Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2020.

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2020.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2019;

gelet op het bepaalde in artikel 225, 234 en 235 van de Gemeentewet, het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2020;

overwegende dat op grond van artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2020 het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen € 64,50 bedraagt en dit tarief als volgt is onderbouwd;

Artikel I

De kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelastingen als volgt te begroten:

Overige exploitatielasten € 8.577,-

Kosten opvragen kentekens € 1.030,-

Doorbelasting loonkosten € 50.202,-

Overheadkosten 25.101,-

Totaal € 84.910,-

Aantal naheffingsaanslagen: 1.008

Kosten naheffingsaanslag: € 84.910,-/ 1.008 = € 84,24

Artikel II

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2020’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 november 2019.

mr. J.W.L. Pluijmen dr. J.J. Schrijen

griffier voorzitter