Subsidieregeling evenementen gemeente Oldambt 2019

Geldend van 21-11-2019 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling evenementen gemeente Oldambt 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;

gelezen het voorstel van Juridische Zaken & Veiligheid;

gelet op de wens om regels te stellen met betrekking tot het verstrekken van subsidies voor evenementen;

gelet op titel 4.2 (subsidies) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 156, derde lid van de Gemeentewet en de bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Oldambt 2019;

besluit vast te stellen de:

Subsidieregeling evenementen gemeente Oldambt 20 19

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving
 • a.

  APV: Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Oldambt

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • d.

  A-evenement: klein evenement

 • e.

  B-evenement: geen A-evenement en geen C-evenement

 • f.

  C-evenement: grote en risicovolle evenementen zoals omschreven in het Aanwijzingsbesluit indieningstermijn categorie C-evenementen.

 • g.

  Evenement: als bedoeld in artikel 2:24, eerste lid APV

 • h.

  Gemeente: gemeente Oldambt

 • i.

  Het college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldambt

 • j.

  Overhead kosten: administratiekosten, huisvestingskosten, ICT kosten en personeelskosten

 • k.

  Subsidie: als bedoeld in artikel 4:21, eerste lid Awb.

Artikel 2. Toepassingsbereik
 • 1.

  Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde evenementen.

 • 2.

  Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op iedere subsidieaanvraag die na vaststelling van deze subsidieregeling is ingediend en waarbij de aanvraag gericht is op een evenement dat plaatsvindt in het kalenderjaar 2020.

Hoofdstuk 2. Activiteiten

Activiteiten

Artikel 3. Doelgroep, evenementen en doelstellingen
 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk die evenementen ontplooien in de gemeente Oldambt.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor evenementen op het gebied van kunst en cultuur, sport en recreatie & toerisme.

 • 3.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor B-evenementen en C-evenementen.

 • 4.

  Het evenement moet ten minste voldoen aan de volgende doelstellingen:

  • a.

   Het evenement versterkt de leefbaarheid in de gemeente Oldambt;

  • b.

   Het evenement vergroot de betrokkenheid en sociale cohesie van inwoners bij de eigen gemeente en gemeenschap;

  • c.

   Het evenement betrekt inwoners bij kunst en cultuur, sportactiviteiten, de eigen regionale identiteit en/of cultuurhistorische waarden van de gemeente Oldambt;

  • d.

   Het evenement geeft een impuls aan kunst en cultuur, sport en/of de recreatie & toerisme in de gemeente Oldambt.

Artikel 4. Voorwaardelijke criteria
 • 1.

  Plaats: het evenement vindt plaats in de gemeente Oldambt.

 • 2.

  Transparante begroting: de begroting van het evenement moet transparant en kostenefficiënt zijn opgesteld. Het moet duidelijk zijn welke inkomsten en uitgaven het evenement met zich meebrengt.

 • 3.

  Noodzaak financiële bijdrage: uit de begroting moet blijken dat er een financiële noodzaak voor een aanvraag is. De gevraagde bijdrage moet in redelijke verhouding staan tot de totale begroting.

 • 4.

  Datum en tijdstip: het evenement moet duidelijk zijn afgestemd op andere evenementen.

 • 5.

  Het evenement krijgt niet ook subsidie uit het Europees subsidieprogramma LEADER Oost- Groningen.

Artikel 5. Inhoudelijke toetsingscriteria

Gereserveerd.

Hoofdstuk 3. De kosten

Kosten

Artikel 6. Kosten die in aanmerking komen voor subsidie (subsidiabele kosten)
 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en na aftrek van de verwachte inkomsten en die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten.

 • 2.

  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteit.

 • 3.

  Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidie zijn:

  • a.

   overheadkosten, als bedoeld in artikel 1, boven 10% van de begroting

  • b.

   onvoorziene kosten

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 40% van de realistisch begrote, subsidiabele kosten van het evenement, met een maximum van € 5.000 voor B-evenementen en € 10.000 voor C-evenementen. Minimaal 60% van de begrote kosten moet afkomstig zijn uit andere bronnen dan de gemeentelijke subsidie. Het college kan gemotiveerd afwijken van het bepaalde in dit artikel.

Subsidieplafond

Artikel 8. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 115.000 voor het jaar 2020.

Artikel 9. Wijze van verdeling
 • 1.

  Met in achtneming van het beleidsplan Recreatie en Toerisme 2017 – 2020, bijlage 2, hebben de aanvragen voor de jaarlijks terugkerende evenementen voorrang op nieuwe aanvragen.

 • 2.

  Met in achtneming van het bepaalde in het eerste lid zijn voor de volgende evenementen de volgende subsidiebedragen gereserveerd:

 • a.

  Pura Vida € 15.000

 • b.

  Tellerlikkerfestival € 15.000

 • c.

  Adrillen € 9.000

 • d.

  Havendag Winschoten € 5.000

 • e.

  Nacht van Winschoten € 5.000

 • f.

  Dag van het Park € 2.000

 • g.

  Festival Hongerige Wolf € 10.000

 • h.

  Run € 8.500

 • i.

  Rozenfestival € 17.000

 • 3.

  Voor subsidieaanvragen anders dan voor evenementen zoals omschreven in het tweede lid, is voor 2020 een budget van € 28.500 beschikbaar.

 • 4.

  Verdeling van dit budget vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Voor de bepaling van de volgorde van binnenkomst geldt het tijdstip waarop de subsidieaanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften.

 • 5.

  Indien twee of meer aanvragen op hetzelfde tijdstip voldoen aan de wettelijke voorschriften, terwijl het plafond onvoldoende toereikend is om op beide subsidieaanvragen positief te beschikken, dan wordt de onderlinge volgorde bepaald door loting.

Hoofdstuk 4. Besluitvorming subsidie

Artikel 10. Aanvraag
 • 1.

  Indien het college een aanvraagformulier beschikbaar heeft gesteld, dient daarvan gebruik te worden gemaakt.

 • 2.

  De aanvraag bevat in elk geval een activiteitenplan, een gedetailleerde, sluitende begroting en als het een eerste aanvraag betreft of er sprake is van een wijziging in de gegevens van de aanvrager: een kopie uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, een kopie van de statuten en een kopie bankafschrift.

 • 3.

  Het activiteitenplan omvat ten minste:

 • a.

  de datum en de aard van het evenement;

 • b.

  een omschrijving van (de programmering van) het evenement;

 • c.

  een gemotiveerde inschatting van het aantal te verwachten bezoekers of deelnemers;

 • d.

  het aantal vrijwilligers dat bij de organisatie van het evenement betrokken zullen zijn;

 • e.

  de wijze van promotie;

 • f.

  een gemotiveerde beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de criteria als genoemd in deze subsidieregeling.

 • 4.

  Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Artikel 11. Aanvraagtermijn

In afwijking van de Asv wordt een aanvraag uiterlijk 10 weken voorafgaand aan het evenement ingediend.

Artikel 12. Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag om een subsidie te verlenen binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 13. Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen van de Asv, kan subsidieverlening worden geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet of onvoldoende voldoet aan het bepaalde in deze regeling.

 • b.

  het subsidieplafond bereikt is of overschreden zal worden.

 • c.

  de kosten van het evenement niet in redelijke verhouding staan tot het aantal te bereiken personen.

 • d.

  de aanvrager niet kan aantonen over voldoende organisatiekracht en inhoudelijke kwaliteit te beschikken.

 • e.

  de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking kan beschikken over voldoende financiële middelen om de kosten van het evenement te dekken.

 • f.

  voor de activiteiten die in het kader van het evenement worden uitgevoerd reeds anderszins door het college subsidie is verleend.

Verplichtingen

Artikel 14. Aanvullende verplichtingen

(gereserveerd)

Verantwoording en vaststelling

Artikel 15. Verantwoording en vaststelling

Overeenkomstig Asv.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 16. Hardheidsclausule
 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen besluiten – ten gunste van de aanvrager – af te wijken van de bepalingen van deze subsidieregeling, indien toepassing van deze subsidieregeling, leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2.

  In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet besluit het college.

Artikel 17. Overgangsbepaling
 • 1.

  Deze bepalingen zijn niet van toepassing op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend.

 • 2.

  Aanvragen waarop nog geen besluit is genomen voor de inwerkingtreding van deze regeling worden volgens deze regeling beoordeeld.

Artikel 18. Inwerkingtreding

De Subsidieregeling evenementen gemeente Oldambt 20 19 treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Artikel 19. Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling evenementen gemeente Oldambt 20 19.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt op 12 november 2019.

De secretaris De burgemeester

H.J.J. Groothuis C.Y. Sikkema