Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht houdende regels omtrent digitale vervanging archiefbescheiden (Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Meerinzicht 2015)

Geldend van 22-11-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht houdende regels omtrent digitale vervanging archiefbescheiden (Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Meerinzicht 2015)

Het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht,

Gelet op:

  • de regeling van de minister van onderwijs, cultuur en Wetenschappen van 6 december 2012 nr. wjz/466161 (10625), tot wijziging van de Archiefregeling 2010 in verband met het stellen van nadere regels met betrekking tot vervanging;

  • artikel 7 van de Archiefwet 1995

Besluit:

Artikel 1

Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van de selectielijst 2017 voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

De reproductie vindt plaats op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde handboek Digitale vervanging archiefbescheiden Meerinzicht.

Artikel 2

Dit besluit treedt inwerking met ingang van 1 januari 2015 na gebruikelijke publicatie.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Meerinzicht 2015.

Ondertekening

Ermelo, 4 november 2019

Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht

de secretaris,

A.M. Weststrate.

de voorzitter,

J.L. de Jong.