Verordening Sociale en Culturele Actvititeiten 2007

Geldend van 13-03-2008 t/m 31-12-2011

Intitulé

VERORDENING SOCIALE EN CULTURELE ACTIVITEITEN 2007

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen
 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2. In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. rechthebbende: de inwoner van Kerkrade van 18 jaar en ouder, die een inkomen heeft dat gelijk is aan of minder dan 110 % van de voor hem geldende bijstandsnorm;

  b. kinderen: kinderen zijn rechthebbende indien zij in belangrijke mate door de rechthebbende onder a. worden onderhouden in de zin van artikel 2 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, en op hetzelfde adres als deze rechthebbende staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ofwel in een AWBZ-instelling verblijven;

  c. gezin: alle rechthebbenden als bedoeld onder sub a. en b.van dit artikel, die op hetzelfde adres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  d. het college: het college van burgemeester en wethouders;

  e. subsidiejaar: tijdvak van een jaar lopend van 1 januari tot en met 31 december;

  f. inkomen: het maandelijks netto-gezinsinkomen is het netto inkomen van rechthebbende en eventuele partner tezamen, zoals omschreven in artikel 32 eerste lid onder a Wet werk en bijstand.

Hoofdstuk 2 Voorzieningen

Artikel 2 Sociale en culturele activteiten
 • 1. Aan rechthebbende(n) kan een bijdrage in de kosten van deelname aan sociale en culturele activiteiten worden verstrekt.

 • 2. Het college bepaalt bij beleidsregels voor welke voorzieningen op het terrein van sociale en culturele activiteiten een bijdrage wordt verstrekt.

Artikel 3 Schoolkosten - identiteitsbewijs
 • 1. Aan rechthebbende(n) kan een bijdrage worden verstrekt voor een tegemoetkoming in de indirecte schoolkosten van kinderen tot de leeftijd van 18 jaar die onderwijs volgen op een school voor voortgezet onderwijs.

 • 2. Voor vergoeding komen eveneens in aanmerking de kosten voor de aanschaf van een geldig identiteitsbewijs voor kinderen in de leeftijd van 14 jaar tot 18 jaar.

Artikel 4 Hoogte van de bijdrage
 • 1. De bijdrage is gebonden aan een maximum bedrag per rechthebbende per subsidiejaar.

 • 2. De bijdrage voor schoolkosten is gebonden aan een maximum bedrag per schoolgaand kind per subsidiejaar.

 • 3. Het college stelt bij beleidsregels het maximum bedrag van de bijdrage vast.

Hoofdstuk 3 Aanvraag van de tegemoetkoming

Artikel 4 Aanvraag
 • 1. De aanvraag geschiedt met behulp van het daarvoor bestemde en beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 2. Indien rechthebbende een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner.

 • 3. Een aanvraag tot verlening van een tegemoetkoming over een subsidiejaar, moet worden gedaan vóór 1 februari na afloop van dat subsidiejaar.

Artikel 5 Termijn

Het college beslist op een aanvraag als bedoeld in artikel 4 binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Onvoorziene situaties

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 8 Herziening en intrekking besluit en terugvordering
 • 1. Het college kan een besluit, genomen op grond van deze verordening, intrekken of herzien indien:

  a. niet is voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze verordening;

  b. op grond van gegevens beslist is en gebleken is dat de gegevens zodanig onjuist waren dat, waren de juiste gegevens bekend geweest, een andere beslissing zou zijn genomen.

 • 2. Indien een besluit is ingetrokken of herzien, kan de reeds uitbetaalde bijdrage geheel of ten dele als zijnde onverschuldigd betaald worden teruggevorderd.

 • 3. Terugvordering kan plaatsvinden voor zover na de dag waarop de beschikking, inhoudend toekenning van een bijdrage op grond van deze verordening, is genomen, nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Artikel 9 Beleid
 • 1. De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

 • 2. Het college kan ten behoeve van de uitvoering van deze verordening nadere beleidsregels stellen.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de: ‘Verordening Sociale en Culturele Activiteiten 2007'.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

De Verordening Sociale en culturele activiteiten 2005 wordt per 1 januari 2007 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering van 19 december 2007.
De voorzitter, De griffier
J.J.M. Som mr. drs. H.J.W. Jacobs- van Dongen

Nota-toelichting Toelichting op de verordening Sociale en Culturele Activiteiten 2007

Algemene toelichting

Het doel van deze verordening is het bevorderen van deelname van personen aan sociale- en culturele activiteiten, door middel van het opheffen of verminderen van financiële belemmeringen. Tevens wordt beoogd tegemoet te komen aan bepaalde schoolkosten waarmee personen met een minimum inkomen zich geconfronteerd zien.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

Minima met een (gezins)inkomen tot en met 110 % van de voor hen geldende bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor een voorziening. Onder netto (gezins)inkomen wordt bedoeld het inkomen zoals omschreven in artikel 32 lid 1 onder a. van de WWB.

Artikel 2. Sociale en culturele activiteiten

In de verordening wordt geen limitatieve lijst gegeven van de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen. Het vaststellen van de sociale-en culturele activiteiten wordt overgelaten aan het college.

Artikel 3. Schoolkosten voortgezet onderwijs

Schoolkosten kunnen worden onderverdeeld in directe en indirecte schoolkosten.

Directe schoolkosten

Omdat op een andere wijze in deze kosten kan worden voorzien, wordt voor deze kostensoort geen tegemoetkoming verstrekt. Onder directe schoolkosten worden die kosten verstaan, waarvoor bij de IB-groep een tegemoetkoming aangevraagd kan worden. Dit betreft de kosten voor schoolboeken, leermiddelen en indien van toepassing ook lesgeld.

Indirecte schoolkosten

Voor indirecte kosten kan men wel een tegemoetkoming aanvragen. Wat de indirecte schoolkosten betreft kan gedacht worden aan de kosten van excursies, verplichte sportkleding voor school en een schooltas.

Artikel 5

De termijn voor afhandeling is vastgesteld op 8 weken. Hiervoor is aansluiting gezocht bij hetgeen in de Algemene wet bestuursrecht omtrent termijnen wordt gesteld. Deze termijn kan worden opgeschort indien de aanvraag niet compleet is en de aanvrager wordt verzocht zijn aanvraag aan te vullen.

Artikel 6 en 7 Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

In de slotbepalingen is een artikel opgenomen die het college de mogelijkheid geeft om in niet voorziene situaties naar eigen inzicht te kunnen handelen. Tevens is er een hardheidsclausule opgenomen. Het gebruik maken van deze clausule dient een uitzondering te zijn en dient goed te worden gemotiveerd.