Nadere regels Subsidie Samen voor Overvecht, gemeente Utrecht

Geldend van 08-12-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Subsidie Samen voor Overvecht, gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

- gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht (ASV) 2019;

- en gelet op het ambitiedocument Samen voor Overvecht, vastgesteld door de raad op 18 juli 2019;

Besluit vast te stellen de Nadere regels Subsidie Samen voor Overvecht, gemeente Utrecht.

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

a. Draagvlak: steun van inwoners en/of professionals en/of organisaties.

b. Cofinanciering: gezamenlijke financiering waarbij naast de gemeente een of meerdere andere financieringsbronnen betrokken zijn.

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

De gemeente wil door ondersteuning in de vorm van subsidie initiatieven stimuleren die bijdragen aan de ambities van Samen voor Overvecht. Samen voor Overvecht is samen werken aan een wijk waar bewoners prettig samenleven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, investeerders en onder¬nemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen. In slimme en duurzame coalities en vanuit een brede blik richten we onze inzet op de ambities: Plezierig wonen in een meer gemengde wijk, Veilige buurten, Perspectief voor de jeugd versterken, Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat en Meedoen en ondernemen. Binnen deze ambities zien we kansen op een concrete plek in de wijk, waar we met een coalitie van partijen aan werken. Deze kansen zijn de motoren voor de ontwikkeling van Overvecht.

Samen mét betekent: met bewoners, corporaties, scholen, ondernemers, investeerders, buurtteams, zorg- en welzijnsinstellingen, politie en vele andere partijen werken we aan de ontwikkeling van de wijk, SAMEN voor Overvecht! We versterken daarmee de kracht van Overvecht, benoemen en pakken de problemen buurt- en wijkgericht aan en werken aan normherstel waar nodig. We bundelen onze krachten en inzet zodat het resultaat meer is dan de som der delen.

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager

Subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen (zie artikel 10), natuurlijke personen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.

Een aanvraag waarbij sprake is van afstemming van de inzet met partijen met een bestaande gemeentelijke subsidierelatie die vergelijkbare activiteiten uitvoeren, is sterk gewenst.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

In het kader van deze nadere regels komen de volgende activiteiten in aanmerking voor een subsidie van de gemeente Utrecht:

a. Activiteiten die bijdragen aan realisatie van minimaal twee van de vijf ambities van Samen voor Overvecht.

c. De activiteiten moeten zijn gericht op de wijk Overvecht of ten goede komende aan de inwoners van Overvecht.

d. De activiteiten moeten een aanvulling vormen op bestaande activiteiten in Overvecht.

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

De aanvraag bevat in elk geval de volgende onderdelen:

a. Een activiteitenplan waaruit blijkt:

- welke bijdrage de activiteiten leveren aan de beleidsdoelstelling (artikel 2);

- op welke doelgroep de activiteiten zijn gericht;

- wat de te behalen resultaten zijn;

- wat de looptijd is van de activiteiten;

- als de aanvrager samenwerkt, geeft hij aan:

 • -

  met wie en hoe;

 • -

  hoe de aanvrager aansluit op wat er in Overvecht al gebeurt en op de organisaties die daarin actief zijn; (bijvoorbeeld: met welke organisaties of bewonersgroepen werkt de aanvrager samen?);

 • -

  Met welke samenwerkingspartners de aanvrager de subsidieaanvraag heeft afgestemd;

 • -

  Hoe de aanvrager samen leert en ontwikkelt met andere partners.”

b. Inzicht in hoeverre de activiteiten subsidiabel zijn (artikel 5) en voldoen aan de beoordelingscriteria (artikel 8).

c. De periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

d. Een sluitende begroting.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend totdat het subsidieplafond is bereikt.

Een aanvraag moet worden ingediend met DigiD en/of e-herkenning via www.utrecht.nl/subsidies bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Artikel 8 Beoordeling subsidieaanvraag

Bij de beoordeling van de aanvraag worden de volgende criteria gehanteerd:

a. De mate waarin de activiteit bijdraagt aan meerdere ambities van Samen voor Overvecht;

 • b. De mate waarin de aanvrager de behoefte aan de activiteiten onderbouwt en het aanvullend is op wat er al is;

 • c. De mate waarin de aanvrager samenwerkt met partijen in Overvecht;

 • d. De mate waarin de aanvraag en de activiteiten zijn afgestemd met relevante partners in de wijk;

 • e. De mate waarin uw aanvraag en uw activiteiten zijn afgestemd op de activiteiten van zorg- en welzijnsorganisaties en (andere) bewonersinitiatieven en elkaar versterken;

f. De mate waarin de activiteiten worden geborgd na beëindiging van de gemeentelijke financiering;

g. De mate waarin sprake is van cofinanciering;

h. De mate waarin sprake is van draagvlak voor de activiteit bij inwoners van Overvecht.

Artikel 9 Besluitvorming

Het college neemt een beslissing over een volledige aanvraag binnen 13 weken na indiening van de aanvraag.

Artikel 10 Bewonersinitiatieven Samen voor Overvecht

 • 1. De gemeente wil in de vorm van subsidie initiatieven ondersteunen van inwoners van Overvecht, die bijdragen aan de realisatie van de ambities en kansen van Samen voor Overvecht.

 • 2. Het college stelt jaarlijks minimaal 50.000 euro beschikbaar voor bewonersinitiatieven in het kader van Samen voor Overvecht.

 • 3. De ondersteuning per initiatief bedraagt maximaal € 35.000,- per jaar.

 • 4. De aanvrager dient bij zijn aanvraag te vermelden dat het gaat om een bewonersinitiatief in het kader van Samen voor Overvecht.

 • 5. De artikelen 3, 4, 6, 7, 8 en 9 van deze nadere regels zijn niet van toepassing op bewonersinitiatieven zoals bedoeld in het eerste lid.

 • 6. Voor bewonersinitiatieven in het kader van Samen voor Overvecht gelden de artikelen 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14 van de nadere regels Initiatievenfonds gemeente Utrecht. Waar in de nadere regels Initiatievenfonds wordt verwezen naar ‘stad’ of ‘wijk’, wordt hier ‘Overvecht’ bedoeld.

Artikel 11 Evaluatie

 • 1. Het beleid in welk kader de subsidie Samen voor Overvecht wordt ingezet, wordt jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van deze nadere regels.

 • 2. Jaarlijks wordt geëvalueerd of deze nadere regels voldoende bijdragen aan de realisatie van de beleidsdoelstelling van Samen voor Overvecht. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van deze nadere regels.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Er kan naar deze nadere regels worden verwezen als: Nadere regels Subsidie Samen voor Overvecht, gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 19 november 2019.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen