Verordening van de gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch over de ombudscommissie ’s-Hertogenbosch 2019

Geldend van 01-11-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch over de ombudscommissie ’s-Hertogenbosch 2019

De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch in zijn vergadering van 8 oktober 2019;

Gelezen het voorstel van het college van 3 september 2019 met registratienummer 9253313;

Gelet op hoofdstuk IVc en artikel 149 van de gemeentewet en titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast de stellen de Verordening ombudscommissie ’s-Hertogenbosch 2019.

Artikel 1. Instelling ombudscommissie

Er is een gemeentelijke ombudscommisie.

Artikel 2. Samenstelling ombudscommissie

 • 1.

  De ombudscommissie bestaat uit een voorzitter en drie leden, die op voordracht van burgemeester en wethouders door de raad worden benoemd. De leden kunnen éénmaal worden herbenoemd.

 • 2.

  Bestuurders en personeelsleden van de gemeente en van een publiekrechtelijk samenwerkingsverband, waarin de gemeente deelneemt zijn niet benoembaar tot voorzitter of lid van de ombudscommissie.

Artikel 3. Werkinstructie

De voorzitter stelt, na overleg met de commissie, de werkwijze van de commissie en het secretariaat vast.

Artikel 4. Taak ombudscommissie

 • 1.

  De ombudscommissie onderzoekt ingediende klachten over gedragingen van gemeentelijke bestuursorganen inclusief personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van die bestuursorganen.

 • 2.

  De ombudscommissie checkt of de ingediende klacht reeds door het betrokken bestuursorgaan is behandeld. Indien dit niet gebeurd is, stuurt de ombudscommissie de klacht zonder verder onderzoek door naar het betrokken bestuursorgaan, tenzij de ombudscommissie oordeelt dat er sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan afhandeling conform de interne klachtenprocedure niet aan de orde kan zijn.

 • 3.

  De ombudscommissie kan gedurende een onderzoek van een klacht als bemiddelaar optreden tussen de verzoeker en het bestuursorgaan met als doel te komen tot een onderlinge oplossing (informele aanpak).

 • 4.

  Tot 1 juni 2020 fungeert de ombudscommissie ook als meldpunt Klokkenluiders en als klachtencommissie voor seksuele intimidatie, agressie en geweld.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 november 2019 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening op de gemeentelijke ombudscommissie d.d.27 juni 2006.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ombudscommissie ‘s-Hertogenbosch 2019.

’s-Hertogenbosch

Ondertekening

De gemeenteraad voornoemd,

De griffier,

Drs.W.G. Amesz

De voorzitter

Drs. J.M.L.N. Mikkers