Regeling vervallen per 01-11-2022

Algemene voorwaarden voor verkoop van bedrijfsterreinen door de gemeente Bronckhorst 2006

Geldend van 11-10-2006 t/m 31-10-2022

Intitulé

Algemene voorwaarden voor verkoop van bedrijfsterreinen door de gemeente Bronckhorst 2006

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP VAN BEDRIJFSTERREINEN DOOR DE GEMEENTE BRONCKHORST 2006

Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst bij besluit van 10 oktober 2006, registratienr. bw 1523 Deze voorwaarden treden in werking op 11 oktober 2006

Hoofdstuk 1 BEPALINGEN ALGEMEEN

Artikel 1.1 Geldigheid

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden behoren bij iedere koopovereenkomst tussen de gemeente Bronckhorst en haar koper(s) aangaande de verkoop van onroerende zaken (bedrijfsterreinen) waarin ze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard, en vormen daarmee één onverbrekelijk geheel, een en ander voor zover in bijzondere bepalingen van de koopovereenkomst van de inhoud van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 1.2 Definities

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden betreffende de verkoop van onroerende zaken (bedrijfsterreinen) door de gemeente Bronckhorst wordt verstaan onder: Algemene Verkoopvoorwaarden: de voorliggende voorwaarden van de gemeente Bronckhorst die bestemd zijn om te gelden bij gemeentelijke koopovereenkomsten betreffende bedrijfsterreinen. Bijzondere voorwaarden: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Verkoopvoorwaarden overeen te komen bepalingen welke als zodanig in de koopovereenkomst worden opgenomen. Bouwplan: een plan voor de bebouwing en inrichting van de onroerende zaak van voldoende uitwerkingsniveau, om te kunnen beoordelen of het plan kan voldoen aan de eisen die worden gesteld in het programma van eisen en stedenbouwkundige randvoorwaarden. Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst. Gemeente: de gemeente Bronckhorst. Ingebruikneming: het moment waarop de koper voor het eerst feitelijk over de onroerende zaak beschikt door deze te betrekken, er feitelijke werkzaamheden in of op uit te (doen) voeren of er een afrastering omheen te (doen) zetten. Het uitvoeren van een sonderingsonderzoek of een milieukundig bodemonderzoek geldt niet als ingebruikneming. Kettingbeding: een bepaling die telkens wordt doorgegeven aan iedere opvolgende eigenaar of rechthebbende op de onroerende zaak door deze te verplichten het beding letterlijk op te nemen en weer door te geven met dezelfde verplichting. Koop: de overeenkomst waarbij de gemeente zich verbindt een onroerende zaak in eigendom te leveren en de koper om daarvoor een prijs in geld te betalen, en waarbij partijen over en weer meer verplichtingen kunnen overeenkomen. Koopovereenkomst: de op schrift gestelde, tot levering verplichtende en door partijen ondertekende overeenkomst van koop en verkoop, waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn. Koopprijs: het in de koopovereenkomst vermelde verschuldigde bedrag voor de onroerende zaak. Kwalitatieve verplichting: een bij overeenkomst bedongen verplichting om iets te dulden of niet te doen welke, door inschrijving van de overeenkomst in de openbare registers, zal overgaan op derden die de onroerende zaak of een recht tot gebruik daarop zullen verkrijgen. Levering: de juridische eigendomsovergang van een onroerende zaak door het verlijden van de notariële akte en de inschrijving daarvan in de betreffende openbare registers. Notariële akte: de voor overdracht van de onroerende zaak vereiste akte van levering. Onroerende zaak: de grond en de eventueel zich daarop bevindende opstallen die het object van de koopovereenkomst vormen waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden betrekking hebben. Vervreemden/vervreemding: juridische of economische eigendomsovergang, bezwaring met beperkte (zakelijke) rechten dan wel verhuur of pacht.  

Artikel 1.3 Citeertitel

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen worden aangehaald onder de titel van “Algemene voorwaarden voor verkoop van bedrijfsterrein door de gemeente Bronckhorst 2006” of verkort als “AVB 2006”.  

Hoofdstuk 2 BEPALINGEN DIE ALTIJD VAN TOEPASSING ZIJN

Artikel 2.1 Geldigheid van de artikelen in dit hoofdstuk

De bepalingen van dit hoofdstuk gelden bij iedere koopovereenkomst aangaande de verkoop van onroerende zaken (bedrijfsterreinen) tussen de gemeente Bronckhorst en haar koper(s) waarin ze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.  

Artikel 2.2 Waarborgsom/Betaling koopprijs

 • 1 1.Binnen twee weken na het ondertekenen van de koopovereenkomst dient de koper tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen aan de gemeente een waarborgsom te voldoen groot tien procent van de koopprijs. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

 • 2 De koper is bevoegd om, in de plaats van het storten van een waarborgsom, binnen twee weken na het ondertekenen van de koopovereenkomst tot voormeld bedrag een bankgarantie te doen stellen. Deze bankgarantie dient onvoorwaardelijk te zijn en dient voort te duren tot ten minste één maand na de overeengekomen leveringsdatum. Deze bankgarantie dient te zijn afgegeven aan de gemeente door een kredietinstelling met een vergunning in de zin van de Wet toezicht kredietwezen 1992, door een verzekeringsbedrijf met een vergunning in de zin van Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 of door een te goeder naam bekend staande buitenlandse bank, ter beoordeling van de gemeente.

 • 3 De volledige koopprijs inclusief de (eventueel) verschuldigde rente dient uiterlijk voor het verlijden van de notariële akte te zijn voldaan aan de gemeente of door creditering van de kwaliteitsrekening van de notaris die is aangewezen voor het verlijden van de notariële akte.

 • 4 Bij gebreke van tijdige betaling van de in voorgaande leden bedoelde bedragen is de koper zonder ingebrekestelling in verzuim en zal daarover, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:83 BW, over de periode vanaf die datum tot aan de datum van betaling de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd zijn.

Artikel 2.3 Staat van aflevering

 • 1 De onroerende zaak wordt afgeleverd in de toestand, waarin zij zich bevindt op de datum van de notariële akte. Bij eerdere in gebruikneming wordt zij overgedragen in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van ingebruikneming.

 • 2 De gemeente is gehouden de onroerende zaak te leveren:

  • a.

   vrij van hypotheken, beslagen of inschrijvingen daarvan of andere dan de in de koopovereenkomst opgegeven beperkte rechten;

  • b.

   vrij van huur, pacht en andere gebruiksrechten, tenzij de koopovereenkomst anders vermeldt;

  • c.

   vrij van juridische belemmeringen die anderszins de realisering van de bouw volgens het goedgekeurde bouwplan, de verdere inrichting en ingebruikneming van de onroerende zaak verhinderen, beperken of vertragen.

 • 3 De gemeente staat er voor in dat zij gerechtigd is de eigendom over te dragen.

Artikel 2.4 Tijdstip van de notariële akte

 • 1 De koop is tot stand gekomen indien en zodra de koopovereenkomst is ondertekend en het betreffende verkoopbesluit van burgemeester en wethouders, casu quo van degene die van burgemeester en wethouders een mandaat heeft verkregen tot het aangaan van de betreffende verkoop, is genomen.

 • 2 De levering in eigendom geschiedt door middel van de notariële akte, welke wordt opgemaakt door en verleden voor een door de koper aan te wijzen notaris, tenzij in de koopovereenkomst anders is overeengekomen.

 • 3 De notariële akte wordt ondertekend binnen drie maanden na het tot stand komen van de koop. Burgemeester en wethouders kunnen, casu quo degene die daartoe mandaat heeft verkregen kan, al dan niet op verzoek van de koper, hiervan uitstel verlenen. De koper dient een verzoek tot uitstel uiterlijk één maand voor afloop van de hierboven genoemde termijn te doen. Een gestelde bankgarantie moet in geval van uitstel van de levering worden verlengd tot ten minste één maand na de nieuwe datum van levering.

 • 4 Indien de levering plaatsvindt na verloop van de in het derde lid genoemde termijn, is de koper eveneens de wettelijke rente aan de gemeente verschuldigd over de koopprijs, exclusief omzetbelasting. Deze rente is de koper verschuldigd met ingang van de dag volgend op die waarop bedoelde termijn van drie maanden afloopt.

 • 5 Wanneer de koper weigert mee te werken aan het verlijden van de notariële akte is de koper na ingebrekestelling in verzuim en kan de gemeente de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. De koper zal daarnaast ten behoeve van de gemeente een zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verbeuren van tien procent van de totale koopprijs. Voor zover de gemeente meer schade lijdt, heeft zij, naast de boete, recht op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 2.5 Vervroegde ingebruikneming

 • 1 Vooruitlopend op het verlijden van de notariële akte kan de koper - met schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders, casu quo van degene die daartoe mandaat heeft verkregen - de onroerende zaak vervroegd in gebruik nemen doch niet eerder dan dat koper de volledige koopprijs heeft voldaan.

 • 2 De onroerende zaak is voor rekening en risico van de koper met ingang van de datum van ingebruikneming.

Artikel 2.6 Lasten en belastingen

 • 1 Alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de koop alsmede die met betrekking tot de levering en de ingebruikneming, waaronder begrepen de kosten van de kadastrale meting, zijn voor rekening van de koper.

 • 2 Alle lasten en belastingen, welke van de onroerende zaak worden geheven, komen met ingang van 1 januari van het jaar volgend op de datum van het verlijden van de notariële akte voor rekening van de koper.

Artikel 2.7 Tekening

Van de koopovereenkomst maakt een tekening deel uit waarop de over te dragen onroerende zaak met kadastrale aanduiding en globale perceeloppervlakte staat aangegeven.

Artikel 2.8 Over- en ondermaat

Verschil tussen de werkelijke grootte, zoals deze zal worden vastgesteld door of vanwege de dienst van het Kadaster en de Openbare Registers en de grootte zoals die in de koopovereenkomst en op de daarbij behorende tekening is aangegeven, wordt niet verrekend tenzij deze afwijking meer dan vijf procent van de in de koopovereenkomst genoemde oppervlakte bedraagt en/of het te verrekenen bedrag minimaal EUR 1.000,00 exclusief omzetbelasting bedraagt, in welk geval de verrekening het gehele verschil betreft. De verrekening ten gunste van de koper zal enkel geschieden, indien de koper daarom binnen drie maanden, nadat de koper door het Kadaster op de hoogte is gesteld van de uitkomst van de kadastrale meting, schriftelijk verzoekt.

Artikel 2.9 Perceelsomschrijving, meting, terreingrenzen

 • 1 Voor de datum van de feitelijke ingebruikneming van de onroerende zaak zullen de grenzen door de gemeente op de noodzakelijke meetpunten in het terrein worden aanduid en aan de koper op diens verzoek worden aangewezen. De grensaanduidingen dienen door koper ongewijzigd in stand te worden gehouden zolang uitmeting van het verkochte door de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster niet heeft plaatsgevonden.

 • 2 De grenzen worden slechts eenmaal op kosten van de gemeente aangewezen. Indien koper opnieuw om aanwijzing vraagt dienen de kosten die hiermee zijn gemoeid door de koper te worden gedragen.

 • 3 Iedere tekortkoming in de nakoming van het in lid 1 gestelde verplicht koper de schade die de gemeente daardoor lijdt te vergoeden.

Artikel 2.10 Niet-nakoming van verplichtingen

 • 1 Behoudens eventuele toepassing van artikel 3.4 lid 3 verbeurt de koper bij niet-, niet tijdige, of niet behoorlijke nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de koopovereenkomst en het daarin van toepassing verklaarde deel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, na ingebrekestelling en na verloop van de daarin gestelde termijn, ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van tien procent van de koopprijs, met een minimum van EUR 5.000,00, tenzij op de betreffende niet-nakoming in enig artikel afzonderlijk een boete is gesteld, in welk geval de afzonderlijke boeteregeling van toepassing is.

 • 2 Naast het gestelde in lid 1 behouden de gemeente en koper het recht om bij niet-nakoming van enige uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichting in rechte nakoming te vorderen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden.

 • 3 Artikel 3.11 is van toepassing op het bepaalde in lid 1 en lid 2, zodat deze als kettingbeding dienen te worden opgenomen in iedere opvolgende overeenkomst.

Artikel 2.11 Faillissement en beslag

 • 1 Indien de koper voor de datum van het verlijden van de notariële akte in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling of gerechtelijke schuldsanering van de koper is aangevraagd of in geval van verlies van rechtspersoonlijkheid, feitelijke liquidatie of ontbinding van de vennootschap alsmede wanneer er voor het verlijden van de notariële akte executoriaal beslag op zaken en vermogensrechten van de koper wordt gelegd, is de gemeente bevoegd de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

 • 2 Indien reeds ingebruikneming heeft plaatsgevonden is de koper verplicht het afgeleverde onverwijld weer in de macht van de gemeente terug te brengen, voor zover mogelijk in de staat waarin dit zich bevond ten tijde van de feitelijke terbeschikkingstelling van de onroerende zaak.

 • 3 Reeds betaalde gedeelten van de koopprijs worden gerestitueerd voor zover ze het bedrag van de kosten en boeten voortvloeiende uit de koopovereenkomst en deze Algemene Verkoopvoorwaarden te boven gaan.

Artikel 2.12 Hoofdelijkheid

Indien in de koopovereenkomst meer dan één natuurlijke- of rechtspersoon tezamen als koper staan genoemd, zijn deze (rechts-)personen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de koopovereenkomst voortvloeien.

Artikel 2.13 Gedoogplicht

 • 1 De koper is verplicht te gedogen dat op, in, aan of boven de onroerende zaak voor openbare doeleinden bestemde voorzieningen (zoals kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen, aanduidingsborden, schakelkasten, lichtmasten e.d.) worden aangebracht, onderhouden en/of vernieuwd. De gemeente is niet gehouden tot het betalen van enige vergoeding ter zake van het gedogen.

 • 2 Het aanbrengen, het onderhoud en/of het vernieuwen van deze openbare voorzieningen zal door de gemeente plaatsvinden na overleg met de koper.

 • 3 Alle schade, die een onmiddellijk gevolg is van het vorenstaande en die redelijkerwijs niet ten laste van de koper kan blijven zal door de gemeente, naar keuze van de koper, op kosten van de gemeente worden hersteld of aan de koper worden vergoed.

 • 4 Artikel 3.12 is van toepassing op het bepaalde in lid 1 tot en met 3, zodat deze als kwalitatieve verplichting ten behoeve van de gemeente zullen gelden in iedere opvolgende overeenkomst.

Hoofdstuk 3 BEPALINGEN DIE UITDRUKKELIJK VAN KRACHT MOETEN WORDEN VERKLAARD

Artikel 3.1 Geldigheid van de artikelen in dit hoofdstuk

De bepalingen van dit hoofdstuk gelden uitsluitend indien en voor zover zij uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard bij een koopovereenkomst betreffende de verkoop van onroerende zaken (bedrijfsterreinen) door de gemeente Bronckhorst waarin deze Algemene Verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.

Artikel 3.2 Bouwrijpe staat

 • 1 De onroerende zaak wordt overgedragen in bouwrijpe staat. Echter bij eerdere ingebruikneming wordt de onroerende zaak feitelijk ter beschikking gesteld in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van ingebruikneming.

 • 2 Onder “bouwrijpe staat” wordt verstaan: terrein - waar nodig - opgehoogd met grond; en met in de aangrenzende openbare gebieden gelegenaansluitmogelijkheden op de hoofdleidingen van ter plaatse gebruikelijke nutsvoorzieningen; alsmede met afhankelijk van de keuze van het, door of namens de gemeente aan te leggen, rioleringsstelsel - aansluitmogelijkheden ten behoeve van de afvoer van hemelwater, vuil water en drainage.

 • 3 De nutsvoorzieningen worden door de diverse nutsbedrijven aangelegd. Voorts zal de onroerende zaak bereikbaar zijn vanaf het openbare gebied en vrij van feitelijke belemmeringen die de bouw en/of de ingebruikneming verhinderen of beperken op een wijze die niet in redelijkheid voor rekening van de koper behoort te komen.

Artikel 3.3 Bouwplan

 • 1 De koper is verplicht de onroerende zaak te bebouwen overeenkomstig het door de koper voorgelegde en door de gemeente goedgekeurde bouwplan.

 • 2 Een eventuele wijziging van het bouwplan als genoemd in lid 1 kan alleen geschieden na toestemming van burgemeester en wethouders.

Artikel 3.4 Bouwplicht

 • 1 Binnen twee jaar na datum van het verlijden van de notariële akte of indien de onroerende zaak vervroegd in gebruik is genomen vanaf die datum, moet de op de onroerende zaak te stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn overeenkomstig het door de gemeente goedgekeurde bouwplan. Indien daartoe aanleiding bestaat kan deze termijn door burgemeester en wethouders worden verlengd.

 • 2 Zolang niet is voldaan aan de in lid 1 vermelde verplichting mag de koper de onroerende zaak niet zonder toestemming van burgemeester en wethouders vervreemden. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Voor vestiging van het recht van hypotheek is geen toestemming nodig.

 • 3 Indien na verloop van de termijn als bedoeld in lid 1 de bebouwing niet volledig gereed is is de koper aan de gemeente een boete verschuldigd voor iedere dag, hierbij een ingetreden dag voor een volle dag gerekend, waarop hieraan nog niet is voldaan, ter grootte van één promille van de koopprijs exclusief omzetbelasting, onverminderd het recht van de gemeente om de volledige nakoming van de bouwplicht te vorderen. Tevens heeft de gemeente het recht de wederoverdracht te vorderen. De kosten van de wederoverdracht zijn in dat geval voor rekening van de koper, zodat de gemeente vrij op naam krijgt teruggeleverd.

 • 4 Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing in geval van executoriale verkoop op grond van artikel 268 boek 3 BW en van verkoop op grond van artikel 174 boek 3 BW.

 • 5 De in lid 2 bedoelde toestemming wordt geacht te zijn verleend als de overdracht van de onroerende zaak geschiedt ter uitvoering van een tussen de in de koopovereenkomst genoemde koper en (een) derde(n) gesloten koop-/aannemingsovereenkomst, waarbij genoemde koper zich tegenover die derde(n) verplicht de in de koopovereenkomst genoemde opstallen te bouwen en mits de in de koopovereenkomst genoemde koper aande betreffende derde(n) oplegt die bepalingen van de koopovereenkomst, welke volgens de koopovereenkomst door de koper moeten worden opgelegd aan de derde(n). De derde(n) dient/dienen zich in de koop-/aanneemovereenkomst te verplichten tot nakoming van die verplichtingen.

 • 6 Het in dit artikel in lid 4 gestelde geldt uitsluitend voor de in de koopovereenkomst genoemde koper(s) en gaat niet over op diens rechtsopvolgers.

Artikel 3.5 Verplichting tot zelfbewoning en vervreemdingsverbod

 • 1 De koper verplicht zich de op de onroerende zaak te bouwen woning gedurende vier achtereenvolgende jaren uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met zijn eventuele gezinsleden) te bewonen en die woning met de daarbij behorende grond niet aan derden te zullen vervreemden. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende welke de koper als bewoner van het desbetreffende adres in het bevolkingsregister staat ingeschreven.

 • 2 Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing in geval van:

  • a.

   Verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 174 boek 3 BW;

  • b.

   Executoriale verkoop door hypothecaire schuldeisers (artikel 268 boek 3 BW);

  • c.

   Schriftelijke ontheffing door burgemeester en wethouders als bedoeld in lid 3.

 • 3 Burgemeester en wethouders kunnen schriftelijke ontheffing verlenen van het bepaalde in dit artikel. Burgemeester en wethouders zullen deze ontheffing altijd verlenen in geval van:

  • a.

   Verandering van werkkring van de koper of van diens partner op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden;

  • b.

   Overlijden van koper of één van zijn gezinsleden;

  • c.

   Ontbinding van het huwelijk van koper door echtscheiding, of ontbinding van het samenlevingsverband dan wel het geregistreerd partnerschap;

  • d.

   Verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door de gezondheid van koper of één van zijn gezinsleden.

 • 4 Bij niet, niet-tijdig of niet behoorlijke nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit dit artikel is koper aan de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van EUR 50.000,00. De boete moet worden voldaan binnen veertien dagen na daartoe strekkende mededeling door de gemeente.

Artikel 3.6 Milieukundig onderzoek

 • 1 Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare (afval)stoffen in de bodem van de door de gemeente te verkopen onroerende zaak, zal een globaal milieukundig bodemonderzoek worden verricht. De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een rapport dat bij de gemeente kan worden ingezien. In dit rapport zal de toestand van de onroerende zaak worden omschreven en hieruit dient te blijken dat er geen reden is om aan te nemen dat zich in de onroerende zaak stoffen bevinden, die naar de huidige maatstaven schadelijk zijn te achten voor het milieu, of anderszins onaanvaardbaar zijn.

 • 2 Indien tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het op de onroerende zaak te realiseren bouwplan, doch voor het moment van het verlijden van de notariële akte, zou blijken van de aanwezigheid van voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen, die van zodanige concentratie en aard zijn dat van koper in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij, zonder sanering van de onroerende zaak, tot bebouwing van de onroerende zaak over kan gaan, heeft koper het recht eenzijdig de overeenkomst te ontbinden en de onroerende zaak ter vrije beschikking van de gemeente te stellen, voor zover redelijkerwijs mogelijk in de toestand waarin deze zich bevond bij het aangaan van de koopovereenkomst. De door koper reeds verrichte betalingen zullen volledig aan hem worden gerestitueerd.

 • 3 Onder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen wordt niet verstaan: funderingsrestanten, puin of andere restanten van bouwkundige aard. Evenmin wordt hieronder verstaan de aanwezigheid van de draagkracht van de bodem beïnvloedende omstandigheden, noch stobben van bomen of struiken

Artikel 3.7 Aanleg en instandhouding parkeerplaats

 • 1 De koper verbindt zich tegenover de gemeente om gelijktijdig met het gereedkomen van de bebouwing voor zijn rekening een van de openbare weg af, met auto’s toegankelijke parkeerplaats aan te leggen en in stand te houden.

 • 2 Artikel 3.11 is van toepassing op het bepaalde in lid 1, zodat dit als kettingbeding dient te worden opgenomen in iedere opvolgende overeenkomst.

Artikel 3.8 Kapverbod

Koper verklaart ermee bekend te zijn dat het zich eventueel op de verkochte grond bevindende houtopstanden zoveel mogelijk dient te worden gespaard en dat de zich op het verkochte bevindende bomen niet mogen worden gekapt tenzij hiervoor door burgemeester en wethouders krachtens de daartoe bestemde bepalingen van de betreffende verordening van de gemeente vergunning is verleend.

Artikel 3.9 Erfafscheiding

De koper verplicht zich tegenover de gemeente het gekochte voor zijn rekening af te scheiden en afgescheiden te houden met deugdelijke, niet ontsierende erfafscheiding. De kosten voor het maken van erfafscheiding komen geheel voor rekening van de koper.

Artikel 3.10 Afwerking, inrichting en ontgraving

 • 1 De gemeente zal voor de afwerking en inrichting van het nabij gelegen openbaar gebied zorg dragen, een en ander overeenkomstig het door de gemeente opgestelde en aan de koper ter kennis gebrachte inrichtingsplan.

 • 2 De gemeente kan, in daarvoor in aanmerking komende gevallen, eisen dat, alvorens door de koper met het doen van ontgravingen in de onroerende zaak wordt begonnen, door en voor rekening van de koper voorzieningen worden getroffen ter voorkoming van verzakkingen van of in de aangrenzende gebouwen, terreinen of wegen.

Artikel 3.11 Kettingbeding

 • 1 De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, de in de koopovereenkomst van toepassing verklaarde artikelen (zolang en voor zover deze artikelen van toepassing zijn) bij vervreemding van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en om de desbetreffende artikelen in de notariële akte woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte bij niet nakoming van een direct opeisbare boete van EUR 50.000,00 ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen. 

 • 2 Op gelijke wijze als hierboven onder lid 1 is bepaald, verbindt de koper zich jegens de gemeente tot het bedingen, bij wijze van derdenbeding, van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid 1 bedoelde artikelen, als de in lid 1 en in het onderhavige lid 2 opgenomen verplichting verplicht is door te geven en op te leggen aan diens rechtsopvolger(s) respectievelijk beperkt gerechtigde(n). Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.

Artikel 3.12 Kwalitatieve verplichting

 • 1 Partijen komen overeen dat de in de koopovereenkomst aangewezen artikelen als kwalitatieve verplichting ten behoeve van de gemeente op de onroerende zaak rusten en van rechtswege overgaan op degene(n) die de zaak onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat diegenen mede gebonden zullen zijn die van de rechthebbende een recht tot gebruik van de onroerende zaak zullen verkrijgen.

 • 2 De in lid 1 bedoelde verplichting(en) zal/zullen overeenkomstig artikel 252 lid 2 boek 6 BW als kwalitatieve verplichting notarieel worden vastgelegd en worden ingeschreven in de openbare registers.

Artikel 3.13 Garantiecertificaat

 • 1 De koper is verplicht de op de onroerende zaak te stichten bebouwing door een door de minister erkend ter zake kundig bouwbedrijf te laten bouwen onder afgifte van een garantiecertificaat.

 • 2 Van het bepaalde in lid 1 kan door burgemeester en wethouders worden afgeweken in het geval voldoende is gewaarborgd dat aan de doelstellingen van een garantiecertificaat wordt voldaan.

Artikel 3.14 Voorwaarde van financiering

 • 1 De koper is bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist indien de koper voor de in de koopovereenkomst genoemde datum geen hypothecaire lening onder naar de situatie op de geldmarkt redelijk te achten condities heeft kunnen verkrijgen, nodig voor de financiering van de aan hem verkochte onroerende zaak, en de daarop in eerste instantie te stichten Bebouwing.

 • 2 De ontbinding door de koper, zoals bedoeld in het vorige lid, geschiedt door toezending aan de gemeente van een schriftelijke ontbindingsverklaring en een afschrift van minimaal drie schriftelijke afwijzingen van erkende geldverstrekkende instellingen.

 • 3 Bij vervulling van deze ontbindende voorwaarde dient de koper binnen vijf werkdagen na de bedoelde datum de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven aan burgemeester en wethouders in te roepen en aan de gemeente bekend te maken.

Hoofdstuk 4 SLOTBEPALING

Artikel 4.1 Inwerkingtreding

 • 1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen worden gehanteerd met ingang van 11 oktober 2006.

 • 2 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op de gevallen, waarin burgemeester en wethouders, casu quo degene die van burgemeester en wethouders een mandaat heeft verkregen tot het aangaan van de betreffende verkoop, reeds voor de inwerkingtreding een aanbod tot verkoop van een onroerende zaak hebben gedaan of waarin overeenstemming over de verkoop van de onroerende zaak van de gemeente is bereikt, tenzij partijen in onderling overleg anders overeenkomen