Regeling Gemeenschapsinitiatieven

Geldend van 28-11-2019 t/m heden

Intitulé

Regeling Gemeenschapsinitiatieven

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel,

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Beesel van 11 februari 2019,

Gelet op titel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht,

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidie Verordening van de gemeente Beesel,

BESLUITEN

Vast te stellen de Regeling Gemeenschapsinitiatieven ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening met betrekking tot subsidie voor gemeenschapsinitiatieven.

Artikel 1. Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling verstaan we onder:

 • a.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  inwoner: een persoon die in de gemeente Beesel woont en hier staat ingeschreven;

 • c.

  samenwerkingspartijen: partijen die naast de initiatiefnemer / de aanvrager een bijdrage leveren in de uitvoering van het initiatief;

 • d.

  subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 4:21 Awb,

Artikel 2. Doelstelling

Het doel van deze Regeling Gemeenschapsinitiatieven is om gemeenschapsinitiatieven te stimuleren en te ondersteunen. Indien het college het gemeenschapsinitiatief ondersteunt, kan dat voor een periode van maximaal 3 jaar.

Artikel 3. Doelgroep

Aanvragen voor de subsidie van gemeenschapsinitiatieven kunnen alleen worden ingediend door (groepen) inwoners van de gemeente Beesel of verenigingen, stichtingen, instellingen en organisaties die zich richten op de gemeenschap van de gemeente Beesel. Is de aanvrager jonger dan 18 jaar, dan moet de ouder of verzorger de aanvraag mede ondertekenen. De ouder/verzorger is eindverantwoordelijk.

Artikel 4. Beoordelingscriteria

Het gemeenschapsinitiatief waarvoor een bijdrage wordt gevraagd past binnen de uitgangspunten voor het budget gemeenschapsinitiatieven.

Dit is het geval wanneer:

 • a.

  het initiatief past binnen de visie Blij in Beesel;

 • b.

  het initiatief geen winstoogmerk heeft en geen persoonlijke verrijking betreft;

 • c.

  het initiatief in het belang van de gemeenschap is;

 • d.

  het initiatief breed draagvlak heeft;

 • e.

  het initiatief een duurzaam karakter heeft of het initiatief meerjarig tot verbetering in de gemeenschap leidt;

Artikel 5. Aanvraag

De aanvraag bevat tenminste de volgende informatie:

 • a.

  een plan van aanpak van menskracht en organisatie en een overzicht van middelen (uitgaven en inkomsten) voor de realisatie, behoud en beheer van het initiatief;

 • b.

  op welke manier het initiatief bijdraagt aan de uitgangspunten van Blij in Beesel en van een inclusieve gemeenschap, waarin iedereen kan meedoen;

 • c.

  aantoonbaar draagvlak dat meerdere bewoners en partners het initiatief steunen. Deze steun kan in de vorm van ureninzet, eigen bijdrage of sponsoring of anderszins zijn;

 • d.

  een voorstel met aantoonbare inspanning om inkomsten of ondersteuning buiten de gemeentelijke ondersteuning te genereren;

 • e.

  op welke manier het initiatief meerwaarde heeft ten opzichte van het bestaande aanbod van fysieke of sociale voorzieningen en afstemming zoekt met bestaande activiteiten.

Artikel 6. Bepalen van de hoogte van het toe te kennen bedrag

 • 1.

  Het toe te kennen bedrag is niet hoger dan het verschil tussen uitgaven en inkomsten en slechts ter hoogte van het bedrag dat niet op een andere wijze voor financiering in aanmerking komt en het college redelijk en billijk acht.

 • 2.

  Er is geen plafondbedrag gesteld; elk verzoek dient op zijn merites te worden beoordeeld en te worden bezien t.o.v. het budget Gemeenschapsinitiatieven dat nog in reserve is.

Artikel 7. Vastleggen van afspraken

 • 1.

  Het college en de aanvrager en relevante samenwerkingspartijen kunnen afspraken maken over de realisatie van het gemeenschapsinitiatief.

 • 2.

  Het college kan de uitvoeringsafspraken vastleggen in een uitvoeringsovereenkomst met een bindend karakter.

 • 3.

  Het college kan de subsidie intrekken dan wel terugvorderen indien uitvoeringsafspraken niet worden nagekomen.

Artikel 8. Weigeringsgronden en intrekking van besluit

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 5 weigert het college de subsidie wanneer:

  • a.

   de aanvrager niet bereid is te communiceren over zijn initiatief;

  • b.

   de aanvrager geen afstemming zoekt met bestaande activiteiten;

  • c.

   wanneer het budget gemeenschapsinitiatieven volledig uitgeput is;

 • 2.

  Het college kan een beschikking, geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

  • a.

   niet of niet meer is of wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze Regeling Gemeenschapsinitiatieven;

  • b.

   beschikt is op grond van gegevens waarvan gebleken is dat die gegevens zodanig onjuist waren dat, waren de juiste gegevens bekend geweest, anders zou zijn beslist.

 • 3.

  Bij aanvragen vanaf € 50.000 is vooraf toestemming nodig van de raad.

Artikel 9. Hardheidclausule

Het college kan van het bepaalde in deze regeling afwijken of buiten toepassing laten voor zover toepassing ervan onbillijke of onredelijk gevolgen heeft.

Artikel 10. Inwerkingtreding, intrekking en citeertitel

 • 1.

  Deze Regeling Gemeenschapsinitiatieven treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Deze Regeling Gemeenschapsinitiatieven wordt aangehaald als: Regeling Gemeenschapsinitiatieven gemeente Beesel.

Ondertekening

Reuver, 4 november 2019

Wil Rutten

wnd. burgemeester

Ellen Janssen

secretaris