Regeling vervallen per 28-12-2021

Bomenlijst Beemster 2018

Geldend van 03-12-2019 t/m 27-12-2021

Intitulé

Bomenlijst Beemster 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,

gelet op artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012,

BESLUIT:

 • I.

  De Bomenlijst Beemster 2018 vast te stellen.

 • II.

  De Bomenlijst Beemster 2018 middels bijgevoegde brief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

 • III.

  De Bomenslijst Beemster 2011 in te trekken.

 • IV

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Bomenlijst Beemster 2018

Overzicht van beschermde bomen in de gemeente Beemster

1 Inleiding

De gemeente Beemster is vanaf 1999 trotse eigenaar van het predicaat Werelderfgoed. De gemeente wil deze status beschermen en waar mogelijk versterken. Bomen op het Beemstererf versterken het beeld van het Werelderfgoed. Om te voorkomen dat het unieke beeld van het Beemstererf met zijn fraaie en unieke bomen verloren gaat, heeft de gemeente een Bomenlijst vastgesteld. Op deze lijst staan beschermde bomen in particulier bezit met unieke kenmerken en die voldoen aan bepaalde criteria. Zonder ontheffing van de gemeente mogen deze bomen niet worden geveld. Voor alle overige bomen in particulier bezit geldt deze verplichting niet. Omdat de bestaande Bomenlijst uit 2011 niet meer actueel en incompleet is, is de Bomenlijst geactualiseerd. Met de vaststelling van de Bomenlijst Beemster 2018 heeft de gemeente een unieke Bomenlijst met fraaie, beschermde bomen die invulling geeft aan de waarde van het Werelderfgoed.

2 Welke criteria zijn van toepassing?

De gemeente heeft criteria geformuleerd waaraan bomen moeten voldoen om op de Bomenlijst te worden geplaatst. Bomen op de Bomenlijst moeten voldoen aan één of meer van de volgende criteria:

 • bomen die beeldbepalend zijn;

 • bomen die een cultuurhistorische waarde hebben (bijvoorbeeld herdenkings- of markeringsbomen);

 • bomen die in de Beemster tot een zeldzame soort of cultuurvariëteit behoren;

 • bomen die als gevolg van natuurlijke omstandigheden een bijzondere groeivorm hebben;

 • bomen die onderdeel uitmaken van een geheel intacte boomgroep die een karakteristieke structuur in het landschap zichtbaar maken;

 • bomen die een herkennings- of oriëntatiepunt vormen;

 • bomen die een biotoop vormen voor schaars voorkomende dieren en/of planten;

 • bomen die deel uitmaken van een ecologische verbindingszone;

 • bomen die in een verder versteend gebied de functie van stepping stone (kunnen) vervullen voor flora en/of fauna.

3 Wat is de procedure?

Op grond van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012 is het verboden om houtopstanden te vellen of te doen vellen welke staan vermeld op de Bomenlijst. Het verbod om houtopstanden te vellen welke op de Bomenlijst staan, geldt niet voor houtopstanden in een boomgaard die vanwege het in standhouden van de boomgaard moet worden geveld, mits de gevelde houtopstand herplant wordt.

Ontheffing voor het vellen van houtopstanden welke staan vermeld op de Bomenlijst kan, indien alternatieven voor behoud uitputtend zijn onderzocht, slechts bij uitzondering worden verleend indien:

 • a.

  een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang opweegt tegen duurzaam behoud van de boom; of

 • b.

  naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel en schade.

De gemeente kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen voorwaarden.

Van 3 december 2018 tot en met 13 januari 2019 heeft het conceptbesluit Bomenlijst Beemster 2018 met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegen. In totaal zijn 23 zienswijzen ontvangen over het conceptbesluit. De zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot het aanpassen van de Bomenlijst. In deze definitieve Bomenlijst zijn de aanpassingen verwerkt.

4 Bomenlijst

Hierna volgt een alfabetisch overzicht van alle locaties in de gemeente Beemster waar beschermde bomen staan.

Adres

Boomsoort(en)

Aantal bomen

Ligging

Criteria

Beetserweg 1

Roodbladige beuk

1

Links van de woning (aan de oostkant van het erf)

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Beetserweg 1

Gewone esdoorn

1

Rechts van de woning (aan de westkant van het erf)

Beeldbepalend, bijzondere groeivorm

Elias Doetsstraat 2 (Middenbeemster)

Tulpenboom

1

In de noordoosthoek van de achtertuin

Beeldbepalend, zeldzame soort

Hobrederweg 10

Beuk

1

Links voor de woning, op de noordoosthoek van het erf

Beeldbepalend

Hobrederweg 11

Beuk

1

Vooraan links van de woning (noordkant)

Beeldbepalend

Hobrederweg 12

Zomereik

6

Links en rechts aan de voorrand van het erf in 2 groepjes van 3

Beeldbepalend

Hobrederweg 13

Witte paardenkastanje

     

2

Vooraan aan weerskanten van het erfpad

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

   

Hobrederweg 13

Hoogstamboomgaard met appel- en perenrassen

 

 

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Hobrederweg 14

Gewone esdoorn

4

Op rij aan de voorzijde van het erf, tussen 2 elzen

Beeldbepalend

Hobrederweg 14

Gewone esdoorn

1

Midden in het gazon, links naast de boerderij

Beeldbepalend

Hobrederweg 15

Walnoot

1

Links van boerderij aan de linkerkant van de boomgaard (westkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Hobrederweg 16

Roodbladige beuk

2

Vooraan aan weerskanten van het erfpad

Beeldbepalend, cultuurhistorisch, zeldzame cultuurvariëteit

Hobrederweg 23

Gewone esdoorn

13

Aan weerskanten van het erfpad

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Hobrederweg 26

Witte paardenkastanje

3

Op rij vooraan langs de sloot, aan de linkerkant (noordoostkant)

Beeldbepalend

 

Hobrederweg 26

Witte paardenkastanje

 

1

 

Aan de slootkant op de rechterhoek van het erf (noordwestkant)

 

Beeldbepalend, bijzondere groeivorm

 

Hobrederweg 26

Gewone esdoorn

 

2

 

Aan weerskanten van het erfpad

 

Beeldbepalend, cultuurhistorisch, rechterboom zeldzame cultuurvariëteit

 

Hobrederweg 26

Gewone esdoorn

 

1

Rechts naast de woning

Beeldbepalend

Hobrederweg 33

Zwarte walnoot

1

Aan de linkerzijkant van het erf

Beeldbepalend, zeldzame soort

Hobrederweg 35

Watercipres

1

Rechts naast de woning

Beeldbepalend, zeldzame soort

Hobrederweg 35A

Linde

1

Vooraan rechts van het erfpad, voorbij de brug

Beeldbepalend

Hobrederweg 38A (Huttenpad, Perceelnr. 799)

Atlasceder

1

Voor het chalet

Beeldbepalend, zeldzame soort

Hobrederweg 42

Noorse esdoorn

3

Op rij vooraan langs sloot

Beeldbepalend

Jisperweg 8A

Witte paardenkastanje

1

Vooraan rechts van erfpad

Beeldbepalend

Jisperweg 10

Linde

7

Op rij vooraan langs de sloot aan de Jisperweg (westkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Jisperweg 10

Linde

11

Op rij aan noordkant van het erf langs de sloot aan de Schermerhornerweg

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Jisperweg 11

Zwarte els en Es

 

Aan de linker- en rechterzijkant, en aan de linkerkant van de voorzijde. Aan de zijkanten staat aan de binnenkant van de elzenwindsingel een essensingel

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Jisperweg 15

Linde

2

Aan weerskanten van het erfpad, voorbij de brug

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Jisperweg 22

Roodbladige beuk

1

Rechts van het erfpad voorbij de sloot

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Jisperweg 29

Hollandse linde

17

Aan weerskanten van het erfpad, 5 links en 12 rechts

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Jisperweg 45

Walnoot

1

In de voormalige boomgaard rechts naast het erf

Beeldbepalend, bijzondere groeivorm

Jisperweg 51

Gewone esdoorn

10

Aan de voorrand van het erf, 5 links en 5 rechts van het erfpad

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Jisperweg 68

Gewone esdoorn

1

Links van het erfpad

Beeldbepalend

Jisperweg 83

Linde

12

6 aan de voorzijde rechts van het erfpad (westkant) en de eerste 6 van de 8 lindebomen aan de rechterzijde (zuidkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Jisperweg 98

Walnoot

2

In de boomgaard aan linkerkant

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Jisperweg 102

Roodbladige beuk

1

Rechts naast de woning

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Jisperweg 110

Iep

1

Vooraan rechts van het erfpad

Beeldbepalend

Jisperweg 111A

Walnoot

1

Links van het erfpad, 30 meter van de weg

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Jisperweg 123

Linde

6

Op rij rechts van het erfpad

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Jisperweg 127

Linde

 

Rechts van het voorerf

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Jisperweg 127

Hollandse iep

1

Links aan de voorzijde van de boomgaard, aan de wegsloot

Beeldbepalend

Jisperweg 128

Gewone esdoorn

1

Rechts van het erfpad voorbij de brug

Beeldbepalend

Kolkpad 3

Berk

1

Vooraan rechts van de woning

Beeldbepalend

Middenweg 5

Gewone esdoorn

2

Op de rechterhoek van het (aan de noordkant) erf achter elkaar

Beeldbepalend

Middenweg 5

Gewone esdoorn

1

Op de rechterhoek vooraan op het erf (zuidkant)

Beeldbepalend

Middenweg 5A

Watercipres

1

Aan de linkerzijkant van het erf (zuidkant)

Beeldbepalend, zeldzame soort

Middenweg 11

Hoogstamboomgaard met appel- en perenrassen

ca. 15

Links van boerderij (aan de zuidkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Middenweg 23

Iep

2

Voorbij de brug aan weerskanten van het erfpad

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Middenweg 45

Gewone esdoorn

1

Midden vooraan op het erf, aan de wegsloot

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Middenweg 47

Roodbladige beuk

2

Aan weerskanten van het erfpad, voorbij de sloot

Beeldbepalend, cultuurhistorisch, zeldzame cultuurvariëteit

Middenweg 47

Gewone esdoorn en beuk

7

Aan de voorkant en de rechterzijkant van het erf

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Middenweg 50 / 50A

Gewone esdoorn

10

Op rij aan de voorkant van het erf (oostkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Middenweg 51

Linde

9

Aan weerskanten van het erfpad

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Middenweg 57

Gewone esdoorn

1

Aan de linkerzijkant van het er, ter hoogte van het huis

Beeldbepalend

Middenweg 58

Gewone esdoorn

10

Een rij van 4 bomen op de voorrand van het erf en een rij van 6 bomen aan de rechterzijkant van het erf (noordwestkant en zuidkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Middenweg 65

Plataan

3

Op rij voor de boerderij

Beeldbepalend

Middenweg 66

Roodbladige beuk en linde

10 (3 beuken en 7 lindes)

Links van het erfpad aan de noordrand van het erf

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Middenweg 67

Hoogstamboomgaard met appel-, peren-, pruimen- en kersenrassen en walnoot

Ruim 40

Links van de woning (zuidkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Middenweg 76

Roodbladige beuk

1

Links vooraan op het erf

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Middenweg 82

Hoogstamboom met perenrassen

1

Voor de linkerkant van het huis

Beeldbepalend

Middenweg 84 (correspondentie-

adres is Middenweg 86)

Tamme kastanje

1

Vooraan, links van het huis

Beeldbepalend, zeldzame soort

Middenweg 86 / 87

Roodbladige beuk

1

Aan de linkerkant van het erf

Zeldzame cultuurvariëteit

Middenweg 93

Linde

7

Aan de linkerkant van het erf, links van het erfpad (noordzijde)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Middenweg 98

Walnoot

1

Rechts van de boerderij, aan het eind van het voorerf (zuidoosthoek)

Cultuurhistorisch

Middenweg 98

Tulpenboom

1

Vooraan, rechts van de boerderij

Beeldbepalend, zeldzame soort

Middenweg 99

Gewone esdoorn

2

Bij de ingang aan weerskanten van het erfpad

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Middenweg 105A

Watercipres

1

Vooraan op het erf, rechts van de woning

Zeldzame soort

Middenweg 106

Es

1

Midden in het gazon, rechts van de woning

Beeldbepalend

Middenweg 107

Gewone esdoorn

5

Op rij vooraan langs het fietspad, links van de boerderij

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Middenweg 107

Gewone esdoorn

5

Op rij langs de rechterzijkant van het erf

Beeldbepalend

 

Middenweg 111

Hoogstamboom met appel-, peren-, pruimen- en zoete kersrassen

ca. 50

Op linkerzijerf (noordkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Middenweg 112

Walnoot

2

Vooraan op het erf, voor de boerderij

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Middenweg 112

Noorse esdoorn

 

1

 

Aan de rechterzijkant van het erf (in de noordoosthoek), 10 meter van de sloot

Beeldbepalend

 

Middenweg 112

Linde

14 (8 links en 6 rechts)

Aan weerskanten van de oprijlaan

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Middenweg 185

Witte paardenkastanje

2

Vooraan aan weerskanten van het erfpad

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Middenweg 185

Hoogstamboomgaard met appel- en perenrassen en walnoot

30 fruit-bomen en 1 walnoot

Links van het erfpad (zuidkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

 

Middenweg 189

Roodbladige beuk

1

Links vooraan op het erf

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Middenweg 189

Hoogstamboomgaard met appel-, peren- en pruimenrassen en moerbei

23

Links van het erf

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Middenweg 190

Hoogstamboomgaard met appel- en perenrassen

 

Links van de woning (zuidkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Middenweg 192

Hollandse linde

2

Voor de boerderij, aan de linker- en rechterkant

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Middenweg 192

Roodbladige beuk

1

Links van de boerderij, op 15 meter van de weg

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Middenweg 193

Linde

2

Aan weerskanten van het erfpad

Beeldbepalend

Middenweg 194

Hoogstamboomgaard met appel- en perenrassen

ca. 40

Links van het erf (zuidkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Middenweg 196

Hoogstamboomgaard met appel- en perenrassen

ca. 15

Links van de boerderij (zuidkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Mijzerweg 2A

Witte paardenkastanje

3

2 aan weerskanten van het erfpad, vóór de sloot (poortwachters), 1 voorbij de sloot, achter de linkerpoortwachter

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Mijzerweg 5

Witte paardenkastanje

1

Vooraan links van het erfpad

Beeldbepalend

Nekkerweg 14

Hoogstamboomgaard met appel- en perenrassen

 

Op het linkerzijerf (zuidkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Nekkerweg 14

Walnoot

2

Rechts vooraan op het erf (noordkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Nekkerweg 15

Iep

3

2 rechts vooraan op het erf, 1 aan de rechterzijkant van het erf

Beeldbepalend

Nekkerweg 18

Linde

8

Op rij links van de oprijlaan

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Nekkerweg 18

Linde

1

Rechts van de boerderij in het gazon

Beeldbepalend

Nekkerweg 19

Walnoot

1

Rechts van het erfpad

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Nekkerweg 22

Roodbladige beuk

1

Vooraan links van het erfpad

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Nekkerweg 32

Witte esdoorn

1

Vooraan op rij, links van de woning (zuidoostkant). Ten tijde van de inventarisatie van bomen in 2017, stonden 3 esdoorns op dit perceel. Gebleken is dat de drie esdoorns te dicht op elkaar staan en dat dit de ontwikkeling van de bomen niet ten goede komt. Daarom staat 1 esdoorn (de esdoorn die de meeste potentie heeft om tot ontwikkeling te komen) op deze bomenlijst. De overige 2 esdoorns staan niet op deze bomenlijst.

Beeldbepalend, zeldzame soort

Nekkerweg 37

Witte paardenkastanje

2

Aan weerskanten van het erfpad voorbij de brug

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Nekkerweg 49

Walnoot

1

Links naast de woning

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Nekkerweg 65

Zomereik

1

Links van het erfpad, op 20 meter van de weg

Beeldbepalend

Nekkerweg 65

Treurbeuk

 

1

Vooraan bij de sloot, rechts van de woning

 

Zeldzame cultuurvariëteit

 

Nekkerweg 65

Watercipres

 

1

Rechts naast de woning

 

Beeldbepalend, zeldzame soort

 

Nekkerweg 65

Atlasceder

1

Vooraan op het erf, links van de woning

Beeldbepalend, zeldzame soort

Nekkerweg 66-I / 66-II / 66-III

Plataan

2

Vooraan, voorbij de brug, tussen huisnr. 66-II en 66-III

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Nekkerweg 70

Himalayaceder

1

Vanaf de Zuiderweg gezien midden vóór de schuur

Zeldzame soort

Nekkerweg 72

Zilverlinde

3

Op de noordoosthoek van het erf aan het kruispunt met de Zuiderweg

Beeldbepalend, zeldzame soort

Nekkerweg 73

Anna Paulownaboom

1

Vooraan links van het erfpad

Beeldbepalend, zeldzame soort

Nekkerweg 73

Rode Pavia

1

Vooraan links van de Anna Paulownaboom

 

Beeldbepalend, zeldzame soort

 

Nekkerweg 73

Moeraseik

1

Aan de linkerzijkant van het erf (zuidkant)

Zeldzame soort

Nekkerweg 75

Trompetboom

1

Links van het erfpad, voorbij de brug

Beeldbepalend, zeldzame soort

Nekkerweg 78

Atlasceder

1

Links van het erfpad, voorbij de brug

Beeldbepalend, zeldzame soort

Nekkerweg 82

Zomereik

1

Links van het erfpad, voorbij de brug

Beeldbepalend

Nekkerweg 82

Walnoot

1

Rechts van het erfpad in het grasland

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Noorddijk 9

Roodbladige Noorse esdoorn

1

Voor de linkerkant van de woning (links van de Witte esdoorn)

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Noorddijk 9

Perenboom

2

Achter elkaar aan de linkerkant van het erf (zuidkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch, zeldzame cultuurvariëteit

Noorderpad 53

Appelboom (zeldzame ouderwetse Goudreinet, relict van de voormalige hoogstamboomgaard waar de huidige woning op is gebouwd)

1

Op het achtererf (westkant)

Cultuurhistorisch, zeldzame cultuurvariëteit

Noorderpad 53

Reine Victoria Pruim

1

Links voor de woning, rechts van het erfpad voorbij de brug

Cultuurhistorisch

 

Noorderpad 53

Ontario Pruim

1

Voor de woning, midden

 

Cultuurhistorisch

 

Noorderpad 53

Janbaas Peer

1

Voor de woning, rechts

Cultuurhistorisch

Oostdijk 4

Gewone esdoorn

2

Aan weerskanten van het rechtererfpad (noordoostkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch, zeldzame cultuurvariëteit

Oostdijk 4

Plataan

 

2

Vooraan weerskanten van het linkererfpad (zuidoostkant)

 

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

 

Oostdijk 4

Witte paardenkastanje

2

Aan weerskanten van het linkererfpad, de achter platanen

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Oostdijk 6

Walnoot

2

Rechts vooraan naast het erfpad

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Oostdijk 13

Linde

 

alleen de houtsingel van lindebomen aan de linkerzijde van het erf staat op deze bomenlijst. De houtsingel van lindebomen aan de achterzijde en rechterzijde van het erf staan niet op deze bomenlijst. Bij de eerstvolgende actualisatie van de bomenlijst wordt de situatie opnieuw beoordeeld

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Oostdijk 19

Zwarte den

1

Vooraan, links van het erfpad

Beeldbepalend

Oostdijk 21

Atlasceder

1

Midden op het erf, iets rechts van de woning

Beeldbepalend, zeldzame soort

Oostdijk 28

Walnoot

1

Rechts vooraan op het erf

Beeldbepalend, bijzondere groeivorm, cultuurhistorisch

Oostdijk 33

Walnoot

1

Links van de woning

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Oostdijk 33

Rode esdoorn

1

Rechts van de woning

Beeldbepalend, zeldzame soort

Oostdijk 34

Ginkgo

1

Vooraan rechts van het erfpad

Zeldzame soort

Oostdijk 34

Watercipres

1

Vooraan op het erf, voor de linkerhoek van de woning

Beeldbepalend, zeldzame soort

Oostdijk 41

Walnoot

1

Voor de woning

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Oosthuizerweg 5

Japanse zelkova

1

Rechts van de woning op het achtererf

Zeldzame soort

Oosthuizerweg 15

Walnoot

1

Vooraan op het erf, 15 meter rechts van de woning

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Oosthuizerweg 68

Walnoot

1

Links van de boerderij, op 20 meter hiervan

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Purmerenderweg 1

Roodbladige beuk

2

Vooraan aan weerskanten van het erfpad, voorbij de brug

Beeldbepalend, cultuurhistorisch, zeldzame cultuurvariëteit

Purmerenderweg 6

Ginkgo

1

5 meter voor linkerhoek van de boerderij

Beeldbepalend, zeldzame soort

Purmerenderweg 9

Roodbladige beuk

1

Links naast het erfpad voorbij de brug

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Purmerenderweg 11

Walnoot

4

Op rij vooraan aan de slootkant

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Purmerenderweg 12

Roodbladige beuk

2

Aan weerskanten van het erfpad voorbij de brug

Zeldzame cultuurvariëteit

Purmerenderweg 16

Witte paardenkastanje

1

Vooraan op het erf, links van het erfpad (op 5 meter hiervan)

Beeldbepalend

Purmerenderweg 20

Walnoot

1

Rechts naast de boerderij op het achtererf

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Purmerenderweg 28

Plataan

ca. 14

Op rij aan de rechterzijkant (noordkant) en 1 vooraan op 6 meter links van de rij

Beeldbepalend

Purmerenderweg 31

Plataan

1

10 meter rechts naast de woning

Beeldbepalend

Purmerenderweg 36

Tulpenboom

1

10 meter links naast de woning

Beeldbepalend, zeldzame soort

Purmerenderweg 36

Roodbladige beuk

1

Vooraan op het erf voor de linkerhoek van de woning

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Purmerenderweg 47

Walnoot

1

Rechts vooraan naast het erfpad

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Purmerenderweg 49

Amberboom

1

Links op het erf voor de schuur

Beeldbepalend, zeldzame soort

Purmerenderweg 65

Walnoot

1

Vooraan in de rechterhoek van het erf

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Purmerenderweg 77

Walnoot

1

Vooraan rechts van het erfpad, voorbij de sloot

Beeldbepalend

Purmerenderweg 97

Grinkgo

1

Rechts naast het erfpad voorbij de brug

Zeldzame soort

Purmerenderweg 101B

Himalayaceder

1

Links naast het erfpad voorbij de brug

Zeldzame soort

Purmerenderweg 182A

Anna Paulownaboom

1

Vooraan rechts naast het erfpad

Beeldbepalend, zeldzame soort

Rijperweg 16

Roodbladige beuk

1

Links naast de boerderij

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Rijperweg 16

Gewone esdoorn

1

Rechts voor de boerderij

Beeldbepalend

Rijperweg 17

Zomereik

1

Vooraan links naast het erfpad

Beeldbepalend

Rijperweg 17

Hoogstamboomgaard met appel- en perenrassen

ca. 16

Op het zijerf rechts

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Rijperweg 30

Vleugelnoot

1

Vooraan in de rechterhoek

Beeldbepalend, zeldzame soort

Rijperweg 31

Witte paardenkastanje

1

Links vooraan

Beeldbepalend

Rijperweg 40

Hollandse linde

7

2 op rij voor de boerderij (zuidkant) en 5 op rij langs de rechterzijgevel (oostkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Rijperweg 40

Roodbladige beuk

1

Links vooraan op het erf

Zeldzame cultuurvariëteit

Rijperweg 103

Linde

11

In 2 rijen langs het erfpad, 6 rechts en 5 links

Cultuurhistorisch

Rijperweg 105

Gewone zilverspar

1

Rechts van de woning aan de zijkant van het erf (westkant)

Beeldbepalend, zeldzame soort

Rijperweg 112

Walnoot

1

Links naast de boerderij

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Rijperweg 115

Roodbladige beuk

2

Aan weerskanten van het erfpad voorbij de sloot

Beeldbepalend, cultuurhistorisch, zeldzame cultuurvariëteit

Rijperweg 121

Gewone esdoorn

1

Aan het kruispunt met de Nekkerweg, op de zuidoosthoek van het erf

Beeldbepalend

Rijperweg 121

Linde

4

Op rij voor de woning

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Rijperweg 123A

Grinkgo

1

Midden op het erf, recht voor de woning

Zeldzame soort

Rijperweg 128

Witte paardenkastanje

2

Vooraan aan weerskanten van het erfpad

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Rijperweg 130

Walnoot

1

Op het achtererf, rechts

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Schermerhornerweg 3

Linde

4

Op rij voor de boerderij

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Schoolstraat 9 (Middenbeemster)

Linde

1

Aan de noordkant van het erf, t.o.v. de Middenweg 8 meter vóór de esdoorn

Beeldbepalend

Schoolstraat 9 (Middenbeemster)

Gewone esdoorn

1

Aan de noordkant van het erf, voor de gevel

Beeldbepalend

Volgerweg 15

Roodbladige beuk

1

Links van het erfpad voorbij de brug

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Volgerweg 16

Beuk

1

Vooraan op het erf in de linkerhoek (noordoosthoek)

Beeldbepalend

Volgerweg 25

Trompetboom

1

Vooraan links van het erfpad na de brug

Beeldbepalend, zeldzame soort

Volgerweg 26

Hollandse linde

2

Voor de boerderij, op de linker- en rechterhoek

Cultuurhistorisch

Volgerweg 26

Robinia

 

1

Rechts van de boerderij

 

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

 

Volgerweg 26

Walnoot

 

1

Vooraan op het erf, rechts naast het erfpad

 

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

 

Volgerweg 26

Hoogstamboomgaard met appel-, peren- en pruimenrassen en zwarte els

ca. 250

Links van de boerderij (westkant)

Beeldbepalend (windsingel), cultuurhistorisch, zeldzame cultuurvariëteiten

Volgerweg 28

Linde

13

Aan weerskanten van het erfpad, 7 rechts en 6 links

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Volgerweg 30

Berk

3

Vooraan, 5 meter links van het erfpad

Beeldbepalend

Volgerweg 31

Hoogstamboomgaard met appel- en perenrassen

ca. 20 tot 25

Op het rechterzijerf (oostkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Volgerweg 34

Hoogstamboomgaard met appel-, peren en pruimenrassen

Meer dan 75

Rechts van de boerderij

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Volgerweg 36

Linde

8

Op rij aan de rechterzijde van het erfpad

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Volgerweg 39

Walnoot

1

Links naast de woning

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Volgerweg 41

Roodbladige beuk

2

Rechts naast het erfpad, voor de woning

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Volgerweg 41

Witte paardenkastanje

 

Vooraan aan weerskanten van het erfpad, voor de sloot

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Volgerweg 42

Gewone esdoorn

1

Vooraan op het erf, links van het erfpad

Beeldbepalend

Volgerweg 45

Rode paardenkastanje

1

Vooraan op het erf, 10 meter links van het erfpad

Beeldbepalend, zeldzame soort

Volgerweg 46

Gewone esdoorn

1

Links van de boerderij voor de haag

Beeldbepalend, bijzondere groeivorm, zeldzame cultuurvariëteit

Volgerweg 46

Walnoot

2

Links van de boerderij achter de haag

Cultuurhistorisch

Volgerweg 56

Venijnboom

1

Rechts voor op het erf (noordwesthoek)

Beeldbepalend, zeldzame soort

Volgerweg 56A

Zomereik

1

Vooraan op het erf, voor de woning

Beeldbepalend

Volgerweg 59

Linde

11

Aan weerskanten van de oprijlaan, 6 links en 5 rechts

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Volgerweg 71

Walnoot

1

Rechts van de woning, midden in het gazon

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Volgerweg 74

Plataan

1

Op het rechterzijerf links van de Treurwilg, op 10 meter van de wegsloot

Beeldbepalend

Volgerweg 75

Zomereik

1

Links voor op het erf, op 2 meter van de sloot

Beeldbepalend

Volgerweg 75A

Zomereik

1

Links voor op het erf, 3 meter van het erfpad

Beeldbepalend

Volgerweg 111

Amberboom

1

Aan de rechterzijkant van het erf

Beeldbepalend, zeldzame soort

Volgerweg 113

Anna Paulownaboom

1

Aan de rechterkant van het erf, op 30 meter van de sloot

Zeldzame soort

Volgerweg 116 / 118

Es

1

Vooraan op het erf, midden voor de dubbele woning

Beeldbepalend

Volgerweg 117

Treurbeuk

1

Links op het achtererf

Zeldzame cultuurvariëteit

Volgerweg 122

Walnoot

1

Links van de woning en het erfpad

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Vredenburghweg 3A

Roodbladige Noorse esdoorn

1

Vooraan op het erf, rechts van de woning (noordoosthoek)

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Vredenburghweg (perceelnr. 3097)

Himalayaceder

1

Achter de kassen, aan de rechterkant

Zeldzame soort

Vrouwenweg 1

Eik

1

Vanaf de Westdijk gezien rechts vooraan (zuidwesthoek), links van de Esdoorn op de hoek

Beeldbepalend

Vrouwenweg 1

Gewone esdoorn

1

Vooraan op het erf, voor de boerderij (noordkant)

Beeldbepalend

Vrouwenweg 3

Zilverlinde

1

Aan de rechterkant van het linkerzijerf

Beeldbepalend, zeldzame soort

Vrouwenweg 3

Hollandse iep

1

Aan de linkerzijkant van het linkerzijerf (westkant)

Beeldbepalend

Vrouwenweg 5

Walnoot

1

Vooraan op de linkerhoek van het erf (zuidwesthoek)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Westdijk 1

Walnoot

2

Vooraan aan weerskanten van het erfpad

Cultuurhistorisch

Westdijk 1

Iep

5

Aan de rechterzijde van het erf

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Westdijk 5

Linde

4

Voorste 4 van de rij van 6, aan de rechterkant van het erf

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Westdijk 7

Hoogstamboomgaard met appel- en perenrassen

ca. 20

Op het linkerzijerf (noordkant)

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Westdijk 10

Linde

2

Vooraan op het erf, langs de sloot

Beeldbepalend

Westdijk 18

Gewone esdoorn

2

Vooraan op het erf links van de boerderij

Beeldbepalend

Westdijk 33

Linde

4

Op rij aan de voorzijde van het erf langs de sloot

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Westdijk 40

Linde

2

Links naast het erfpad, 3 meter uit elkaar

Beeldbepalend

Westdijk 40A

Perenboom

1

Rechts van de boerderij, op 20 meter afstand hiervan

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Westdijk 41A

Hollandse linde

2

Voor de rechterkant van de boerderij

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Wormerweg 6

Linde

2

Naast elkaar vooraan aan de slootkant, voor de boerderij

Beeldbepalend

Wormerweg 6

Witte paardenkastanje

1

Rechts naast het erfpad voorbij de sloot (noordoosthoek)

Beeldbepalend

Wormerweg 6A

Linde

1

Vooraan op het erf, links van het erfpad

Beeldbepalend

Wormerweg 18

Zomereik

1

Vooraan links naast het erfpad

Beeldbepalend

Wormerweg 19

Witte paardenkastanje

1

Rechts naast het erfpad, voorbij de sloot

Beeldbepalend

Wormerweg 23

Vleugelnoot

1

Middenvoor in het gazon rechts van de boerderij (westkant)

Beeldbepalend, zeldzame soort

Wormerweg 23

Zelkova

1

Aan de rechterzijkant van het erf (zuidkant)

Zeldzame soort

Wormerweg 34

Zomereik

1

Op het gazon voor de boerderij

Beeldbepalend

Wormerweg 34

Hoogstamboomgaard met appel-, peren- en pruimenrassen

16

Rechts van het voorerf (noordkant)

Cultuurhistorisch, beeldbepalend

Zuiddijk 6 / 6A

Witte paardenkastanje

2

Vooraan aan weerskanten van het erfpad

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Zuiddijk 7

Zilverlinde

2

Aan weerskanten van het erfpad voor het hek

Beeldbepalend, cultuurhistorisch, zeldzame soort

Zuiddijk 10

Linde

1

Vooraan links van de woning

Beeldbepalend

Zuiddijk 15

Gedeelde meelbes

9

Aan weerskanten van het erfpad, 4 links en 5 rechts

 

Beeldbepalend, cultuurhistorisch, zeldzame cultuurvariëteit

Zuiderpad 4

Roodbladige beuk

1

Vooraan op het erf rechts van de woning

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Zuiderpad 4

Roodbladige gewone esdoorn

1

Vooraan op het erf op 10 meter van de rechterhoek

Zeldzame cultuurvariëteit

Zuiderpad 10

Walnoot

1

Op het achtererf, rechts van de woning

Cultuurhistorisch

Zuiderpad 11

Roodbladige beuk

1

Vooraan links naast het erfpad

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Zuiderpad 11

Zomereik

1

Vooraan rechts naast het erfpad

Beeldbepalend

Zuiderpad 88

Witte paardenkastanje

1

Vooraan op het erf, rechts van de woning (zuidoosthoek)

Beeldbepalend

Zuiderweg 13

Roodbladige beuk

1

Op de rechterhoek van het erf, rechts van de woning (noordwesthoek)

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Zuiderweg 14

Witte paardenkastanje

2

Aan weerskanten van het erfpad

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Zuiderweg 16

Witte paardenkastanje

2

Aan weerskanten van het erfpad voorbij de sloot

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Zuiderweg 21

Linde

8

Op rij vooraan langs de sloot aan de linkerkant (zuidwesthoek)

Beeldbepalend

Zuiderweg 21

Berk

1

Voor de linkerhoek van de boerderij

Beeldbepalend

Zuiderweg 26

Perenboom

1

Aan de rechterkant van het erf

Beeldbepalend, cultuurhistorisch

Zuiderweg 28

Linde

1

Vooraan op het erf, midden voor de boerderij

Beeldbepalend

Zuiderweg 33

Roodbladige beuk

2

Aan weerskanten van het erfpad voorbij de sloot

Beeldbepalend, cultuurhistorisch, zeldzame cultuurvariëteit

Zuiderweg 34

Grauwe abeel

1

Links vooraan op het erf

Beeldbepalend

Zuiderweg 46A

Atlasceder

1

Rechts voor op het erf

Beeldbepalend, zeldzame soort

Zuiderweg 52B

Witte paardenkastanje

2

Achter elkaar links van de woning, voor een schuur

Beeldbepalend

Zuiderweg 66

Plataan

2

Vooraan aan weerskanten van het erfpad

Cultuurhistorisch

Zuiderweg 66

Hoogstamboomgaard met appel-, peren- en pruimenrassen

28

18 bomen links van het erfpad, 10 bomen rechts van het erfpad

Beeldbepalend

Zuiderweg 70A

Roodbladige Noorse esdoorn

1

Links vooraan op het erf

Beeldbepalend, zeldzame cultuurvariëteit

Zuiderweg 73

Linde

1

Aan de linkerzijkant van het erf, links van het huis

Beeldbepalend

Zuiderweg 79

Witte paardenkastanje

1

Vooraan in de linkerhoek van het erf, naast het erfpad van de buren

Beeldbepalend

 

Ondertekening

Beemster, 12 november 2019

burgemeester en wethouders van Beemster,

A.J.M. van Beek

burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde

gemeentesecretaris