Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Gilze en Rijen

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Gilze en Rijen

De raad van de gemeente Gilze en Rijen besluit, 

overwegende dat onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid inzicht verschaffen in de mate waarin het gevoerde beleid doelmatig en doeltreffend is uitgevoerd en mogelijkheden biedt om eventueel verbeteringen door te voeren;

gelet op artikel 213a Gemeentewet, vast te stellen: 

de verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Gilze en Rijen.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Doelmatigheid; de mate waarin prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen worden gerealiseerd.

b. Doeltreffendheid; de mate waarin beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd.

 

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college voert jaarlijks minimaal één onderzoek uit naar de doelmatigheid en/of doeltreffend-heid. De onderzoeken hebben betrekking op een bepaald thema of een (onderdeel van een) afdeling.

 

Artikel 3. Onderzoeksprogramma en onderzoeksplan

1. Het college zendt ieder jaar vóór 1 januari een onderzoeksprogramma ter kennisname naar de raad van de in het volgende jaar te verrichten onderzoek(en). 

2. Per onderzoek wordt een onderzoeksplan opgesteld waarin is aangegeven:

a. het object van onderzoek

b. de afbakening van het onderzoek

c. de onderzoeksmethode

d. doorlooptijd van het onderzoek

e. de wijze van uitvoering 

3. In het onderzoeksprogramma wordt aangegeven welk budget in de begroting is opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de tussentijdse rapportages en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken.

Artikel 5. Rapportage

1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste bevindingen, conclusies en, indien van toepassing, aanbevelingen voor verbeteringen. 

2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisname aangeboden aan de raad.

 

Artikel 6. Protocol

Het college stelt een protocol onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid op waarin interne afspraken en regels voor de uitvoering van deze onderzoeken zijn vastgelegd.

 

Artikel 7. Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020. 

2. Deze verordening treedt in de plaats van de “Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid”, vastgesteld door de raad op 21 juni 2007.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Gilze en Rijen”.

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 16 december 2019.

     

de burgemeester, de griffier,