bestuur beschikbaar is gesteld.

 • 2.

Rechtshandelingen tot het aangaan van een financiële verplichting.

Teamleider

(budgethouder)

Het aangaan van exploitatieverplichtingen waarmee voor het waterschap een bedrag is gemoeid van maximaal € 250.000 per jaar voor de duur van maximaal 4 jaren.

Daarboven is de manager organisatie-eenheid binnen zijn begrenzing bevoegd.

Het gecumuleerde bedrag van verplichtingen die worden aangegaan is beperkt tot:

 • het bedrag dat door het bestuur per begrotingsjaar aan budget aan de organisatie eenheid is toegewezen voor de exploitatie in de beheerbegroting

 • 3.

Rechtshandelingen tot het aangaan van een financiële verplichting.

Programmaleider

(budgethouder)

Het gecumuleerde bedrag van verplichtingen die worden aangegaan is beperkt tot:

 • het bedrag dat door het bestuur per begrotingsjaar aan investeringsbudget aan een programma is toegewezen in de beheerbegroting.

 • 4.

Rechtshandelingen tot het aangaan van een financiële verplichting.

Projectleider

(budgetbeheerder)

Het gecumuleerde bedrag van verplichtingen die worden aangegaan is beperkt tot:

 • het bedrag dat door het bestuur per begrotingsjaar aan exploitatiebudget is toegewezen voor een project in de beheerbegroting

 • maximaal het krediet dat voor een project door het bestuur beschikbaar is gesteld.

projectleiders maken van de aan hen verleende volmacht slechts gebruik binnen de vastgestelde kaders van het project en binnen het voor het project toegekende budget (exploitatie of investering). Daarbij geldt dat projectleiders bevoegd zijn tot het aanbesteden en gunnen van een opdracht.

 • 5.

Rechtshandelingen tot het aangaan van een financiële verplichting.

Budgetbeheerder (medewerker)

≤ € 100.000, voor de duur van maximaal 4 jaren.

De bevoegdheid is per verplichting beperkt tot maximaal bovengenoemd bedrag. Daarboven is de teamleider of programmaleider binnen zijn begrenzing bevoegd.

Het gecumuleerde bedrag van verplichtingen die worden aangegaan is beperkt tot:

 • het bedrag dat door het bestuur per begrotingsjaar aan budget aan de organisatie eenheid is toegewezen voor de exploitatie in de beheerbegroting

 • maximaal het krediet dat voor een investeringsbudget/project door het bestuur beschikbaar is gesteld.

budgetbeheerders maken van het aan hen verleende volmacht slechts gebruik voor het doel waarvoor het budget is toegekend en binnen de financiële grenzen van het aan hen toegekende budget.

Calamiteiten

 • 6.

Rechtshandelingen tot het aangaan van een financiële verplichting ter bestrijding van een situatie van gevaar waardoor de goede staat van een of meer waterstaatswerken onmiddellijk en ernstig in het ongerede is of dreigt te geraken

 • 1.

  Hoofd veld

 • 2.

  Operationeel leider

 • 3.

  Operationeel leider

 • 1.

  tot een bedrag van ≤ € 50.000;

 • 2.

  tot een bedrag van ≤ € 500.000;

 • 3.

  vanaf een bedrag van > € 500.000, in afstemming met de Voorzitter van het Waterschap beleidsteam (Wbt).

Rechtspositie

 • 7.

Indienstneming inclusief het aangaan en wijzigen van de arbeidsovereenkomst;

Treffen van disciplinaire maatregelen;

Beëindigen arbeidsovereenkomst teamleiders met wederzijds goedvinden;

Overige besluiten over toepassing van de cao en het personeelshandboek aangaande de arbeidsvoorwaarden van teamleiders.

Manager organisatie eenheid

Met het oog op de inwerkingtreding Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

 • 8.

Indienstneming werknemer inclusief het aangaan en wijzigen van de arbeidsovereenkomst.

Treffen van disciplinaire maatregelen tegen werknemer.

Beëindigen arbeidsovereenkomst van werknemer met wederzijds goedvinden.

Overige besluiten over toepassing van de cao en het personeelshandboek aangaande de arbeidsvoorwaarden van de werknemer.

Teamleider

Met het oog op de inwerkingtreding Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Grondzaken

 • 9.

 • a.

  Rechtshandelingen betreffende het verkrijgen of verkopen van onroerende zaken ten behoeve van de aanleg of wijziging van waterstaatswerken en zuiveringtechnische werken.

 • b.

  Rechtshandelingen betreffende het huren, pachten of op andere wijze in gebruik nemen van onroerende zaken ten behoeve van de aanleg of wijziging van waterstaatswerken en zuiveringtechnische werken.

 • c.

  Rechtshandelingen betreffende het vestigen, wijzigen of beëindigen van zakelijke rechten, kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen ten behoeve van de aanleg of wijziging van waterstaatswerken en zuiveringtechnische werken.

Senior adviseur grondzaken

(adviseur C)

Adviseur grondzaken

(adviseur D)

Medewerker ondersteuning grondzaken

(medewerker bedrijfsvoering C)

Tot een bedrag van ≤ € 250.000

 • 10.

De vertegenwoordiging van het waterschap bij het transport van notariële akten.

Senior adviseur grondzaken

(adviseur C)

Adviseur grondzaken

(adviseur D)

Medewerker ondersteuning grondzaken

(medewerker bedrijfsvoering C)

 • 11.

 • a.

  Rechtshandelingen betreffende het verhuren, verpachten of op andere wijze in gebruik geven van roerende en onroerende zaken in eigendom van het waterschap.

 • b.

  Aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten inzake jacht- en visrechten.

Senior adviseur grondzaken

(adviseur C)

Adviseur grondzaken

(adviseur D)

Medewerker ondersteuning grondzaken

(medewerker bedrijfsvoering C)

 • 12.

het afsluiten van overeenkomsten ten behoeve van het leggen van kabels en leidingen en het aanbrengen van andere werken van openbaar nut.

Senior adviseur grondzaken

(adviseur C)

Adviseur grondzaken

(adviseur D)

Medewerker ondersteuning grondzaken

(medewerker bedrijfsvoering C)

Bijlage 3 als bedoeld in het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging 2019 waterschap Vechtstromen: machtigingen.

Nr.

Handeling

Gemachtigde

Instructie

 • 1.

 • -

  Het opstellen en indienen van processtukken;

 • -

  het besluiten tot en het verrichten van processuele handelingen;

 • -

  het vertegenwoordigen van het waterschap of waterschapsbestuur ter zitting;

 • -

  het volmachten en ondermandateren van medewerkers van het waterschap, alsmede externe professionele rechtshulpverleners om als vertegenwoordiger op te treden;

in civielrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures, waarbij het waterschap of waterschapsbestuur is betrokken als partij of belanghebbende, zowel eisend als verwerend.

 • -

  Strategisch adviseur juridische zaken

 • -

  Senior adviseur juridische zaken

 • -

  Senior juridisch medewerker toetsen en vergunnen