Besluit van Gedeputeerde Staten van 12 november 2019 (PZH-2019-708248425) tot vaststelling van de beleidsregel Kwaliteitscriteria 2.2, deel B, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo, Zuid-Holland 2019

Geldend van 26-11-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van 12 november 2019 (PZH-2019-708248425) tot vaststelling van de beleidsregel Kwaliteitscriteria 2.2, deel B, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo, Zuid-Holland 2019

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 5.4, eerste lid, en artikel 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

Gelet op artikel 6.49, eerste lid, van de Omgevingsverordening Zuid-Holland;

Alsmede gelet op het gedeeltelijk herzien van de Kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo,

Besluiten:

ARTIKEL I

De kwaliteitscriteria 2.2, (2019), Deel B voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo vast te stellen.

ARTIKEL II

Het besluit van Gedeputeerde Staten van 3 november 2015 tot vaststelling van

de beleidsregel Kwaliteitscriteria 2.1, deel B voor vergunningverlening, toezicht en

handhaving krachtens de Wabo, Zuid-Holland 2016, gepubliceerd op 23 maart 2016, Provinciaal blad 2016 nr. 1706, in te trekken. De onderdelen A (Algemeen) en C (Procescriteria, inhoudelijke criteria en prioriteiten) van de beleidsregel Kwaliteitscriteria 2.1 blijven onverminderd vastgesteld.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking op de datum van de dag na publicatie van dit besluit in het Provinciaal blad.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Kwaliteitscriteria 2.2 voor vergunningverlening, toezicht en

handhaving krachtens de Wabo, Zuid-Holland 2019.

Ondertekening

Den Haag, 12 november 2019

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

drs. J. Smit, voorzitter

H.M.M. Koek, secretaris