Nadere regels Tweejarige subsidie 2021-2022 in het kader van de Cultuurnota “kunst kleurt de stad”

Geldend van 28-11-2019 t/m 30-12-2022

Intitulé

Nadere regels Tweejarige subsidie 2021-2022 in het kader van de Cultuurnota “kunst kleurt de stad”

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

- gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de geldende Algemene subsidieverordening;

- en gelet op de Cultuurnota 2021-2024 ‘Kunst kleurt de stad’;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende nadere regels:

Tweejarige subsidie 2021-2022 in het kader van de Cultuurnota “kunst kleurt de stad”

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

a. Tweejarige subsidieaanvraag: een aanvraag voor subsidie in het kader van de Cultuurnota voor een periode van twee jaar, te weten 2021 en 2022.

b. “Nieuwe makers” en “nieuwe culturele initiatieven”; rechtspersonen die actief zijn binnen een van de kunstdisciplines of een mengvorm daartussen, die niet eerder zijn opgericht dan 2013 én die in Utrecht niet eerder meerjarige subsidie op basis van de cultuurnota hebben ontvangen.

c. Aanvrager: een (rechts) persoon die op voorgeschreven wijze een aanvraag voor subsidie indient.

d. Utrechtse culturele infrastructuur: het geheel van organisaties en voorzieningen die een bijdrage levert aan het culturele aanbod.

e. Culturele instelling: een organisatie met een culturele ambitie en doelstelling.

f. Tweejarig beleidsplan: plan dat inzicht verschaft in de voorgenomen culturele activiteiten van een aanvrager voor de periode 2021-2022, plus de daarbij behorende informatie over bedrijfsvoering en begroting en dekkingsplan.

g. Adviescommissie: een door het college van B&W ingestelde onafhankelijke commissie van externe deskundigen die de subsidieaanvragen in het kader van deze regeling in een integrale procedure beoordeelt en het college van B&W adviseert over het wel of niet subsidiëren van een aanvraag en de hoogte van het subsidiebedrag.

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

De gemeente stelt in de periode 2021-2024 meerjarige subsidies beschikbaar in het kader van de Cultuurnota om:

1) In Utrecht zoveel mogelijk verschillende disciplines, genres en mengvormen daartussen mogelijk te maken met een uitdagend, kritisch, vernieuwend en verbindend cultureel leven als resultaat.

2) Utrecht een inclusieve en toegankelijke culturele metropool te laten zijn. Samen maken, tonen en beleven staat centraal. De culturele sector doet met programma’s, makers, personeel en publiek recht aan de diversiteit die onze stad kenmerkt.

3) Iedereen in Utrecht de kans te bieden zich artistiek te ontplooien, via een stevige keten van cultuureducatie, amateurkunst(educatie) naar talentontwikkeling en eventueel professionaliteit.

4) Kunstenaars en culturele organisaties artistiek, fysiek en financieel de ruimte te bieden om zichzelf én de stad verder te ontwikkelen.

In het kader van de Cultuurnota “Kunst kleurt de stad” wordt in aanvulling op de vierjarige subsidie voor de periode 2021-2024 een tweejarige subsidie ingesteld voor de periode 2021-2022. Doel daarvan is de instroom en dynamiek te bevorderen en te investeren in een pluriforme en vernieuwende sector.

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager van subsidie

Subsidie kan worden aangevraagd door:

a. Rechtspersonen (stichtingen of verenigingen), die actief en aantoonbaar bijdragen aan de Utrechtse culturele infrastructuur.

b. Rechtspersonen die niet eerder zijn opgericht dan in 2013 én die in Utrecht niet eerder meerjarige subsidie op basis van de cultuurnota hebben ontvangen

c. Aanvragers dienen op het moment van aanvragen (september 2020) minimaal twee kalenderjaren culturele activiteiten te hebben uitgevoerd in Utrecht. Aanvragers voeren meerdere activiteiten per jaar uit of in het geval van festivals minimaal een jaarlijkse editie.

d. De aanvrager heeft de intentie de eigen organisatie gedurende de subsidieperiode door te ontwikkelen en zo duurzaam bij te dragen aan de Utrechtse culturele sector.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad is in de periode 2021-2024 jaarlijks 42,41 miljoen (prijsniveau 2020) beschikbaar voor de uitvoering van de Cultuurnota 2021-2024. Daarvan is 0,31 miljoen (prijsniveau 2020) beschikbaar voor de tweejarige subsidieregeling.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

In het kader van deze nadere regel subsidieert de gemeente Utrecht, op basis van het advies van de Adviescommissie, activiteiten die bijdragen aan de uitgangspunten zoals geschetst in de Cultuurnota 2021-2024 ‘Kunst kleurt de stad’.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

a. Een subsidieaanvraag moet voldoen aan de richtlijnen en verplichtingen van de geldende Algemene Subsidieverordening.

b. De subsidieaanvraag bestaat in ieder geval uit een tweejaren beleidsplan inclusief;

• een artistiek-inhoudelijk plan met aandacht voor de in artikel 10 geformuleerde criteria en uitgangspunten.

• Informatie over de bedrijfsvoering, een sluitende begroting en dekkingsplan en bijbehorende toelichting voor de periode 2021-2022. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 zijn als bijlage aan de aanvraag toegevoegd.

c. Het meerjarenbeleidsplan heeft in totaal maximaal 5.000 woorden en bestaat uit genummerde pagina’s.

Artikel 7 Indiening subsidieaanvraag

a. De aanvraag in het kader van de Cultuurnota 2021-2022 moet worden ingediend voor 1 september (17.00 uur) van het jaar 2020.

b. Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het college van b en w, t.a.v. het subsidiebureau, gebruikmakend van het daarvoor bestemde digitaal aanvraag formulier. Dit formulier is te vinden op www.utrecht.nl/subsidie. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

De aan te vragen subsidie bij de gemeente Utrecht bedraagt maximaal 50.000 euro per jaar.

Artikel 9 Weigeringsgronden

In de Algemene Subsidieverordening staan een aantal weigeringsgronden opgenomen. In aanvulling daarop neemt de gemeente een subsidieaanvraag in het kader van deze regeling niet in behandeling wanneer:

a. de aanvrager ooit eerder een vierjarige subsidie heeft ontvangen in het kader van de cultuurnota

b. de aanvrager uitsluitend activiteiten op het gebied van amateurkunsteducatie verricht

c. aan de aanvrager voor de activiteiten, waarvoor op grond van deze regeling subsidie

wordt aangevraagd, reeds subsidie is verleend op grond van de regeling amateurkunsteducatie.

d. de aanvrager niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3 of de aanvraag niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 6

e. de aanvraag niet tijdig of correct is ingediend zoals beschreven in artikel 7

Artikel 10 Beoordeling

De Adviescommissie zal beoordelen of aanvragen aan de drie criteria zoals genoemd in de Cultuurnota 2021-2024 ‘Kunst kleurt de stad’ voldoen. Dat zijn;

1. Artistiek inhoudelijke kwaliteit

2. Zakelijke kwaliteit

3. Betekenis voor de stad

De invulling en uitwerking van deze drie criteria is voor de tweejarige subsidieregeling minder zwaar dan voor de vierjarige subsidies in het kader van de Cultuurnota.

1: Artistiek - inhoudelijke kwaliteit

Centraal staan de visie en missie van de organisatie en de concrete vertaling hiervan in het activiteitenplan. Dit vormt de basis voor de beoordeling van de artistiek-inhoudelijke kwaliteit door de Adviescommissie Cultuurnota 2021-2024.

Waar het de artistieke output betreft wordt de kwaliteit beoordeeld aan de hand van de (klassieke) kernbegrippen; vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid.

We kijken echter ook naar de artistieke betekenis in een bredere context namelijk de betekenis die de maker of het initiatief heeft; voor de - ontwikkeling van - het genre of de discipline, voor het publiek en voor een inclusieve cultuursector in Utrecht op basis van een uitwerking van de Code Diversiteit&Inclusie.

Binnen de tweejarige regeling speelt niet alleen de “bewezen” artistieke kwaliteit en de kwaliteit van de plannen zoals die uit de aanvraag blijkt een rol maar wordt ook expliciet aandacht besteed aan de artistieke potentie van de nieuwe makers of culturele initiatieven.

2: Zakelijke kwaliteit

Centraal staat hierbij of en hoe de organisatie in staat is om het activiteitenplan op professionele wijze te realiseren. Daarin spelen de volgende aspecten een rol:

- de kwaliteit van bedrijfsvoering

- een realistische raming van kosten en inkomsten

- een sluitende begroting

- een evenwichtige financieringsmix

- de risico- en beheerstrategie bij afwijkende exploitatie

- de verhouding tussen het gevraagde bedrag, de activiteiten en het verwachtte resultaat

- de marketing- en communicatiestrategie

- de toepassing van de Code Cultural Governance

- de toepassing van de Fair Practice Code (pas toe en leg uit)

- een visie op duurzaamheid

3: Betekenis voor de stad

In de Cultuurnota 2021-2024 “Kunst Kleurt de stad” worden vier uitgangspunten benoemd voor de Cultuurnotaperiode 2021 – 2024. Binnen de tweejarige subsidieregeling worden alleen de eerste twee uitgangspunten meegenomen in de beoordeling door de adviescommissie.

- Pluriformiteit; Vormen de activiteiten van de aanvrager in de periode 2021-2022 een aanvulling op het dan actuele culturele landschap van Utrecht? De aanvrager heeft een visie op de duurzame bijdrage die zij aan de culturele sector wil leveren en hun onderscheidende positie en profiel daarbinnen. Met de activiteiten worden nieuwe eigentijdse perspectieven en kunstvormen toegevoegd aan de stad.

- Inclusie; Is er sprake van een aanvulling op het dan actuele culturele landschap op het gebied van diversiteit en inclusie? De aanvrager vormt vanwege de aard van de organisatie, de activiteiten die zij ontplooit dan wel het publiek en/of de deelnemers die zij daarmee bereiken een meerwaarde voor een inclusieve cultuursector.

Artikel 11 Besluitvorming

Bij de besluitvorming wordt de volgende procedure gehanteerd:

- U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw subsidieaanvraag.

- Alle aanvragen worden getoetst aan de formele vereisten zoals deze zijn opgenomen in de geldende Algemene Subsidieverordening en in de nadere regel tweejarige subsidie 2021-2022 in het kader van de Cultuurnota “kunst kleurt de stad”.

- Wanneer uw aanvraag niet volledig blijkt te zijn, krijgt u het verzoek om de gegevens binnen een week aan te vullen. Doet u dit niet, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

- Als uw aanvraag voldoet aan de formele voorwaarden wordt deze ter beoordeling voorgelegd aan de Adviescommissie.

- Een gesprek met de adviescommissie kan onderdeel uitmaken van de beoordelingsprocedure.

- Tijdens de behandeling van uw aanvraag wordt geen informatie gegeven over de voortgang.

- De aanvragen zullen individueel worden getoetst aan de criteria.

- Indien een aanvraag subsidiabel is bevonden adviseert de subcommissie ook over de hoogte van het subsidiebedrag.

- De adviescommissie beoordeelt vervolgens alle subsidiabele aanvragen in samenhang met elkaar. Op basis daarvan komt zij tot een rangschikking.

- Indien het budget wordt overvraagd, zal op basis van deze rangschikking worden bepaald welke aanvragen binnen het budgettaire kader kunnen worden gehonoreerd.

- De Adviescommissie zal uiterlijk 1 december 2020 haar advies aan het college van burgemeester en wethouders aanbieden.

- Op basis van het advies worden de subsidiebeschikkingen aan de aanvragers in december 2020 verzonden.

Artikel 12 Evaluatie

Op basis van de aanvragen en de beoordelingsprocedure vindt een evaluatie plaats die in het voorjaar van 2021 aan de gemeenteraad zal worden gezonden. Mede op basis van deze evaluatie zal de tweejarige subsidieregeling en het budgettair kader voor de periode 2023-2024 worden vastgesteld.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze nadere regels treden in werking op de dag van bekendmaking en eindigen op 31 december 2022. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als nadere regels tweejarige subsidie 2021-2022 in het kader van de Cultuurnota “kunst kleurt de stad”.

Ondertekening

Aldus is vastgesteld door burgemeesters en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 26 november 2019.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G. Haanen, Mr. J.H.C. van Zanen