Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent het plaatsen van camera’s in de kern Monster

Geldend van 27-11-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent het plaatsen van camera’s in de kern Monster

De burgemeester van de gemeente Westland maakt bekend,

Overwegende:

 • dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet juncto artikel 2.77 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Westland kan besluiten tot plaatsen van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 • dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers;

 • dat de te gebruiken camera’s worden voorzien van een afschermingssysteem waardoor inbreuk op het individuele belang van de burgers wordt beperkt;

 • dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • dat de omgeving van het centrum van Monster al langere tijd in beeld is in verband met ernstige overlast. De overlast betreft onder andere vernielingen, verbaal geweld (intimidatie) en gevoelens van onveiligheid bij omwonenden als ook overlast door rondslingerend afval en geluidsoverlast (afsteken van vuurwerk);

 • dat de overlast ondanks eerder genomen maatregelen, aanhoudt, waardoor de tijdelijke inzet van cameratoezicht wenselijk is;

 • dat het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in het bewuste gebied een onderdeel is van een breder aanpak ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

 • dat de burgemeester dit heeft afgestemd met de teamchef van politie en de Officier van Justitie van de lokale driehoek;

 • dat de teamchef van politie en de gebiedsofficier van justitie hebben ingestemd met het inzetten van voormeld instrument en hun medewerking zullen verlenen aan het toepassen van cameratoezicht.

gelet op het bepaalde in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2016, dat luidt:

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van vaste camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats en op voor publiek toegankelijke plaatsen.

Besluit:

 • 1.

  Delen van het centrum van Monster, zoals aangeduid op de aan dit besluit gehechte bijlage, aan te wijzen als openbare plaatsen waar vier camera’s worden ingezet.

 • 2.

  De gebiedsaanwijzing en plaatsing van camera's vindt in beginsel plaats voor de duur van drie maanden, te weten voor de periode van 11 november 2019 tot 11 februari 2020.

 • 3.

  De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en verwerkt door de politie. De opgenomen beelden worden alleen bekeken indien sprake is van verstoring van de openbare orde, klachten, strafbare feiten of een aangifte.

 • 4.

  De opgenomen beelden worden ten hoogste vier weken bewaard.

 • 5.

  Ter plaatse wordt kenbaar gemaakt dat in dit gebied camera’s zijn geplaatst door plaatsing van borden.

 • 6.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 5 november 2019

De burgemeester van de gemeente Westland,

B.R. Arends

Bijlage 1: plattegrond

foto