Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 gemeente Utrecht

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2019

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 gemeente Utrecht

De raad van de gemeente Utrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2019 met kenmerk 6732281

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

gezien het advies van de commissie Mens en Samenleving van 29 oktober 2019;

besluit vast te stellen de verordening op de heffing en invordering van leges 2020 gemeente Utrecht, alsmede de daarbij behorende tarieventabel 2020.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt

b. week: een aaneengesloten periode van zeven dagen

c. maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als n e dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is

d. jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar

e. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten en

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor diensten welke reeds uit andere hoofde tot enige betaling aan het gemeentebestuur aanleiding geven.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, (elektronische) nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Onder toezending van de schriftelijke kennisgeving wordt mede verstaan verzending langs elektronische weg.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a. mondeling wordt gedaan op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b. schriftelijk wordt gedaan op het moment van uitreiking van de kennisgeving dan wel in geval van toezending daarvan

 • i. per post, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving;

 • ii. langs elektronische weg, onverwijld.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggave van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 2.20 tot en met 2.23 (reisdocumenten);

2. onderdeel 2.26 (rijbewijzen);

3. onderdeel 2.14.1 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

4. onderdeel 2.17.1 (verklaring omtrent het gedrag);

5. onderdeel 5.1-5.4 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels met betrekking tot heffing en invordering

Het bestuur van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Legesverordening 2019 van 8 november 2018 (Gemeenteblad 2018, nr. 253257) wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan en op belastbare feiten waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 3. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2020.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als: Legesverordening gemeente Utrecht 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2019.

De griffier,

mr. M. van Hall CMC

De burgemeester,

mr. J.H.C. van Zanen

Tarieventabel behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2020, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 14 november 2019

I Algemeen (niet programma gebonden)

1. Nasporing en verstrekkingen uit gemeentelijke archiefbescheiden

1.1 Het tarief ter zake van het op aanvraag doen van nasporing in, eventueel gevolgd door het op aanvraag vertrekken van inlichtingen uit, de niet naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden: voor elk daaraan te besteden half arbeidsuur

40,15 euro

2. Verstrekkingen kopieën

2.1 Voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen bedraagt het tarief voor het op verzoek verstrekken van kopieën per pagina

0,20 euro

2.2 Indien het totale, op grond van artikel I.3.1. verschuldigde bedrag, niet meer dan EUR 16,25 bedraagt, zal het verschuldigde bedrag aan leges niet worden geheven.

3. Externe advieskosten

3.1 Indien voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing een extern advies noodzakelijk is, wordt het navolgende geheven:

a. De in deze tarieventabel genoemde bedragen worden verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

b. Voor de toepassing van de tarieventabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

c. Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

4. Overige verklaringen en diensten en samenloop

4.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

a. tot het verstrekken van een beschikking op aanvraag

20,25 euro

b tot het verstrekken van stukken of uittreksels welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt

20,25 euro

4.2 Indien een door het gemeentebestuur verstrekte dienst kan worden gerangschikt onder meer dan één van de in deze tarieventabel opgenomen belastbare feiten, wordt uitsluitend leges geheven op basis van het belastbare feit op grond waarvan het hoogste bedrag aan leges in rekening gebracht kan worden.

II Programma Bewoners en bestuur

1. Huwelijk en partnerschap: Stadhuis en WijkserviceCentrum te Vleuten

1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op de locaties Stadhuis en WijkserviceCentrum te Vleuten, op de hierna vermelde tijden:

a. van maandag tot en met vrijdag vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur

649,00 euro

b. van maandag tot en met vrijdag na 18.00 uur en zaterdag en zondag

966,00 euro

c. op feestdagen

1.302,00 euro

2. Huwelijk en partnerschap: vaste locaties

2.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op vast aangewezen locaties

a. van maandag tot en met vrijdag vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur

507,00 euro

b. van maandag tot en met vrijdag na 18.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen

689,00 euro

3. Huwelijk en partnerschap: éénmalige locatie

3.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een éénmalig aangewezen locatie, op de hierna vermelde tijden:

a. van maandag tot en met vrijdag vanaf 08.00 uur tot en met 18.00 uur

669,00 euro

b. van maandag tot en met vrijdag na 18.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen

950,00 euro

4. Huwelijk en partnerschap: bijzonder huis

4.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht de dag waarop de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk geschiedt,

bij een voltrekking, registratie of omzetting

507,00 euro

5. Huwelijk en partnerschap: baliehuwelijk

5.1 Het tarief voor eenvoudig trouwen bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, aan het Stadsplateau 1 en het WijkserviceCentrum te Vleuten,

168,00 euro

6. Huwelijk en partnerschap: trouwambtenaar voor één dag

6.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een éénmalige benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één enkel rechtsfeit bedraagt

191,00 euro

6.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (niet in dienst van de gemeente Utrecht) voor de voltrekking van één enkel rechtsfeit bedraagt

191,00 euro

7. Huwelijk en partnerschap: kosteloos huwelijk

7.1 Kosteloze voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand, vindt uitsluitend plaats in de daartoe beschikbare ruimte aan het Stadsplateau 1 op maandagen om 10.00 uur en 10.15 uur

8. Huwelijk en partnerschap: leges bij alsnog afzien van huwelijk

8.1 Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ongeacht de oorzaak, geen doorgang vindt en de afmelding meer dan drie weken voorafgaand aan de geplande datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

8.2 Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ongeacht de oorzaak, geen doorgang vindt en de afmelding niet meer dan drie weken, maar meer dan één week voorafgaand aan de geplande datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van de helft van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

8.3 Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ongeacht de oorzaak, geen doorgang vindt en de afmelding gedurende de week voorafgaand aan de geplande datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt medegedeeld, wordt geen ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

9. Burgerlijke Stand: afschriften, uittreksels en verklaringen

9.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

10. Verstrekkingen uit de BRP: definitie verstrekking

10.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking uit de BRP verstaan: gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd. Indien raadpleging van gegevens van een persoon ertoe leidt dat geen gegevens kunnen worden verstrekt of de verstrekte gegevens niet tot het beoogde gevolg leiden, wordt het in deze paragraaf bedoelde recht eveneens geheven.

11. Verstrekkingen uit de BRP: verstrekkingen

11.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a. gegevens aan de balie, dan wel gegevens die via de gemeentelijke website worden aangevraagd en betaald, per verstrekking

17,05 euro

b. gegevens welke de aanvrager per post ontvangt, per verstrekking

21,75 euro

12. Verstrekkingen uit de BRP: steekproef

12.1 Het tarief ter zake van het op aanvraag verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen via selectie of steekproef bedraagt, vermeerderd met de (re-)productie-, papier- en portokosten volgens vooraf verstrekte opgave, per verstrekking:

825,00 euro

12.2 Door de extra werkzaamheden die voor een aanvraag als bedoeld in artikel II.12.1 nodig zijn, wordt het op grond van dat artikel verschuldigde bedrag aan leges verhoogd per te besteden uur met

129,00 euro

13. Verstrekkingen uit de BRP: persoonslijst

13.1 Het tarief ter zake van het op aanvraag verstrekken van een persoonslijst ingevolge de Wet basisregistratie personen per lijst of gedeelte van een persoonslijst bedraagt

23,25 euro

14. Verstrekkingen uit de BRP: wettelijk tarief

14.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17 van het besluit basisregistratie personen bedraagt per verstrekking het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 10, lid 2 van de Regeling basisregistratie personen.

15. Verstrekkingen: verklaring omtrent het gedrag

15.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 1, sub a onder 3º van de regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden.

16. Verstrekkingen: legaliseren handtekening

16.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het legaliseren van een handtekening welke de aanvrager aan de balie aanvraagt en aldaar contant voldoet bedraagt

17,05 euro

16.2 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het legaliseren van een handtekening welke de aanvrager schriftelijk aanvraagt en per toegestuurde acceptgiro voldoet bedraagt

21,75 euro

17. Reisdocumenten: nationaal paspoort, zakenpaspoort en faciliteitenpaspoort

17.1. Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een zakenpaspoort of een faciliteitenpaspoort aan personen tot achttien jaar bedraagt (inclusief EUR 21,77 Rijksleges)

53,10 euro

17.2 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort, zakenpaspoort en een faciliteitenpaspoort aan personen vanaf achttien jaar bedraagt (inclusief EUR 35,37 Rijksleges)

66,70 euro

18. Reisdocumenten: Vluchtelingenpaspoort en vreemdelingenpaspoort

Het tarief ter zaken van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen aan personen jonger of ouder dan 18 jaar bedraagt (inclusief EUR 21,77 Rijksleges)

53,10 euro

19. Reisdocumenten: Nederlandse identiteitskaart

19.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart aan personen

in de leeftijd tot achttien jaar en 5 jaar geldig is bedraagt

(inclusief EUR 5,45 Rijksleges)

29,65 euro

19.2 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart aan personen in de leeftijd vanaf achttien jaar bedraagt (inclusief EUR 27,96 Rijksleges)

52,20 euro

19.3 Het ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vervangende Nederlandse identiteitskaart aan personen jonger of ouder dan 18 jaar bedraagt (inclusief 5,45 Rijksleges)

29,65 euro

20. Reisdocumenten: gewaarmerkt kopie

20.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gewaarmerkte kopie van een door een Nederlandse autoriteit afgegeven reisdocument bedraagt

17,05 euro

21. Reisdocumenten: toeslag spoedprocedure

21.1 Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument als bedoeld onder II.17.1, II.17.2, II.18, II.19.1, II.19.2 of II.19.3 de spoedprocedure toepassing vindt, wordt een toeslag in rekening gebracht van

48,60 euro

21a. Reisdocumenten: Thuisbezorgen

21a.1 Het tarief ter zake van het thuisbezorgen van een reisdocument als bedoeld onder II.17.1, II.17.2, II.18, II.19.1, II.19.2 of II.19.3 bedraagt

4,95 euro

22. Rijbewijzen: rijbewijs

22.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs bedraagt (inclusief NNB EUR Rijksleges)

40,55 euro

23. Rijbewijzen: toeslag spoedprocedure

23.1 Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs als bedoeld onder II.22.1. de spoedprocedure toepassing vindt, wordt een toeslag in rekening gebracht van

35,50 euro

III Programma Bereikbaarheid

1.Verstrekking incidentele ontheffing conform artikel 87 RVV 1990

1.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van een incidentele ontheffing van

het bepaalde in artikel 62 Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990, voor zover het betreft de borden van

bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

1990, om met een motorvoertuig het voetgangersgebied te

berijden in de toegestane richting bedraagt per dag

88,50 euro

2.Verstrekking, wijziging en verlenging ontheffing conform artikel 87 RVV 1990

2.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, zoals bedoeld

in artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,

tot het aanbrengen van een wijziging in de ontheffing dan wel

een verlenging daarvan bedraagt

78,55euro

2.2 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het kenteken in de ontheffing als bedoeld onder 2.1, bedragen

27,95 euro

3.Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats

3.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart

als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen

inzake het wegverkeer, dan wel een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats bij het woon-, werk- of studieadres bedraagt

32,75 euro

3.2 Het tarief voor de medische keuring, noodzakelijk voor het in

behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart en/of een gehandicaptenparkeerplaats, bedraagt

54,05 euro

3.3 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor wijziging van het kenteken behorende bij de gehandicaptenparkeerplaats bedraagt

54,05 euro

3.4 Het tarief voor het in behandeling nemen van een

aanvraag voor het aanbrengen van markering, paal en bebording

ter aanduiding van een gehandicaptenparkeerplaats bedraagt

252,60 euro

4.Milieuzone

4.1 Het tarief voor het verkrijgen van een incidentele dagontheffing voor

de milieuzone zoals bedoeld in artikel 4 van het Reglement ontheffingen milieuzone vrachtauto’s en zoals bedoeld in artikel 2 van het Reglement ontheffingen milieuzone bestel- en personenauto’s bedraagt

27,95 euro

4.2 Het tarief voor het verkrijgen van een langdurige ontheffing

zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 van het Reglement ontheffingen milieuzone vrachtauto’s en zoals bedoeld in de artikelen 5 en 6 van het Reglement ontheffingen milieuzone bestel- en personenauto’s bedraagt

78,55 euro

5.Verkrijgen van een ontheffing conform artikel 5:3, 5:6, 5:7 of 5:10 Apv

5.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld

in artikel 5:3 Algemene plaatselijke verordening Utrecht ( te

koop aanbieden van voertuigen), artikel 5:6 (plaatsen voertuig voor recreatie), artikel 5:7 (parkeren grote voertuigen) of 5:10 (rijden of doen of laten staan van voertuigen in groenvoorzieningen), dan wel tot het aanbrengen van een wijziging in de ontheffing dan wel een verlenging daarvan bedraagt

78,55 euro

6. Taxivergunning

6.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2

van de Taxiverordening Utrecht 2018, bedraagt

254,05 euro

6.2 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het aanbrengen van een wijziging in de vergunning als bedoeld

onder 6.1, bedraagt

90,70 euro

6.3 Het tarief voor het afleggen dan wel opnieuw afleggen van de volledige Utrechtse kwaliteitstoets taxivervoer (bestaande uit 2 modules), noodzakelijk voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld onder 6.1, bedraagt

180,00 euro

6.4 Het tarief voor het opnieuw afleggen van de gedeeltelijke Utrechtse kwaliteitstoets taxivervoer (bestaande uit 1 module), noodzakelijk voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld onder 6.1, bedraagt

90,00 euro

IV Programma Beheer openbare ruimte

1.Apv artikel 2:9: inname openbare grond

1.1 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:9 Algemene plaatselijke verordening Utrecht bedragen:

a. voor steigers, keten, loodsen, bouwwerktuigen, waaronder begrepen bouwrails en bouwkranen en dergelijke, per object

78,95 euro

b. voor het innemen van ruimte door laden, lossen en opslaan van goederen, bouwmaterialen en grond

78,95 euro

1.2 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om toestemming te verkrijgen tot afwijking van een eerder verleende vergunning als bedoeld onder IV.1.1. bedragen

38,20 euro

2.Apv artikel 2:9: vergunning om mededelingen en andere objecten

aan te brengen in de openbare ruimte

2.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen, aanbrengen, hebben of storten van voorwerpen of stoffen aan, op, in, of boven de weg zoals bedoeld in artikel 2:9 Apv bedraagt

207,15 euro

3.Film- en televisieopnames

3.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:9 Algemene plaatselijke verordening Utrecht bedraagt voor:

a. het maken van film- of televisieopnames met een commercieel doel

66,25 euro

b. het maken van film- of televisieopnames in verband waarmee een voor openbare dienst bestemde (water)weg tijdelijk voor het verkeer wordt afgesloten of andere maatregelen van verkeerstechnische aard worden getroffen, ongeacht het in beslag genomen tijdsbestek

362,05 euro

4.Telecommunicatiewet

4.1 Het tarief ter zake van het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en wijze van uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid Telecommunicatiewet bedraagt per aaneengesloten tracé van:

a. vanaf 0 tot 25 meter

73.85 euro

b. vanaf 25 tot 100 meter

676,60 euro

c. vanaf 100 tot 500 meter

822,10 euro

d. vanaf 500 tot 1.000 meter

1.001,45 euro

e. vanaf 1.000 meter

1.181,00 euro

4.2 De onder IV.4.1.a. tot en met IV.4.1.e genoemde bedragen worden verhoogd:

a. indien met betrekking tot een melding onderzoek en/of vooroverleg plaatsvindt met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

b. indien een begroting als bedoeld onder IV.4.2.a. is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

4.3 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om toestemming te verkrijgen tot afwijking van een eerder verleende vergunning als bedoeld onder 4.1, bedragen

73,85 euro

5. Vergunning in het kader van de havenverordening

5.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Havenverordening Utrecht 2006.

88,75 euro

6.Opbreekvergunning kabels en leidingen

6.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 6 van de Verordening Kabels en Leidingen Utrecht 2013 (opbreekvergunning ten behoeve van kabels en leidingen) bedraagt per aaneengesloten tracé van:

a. vanaf 0 tot 25 meter

73,85 euro

b. vanaf 25 tot 100 meter

676,60 euro

c. vanaf 100 tot 500 meter

822,10 euro

d. vanaf 500 tot 1.000 meter

1.001,45 euro

e. vanaf 1.000 meter

1.181,00 euro

6.2 De onder IV.6.1.a. tot en met IV.6.1.e genoemde bedragen worden verhoogd:

a. indien met betrekking tot een melding onderzoek en/of vooroverleg plaatsvindt met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

b. indien een begroting als bedoeld onder IV.6.2.a. is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

6.3 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om toestemming te verkrijgen tot afwijking van een eerder verleende vergunning als bedoeld onder 6.1, bedragen

73,85 euro

7.Opbreekvergunning overig

7.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 Algemene plaatselijke verordening Utrecht (opbreekvergunning) voor zover de werkzaamheden waarvoor de vergunning wordt aangevraagd niet vallen onder paragraaf IV.4 (Telecommunicatiewet) en/of paragraaf IV.6 (Opbreekvergunning kabels en leidingen) bedraagt

116,30 euro

8.Buitenevenementen

8.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in Artikel 5:31 Algemene plaatselijke verordening (voor het houden van een evenement op of aan een openbare plaats of het openbaar water) bedraagt voor:

a. een klein evenement

197,40 euro

b. een middelgroot evenement

882,75 euro

c. een groot evenement

2.344,35 euro

d. een zeer grootschalig evenement

5.107,05 euro

8.2 Indien voor het verlenen van de vergunningen genoemd in deze paragraaf een geluidsmeting plaats vindt, worden de in deze paragraaf genoemde tarieven verhoogd met

257,10 euro

9. Evenementen: bijzondere locatie

9.1 Indien het verkrijgen van een vergunning genoemd in

paragraaf IV.8.1. en paragraaf V.18.1 betrekking heeft op een bijzondere locatie (waarbij als bijzondere locatie wordt aangemerkt een locatie die voor het eerst als evenementenlocatie wordt aangevraagd voor dat specifieke evenement) worden de in paragraaf IV.8.1. en paragraaf V.18.1 genoemde tarieven verhoogd met

5.559,00 euro

10.Standplaats: tijdelijke standplaats commercieel

10.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 Algemene plaatselijke verordening Utrecht voor een tijdelijke standplaats voor commerciële straathandel bedraagt

142,60 euro

11.Standplaats: tijdelijke standplaats niet commercieel

11.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:14 Algemene plaatselijke verordening Utrecht voor een tijdelijke standplaats voor een ander doel dan straathandel zonder commercieel oogpunt bedraagt

98,30 euro

12.Standplaats: vaste standplaats (commercieel)

12.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 Algemene plaatselijke verordening Utrecht bedraagt:

a. voor een vaste standplaats voor commerciële straathandel

460,85 euro

b. voor een vaste standplaats voor commerciële straathandel ingeval het een aanvraag betreft voor een vergunning onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in een eerder aan de aanvrager verleende, expirerende vergunning

185,60 euro

c. voor het, voor de duur van de geldigheidstermijn van de vigerende vergunning, overschrijven van de tenaamstelling van een in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht genoemde vergunning voor een vaste standplaats voor commerciële straat-

handel

33,00 euro

13. Ontheffing bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden buiten

reguliere werktijden of ontheffing geluidhinder

13.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8, derde lid van het Bouwbesluit 2012 dan wel als bedoeld in artikel 4:1 lid 2 van de APV, bedraagt

594,95 euro

14.Algemeen:tarief indien niet elders een tarief

14.1 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking, alsmede de leges voor het niet verder in behandeling nemen van een niet-ontvankelijke aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen, bedragen

153,30 euro

V. Openbare Orde en (Wijk)Veiligheid

1.Kansspelen: aanwezigheidsvergunning speelautomaten

1.1 Het tarief ter zake van het op aanvraag verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b Wet op de kansspelen voor de periode van twaalf maanden bedraagt

34,00 euro

1.2 vermeerderd met een bedrag van

per speelautomaat

13,55 euro

1.3 De subonderdelen V.1.1. en V.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak langer dan 12 maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verhoogd worden.

2.Kansspelen: vergunningen vestigen of exploiteren speelautomatenhallen

2.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het vestigen of exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld in artikel 2 Verordening op de speelautomatenhallen bedraagt:

1.604,10 euro

2.2 Indien publicatie plaatsvindt, wordt het onder V.2.1. genoemde bedrag verhoogd met:

93,70 euro

3.Kansspelen: loterijvergunning

3.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid Wet op de kansspelen (loterijvergunning met een prijzenpakket van maximaal EUR 4.500,00) bedraagt

219,65 euro

4.Kansspelen: bingo en rad van avontuur

4.1 Het tarief ter zake van het op aanvraag verlenen van diensten in verband met het waarmerken van formulieren voor maximaal vier bingoavonden of maximaal vier Rad van Avontuur avonden bedraagt

148,00 euro

5.Drank en horeca: vergunning horeca of slijterbedrijf

5.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf of slijterbedrijf als bedoeld in Artikel 3 Drank- en Horecawet bedraagt

1.737,85 euro

6.Drank en horeca: melding wijziging inrichting

6.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een melding wijziging inrichting als bedoeld in artikel 30 Drank- en Horecawet en artikel 2 tweede lid Horecaverordening Utrecht bedraagt

663,45 euro

7.Drank en horeca: tijdelijke ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank ('tapontheffing')

7.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35, eerste lid Drank- en Horecawet ("tapontheffing") bedraagt

197,35 euro

8.Drank en horeca: exploitatievergunning horecabedrijf

8.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie van het horecabedrijf als bedoeld in artikel 2, eerste lid Horecaverordening Utrecht bedraagt:

a. zonder terras

1.215,00 euro

b. met terras

1.424,15 euro

9.Drank en horeca: horecabedrijf en exploitatievergunning horecabedrijf

9.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een combinatie van de vergunningen voor de uitoefening/exploitatie van het horecabedrijf als bedoeld in artikel 3 Drank- en Horecawet en artikel 2, eerste lid Horecaverordening Utrecht bedraagt:

a. zonder terras

1.685,60 euro

b. met terras

1.894,75 euro

10.Drank en horeca: melding wijziging leidinggevende

10.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van één leidinggevende (wijziging van het aanhangsel) als bedoeld in artikel 30a, tweede lid Drank- en Horecawet en artikel 12a, tweede lid Horecaverordening Utrecht bedraagt:

216,45 euro

10.2 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging leidinggevende (wijziging van het aanhangsel) als bedoeld in artikel 30a. tweede lid Drank- en Horecawet en artikel 12a, tweede lid Horecaverordening Utrecht, bedraagt voor de tweede en volgende leidinggevende per leidinggevende:

144,30 euro

11.Drank en horeca: ontheffing alcoholverstrekking para-commerciële rechtspersonen

11.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid Drank- en Horecawet en artikel 23, eerste lid Horecavergunning Utrecht bedraagt

174,80 euro

12.Drank en horeca: leges voor publicatie

12.1 Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in de paragrafen V.5., V.6. en V.8 en V9. publicatie plaats vindt worden de aldaar genoemde tarieven verhoogd met

93,70 euro

13. Apv artikel 2:17: vergunning voetbalwedstrijd

13.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:17 Algemene plaatselijke verordening Utrecht bedraagt per in de vergunning opgenomen wedstrijd

790,00 euro

14. APV artikel 3:4: seksinrichting en escortbedrijf

14.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht bedraagt

4.420,85 euro

14.2 Indien ter zake van de onder V.14.1. genoemde aanvraag publicatie plaatsvindt, wordt het tarief op grond van dit artikel verhoogd met

93,70euro

15. APV artikel 3:8: seksinrichting en escortbedrijf: wijziging beheerder

15.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging als bedoeld in artikel 3:8 (wijziging beheerder van een seksinrichting of escortbedrijf) Algemene plaatselijke verordening Utrecht voor één of meerdere bestaande inrichtingen bedraagt per beheerder

373,75 euro

16. Apv artikel 3.16: registratie raamprostituees

16.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot Registratie als raamprostituee, zoals bedoeld in artikel 3.16 (registratieplicht raamprostituees) Algemene plaatselijke verordening Utrecht bedraagt

426,58 euro

17. Apv artikel 5.13: ventvergunning

17.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.13 Algemene plaatselijke verordening Utrecht voor het gedurende één jaar uitoefenen van straathandel anders dan vanuit een vast verkooppunt (ventvergunning) bedraagt

129,95 euro

18. Apv artikel 5:21: vergunningen evenement in een gebouw

18.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:21 Algemene plaatselijke verordening Utrecht (vergunning voor het houden van een evenement in een gebouw) bedraagt

5.184,45 euro

19. Winkeltijden: ontheffing winkeltijden

19.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet of de Winkeltijdenverordening Utrecht 2012 bedraagt

128,70 euro

20. Algemeen: tarief indien niet elders een tarief

23.1 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking, alsmede de leges voor het niet verder in behandeling nemen van een niet-ontvankelijke aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen bedragen

153,30 euro

VI. Wonen en Monumenten

1.Begripsomschrijving

1.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

investeringskosten: de investeringskosten als genoemd in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien het inrichten geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in dit hoofdstuk onder investering nodig voor de uitvoering verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het uitvoeren van het werk waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.Algemeen: bescheiden betreffende beschikt bouwwerk

2.1 De leges voor het op aanvraag ter inzage geven van bescheiden betreffende een beschikt bouwwerk bedragen per bouwdossier

10,10 euro

3.Algemeen: kopieën bouwplannen en aanverwante stukken

3.1 De leges voor het op aanvraag verstrekken van meer dan vijftien

fotokopieën van bescheiden betreffende een beschikt bouwwerk, van bestemmingsplanvoorschriften of bestemmingsplankaarten en van in behandeling zijnde bouwplannen bedragen per fotokopie:

a. op A4-formaat

0,60 euro

b. op A3-formaat

0,80 euro

4.Algemeen: verstrekken huisnummerkaart

4.1 De leges voor het verstrekken van een uit de huisnummerkaart of grootschalige basiskaart vervaardigd uittreksel bedragen

8,60 euro

4.2 De leges voor elk gelijktijdig aan de verstrekking bedoeld in VI.4.1. verstrekt gelijkluidend exemplaar bedragen

1,40 euro

5.Algemeen: BAG plus

5.1 De leges voor het schriftelijk verstrekken van gegevens uit de BAG plus bedragen per perceelskaart

5,45 euro

6. Algemeen: verklaring bestemming en gebruik

6.1 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een schriftelijke verklaring omtrent de bestemming en het gebruik van gebouwen/terreinen bedragen per adres

155,30 euro

7.Algemeen: principestandpunt projectuitvoeringsbesluit en/of

projectbesluit

7.1 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een principestandpunt over een wijziging van een respectievelijk het nemen van een projectuitvoeringsbesluit bedragen

514,00 euro

8.Ontwikkeling, wijziging en uitwerking bestemmingsplan

8.1 Indien op verzoek ten behoeve van een project een bestemmingsplan moet worden ontwikkeld (wijziging of uitwerking hieronder mede begrepen) bedragen de voor de ontwikkeling van het bestemmingsplan in rekening te brengen kosten, bij een investering nodig voor de uitvoering

a. Categorie A: > EUR 0,00 en ≤ 100.000,00

8.947,00 euro

b. Categorie B: > EUR 100.000,00 en ≤ 1.000.000,00

16.105,00 euro

c. Categorie C: > EUR 1.000.000,00 en ≤ 10.000.000, 00

28.376,00 euro

d. Categorie D: > EUR 10.000.000,00 en ≤ 20.000.000,00

41.925,00 euro

e. Categorie E: > EUR 20.000.000,00 en ≤ 50.000.000,00

59.564,00 euro

f. Categorie F: > EUR 50.000.000,00

68.767,00 euro

9.Projectuitvoeringsbesluit

9.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een projectuitvoeringsbesluit voor een project (Crisis- en herstelwet): de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en de tarieventabel van de verordening leges omgevingsvergunning. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

10.Samenloop met privaatrecht

10.1 Het bepaalde in de paragrafen VI.8. en VI.9. vindt geen toepassing voor zover de betreffende vergoeding op grond van een privaatrechtelijke regeling is verschuldigd dan wel voor zover deze vergoeding op een andere wijze (grondexploitatie/gemeentelijke exploitatieverordening) wordt voldaan.

11.Weigering bestemmingsplanherziening

11.1 Wanneer de gemeente in eerste aanleg weigert medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanherziening worden aan leges in rekening gebracht

1.239,00 euro

12.Huisvesting: splitsing

12.1 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 Huisvestingswet bedragen per appartementsrecht dat door de splitsing zal ontstaan

1.478,00 euro

12.2. Het verschuldigde bedrag op grond van artikel VI.12.1 kent een maximum per aanvraag van

29.560,00 euro

13.Huisvesting: onttrekking

13.1 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot geheel of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, onderdeel a Huisvestingswet bedragen per woning die verloren gaat

1.278,50 euro

13.2 Het verschuldigde bedrag op grond van artikel VI.13.1. kent een maximum per aanvraag van

6.393,00 euro

14.Huisvesting: samenvoeging

14.1 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, onderdeel b Huisvestingswet bedragen per woning die verloren gaat

1.278,50 euro

15.Huisvesting: omzetting en woning vorming

15.1 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, onderdeel c Huisvestingswet bedragen per woning die verloren gaat

3.001,85 euro

15.2 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot woningvorming als bedoeld in artikel 21, onderdeel d Huisvestingswet bedragen per woonruimte

1.278,50 euro

16. Teruggaaf: intrekken aanvraag, weigering vergunning Huisvestingswet

16.1 Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van de Huisvestingswet maar voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken of indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt ambtshalve teruggaaf verleend die een percentage is van de geheven leges, welk percentage bedraagt

40%

16.2 Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van de Huisvestingswet doch voor het verlenen van de opname 'staat van onderhoud en gebreken', deze aanvraag wordt ingetrokken wordt ambtshalve teruggaaf verleend die een percentage is van de geheven leges, welk percentage bedraagt

70%

17. Leegstandwet: vergunning tijdelijke verhuur

17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

101,55 euro

17.2 Tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

42,70 euro

18. Algemeen: tarief indien niet elders een tarief

18.1 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking, alsmede de leges voor het niet verder in behandeling nemen van een niet ontvankelijk aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen bedragen

153,30 euro

19 Archeologie: beoordeling vergunningsaanvragen (bouw-)werkzaamheden

De leges voor de beoordeling van een vergunningsaanvraag (bouw)werkzaamheden en het schriftelijk verstrekken van besluiten inzake archeologische waarden en verwachtingen bedragen

525,70 euro

20 Archeologie: beoordeling plannen van aanpak

De leges voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van Plannen van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Plan van Aanpak, KNA 3.2 bedragen

262,00 euro

21 Archeologie: beoordeling programma van eisen

De leges voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van Programma's van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, KNA 3.2 bedragen

789,10 euro

22 Archeologie: beoordeling evaluatierapporten

De leges voor de beoordeling en goedkeuring, namens het bevoegd gezag, van evaluatierapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek als bedoeld in artikel 39, lid 2, artikel 40, lid 1 en artikel 41, lid 1 en 2 van de Monumentenwet, bedragen

525,70 euro

23 Archeologie: beoordeling rapportages

De leges voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van rapportages die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek, als bedoeld in artikel 39, lid 2, artikel 40, lid 1 en artikel 41, lid 1 en 2 van de Monumentenwet, bedragen

23.1 Bureauonderzoek

525,70 euro

23.2 IVO/O en IVO/P incl. opstellen selectiebesluit

656,30 euro

23.3 Opgraving/AB

1.579,30 euro

24 Archeologie: archeologisch depot

De leges voor het controleren en in het gemeentelijk archeologisch depot opnemen van de archeologische documentatie en archeologische vondsten bedragen

656,30 euro

25 Archeologie: aanvraag archeologievergunning

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een archeologievergunning, zoals bedoeld in artikel 3 en 4 van de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg Utrecht, bedragen

1.579,30 euro

26 Archeologie: Raadpleging bodemarchief

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot Informatieverstrekking uit het bodemarchief van de gemeente Utrecht bedraagt per half arbeidsuur

340,15 euro

De griffier,

mr. M. van Hall CMC