Vaststelling en bijstelling begrotingssubsidies en subsidieplafonds boekjaar- en projectsubsidies 2020

Geldend van 19-11-2019 t/m heden

Intitulé

Vaststelling en bijstelling begrotingssubsidies en subsidieplafonds boekjaar- en projectsubsidies 2020

Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8oktober 2019, met het besluitnummer PZH-2019-707510610

Gelet op de artikelen 105, 143, 145, 193 t/m 195 van de Provinciewet en artikelen 7, 22 en 23 van het Besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten (BBV)en art. 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening ZuidHolland 2013 (Asv);

Besluiten:

Vast te stellen de begroting 2020;

Met betrekking tot de begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2020

In te stemmen met aanpassing en bijstelling van de begrotingssubsidies en de subsidieplafonds in de

begroting, te weten:

 • De begrotingssubsidie voor Gemeente Westland ten behoeve van toezicht en beheer Zandmotor voor een bedrag van € 147.000 ( doel 1.1 )

 • De begrotingssubsidie voor Gemeente Den Haag ten behoeve van toezicht Zandmotor voor een bedrag van € 140.000 ( doel 1.1 )

 • De begrotingssubsidie voor provincie Utrecht t. b. v. een project in het kader van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart voor een bedrag van € 55.000 ( doel 1.2 )

 • De begrotingssubsidie voor Deltares t. b. v. twee projecten in het kader van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart voor een bedrag van € 1.780.000 ( doel 1.2 )

 • De begrotingssubsidie voor Parkschap De Biesbosch voor een bedrag van € 412.000 ( doel 1.3 )

 • De begrotingssubsidie voor Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. Dobbeplas voor een bedrag van € 278.000 ( doel 1.3 ).

 • De begrotingssubsidie voor Natuur- en recreatieschap IJsselmonde voor een bedrag van € 418.000 ( doel 1.3 )

 • De begrotingssubsidie voor Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland ( CBG ), de rechtsopvolger van het Recreatiegebied Midden-Delfland voor een bedrag van € 153.000 ( doel 1.3 ).

 • De begrotingssubsidie voor Natuur en Recreatieschap Groenalliantie Midden Holland voor een bedrag van € 1.875.000 ( doel 1.3 ).

 • De begrotingssubsidie voor Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten voor een bedrag van € 1.001.000 ( doel 1.3 ).

 • De begrotingssubsidies voor de gemeente Kaag en Braassem, de gemeente Krimpenerwaard en de gemeente Ridderkerk t.b.v. voet en fietsveren voor een totaalbedrag van € 69.000 ( doel 1.3 ).

 • De begrotingssubsidie voor stichting Wandelnet voor een bedrag van € 50.000 ( doel 1.3 ).

 • De begrotingssubsidie voor stichting Landelijk Fietsplatform voor een bedrag van € 60.000 ( doel 1.3 ).

 • De begrotingssubsidie voor Faunabeheer eenheid Zuid-Holland voor een bedrag van € 440.000 ( doel 1.4 ).

 • De begrotingssubsidie voor Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon U.A. voor een bedrag van € 1.500.000 ( doel 1.4 ).

 • De begrotingssubsidie voor Coöperatie Hoeve Biesland BA t.b.v. Boeren voor Natuur voor een bedrag van

 • € 139.422 ( doel 1.5 ).

 • De begrotingssubsidie voor Vereniging Fietsersbond voor een bedrag van € 43.000 ( doel 2.2 ).

 • De begrotingssubsidie voor Stichting REGenerative MEDicine crossing Borders (RegMedXB) voor een bedrag van € 225.000 ( doel 3.1 ).

 • De begrotingssubsidie voor InnovationQuarter voor een bedrag van € 4.592.000 ( doel 3.1 ).

 • De begrotingssubsidie voor Stichting Greenport Aalsmeer voor een bedrag van € 225.000 ( doel 3.5 ).

 • De begrotingssubsidie voor Stichting Greenport regio Boskoop voor een bedrag van € 300.000 ( doel 3.5 ).

 • De begrotingssubsidie voor Stichting Greenport Duin en Bollenstreek voor een bedrag van € 300.000 ( doel 3.5 ).

 • De begrotingssubsidie voor Stichting Greenport West-Holland ten behoeve van het Innovatiepact voor een bedrag van € 100.000 ( doel 3.5 ).

 • De begrotingssubsidie voor Stichting Greenport West-Holland voor een bedrag van € 450.000 ( doel 3.5 ).

 • De begrotingssubsidie voor Stichting Greenport Nederland voor een bedrag van € 375.000 ( doel 3.5 ).

 • De begrotingssubsidie voor Nederlandse Limessamenwerking voor een bedrag van € 180.000 ( doel 3.6 ).

In te stemmen met de aanpassing van de subsidieplafonds voor de subsidieregelingen te weten:

 • Voor 1.6.21 subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 een subsidieplafond voor een bedrag van € 11.250.000 ( doel 1.4 ).

 • Voor 1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 het subsidieplafond van € 2.266.942 te verlagen met een bedrag van € 1.133.471 naar een bedrag van € 1.133.471 ( doel 3.6 ).

 • Voor 1.6.42 Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland een subsidieplafond voor een bedrag van € 1.133.471 ( doel 3.6 ).

 • Voor 1.6.47 subsidieregeling Planvorming Bedrijventerreinen 2017 een subsidieplafond voor een bedrag van € 500.000 ( doel 3.5 ).

 • Voor 1.6.60 subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 een subsidieplafond voor een bedrag van € 100.000 ( doel 1.4 ).

 • Voor 1.6.68 subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 een subsidieplafond voor een bedrag van € 27.500.000 ( doel 1.4 ).

 • Voor 1.6.69 Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland een subsidieplafond voor een bedrag van € 2.500.000 ( doel 1.5 ).

 • Voor 1.6.74 Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 een hoofdsubsidieplafond voor een bedrag van € 17.715.575 ( doel 2.1, 2.2 en 2.3 )

 • Voor 1.6.75 subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 ( doel 1.3, 1.4 en 1.5 ) wordt door Gedeputeerde Staten voorgesteld een subsidieplafond voor het bedrag van € 1.840.000 vast te stellen en in de begroting op te nemen; deze is als volgt verdeeld:

  • Voor § 2.1 Ganzenrustgebieden ( doel 1.4 ) een deelplafond voor een bedrag van € 130.000.

  • Voor § 2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden Landbouw ( doel 1.5 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

  • Voor § 2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden ( doel 1.4 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

  • Voor § 2.4 Groenparticipatie ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

  • Voor § 2.5 1a ZHL inzake programma Groene motor ( doel 1.3 ) een deelplafond van € 0.

  • Voor § 2.5 1b IVN inzake programma Mens en Natuur ( doel 1.3 ) een deelplafond van € 0.

  • Voor § 2.6 Verwerving en inrichting Ecologische verbindingen ( doel 1.4 ) een deelplafond voor een bedrag van € 1.500.000.

  • Voor § 2.7 art 10 natuurbeschermingswet 1998 ( doel 1.4 ) een deelplafond voor een bedrag van € 35.000.

  • Voor § 2.8 Innovatieve pilots Groene Cirkels ( doel 1.5 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

  • Voor § 2.9 Boerenlandpaden ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 100.000.

  • Voor § 2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven op duurzame landbouw ( doel 1.5 ) een deelplafond voor een bedrag van € 75.000.

  • Voor § 2.11.a Herstel en inrichtingsmaatregelen bestaande groengebieden ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

  • Voor § 2.11.b VII herstel inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden ( doel 1.4 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

  • Voor § 2.11.b i) langeafstand fietsroute ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

  • Voor § 2.11.b ii) fietsknooppunten netwerk ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

  • Voor § 2.11.b iii) stad-landverbindingen ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

  • Voor § 2.11.b iv) langeafstand wandelroute ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

  • Voor § 2.11.b v) wandelroutenetwerk Zuid-Holland 201-2020 ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

  • Voor § 2.11.b vi) toeristische overstappunten TOP ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

  • Voor § 2.11.b viii) recreatieve vaarwegen ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

  • Voor § 2.11.b ix) ruiter en menpaden in het Bentwoud ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

  • Voor § 2.11.c beheer en onderhoud van ruiter- en menpaden ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

 • Voor 1.6.78 Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie 2017 de looptijd van het subsidieplafond voor een bedrag van € 6.500.000 te verlengen tot en met 2021 ( doel 3.2 ).

 • Voor 1.6.82 subsidieregeling Planvorming Detailhandel een plafond voor een bedrag van € 500.000 ( doel 3.1 ).

Den Haag 13 november 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland

Griffier, E.W.K. Meurs

Voorzitter, drs. J Smit

Toelichting aanpassing begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2020

Op grond van artikel 5 lid 1 van de Algemene Subsidie Verordening Zuid-Holland 2013 stellen Provinciale

Staten subsidieplafonds vast.

De subsidies zijn gebaseerd op grond van de volgende artikelen van de Algemene Subsidie Verordening

Zuid-Holland 2013 (Asv);

Artikel 3 lid 1 en 2; Gedeputeerde Staten kunnen boekjaar- en projectsubsidies verstrekken voor

activiteiten die passen binnen de programma’s die zijn opgenomen in de desbetreffende begroting;

Artikel 3, lid 4; Gedeputeerde Staten kunnen besluiten nemen betreffende verstrekking van

begrotingssubsidies voor activiteiten die passen binnen de programma’s van de desbetreffende

begroting .

Op 3 juli 2019 is door Provinciale Staten besloten (kadernota 2020-2023 zie statenvoorstel 7189) over

de begrotingssubsidies en subsidieplafonds voor de boekjaar- en projectsubsidies voor 2019.

In aanvulling en wijziging hierop worden begrotingssubsidies bijgesteld en voor subsidieregelingen

van de boekjaar- en projectsubsidies betref deze wijziging de toevoegingen van subsidieplafonds.

Tabel 1: Begrotingssubsidies 2020 (in €)

Programma doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2019

Besluit PS-vergadering van 3 juli 2019 om deze bedragen op te nemen in de begroting voor 2020

Nieuwe bedragen met verzoek om deze op te nemen in de begroting voor 2020

Maximaal te subsidiëren in 2020 en op te nemen in de begroting voor 2020

1.1.

Gemeente Westland t.b.v. toezicht en beheer zandmotor

263.606

147.000

147.000

1.1.

Gemeente Den Haag t.b.v. toezicht Zandmotor

140.000

140.000

140.000

1.2

Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. één project in het kader van de Regio Deal bodemdaling

1.374.702

1.2

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

1.600.000

1.2

Provincie Utrecht t.b.v. twee projecten in het kader van Regio deal Bodemdaling

100.000

55.000

55.000

1.2

Gemeente Alphen aan den Rijn t.b.v. één project in het kader van Regio deal Bodemdaling

678.246

1.2

Gemeente Woerden t.b.v. zeven projecten in het kader van Regio deal Bodemdaling

797.000

1.2

Gemeente Gouda t.b.v. twee projecten in het kader van Regio deal Bodemdaling

1.316.500

1.2

Deltares t.b.v. twee project in het kader van Regio deal Bodemdaling

560.000

1.780.000

1.780.000

1.2

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden t.b.v. één project in het kader van Regio deal Bodemdaling

119.240

1.2

Stichting Blauwzaam t.b.v. de pilot Drukdrainage

405.000

1.3

Gemeente Goeree Overflakkee t.b.v. expeditie Haringvliet

0

1.3

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

500.000

1.3

Stichting de Goede Waar

50.000

1.3

Stichting Natuur- en Milieufederatie

50.000

1.3

Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen

363.000

1.3

Gemeente Dordrecht t.b.v. Nationaal Park Programmamanagement Nieuwe Stijl NLDelta-gebied

195.000

1.3

Gemeente Dordtrecht t.b.v. opzet en organisatie Nationaal park Nieuwe Stijl NLDelta-gebied

250.000

1.3.

Parkschap De Biesbosch t.b.v. beheer recreatiegebied

412.000

412.000

412.000

1.3.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheerrecreatiegebied de Dobbeplas

278.000

278.000

278.000

1.3.

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied

418.000

418.000

418.000

1.3.

Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland ( CBG ), de rechtsopvolger van het recreatieschap Midden Delfland

153.000

153.000

153.000

1.3.

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

1.875.000

1.875.000

1.875.000

1.3.

Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied

1.001.000

1.001.000

1.001.000

1.3

Stichting Wandelnet

0

50.000

50.000

1.3

Stichting Landelijk Fietsplatform

0

60.000

60.000

1.3

Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. het fonds groenblauwe schoolpleinen

500.000

1.4

Gemeente Gouda t.b.v. afkoop beheer Steinse Groen

50.000

1.4

Gemeente Gouda t.b.v. inrichting Steinse Groen

200.000

1.4

Stichting Natuurmonumenten

1.060.000

1.4

BoerenNatuur Zuid-Holland

385.000

1.4

Coöperatie Collectief De Groene Klaver

89.225

1.4

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard

70.000

1.4

Coöperatie Collectief Krimpenerwaard

48.000

1.4

Coöperatie Collectief Midden Delfland

74.500

1.4

Coöperatie Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden

320.000

1.4.

Faunabeheereenheid Zuid Holland

440.000

440.000

440.000

1.4

Gemeente Kaag en Braassem t.b.v. Paddegat fiets/voetveer

20.000

20.000

20.000

1.4

Gemeente Kaag en Braassem t.b.v. zomerveer

9.000

9.000

9.000

1.4

Gemeente Krimpenerwaard t.b.v. fiets/voetveer

20.000

20.000

20.000

1.4

Gemeente Ridderkerk t.b.v. fiets/voetveer

20.000

20.000

20.000

1.4

Waterschap Rivierenland t.b.v. de gebiedsagenda Water en Groen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

2.808.675

1.5

Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies

500.000

1.5

Coöperatie Hoeve Biesland BA

139.422

139.422

139.422

1.5

Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon

1.500.000

1.500.000

1.500.000

2.1

Metropoolregio Rotterdam Den Haag t.b.v. duurzame bereikbaarheid

366.000

2.1

Gemeente Rotterdam t.b.v. verlenging van het spoor naar Hoek van Holland strand

15.100.000

2.1

Ministerie I&W t.b.v. A20 Nieuwekerk a/d IJssel

700.000

2.1

Ministerie I&W t.b.v. innovatieve aanpak A15

2.600.000

2.1

Royal Flora Holland t.b.v. project Beter benutten goederenvervoer

590.000

2.1

Verkeersonderneming t.b.v. project Logistiek in de stad(Cityhubs en City Logistics Lab) en logistiek makelaars

200.000

2.1

Verkeersonderneming t.b.v. een Marktplaats voor mobiliteit en infrastructuur en werkgeversaanpak

200.000

2.1

Bereik t.b.v. regelaanpak/moving Traffic

98.140

2.1

VNO-NCW West

200.000

2.2

Vereniging Fietsersbond

43.000

43.000

43.000

3.1

Stichting Space Campus Noordwijk

255.000

3.1

TNO t.b.v. SMITZH 3 blok 1

3.200.000

3.1

InnovationQuarter t.b.v. SMITZH 3 blok 2

2.025.000

3.1

STIB b.v.

75.000

3.1

InnovationQuarter

2.347.250

4.592.000

4.592.000

3.1

Stichting Biobased Delta

242.000

242.000

242.000

3.1

Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen

175.000

3.1

W2C i.o. KvK 1355022 t.b.v. transitie chemiecluster

7.500.000

3.1

Regmed XB t.b.v. ontwikkelen regenatieve geneeskunde

125.000

225.000

225.000

3.2

Deltalinqs t.b.v. energiebesparingsonderzoeken

200.000

3.2

Deltalinqs t.b.v. H-vision project Blauwe waterstof

100.000

3.2

NetVerder B.V. t.b.v. de realisatie van een open netwerk voor stoom

2.000.000

3.3

Gemeente Alphen aan de Rijn t.b.v. project tussen de kerken

200.000

3.3

Gemeente Nissewaard

1.250.000

3.5

Stichting Greenport Aalsmeer

225.000

225.000

3.5

Stichting Greenport regio Boskoop

300.000

300.000

3.5

Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek

300.000

300.000

3.5

Stichting Greenport West-Holland Innovatie

100.000

100.000

3.5

Stichting Greenport West-Holland

100.000

450.000

450.000

3.5

Stichting Greenports Nederland

375.000

375.000

3.6.

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.675.273

1.675.273

1.675.273

3.6

Stichting molenviergang Aarlanderveen

22.500

22.058

22.058

3.6.

Kunstgebouw

1.222.200

1.222.200

1.222.200

3.6.

Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP)

30.555

30.555

30.555

3.6.

Zuid-Hollandse Popunie

127.313

127.313

127.313

3.6.

Bevrijdingsfestival

23.648

23.648

23.648

3.6.

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

203.700

203.700

203.700

3.6

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West

20.000

20.000

20.000

3.6

Nederlandse Limessamenwerking

180.000

180.000

3.7

PROAV B.V.

700.000

4.2.

Probiblio

5.042.640

5.042.640

5.042.640

4.2

Gemeente Rotterdam t.b.v. Eurovisie songfestival 2020

1.000.000

1.000.000

Totaal (€)

70.112.335

9.609.387

15.307.422

24.916.809

Toelichting bijstelling begrotingssubsidies 2020.

Begrotingssubsidies zijn subsidies waar geen subsidieregeling aan ten grondslag ligt. Deze worden verleend op basis van art. 4:23, derde lid, onderdeel c, van de Algemene wet bestuursrecht;

Begrotingssubsidies worden voor de betreffende organisaties, met naam en het maximumsubsidie afzonderlijk, in de paragraaf subsidies in de begroting opgenomen;

Conform het Hoofdlijnenakkoord wordt voorlonen en prijzen voor 2020 geen prijscompensatie toegepast,

alle budgetten volgen de nullijn en worden niet voor inflatie gecorrigeerd;

De verantwoordingsarrangementen uit de Asv zijn in principe van toepassing;

De aanvragen van bovengenoemde begrotingssubsidies dienen voor 1 oktober voorafgaand aan het boekjaar te worden ingediend (art. 26, lid 2 Asv-2013);

De begrotingssubsidie aan Gemeente Westland ten behoeve van toezicht en beheer Zandmotor voor een bedrag van € 147.000 ( doel 1.1 )

De uitvoering van toezicht op strandveiligheid is geen wettelijke taak van de provincie. De provincie heeft zich echter door ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Strandbewaking en Toezicht Zandmotor verplicht tot financiering van de hiervoor benodigde activiteíten. Daarnaast wordt een deel van de extra beheer- en onderhoudstaken op en rond de Zandmotor door de provincie gefinancierd.

De maatschappelijke baten zijn: het bevorderen van de strand- en zwemveiligheid op en rond de Zandmotor.

Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidies overwogen. De reden hiervan is dat deze financiering in de zwemveiligheid Zandmotor is overeengekomen. Deze samenwerkingsovereenkomst is gesloten op grond van de beheerovereenkomst Zandmotor. De dekking vindt plaats uit de reserve Zandmotor.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 147.000.

De begrotingssubsidie aan Gemeente Den Haagten behoeve van toezicht Zandmotor voor een bedrag van € 140.000 ( doel 1.1 )

De uitvoering van toezicht op strandveiligheid is geen wettelijke taak van de provincie. De provincie heeft zich echter door ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Strandbewaking en Toezicht Zandmotor verplicht tot financiering van de hiervoor benodigde activiteíten. Daarnaast wordt een deel van de extra beheer- en onderhoudstaken op en rond de Zandmotor door de provincie gefinancierd.

De maatschappelijke baten zijn: het bevorderen van de strand- en zwemveiligheid op en rond de Zandmotor.

Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidies overwogen. De reden hiervan is dat deze financiering in de zwemveiligheid Zandmotor is overeengekomen. Deze samenwerkingsovereenkomst is gesloten op grond van de beheerovereenkomst Zandmotor. De dekking vindt plaats uit de reserve Zandmotor.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 140.000.

De begrotingssubsidie aan provincie Utrecht t.b.v. een project in het kader van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart voor een bedrag van € 55.000 ( doel 1.2 )

Voor de Regio Deal bodemdaling Groene Hart is door het Rijk vanuit de Regio Enveloppe van het ministerie van LNV geld beschikbaar gesteld. De provincie heeft zich opgeworpen als kasbeheerder voor deze Regio Deal. Vanuit deze Regio Deal worden acht partijen gefinancierd. De provincie Utrecht gaat vanaf 2020 een project uitvoeren met een bijdrage vanuit de Regio Deal van € 55.000. Het betreft het project Dialoog transitie opgave bodemdalingsgevoelig gebied. Dit project is er op gericht om een goede dialoog in het gebied op gang te brengen over de toekomst van het gebied. Het gaat hierbij om een integrale visie op de toekomst van het veenweidegebied die zijn door te vertalen naar veranderingen in het wijzen van waterbeheer, landschap en landgebruik almede verdienmodellen.

De maatschappelijke baten zijn: Behoud van het veenweidegebied als cultuur-historisch landschap en als gebied voor (duurzame) landbouw en het betrekken van kennisinstellingen en andere partijen.

Omdat de provincie de werkzaamheden niet zelf uitvoert en de uitkomsten voor het gehele veenweidegebied zijn, is subsidie juridisch bezien het juiste instrument.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 55.000.

De begrotingssubsidie aan Deltares t.b.v. twee projecten in het kader van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart voor een bedrag van € 1.780.000 ( doel 1.2 )

Voor de Regio Deal bodemdaling Groene Hart is door het Rijk vanuit de Regio Enveloppe van het ministerie van LNV geld beschikbaar gesteld. De provincie heeft zich opgeworpen als kasbeheerder voor deze Regio Deal. Vanuit deze Regio Deal worden acht partijen gefinancierd. Deltares gaat vanaf 2020 twee projecten met betrekking tot bodemdaling uitvoeren voor een totale bijdrage vanuit de Regio Deal van €1.780.000. Het betreft het project Voorspellen van bodemdaling en een nieuw ondergrond model van het Groene Hart en het project Bodemdaling in Kaart en Kijken in de bodem: meten, monitoring en ontrafelen van bodemdalingsprocessen. De feitelijke kennis van bodemdaling wordt vergroot door dit onderzoek. Het onderzoek beoogt vast te stellen waar en wanneer de bodem daalt of stijgt, hoeveel het maaiveld daalt of stijgt, op welke wijze de beweging gekoppeld is aan meteorologie, klimaat, peilbeheer en ondergrond, welke fysieke oorzakelijke mechanismes kunnen worden aangewezen, hoe we komen tot een operationeel bodembewegingssysteem en of er alternatieve extenso meter technieken zijn. Hiermee wordt de kennis over bodem vergroot, zodat overheden en grondeigenaren hierop beleid en uitvoering kunnen bepalen.

Het tweede project voorziet in het verbeteren van het bestaande rekeninstrumentarium om bodemdaling te voorspellen en gaat daarbij onder meer in op de geologische opbouw van de ondergrond. De uitkomsten helpen overheden om beleid te maken.

De maatschappelijke baten zijn: Behoud van het veenweidegebied als cultuur-historisch landschap en als gebied voor (duurzame) landbouw en het betrekken van kennisinstellingen en andere partijen.

Gezien het type project (onderzoeksproject, waarbij naast Deltares en de Regio Deal ook TU Delft, TNO en Wageningen Environmental Research een bijdrage leveren) is er geen (juridisch) alternatief dan subsidie.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 1.780.000.

De begrotingssubsidie aan Parkschap De Biesbosch voor een bedrag van € 412.000 ( doel 1.3 )

De subsidie is ten behoeve van de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het recreatiegebied van het Parkschap De Biesbosch. De subsidie wordt verstrekt aan het Parkschap De Biesbosch. Het bedrag is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst Parkschap De Biesbosch 2016.

De maatschappelijke baten zijn: verbeterde recreatieve groen- en water-recreatiegebieden, routestructuren en aansluiting stedelijk gebied m.b.v. goed functionerende keten van buiten stedelijke recreatiegebieden in aansluiting op wensen van gebruikers (bewoners, toeristen). Behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen waardoor de biodiversiteit niet meer achteruit gaat.

Voorheen werd bijgedragen middels deelname aan het recreatieschap. In 2016 is bewust gekozen om uit het recreatieschap te stappen en een andere financieringsvorm te kiezen. In de financieringsovereenkomst Parkschap De Biesbosch zijn meerjarige financieringsafspraken vastgelegd. In de overeenkomst is vastgelegd dat bijdrage van de provincie aan het Parkschap beschikbaar wordt gesteld door middel van een jaarlijkse begrotingssubsidie omdat de provincie geen eigenaar is van de recreatiegebieden.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 412.000.

De begrotingssubsidie aan Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. Dobbeplas voor een bedrag van € 278.000.( doel 1.3 )

De subsidie is ten behoeve van de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het voormalige natuur- en recreatieschap Dobbeplas. De subsidie wordt verstrekt aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp, als rechtsopvolger van het natuur en recreatiegebied Dobbeplas. Het bedrag is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst Dobbeplas 2016.

De maatschappelijke baten zijn: verbeterde recreatieve groen- en water-recreatiegebieden, routestructuren en aansluiting stedelijk gebied m.b.v. goed functionerende keten van buiten stedelijke recreatiegebieden in aansluiting op wensen van gebruikers (bewoners, toeristen). Behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen waardoor de biodiversiteit niet meer achteruit gaat.

Voorheen werd bijgedragen middels deelname aan het recreatieschap. In 2016 is bewust gekozen om uit het recreatieschap te stappen en een andere financieringsvorm te kiezen. In de financieringsovereenkomst Dobbeplas 2016 zijn meerjarige financieringsafspraken vastgelegd. In de overeenkomst is vastgelegd dat bijdrage van de provincie aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp beschikbaar wordt gesteld door middel van een jaarlijkse begrotingssubsidie omdat de provincie geen eigenaar is van de recreatiegebieden.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 278.000.

De begrotingssubsidie aan Natuur- en recreatieschap IJsselmonde voor een bedrag van € 418.000 ( doel 1.3 )

De subsidie is ten behoeve van de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het recreatiegebied van het natuur- en recreatieschap IJsselmonde. De subsidie wordt verstrekt aan het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde. Het bedrag is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst IJsselmonde 2016.

De maatschappelijke baten zijn: verbeterde recreatieve groen- en water-recreatiegebieden, routestructuren en aansluiting stedelijk gebied m.b.v. goed functionerende keten van buiten stedelijke recreatiegebieden in aansluiting op wensen van gebruikers (bewoners, toeristen). Behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen waardoor de biodiversiteit niet meer achteruit gaat.

Voorheen werd bijgedragen middels deelname aan het recreatieschap. In 2016 is bewust gekozen om uit het recreatieschap te stappen en een andere financieringsvorm te kiezen. In de financieringsovereenkomst Natuur- en recreatieschap IJsselmonde zijn meerjarige financieringsafspraken vastgelegd. In de overeenkomst is vastgelegd dat bijdrage van de provincie aan de Natuur- en recreatieschap IJsselmonde beschikbaar wordt gesteld door middel van een jaarlijkse begrotingssubsidie omdat de provincie geen eigenaar is van de recreatiegebieden. Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 418.000.

De begrotingssubsidie aan Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland ( CBG ), de rechtsopvolger van het Recreatiegebied Midden-Delfland voor een bedrag van € 153.000 ( doel 1.3 ).

De subsidie is ten behoeve van de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het recreatiegebied van het voormalige Recreatieschap Midden-Delfland. De subsidie wordt verstrekt aan de Coöperatie Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG), de rechtsopvolger van het Recreatiegebied Midden-Delfland. Het bedrag is overeengekomen en vastgelegd in de Midden-Delfland 2016.

De maatschappelijke baten zijn: verbeterde recreatieve groen- en water-recreatiegebieden, routestructuren en aansluiting stedelijk gebied m.b.v. goed functionerende keten van buiten stedelijke recreatiegebieden in aansluiting op wensen van gebruikers (bewoners, toeristen). Behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen waardoor de biodiversiteit niet meer achteruit gaat.

Voorheen werd bijgedragen middels deelname aan het recreatieschap. In 2016 is bewust gekozen om uit het recreatieschap te stappen en een andere financieringsvorm te kiezen. In de financieringsovereenkomst Recreatieschap Midden-Delfland zijn meerjarige financieringsafspraken vastgelegd. In de overeenkomst is vastgelegd dat bijdrage van de provincie aan het Recreatieschap Midden-Delfland beschikbaar wordt gesteld door middel van een jaarlijkse begrotingssubsidie omdat de provincie geen eigenaar is van de recreatiegebieden. Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 153.000.

De begrotingssubsidie aan Natuur en Recreatieschap Groenalliantie Midden Holland voor een bedrag van € 1.875.000 ( doel 1.3 )

De subsidie is ten behoeve van de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het recreatiegebied van het Natuur en Recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland. De subsidie wordt verstrekt aan het Natuur- en Recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland. Het bedrag is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst Groenalliantie Midden-Holland.

De maatschappelijke baten zijn: verbeterde recreatieve groen- en water-recreatiegebieden, routestructuren en aansluiting stedelijk gebied m.b.v. goed functionerende keten van buiten stedelijke recreatiegebieden in aansluiting op wensen van gebruikers (bewoners, toeristen). Behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen waardoor de biodiversiteit niet meer achteruit gaat.

Voorheen werd bijgedragen middels deelname aan het recreatieschap. In 2016 is bewust gekozen om uit het recreatieschap te stappen en een andere financieringsvorm te kiezen. In de financieringsovereenkomst Groenalliantie Midden-Holland zijn meerjarige financieringsafspraken vastgelegd. In de overeenkomst is vastgelegd dat bijdrage van de provincie aan de Groenalliantie beschikbaar wordt gesteld door middel van een jaarlijkse begrotingssubsidie omdat de provincie geen eigenaar is van de recreatiegebieden.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 1.875.000.

De begrotingssubsidie aan Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten voor een bedrag van € 1.001.000 ( doel 1.3 ).

De subsidie is ten behoeve van de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het recreatiegebied van het Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten. De subsidie wordt verstrekt aan het Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten. Het bedrag is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst Voorne-Putten 2016.

De maatschappelijke baten zijn: verbeterde recreatieve groen- en water-recreatiegebieden, routestructuren en aansluiting stedelijk gebied m.b.v. goed functionerende keten van buiten stedelijke recreatiegebieden in aansluiting op wensen van gebruikers (bewoners, toeristen). Behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen waardoor de biodiversiteit niet meer achteruit gaat.

Voorheen werd bijgedragen middels deelname aan het recreatieschap. In 2016 is bewust gekozen om uit het recreatieschap te stappen en een andere financieringsvorm te kiezen. In de financieringsovereenkomst Voorne-Putten zijn meerjarige financieringsafspraken vastgelegd. In de overeenkomst is vastgelegd dat bijdrage van de provincie aan het Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten beschikbaar wordt gesteld door middel van een jaarlijkse begrotingssubsidie omdat de provincie geen eigenaar is van de recreatiegebieden.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 1.001.000.

De begrotingssubsidies voor de gemeente Kaag en Braassem, de gemeente Krimpenerwaard en de gemeente Ridderkerk t.b.v. voet en fietsveren voor een totaalbedrag van € 69.000 ( doel 1.3 ).

De begrotingssubsidie wordt verstrekt voor het ondersteunen van de exploitatie van voet- en fietsveren, die een belangrijke recreatieve functie vervullen en een onderdeel zijn van de regionale routestructuren. De begrotingssubsidies betreffen een totaalbedrag van € 69.000 en het totaalbedrag is als volgt verdeeld:

Gemeente Kaag en Braassem (Paddegat fiets/voetveer ) voor een bedrag van € 20.000;

Gemeente Kaag en Braassem ( zomerveer ) voor een bedrag van € 9.000;

Gemeente Krimpenerwaard (fiets/voetveer ) voor een bedrag van € 20.000;

Gemeente Ridderkerk ( fiets/voetveer ) voor een bedrag van € 20.000.

Ondersteuning van exploitatie van voet- en fietsveren, die een belangrijke recreatieve functie vervullen en een onderdeel zijn van regionale recreatieve routestructuren.

De maatschappelijke baten zijn: verbeterde recreatieve groen- en water-recreatiegebieden, routestructuren en aansluiting stedelijk gebied m.b.v. goed functionerende keten van buiten stedelijke recreatiegebieden in aansluiting op wensen van gebruikers (bewoners, toeristen). Behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen waardoor de biodiversiteit niet meer achteruit gaat.

Voorheen werd de subsidie verstrekt via § 3.1 van de uitvoeringsregeling groen ( URG ) Zuid-Holland. Deze paragraaf is niet opgenomen in de subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 omdat deze subsidieregeling is bedoeld voor projectsubsidies en deze subsidies boekjaarsubsidies zijn. Omdat de fiets- en voetveren in opdracht van de gemeenten varen, is juridisch bezien subsidie het juiste instrument.

Voorgesteld wordt om een totaal aan begrotingssubsidies op te nemen voor een bedrag van € 69.000.

De begrotingssubsidie voor stichting Wandelnet voor een bedrag van € 50.000 ( doel 1.3 ).

Het provinciaal wandelroutenetwerk in Zuid-Holland maakt onderdeel uit van het landelijk netwerk van wandelroutes. Daarom is het belangrijk dat de aansluiting met andere provincies goed geregeld is, zodat gebruikers geen last hebben van 'bestuurlijke grenzen'.

De boven provinciale inzet voor het recreatief wandelen heeft de provincie Zuid-Holland samen met de andere provincies en het Rijk uitbesteed aan Stichting Wandelnet.

In het Uitvoeringsprogramma 2020 t/m 2023 heeft de stichting haar werkzaamheden als volgt verdeeld:

organiseren van de basisinfrastructuur (waaronder dagelijks onderhoud door vrijwilligers),

stimuleren toepassing en gebruik (waaronder informatievoorziening en productontwikkeling),

kennis en monitoring en belangenbehartiging en lobby.

De door de Stichting Wandelnet te verrichten activiteiten dragen bij aan doel 1-3 Recreatie en Groenbeleving en taak 1.3.5 Realisatie en Ontwikkeling recreatievoorzieningen.

De maatschappelijke baten zijn: verbeterde openbaar toegankelijke groengebieden en recreatieve routestructuren en aansluiting stedelijk gebied in aansluiting op wensen van gebruikers (bewoners, toeristen).

Het rijk en andere provincies hebben naar rato van hun aandeel in het landelijk wandelroutenetwerk een bijdrage toegezegd aan de activiteiten van Wandelnet d.m.v. een subsidie.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 50.000.

De begrotingssubsidie voor stichting Landelijk Fietsplatform voor een bedrag van € 60.000 ( doel 1.3 ).

Het provinciaal fietsknooppuntennetwerk in Zuid-Holland maakt onderdeel uit van het landelijk netwerk van fietsroutes (LF-fietsroutes). Daarom is het belangrijk dat de aansluiting met andere provincies goed geregeld is, zodat gebruikers geen last hebben van 'bestuurlijke grenzen'. De boven provinciale inzet voor het recreatief fietsen heeft de provincie Zuid-Holland samen met de andere provincies en het Rijk uitbesteed aan het Landelijk Fietsplatform. Het Landelijk Fietsplatform werkt onder andere aan het omzetten van alle bestaande LF-fietsroutes naar een beperkt aantal landelijk icoonroutes. Daarnaast werkt het platform aan:

-organiseren van de basisinfrastructuur (onderhoud aan markeringen langs de route)

-stimuleren toepassing en gebruik (waaronder informatievoorziening en productontwikkeling)

-kennis & monitoring (waaronder een jaarlijkse kwaliteitsmonitor per provincie)

-belangenbehartiging, lobby en internationale samenwerking

De door het Landelijk Fietsplatform te verrichten activiteiten dragen bij aan doel 1-3 Recreatie en Groenbeleving en taak 1.3.5 Realisatie en Ontwikkeling recreatievoorzieningen.

De maatschappelijke baten zijn: verbeterde openbaar toegankelijke groengebieden en recreatieve routestructuren en aansluiting stedelijk gebied in aansluiting op wensen van gebruikers (bewoners, toeristen).

Het rijk en andere provincies hebben naar rato van hun aandeel in het landelijk routenetwerk een bijdrage toegezegd aan de activiteiten van het Landelijk Fietsplatform.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 60.000.

De begrotingssubsidie voor Faunabeheer eenheid Zuid-Holland voor een bedrag van € 440.000 ( doel 1.4 ).

De Faunabeheereenheid Zuid-Holland vervult een belangrijke taak binnen de provincie. Door middel van de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming heeft de Faunabeheereenheid diverse taken gekregen, waaronder taken op het gebied van planvorming, coördinatie en registratie. Dit draagt bij aan een zorgvuldig onderbouwd en uitgevoerd faunabeleid binnen de provincie Zuid-Holland. Dit draagt vervolgens weer bij aan het begrotingsdoel behouden en versterken van de biodiversiteit, maar ook aan het beperken van schade aan landbouwgewassen en waterkwaliteit en het beperken van risico’s voor openbare veiligheid en volksgezondheid.

De maatschappelijke baten zijn: het versterken en beschermen van aantallen dier- en plantensoorten, waaronder populaties van bedreigde soorten. En het verhogen van de natuurwaarden in Zuid-Holland. Het beperken van schade aan landbouwgewassen, het behouden en verbeteren van de waterkwaliteit, het waarborgen van openbare veiligheid en volksgezondheid.

Door de wettelijke taken is er sprake van structurele financiering. Opdrachtverstrekking zou suggereren dat er een keuzevrijheid is vanuit de provinciezijde, terwijl die vrijheid er niet is. Er zijn geen alternatieven voor subsidie overwogen.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 440.000.

De begrotingssubsidie voor Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon U.A. voor een bedrag van € 1.500.000 ( doel 1.4 ).

De provincie heeft in 2006 van Rijk in het kader van de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB PMR) de opdracht gekregen om een ca. 600 ha. groot natuur en recreatiegebied in de gemeente Albrandswaard te ontwikkelen: Het Buijtenland van Rhoon. De provincie heeft daartoe een taakstellend geïndexeerd budget van het rijk ter beschikking gesteld gekregen. Het is de bedoeling dat de realisatie en het beheer van dit gebied door het gebied zelf, in de vorm van een gebiedscoöperatie, wordt uitgevoerd. De subsidie is bedoeld voor: Uitvoeringskosten van projecten en initiatieven, Beheervergoedingen en organisatiekosten

De maatschappelijke baten zijn: het behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen waardoor de biodiversiteit niet meer achteruit gaat. Verbeterde recreatieve groen- en water-recreatiegebieden, routestructuren en aansluiting stedelijk gebied passend bij wensen van gebruikers (bewoners, toeristen). Naast dat dit een prettige woonomgeving biedt, heeft natuur ook een positieve werking op het algemene welzijn en gezondheid van mensen. De nadruk van streefbeeld Buijtenland van Rhoon ligt op akkernatuur en is een stap in de richting van een duurzame, natuur inclusieve landbouw. Speciale grote groengebieden creëren door Organiseren en innoveren natuurbeheer in Natuurnetwerk Nederland.

De provincie heeft vanuit het Rijk de financiële middelen gekregen voor de ontwikkeling van het gebied. Aan het verlenen van opdrachten kleven fiscale en aanbesteding technische nadelen. Juridisch is subsidie ook het correcte instrument.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 1.500.000.

De begrotingssubsidie voor Vereniging Fietsersbond voor een bedrag van € 43.000 ( doel 2.2 ).

De Fietsersbond levert kennis en ervaring over onderwerpen uit de Uitvoeringsagenda ‘Samen verder fietsen’ en het Fietsplan. Dit ten behoeve van zowel fietsbeleid als projecten.

De maatschappelijke baten zijn: de inbreng die de Fietsersbond (vanuit het landelijk bureau en de lokale afdelingen in Zuid-Holland) levert, draagt bij aan betere en veiligere fysieke infrastructuur. Daarnaast levert de Fietsersbond kennis over de wijze waarop het fietsgebruik gestimuleerd kan worden, zowel voor onze eigen organisatie als voor bedrijven en inwoners van Zuid-Holland. In de combinatie van infrastructuur en gedrag dragen deze activiteiten bij aan de doelen uit het provinciaal fietsplan om een toename van het fietsgebruik te realiseren en fietsen veiliger te maken.

Er zijn geen andere organisaties die beschikken over lokale afdelingen met deels zeer deskundige leden die vanuit de praktijk en met de nodige theoretische kennis inbreng kunnen leveren bij de ontwikkeling en uitvoering van het fietsbeleid.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 43.000. Dekking vindt plaats vanuit programma 2.

De begrotingssubsidie voor Coöperatie Hoeve Biesland BA t.b.v. Boeren voor Natuur voor een bedrag van € 139.422 ( doel 1.5 ).

Het betreft een meerjarige pilot van 30 jaar voor de uitvoering van het natuur inclusief agrarisch bedrijf in Polder Biesland in de gemeente Pijnacker binnen een gesloten mineralenbalans. Vergroten van de biodiversiteit in het landelijk gebied door de toepassing van een gesloten mineralenbalans. Het vergroten van de verbinding tussen de stad en het landelijk gebied door een sterke communicatie met de omgeving.

De maatschappelijke baten zijn: verbeterde recreatieve groen- en water-recreatiegebieden, routestructuren en aansluiting stedelijk gebied m.b.v. goed functionerende keten van buiten stedelijke recreatiegebieden in aansluiting op wensen van gebruikers (bewoners, toeristen). Behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen waardoor de biodiversiteit niet meer achteruit gaat.

Het betreft hier een pilot voor 30 jaar . Met de pilot worden de mogelijkheden onderzocht om een inverdienmodel te ontwikkelen voor natuur inclusieve landbouw. De alternatieven voor het subsidieinstrument zijn: een afspraak over de ontwikkeling van een verdienmodel voor de komende jaren en een afbouw van de subsidie en cofinanciering door derden.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 139.422.

De begrotingssubsidie voor Stichting REGenerative MEDicine crossing Borders (RegMedXB) voor een bedrag van € 225.000 ( doel 3.1 ).

Life Sciences & Health (LSH) is één van de sterke economische sectoren in Zuid-Holland. Binnen de sector is de ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde, gericht op het herstel van chronische ziekten als diabetes, een belangrijk speerpunt. In het samenwerkingsverband RegMedXB (REGenerative MEDicine crossing Borders) bundelen verschillende universiteiten en medische centra, gezondheidsorganisaties, bedrijfsleven, de Rijksoverheid en vier provincies, waaronder provincie Zuid-Holland, de krachten op het gebied van regeneratieve geneeskunde. Provinciale Staten hebben met de Begroting 2019 reeds een plafond voor een eenjarige begrotingssubsidie vastgesteld als cofinanciering voor de activiteiten van RegMedXB. In de Begroting 2020 worden middelen beschikbaar gesteld om de activiteiten van RegMedXB ook de komende drie jaren te ondersteunen.

De maatschappelijke baten zijn: een groeiende, duurzame en innovatieve economie voor een aantrekkelijk en concurrerend Zuid-Holland door (vooral internationale) concurrentiekracht/ export te verbeteren voor bedrijven en talent en tegelijkertijd succesvolle transitie naar een duurzame en digitale economie te maken en maximale werkgelegenheid te behouden, voor onze welvaart. Hoofddoel: Transitie naar een duurzame en innovatieve economie waarin bedrijven en talent gedijen (3.1 Begroting)

Doel: Economische clusters en innovatief MKB faciliteren, in het bijzonder in topsectoren (3.1.1 Begroting), een goed opererend regionaal innovatie-ecosysteem (PZE).

Parallel aan het verstrekken van subsidie wordt, zowel ambtelijk als bestuurlijk actief geparticipeerd in de aansturing van het samenwerkingsverband RegMedXB. Om deze bijdrage te kunnen financieren, is subsidie het juiste juridische instrument.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 225.000.

De begrotingssubsidie voor InnovationQuarter voor een bedrag van € 4.592.000 ( doel 3.1 ).

Voor het duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen in Zuid-Holland wordt er € 4.592.000 beschikbaar gesteld aan InnovationQuarter voor de jaren 2020 en 2021. De taken van de InnovationQuarter zijn:

- Het opzetten van samenwerkingen tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Met als doel om innovaties te versnellen en nieuwe business te realiseren (Innoveren)

- Het investeren in startende en snel groeiende innovatieve bedrijven in Zuid-Holland (Investeren)

- Het aantrekken van buitenlandse ondernemers naar Zuid-Holland en het ondersteunen van ondernemers in Zuid-Holland die internationaal willen groeien (Internationaliseren)

- Verder is het secretariaat van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) gesitueerd bij lnnovation Quarter. Hiervoor is een plafond ad. €242.000 nodig. Daarnaast is € 30.250 voor hulp bij toetsing van de voorstellen voor haalbaarheids- en innovatie adviesprojecten (de MIT werkzaamheden). Ten slotte voert InnovationQuarter de Roadmap Next Economy uit ad € 250.000 en het Zuid-Hollands Investeringsplatform ad € 250.000.

De maatschappelijke baten zijn: het realiseren van een duurzame en innovatieve economie in Zuid-Holland. De activiteiten van InnovationQuarter zorgen voor extra werkgelegenheid en geïnvesteerd vermogen in Zuid-Holland.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 4.592.000.

De begrotingssubsidie voor Stichting Greenport Aalsmeer voor een bedrag van € 225.000 ( doel 3.5 ).

De provincie Zuid-Holland stimuleert, faciliteert en investeert in de transitie van de Greenports. De integrale inzet van Zuid-Holland is gericht op samenwerking & positionering, innovatie & internationalisering, modernisering van teeltareaal, vers logistiek en energietransitie. De provincie pleegt gerichte inzet door maatwerk per Greenport en door samenhang van economisch beleid met beleid voor Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Energietransitie. Dit doet zij met behulp van samenhangend ruimtelijk en economisch beleid, projecten, via innovatiebevordering en via samenwerking in netwerken. Om de benodigde transities tot stand te brengen is het van groot belang om de lokale, regionale, nationale en internationale triple helix-netwerken verder te versterken. De provincie Zuid-Holland ondersteunt daarom voor meerdere jaren de regionale en nationale triple helix greenportstructuren en participeert in de triple-helix netwerken van de Zuid- Hollandse Greenports. De provincie Zuid-Holland stelt voor de netwerkversterking van de Greenport Aalsmeer €75.000 per jaar ter beschikking, vanwege de omvang van het netwerk en het feit dat een aanzienlijk deel van deze Greenport gelegen is in de provincie Noord-Holland. De netwerksubsidie aan de Greenport Aalsmeer draagt bij aan Doel 3.5 Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans. De subsidie loopt t/m 2022.

De maatschappelijke baten zijn: Versnelde transitie naar circulaire, duurzame en toekomstbestendige Greenports/ tuinbouwclusters dmv 1) slimme specialisaties zoals crossover innovaties op snijvlak van tuinbouw en digitalisering, robots, circulair, biobased en gezondheid; zodat koploperpositie behouden wordt. Dmv 2) modern en verduurzaamd (CO2, water en energie) productieareaal met ruimte voor ontwikkeling en ruimte aan de ondernemersvraag in Greenports 3.0 door herstructurering, nieuwe verdienmodellen, innovaties en andere samenwerkingsverbanden, die kunnen leiden tot een andere ruimtevraag voor de Greenports. Dmv 3) een versterkt Greenports netwerk zodat het netwerk een betekenisvolle agenda kan maken waarin ook de provincie haar belangen geborgd ziet.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 225.000.

De begrotingssubsidie voor Stichting Greenport regio Boskoop voor een bedrag van € 300.000 ( doel 3.5 ).

De provincie Zuid-Holland stimuleert, faciliteert en investeert in de transitie van de Greenports. De integrale inzet van Zuid-Holland is gericht op samenwerking & positionering, innovatie & internationalisering, modernisering van teeltareaal, vers logistiek en energietransitie. De provincie pleegt gerichte inzet door maatwerk per Greenport en door samenhang van economisch beleid met beleid voor Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Energietransitie. Dit doet zij met behulp van samenhangend ruimtelijk en economisch beleid, projecten, via innovatiebevordering en via samenwerking in netwerken. Om de benodigde transities tot stand te brengen is het van groot belang om de lokale, regionale, nationale en internationale triple helix-netwerken verder te versterken. De provincie Zuid-Holland ondersteunt daarom voor meerdere jaren de regionale en nationale triple helix greenportstructuren en participeert in de triple-helix netwerken van de Zuid- Hollandse Greenports. De provincie Zuid-Holland stelt voor de netwerkversterking van de Greenport Boskoop €100.000 per jaar ter beschikking, vanwege de omvang van het netwerk. De netwerksubsidie aan de Greenport Boskoop draagt bij aan Doel 3.5 – Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans. De subsidie loopt t/m 2022.

De maatschappelijke baten zijn: Versnelde transitie naar circulaire, duurzame en toekomstbestendige Greenports/ tuinbouwclusters dmv 1) slimme specialisaties zoals crossover innovaties op snijvlak van tuinbouw en digitalisering, robots, circulair, biobased en gezondheid; zodat koploperpositie behouden wordt. Dmv 2) modern en verduurzaamd (CO2, water en energie) productieareaal met ruimte voor ontwikkeling en ruimte aan de ondernemersvraag in Greenports 3.0 door herstructurering, nieuwe verdienmodellen, innovaties en andere samenwerkingsverbanden, die kunnen leiden tot een andere ruimtevraag voor de Greenports. Dmv 3) een versterkt Greenports netwerk zodat het netwerk een betekenisvolle agenda kan maken waarin ook de provincie haar belangen geborgd ziet.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 300.000.

De begrotingssubsidie voor Stichting Greenport Duin en Bollenstreek voor een bedrag van € 300.000 ( doel 3.5 ).

De provincie Zuid-Holland stimuleert, faciliteert en investeert in de transitie van de Greenports. De integrale inzet van Zuid-Holland is gericht op samenwerking & positionering, innovatie & internationalisering, modernisering van teeltareaal, vers logistiek en energietransitie. De provincie pleegt gerichte inzet door maatwerk per Greenport en door samenhang van economisch beleid met beleid voor Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Energietransitie. Dit doet zij met behulp van samenhangend ruimtelijk en economisch beleid, projecten, via innovatiebevordering en via samenwerking in netwerken. Om de benodigde transities tot stand te brengen is het van groot belang om de lokale, regionale, nationale en internationale triple helix-netwerken verder te versterken. De provincie Zuid-Holland ondersteunt daarom voor meerdere jaren de regionale en nationale triple helix greenportstructuren en participeert in de triple-helix netwerken van de Zuid- Hollandse Greenports. De provincie Zuid-Holland stelt voor de netwerkversterking van de Greenport Duin- en Bollenstreek €100.000 per jaar ter beschikking, vanwege de omvang van het netwerk. De netwerksubsidie aan de Greenport Duin- en Bollenstreek draagt bij aan Doel 3.5 – Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans. De subsidie loopt t/m 2022.

De maatschappelijke baten zijn: Versnelde transitie naar circulaire, duurzame en toekomstbestendige Greenports/ tuinbouwclusters dmv 1) slimme specialisaties zoals crossover innovaties op snijvlak van tuinbouw en digitalisering, robots, circulair, biobased en gezondheid; zodat koploperpositie behouden wordt. Dmv 2) modern en verduurzaamd (CO2, water en energie) productieareaal met ruimte voor ontwikkeling en ruimte aan de ondernemersvraag in Greenports 3.0 door herstructurering, nieuwe verdienmodellen, innovaties en andere samenwerkingsverbanden, die kunnen leiden tot een andere ruimtevraag voor de Greenports. Dmv 3) een versterkt Greenports netwerk zodat het netwerk een betekenisvolle agenda kan maken waarin ook de provincie haar belangen geborgd ziet.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 300.000.

De begrotingssubsidie voor Stichting Greenport West-Holland ten behoeve van het Innovatiepact voor een bedrag van € 100.000 ( doel 3.5 ).

Op 2 februari 2018 is het Innovatiepact van de stichting Greenport West-Holland ondertekend door een groot aantal ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties. Daarmee spreken ze uit actief mee te werken aan het bereiken van doorbraken in de volgende onderwerpen: Gezondheid en geluk, Circulaire economie, Emissieloos produceren, Smart ketens en Innovatiehuis. De ambitie van de partijen is om het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld te blijven als internationaal knooppunt voor technologische en businessinnovatie: Feeding & Greening the Mega cities. Met deze subsidie worden de kosten voor het programmamanagement gedekt dat uitvoering geeft aan het innovatiepact. De subsidie aan de Greenport West-Holland draagt bij aan Doel 3.5 Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans.

De maatschappelijke baten zijn: Versnelde transitie naar circulaire, duurzame en toekomstbestendige Greenports/ tuinbouwclusters dmv 1) slimme specialisaties zoals crossover innovaties op snijvlak van tuinbouw en digitalisering, robots, circulair, biobased en gezondheid; zodat koploperpositie behouden wordt.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 100.000.

De begrotingssubsidie voor Stichting Greenport West-Hollandvoor een bedrag van € 450.000 ( doel 3.5 ).

De provincie Zuid-Holland stimuleert, faciliteert en investeert in de transitie van de Greenports. De integrale inzet van Zuid-Holland is gericht op samenwerking & positionering, innovatie & internationalisering, modernisering van teeltareaal, vers logistiek en energietransitie. De provincie pleegt gerichte inzet door maatwerk per Greenport en door samenhang van economisch beleid met beleid voor Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Energietransitie. Dit doet zij met behulp van samenhangend ruimtelijk en economisch beleid, projecten, via innovatiebevordering en via samenwerking in netwerken. Om de benodigde transities tot stand te brengen is het van groot belang om de lokale, regionale, nationale en internationale triple helix-netwerken verder te versterken. De provincie Zuid-Holland ondersteunt daarom voor meerdere jaren de regionale en nationale triple helix greenportstructuren en participeert in de triple-helix netwerken van de Zuid- Hollandse Greenports. De provincie Zuid-Holland stelt voor de netwerkversterking van de Greenport West-Holland €150.000 per jaar ter beschikking, vanwege het grote aantal netwerkpartners en de verschillende deelakkoorden die via de Greenport in het netwerk gesloten zijn. De netwerksubsidie aan de Greenport West-Holland draagt bij aan Doel 3.5 – Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans. De subsidie loopt t/m 2022.

De maatschappelijke baten zijn: Versnelde transitie naar circulaire, duurzame en toekomstbestendige Greenports/ tuinbouwclusters dmv 1) slimme specialisaties zoals crossover innovaties op snijvlak van tuinbouw en digitalisering, robots, circulair, biobased en gezondheid; zodat koploperpositie behouden wordt. Dmv 2) modern en verduurzaamd (CO2, water en energie) productieareaal met ruimte voor ontwikkeling en ruimte aan de ondernemersvraag in Greenports 3.0 door herstructurering, nieuwe verdienmodellen, innovaties en andere samenwerkingsverbanden, die kunnen leiden tot een andere ruimtevraag voor de Greenports. Dmv 3) een versterkt Greenports netwerk zodat het netwerk een betekenisvolle agenda kan maken waarin ook de provincie haar belangen geborgd ziet.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 450.000.

De begrotingssubsidie voor Stichting Greenport Nederlandvoor een bedrag van € 375.000 ( doel 3.5 ).

De provincie Zuid-Holland stimuleert, faciliteert en investeert in de transitie van de Greenports. De integrale inzet van Zuid-Holland is gericht op samenwerking & positionering, innovatie & internationalisering, modernisering van teeltareaal, vers logistiek en energietransitie. De provincie pleegt gerichte inzet door maatwerk per Greenport en door samenhang van economisch beleid met beleid voor Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Energietransitie. Dit doet zij met behulp van samenhangend ruimtelijk en economisch beleid, projecten, via innovatiebevordering en via samenwerking in netwerken. Om de benodigde transities tot stand te brengen is het van groot belang om de lokale, regionale, nationale en internationale triple helix-netwerken verder te versterken. De provincie Zuid-Holland ondersteunt daarom voor meerdere jaren de regionale en nationale triple helix greenportstructuren en participeert in de triple-helix netwerken van de Zuid- Hollandse Greenports. De provincie Zuid-Holland stelt voor de netwerkversterking van Greenports Nederland €125.000 per jaar ter beschikking, vanwege de omvang van het netwerk. De netwerksubsidie Greenports Nederland draagt bij aan Doel 3.5 Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans. De subsidie loopt t/m 2022.

De maatschappelijke baten zijn: Versnelde transitie naar circulaire, duurzame en toekomstbestendige Greenports/ tuinbouwclusters dmv 1) slimme specialisaties zoals crossover innovaties op snijvlak van tuinbouw en digitalisering, robots, circulair, biobased en gezondheid; zodat koploperpositie behouden wordt. Dmv 2) modern en verduurzaamd (CO2, water en energie) productieareaal met ruimte voor ontwikkeling en ruimte aan de ondernemersvraag in Greenports 3.0 door herstructurering, nieuwe verdienmodellen, innovaties en andere samenwerkingsverbanden, die kunnen leiden tot een andere ruimtevraag voor de Greenports. Dmv 3) een versterkt Greenports netwerk zodat het netwerk een betekenisvolle agenda kan maken waarin ook de provincie haar belangen geborgd ziet.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 375.000.

De begrotingssubsidie voorNederlandse Limessamenwerking voor een bedrag van € 180.000 ( doel 3.6 ).

De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuíd-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten. De Limes in Zuid-Holland maakt onderdeel uit van een archeologische structuur die drie continenten doorsnijdt en waarvan al meerdere delen reeds als Werelderfgoed benoemd zijn.

De Nedergermaanse Limes, die reikt van Katwijk tot aan Remagen (net onder Bonn) zou - na nominatie - binnen deze internationale familie een zelfstandige werelderfgoedsite worden. Voor de nominatie Limes Werelderfgoed bij Unesco werken de drie provincies Zuid Holland, Utrecht en Gelderland samen met het Rijk (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), de Limesgemeenten, en de Duitse partners aan het transnationale Unesco dossier. Voor deze samenwerking en na de nominatie bij Unesco is een goede managementorganisatie vereist die zorgdraagt voor de instandhouding van de werelderfgoedsite en de uitvoering van het managementplan; draagkracht heeft en in staat is het erfgoed langdurig in stand te houden; waarin de belangen van de stakeholders vertegenwoordigd zijn; op het niveau van de werelderfgoedsite als geheel opereert. Vanwege de komende voordracht van het dossier bij Unesco en de te verwachten voordracht bij Unesco als Werelderfgoed is waarborging van de managementorganisatie een vereiste. Daarom wordt voorgesteld structureel € 180.000 op te nemen in de begroting 2020.

De maatschappelijke baten zijn: Beleefbaar gemaakt en behouden erfgoed in de vorm van Werelderfgoed, met archeologische rijksmonumenten, en tevens zichtbaar en beleefbaar maken van de sites wat bijdraagt aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.

De bijdrage aan de Nederlandse Limessamenwerking is de afgelopen jaren uit de incidentele subsidiemiddelen voor cultureel erfgoed gedaan. De provincie wil deze samenwerking ondersteunen en is daarom één van de overheden die de managementorganisatie ondersteunen. Juridisch bezien is subsidie hiervoor het juiste instrument.

Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 180.000. Dekking vindt plaats uit de middelen voor concurrerend ZH, onderdeel erfgoed.

De volgende uitvoerings- of subsidieregelingen:

Deze subsidies zijn subsidies die op basis van een subsidieregeling worden verstrekt en betreft zowel

boekjaar-als projectsubsidies.

Boekjaarsubsidies worden voor één of meer boekjaren verstrekt voor activiteiten, die behoren tot de

structurele activiteiten die de subsidieontvanger gewoonlijk in het kader van zijn alledaagse

bedrijfsvoering ontplooit (art. 1 lid c, Asv-2013).

Projectsubsidies zijn subsidies voor een activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten die

afgebakend zijn in de tijd en zijn gericht op een specifiek eindresultaat (art. 1, lid f, Asv-2013);

De verantwoordingsarrangementen uit de Asv zijn in principe van toepassing;

Voor de onder de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 vallende subsidieregelingen wordt

de aanvraagperiode opgenomen. Hierin wordt aangegeven wanneer subsidieaanvragen kunnen worden

ingediend;

Indien bij de verlening van subsidies rangschikking aan de orde is, is dit vermeld in de betreffende

subsidieregeling.

Tabel 2: subsidieplafonds 2020 voor boekjaar- en projectsubsidies (in €)

Doel

Subsidie regeling nummer

Titel van regeling

Door PS in 2018 of 2019 vastgesteld subsidie plafond m.b.t. 2019 (in €)

Reeds in 2019 door PS vastgesteld om op te nemen in de begroting voor 2020

Nieuwe bedragen met verzoek om deze op te nemen in de begroting voor 2020 (In €)

Maximaal te subsidiëren in 2020 (in €) en op te nemen in de begroting voor 2020

Aanvraag-periode

1.4

1.6.21

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

30.000.000

11.250.000

11.250.000

Afhankelijk van het openstellingsbesluit

1.4

1.6.60

Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013

150.000

100.000

100.000

Afhankelijk van het openstellingsbesluit

1.4.

1.6.68

Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

8.150.000

27.500.000

27.500.000

Afhankelijk van het openstellingsbesluit

1.5

1.6.69

Subsidieregeling Plattelands Ontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3)

21.500.000

2.500.000

2.500.000

1 jan 2020 t/m 31 dec 2020

1.5

1.6.88

Subsidieregeling Spreiding Sociale Woningbouw regio Rotterdam

5.000.000

Afhankelijk van het openstellingsbesluit

1.3, 1.4 en 1.5

1.6.76

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

11.122.500

1.840.000

1.840.000

Zie tabel 3

1.6

1.6.73

Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2016

41.036

Als het bedrag niet is besteed komt dit ten goede van 2020

1.6

1.6.79

Subsidieregeling Asbest eraf? zon er op! Zuid-Holland 2017

1.350.000

Meerjarig subsidie plafond 2017-2023

2.1, 2.2, 2.3

1.6.74

Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017

14.653.080

17.715.575

17.715.575

Van 1 nov 2019 tot 1 nov 2020

3.1

1.6.65

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

13.440.000

13.440.000

13.440.000

wordt bekend in de loop van 2020

3.1

1.6.86

Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland

4.000.000

3.1

1.6.64

Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (interreg)

4.000.000

Meerjarig subsidie-plafond

3.1

1.6.90

Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (Kansen voor West II)

16.155.000

Meerjarig subsidie-plafond

3.1

1.6.82

Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland

500.000

500.000

500.000

2020

3.1

1.6.85

Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

1.000.000

3.2

1.6.78

Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie 2017

6.500.000

Meerjarig subsidie 2017-2021

3.4

1.6.47

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

500.000

500.000

500.000

2020

3.6.

1.6.36

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

3.302.602

2.266.942

-1.133.471

1.133.471

1-12-2019 t/m 29-02-2020

3.6.

1.6.42

Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland

3.220.050

1.133.471

1.133.471

vanaf de dag van publicatie in het Provinciaal Blad tot en met 6 weken na publicatie in het Provinciaal Blad

3.6

1.6.46

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

2.020.000

336.000

336.000

Zie tabel 3

3.6

1.6.73

Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016

350.000

4.1

1.6.77

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017

200.000

4.1

1.6.87

Subsidieregeling 75 jaar vrijheid in Zuid-Holland

600.000

31-8-2019 t/m 1-5-2020

Totaal (€)

147.754.268

16.042.942

61.905.575

77.948.517

Toelichting op de tabel:

Subsidies die opgenomen zijn in tabel 2, zijn subsidies die op basis van een subsidieregeling worden verstrekt;

Tabel 2 bevat zowel boekjaar-als projectsubsidies. Boekjaarsubsidies worden voor één of meer boekjaren verstrekt voor activiteiten, die behoren tot de structurele activiteiten die de subsidieontvanger gewoonlijk in het kader van zijn alledaagse bedrijfsvoering ontplooit (art. 1 lid c, Asv-2013). Projectsubsidies zijn subsidies voor een activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en zijn gericht op een specifiek eindresultaat (art. 1, lid f, Asv-2013);

De verantwoordingsarrangementen uit de Asv zijn in principe van toepassing;

Voor de onder de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 vallende subsidieregelingen wordt in de tabel de aanvraagperiode opgenomen. Hierin wordt aangegeven wanneer subsidieaanvragen kunnen worden ingediend;

Indien bij de verlening van subsidies rangschikking aan de orde is, is dit vermeld in de betreffende subsidieregeling.

De volgende uitvoerings- of subsidieregelingen:

Voor 1.6.21 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 een subsidieplafond voor een bedrag van € 11.250.000 ( doel 1.4 ).

Voor het behoud van de biodiversiteit in Zuid-Holland werkt de provincie Zuid-Holland aan de realisatie en behoud van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Voor het realiseren van natuur door zelfrealisatie van eigenaren van agrarische grond bestaat de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013. Ook kunnen bestaande natuurgebieden met deze subsidieregeling een kwaliteitsimpuls ondergaan, bijvoorbeeld het optimaliseren van weidevogelkerngebieden. Naast dat dit een prettige woonomgeving biedt, heeft natuur ook een positieve werking op het algemene welzijn en gezondheid van mensen. Omdat eigenaren van agrarische grond met deze subsidieregeling de functieverandering en inrichting van hun grond kunnen financieren, kunnen zij zelf natuur realiseren. Dit verhoogt de betrokkenheid van de lokale maatschappij bij natuurontwikkeling.

De maatschappelijke baten zijn: het versterken en beschermen van aantallen dier- en plantensoorten, waaronder populaties van bedreigde- en icoonsoorten. Verhogen van de natuurwaarden in Zuid-Holland. Binnenstedelijk fijnmazig groenblauw netwerk rijk aan gevarieerde natuurbiotopen op diverse gebieden locaties en gebouwen met diverse functies o.a.: recreatie, klimaatadaptatie, biodiversiteit. Toeristische- recreatieve magneetplekken, waardoor kernen van natuurgebieden worden ontzien, ondernemers extra economische waarde creëren. Een jaarlijkse groei van het aantal hectares NNN en van het aantal km ecologische verbindingen, waardoor natuurgebieden verbonden worden.

Er zijn alternatieven overwogen voor het instrument subsidies. In de natuurontwikkelingsopgave bestaat ook de mogelijkheid dat eigenaren van agrarische grond hun grond aan de provincie verkopen en dat de provincie het zelf inricht, of bij uitblijven van resultaat kan in de Krimpenerwaard in het ultieme geval onteigening worden ingezet. Voor het stimuleren van zelfrealisatie is subsidie echter het passende instrument, vandaar deze subsidieregeling.

Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond vast te stellen op € 11.250.000.

Voor 1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 het subsidieplafond van € 2.266.942 te verlagen met een bedrag van € 1.133.471 naar een bedrag van € 1.133.471 ( doel 3.6 ).

De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten. Om rijksmonumenten in Zuid-Holland te behouden en de restauratieachterstand in te lopen worden subsidies verleend voor de restauratie van rijksmonumenten (paragraaf restauratie). Bovendien wil de provincie de leegstand van rijksmonumenten tegengaan door herbestemming te bevorderen. Leegstand leidt immers tot verval. Daarom worden ook subsidies verleend voor duurzaamheidsmaatregelen en toegankelijkheidmaatregelen ten behoeve van de herbestemming van monumenten (paragraaf herbestemming).Voor de paragraaf Restauratie uit de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 wordt 50% van de gedecentraliseerde middelen van het Rijk t.b.v. de restauratie van rijksmonumenten ingezet. De andere 50% wordt ingezet voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland. Vanwege onzekerheid over voortgang van erfgoedlijnen na 2019 zijn in de Kadernota 2020 de gedecentraliseerde middelen voor restauratie van rijksmonumenten volledig opgenomen in het subsidieplafond voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 en is het subsidieplafond voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen vastgesteld op € 0. Vanwege de continuering van erfgoedlijnen in het Coalitieakkoord 2019-2023 wordt nu voorgesteld alsnog de gedecentraliseerde middelen te verdelen en 50% toe te voegen aan het subsidieplafond voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland. Daarmee wordt het subsidieplafond voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 verlaagd met 50% ten opzichte van de Kadernota 2020.

De maatschappelijke baten zijn: Beleefbaar gemaakt en behouden erfgoed in de vorm van restauratie en herbestemming van rijksmonumenten, waardoor meer publiek betrokken kan worden bij Zuid-Hollands erfgoed, en wat bijdraagt aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.

De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 is een geschikt instrument voor het behoud van rijksmonumenten. Dit blijkt ook uit de evaluatie van de regeling door de Randstedelijke Rekenkamer uit 2018, die aangeeft dat de regeling doeltreffend is.

Gevraag wordt aan Provinciale Staten om het huidige subsidieplafond van € 2.266.942 te verlagen met een bedrag van € 1.133.471 en deze vast te stellen op € 1.133.471

Voor 1.6.42 Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland een subsidieplafond voor een bedrag van € 1.133.471 ( doel 3.6 ).

De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten. Met de erfgoedlijnen wil de provincie haar erfgoed ontwikkelen tot goed bekende en bereikbare recreatief/toeristische attracties. Dit doet de provincie in co-creatie met vele partijen .

Onderdeel van de ontwikkeling van erfgoedlijnen betreft de restauratie van rijkmonumenten. Hiervoor wordt 50% van de gedecentraliseerde middelen van het Rijk t.b.v. de restauratie van rijksmonumenten ingezet.

Vanwege onzekerheid over voortgang van erfgoedlijnen na 2019 zijn in de Kadernota 2020 de gedecentraliseerde middelen voor restauratie van rijksmonumenten volledig opgenomen in het subsidieplafond voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland en is het subsidieplafond voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen vastgesteld op € 0.

Vanwege de continuering van erfgoedlijnen in het Coalitieakkoord 2019-2023 wordt nu voorgesteld alsnog de gedecentraliseerde middelen te verdelen en 50% toe te voegen aan het subsidieplafond voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland.

De maatschappelijke baten zijn: Beleefbaar gemaakt en behouden erfgoedlijnen waardoor meer publiek betrokken kan worden bij Zuid-Hollands erfgoed, wat bijdraagt aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.

De subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland is een geschikt instrument om uitvoering te geven aan de ontwikkeling van erfgoedlijnen. Met de subsidieregeling kunnen uitsluitend subsidies worden verleend aan projecten uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen. Het Maatregelenpakket erfgoedlijnen wordt opgesteld op basis van de adviezen van de erfgoedtafels.

Gevraag wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond vast te stellen op € 1.133.471

Voor 1.6.47 Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 een subsidieplafond voor een bedrag van € 500.000 ( doel 3.5 ).

Met de subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen wordt bijgedragen aan het behalen van de doelstellingen die zijn verwoord in de notitie “Vraaggericht Bedrijventerreinenbeleid” die op 6 april 2016 aan Provinciale Staten is voorgelegd. Doel van de regeling is het verhogen van de organisatiegraad op bedrijventerreinen en het ondersteunen van collectieve initiatieven op de bedrijventerreinen, om daarmee de kwaliteit van bedrijventerreinen te verhogen en te behouden.

De maatschappelijke baten zijn: bedrijfslocaties realiseren die de vitaliteit en kracht van het bedrijfsleven versterken door de ondernemers, zo mogelijk in overleg met gemeenten, maatregelen te laten treffen

die gericht zijn op verhogen en in stand houden van kwaliteit van hun bedrijventerrein.

Er is gekozen voor het subsidie-instrument in plaats van opdrachten omdat de baten van de activiteiten van deze regeling ten gunste komen aan de sector en het (economische) vestigingsklimaat binnen een bepaalde gemeente en niet aan de provincie zelf. De gemeente dan wel het bedrijven op de bedrijventerreinen moeten zelf de meerwaarde inzien.

Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond vast te stellen op € 500.000.

Voor 1.6.60 SubsidieregelingNatuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 een subsidieplafond voor een bedrag van € 100.000 ( doel 1.4 ).

Voor het behoud van de biodiversiteit in Zuid-Holland werkt de provincie Zuid-Holland aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Voor de instandhouding van de natuur verstrekt de provincie beheersubsidie. Voor het behoud van de biodiversiteit buiten het NNN, zoals boerenlandvogels, bestaat er de subsidie voor agrarisch natuurbeheer. Het overgrote deel loopt via het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer dat sinds 2016 in werking is. Voor doorlopers in het oude stelsel dat onder de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 loopt, dient nog jaarlijks een subsidieplafond te worden vastgesteld. Ieder jaar wordt dit minder omdat na afloop van de subsidietermijn dit opgaat in het nieuwe stelsel.

De maatschappelijke baten zijn: het versterken en beschermen van aantallen dier- en plantensoorten, waaronder populaties van bedreigde- en icoonsoorten. Verhogen van de natuurwaarden in Zuid-Holland. Binnenstedelijk fijnmazig groenblauw netwerk rijk aan gevarieerde natuurbiotopen op diverse gebieden locaties en gebouwen met diverse functies o.a.: recreatie, klimaatadapatie, biodiversiteit. Toeristische- recreatieve magneetplekken, waardoor kernen van natuurgebieden worden ontzien, ondernemers extra economische waarde creëren. Een jaarlijkse groei van het aantal hectares NNN en van het aantal km ecologische verbindingen, waardoor natuurgebieden verbonden worden.

In het natuurpact is landelijk afgesproken dat (agrarisch) natuurbeheer met deze regeling wordt uitgevoerd en dat iedere provincie de uitvoering uniform uitvoert.

Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond vast te stellen op € 100.000.

Voor 1.6.68 SubsidieregelingNatuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 een subsidieplafond voor een bedrag van € 27.500.000 ( doel 1.4 ).

Voor het behoud van de biodiversiteit in Zuid-Holland werkt de provincie Zuid-Holland aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Voor de instandhouding van de natuur verstrekt de provincie beheersubsidie. Voor het behoud van de biodiversiteit buiten het NNN, zoals boerenlandvogels, bestaat er de subsidie voor agrarisch natuurbeheer.

De maatschappelijke baten zijn: het versterken en beschermen van aantallen dier- en plantensoorten, waaronder populaties van bedreigde- en icoonsoorten. Verhogen van de natuurwaarden in Zuid-Holland. Binnenstedelijk fijnmazig groenblauw netwerk rijk aan gevarieerde natuurbiotopen op diverse gebieden locaties en gebouwen met diverse functies o.a.: recreatie, klimaatadapatie, biodiversiteit. Toeristische- recreatieve magneetplekken, waardoor kernen van natuurgebieden worden ontzien, ondernemers extra economische waarde creëren. Een jaarlijkse groei van het aantal hectares NNN en van het aantal km ecologische verbindingen, waardoor natuurgebieden verbonden worden.

In het natuurpact is landelijk afgesproken dat (agrarisch) natuurbeheer met deze regeling wordt uitgevoerd en dat iedere provincie de uitvoering uniform uitvoert.

Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond vast te stellen op € 27.500.000.

Voor 1.6.69 Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland een subsidieplafond voor een bedrag van € 2.500.000 ( doel 1.5 ).

POP staat voor Plattelandsontwikkelingsprogramma en is een onderdeel van een Europees subsidieprogramma, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, afgekort als ELFPO. Het ELFPO is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van het Europese Unie. Het POP3 is het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma en loopt van 2014-2020 ( waarbij 2020 het laatste jaar is dat er subsidies kunnen worden verleend. Het POP3 wordt in Zuid-Holland uitgevoerd door middel van de Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland. De maatregelen uit de uitvoeringsregeling worden door middel van zogenaamde openstellingsbesluiten opengesteld. In het openstellingsbesluit staan het tijdvak waarbinnen aanvragen ingediend kunnen worden, het beschikbare deelplafond en de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. In 2020 zullen de volgende maatregelen worden opengesteld:

LEADER. Op basis van deze maatregel kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de lokale ontwikkelingsstrategie van de Lokale Actiegroep ( LEADER-groep ) Holland Rijnland en van de Lokale Actiegroep ( LEADER-groep ) Polders met Waarden. Voor het LEADER gebied Holland Rijnland kan subsidie worden verstrekt voor projecten die in voldoende mate bijdragen aan de thema’s: gezondheid van mens en omgeving ( relatie stad en land ) en Circulaire economie. Voor het LEADER gebied Polders met Waarden kan subsidie worden verstrekt voor projecten die in voldoende mate bijdragen aan de thema’s: Relatie stad en land en Duurzaamheid.

Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers. Op basis van deze maatregel kan subsidie worden verstrekt aan jonge landbouwers (jonger dan 41 jaar) voor het doen van duurzame investeringen in de agrarische onderneming waarvan zij bedrijfshoofd zijn. Jonge landbouwers hebben na de start of overname van een agrarische onderneming vanwege hoge kapitaallasten vaak te maken met een investeringsdip. Hierdoor blijft verduurzaming van het bedrijf achter. Met deze subsidie wordt de investeringsdip verkleind. De investeringen die voor subsidie in aanmerking komen worden in het openstellingsbesluit bekend gemaakt. De subsidieregeling POP3 wordt gefinancierd uit de € 40 miljoen die PS in het Hoofdlijnenakkoord 2016-2019 beschikbaar hebben gesteld voor Groen (de UPG 40)

De maatschappelijke baten zijn: verbeterde kwantiteit en kwaliteit van water en bodem, schoner worden van het leefmilieu en minder wateroverlast. Investeringen in materiële activa Fysieke innovatieve investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers t.b.v. verbeteren milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Bijdragen aan Strategische thema’s voor innoverende landbouw uit LOS (Lokale ontwikkelingsstrategieën): versterking relatie stad – land, thema gezondheid mens en omgeving, principes uit de circulaire economie toegepast en meetbare versterking plattelandseconomie door Plaatselijke ontwikkeling/Leader

Impuls geven aan innovatieve landbouw door: verder ontwikkelen, valideren en verfijnen van kennis, innovaties, regionaal en binnen het Europees Partnerschap voor innovatie (EIP)

Behoud en ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen waardoor de biodiversiteit niet meer achteruit gaat.

De POP3 subsidies bestaan voor 50% uit Europese middelen, daarom is er ook Europese regelgeving van toepassing. De Europese regelgeving schrijft het gebruik van het subsidie instrument voor.

Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond vast te stellen op € 2.500.000.

Voor 1.6.74 Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 een hoofdsubsidieplafond voor een bedrag van € 17.715.575 ( doel 2.1, 2.2 en 2.3 )

De verdeling in deelplafonds hebben betrekking op de paragrafen 2,9,11,12,13, 16 en 16 B. Deze worden op een later tijdstip aan Gedeputeerde Staten ter vaststelling voorgelegd.

De subsidieregeling heeft tot doel het stimuleren van activiteiten op het gebied van sociale veiligheid in het Openbaar Vervoer, innovatie in mobiliteit, gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid en vernieuwing en renovatie van veerponten of veerinfrastructuur rond veren. De regeling is in 2019 geactualiseerd. Een integrale herziening is uitgesteld omdat de paragraaf gedragsbeïnvloeding op verzoek van gemeenten met twee jaar is verlengd zodat gemeenten meer ruimte hebben voor de implementatie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. In de integrale herziening van de regeling zal worden ingegaan op actuele ontwikkelingen in mobiliteit, het collectief vraagafhankelijk vervoer en de toegankelijkheid van bushaltelocaties. Daarbij zal ook de evaluatie van de Regionale Gebiedsagenda’s Mobiliteit, ingevoerd in 2018, worden betrokken. Dekking vindt plaats binnen programma 2.

De maatschappelijke baten zijn: Best bereikbare provincie door (paragraafnummer SRM):

(9) Sociaal veiliger OV-objecten, die publiek toegankelijk zijn zoals stations en haltes. Sociaal veiliger direct toegangsgebied zoals bestaande pleinen, straten en parkeerplaatsen, sociaal veiliger bestaand en nieuw rijdend materieel ter verhoging van leefbaarheid en bereikbaarheid via OV.

(11) Verbeterde verkeersveiligheid en vermindering aantal verkeersslachtoffers met bijgevolg een vlotte verkeersafwikkeling.

(12 en 13) In standgehouden en verduurzamen Zuid-Hollandse veren voor overzetten van forensen en scholieren en recreanten, en welke een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid.

(16) Duurzamer Energieopwekking, -opslag, -besparing voor grootschalige toepassingen in infra en goedkoper toepassen van gedemonstreerde duurzame technieken in infra als bijdragen aan transitie naar een CO2 arme samenleving.

(16 B) Aantrekkelijker en efficiënter openbaar vervoer of het vervoer van en naar een OV-halte door experimenten.

Ten aanzien van overwogen alternatieve voor het instrument subsidies: Het betreft een bestaande regeling. De te subsidiëren maatregelen betreffen kleinschalige maatregelen en activiteiten door gemeenten of vervoerders, die op korte termijn worden uitgevoerd, en snel resultaat leveren. Alternatief is de uitvoering door en in beheer van de provincie. De provincie richt zich op grotere infrastructuurprojecten, concessies openbaar vervoer en de samenwerking in programma's met het Rijk en decentrale overheden.

Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het hoofdsubsidieplafond vast te stellen voor een bedrag van € 17.715.575.

Voor 1.6.76 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 ( doel 1.3, 1.4 en 1.5 ) wordt door Gedeputeerde Staten voorgesteld een subsidieplafond voor het bedrag van € 1.840.000 vast te stellen en in de begroting op te nemen; deze is als volgt verdeeld:

Voor § 2.1 Ganzenrustgebieden ( doel 1.4 ) een deelplafond voor een bedrag van € 130.000.

Subsidie kan worden verleend voor het nalaten van de verjaging van beschermde inheemse ganzen in ganzenrustgebieden gedurende de periode van 1 november tot 1 april.

De maatschappelijke baten zijn: het bieden van ongestoorde foerageermogelijkheden voor overwinterende beschermde inheemse ganzen én bieden van een alternatief aan de agrariërs voor het naar elkaar toe jagen van deze ganzen.

Het alternatief voor het instrument subsidies is géén rustgebieden instellen, en dat werd politiek ongewenst gevonden.

Voor § 2.6 Verwerving en inrichting Ecologische verbindingen ( doel 1.4 ) een deelplafond voor een bedrag van € 1.500.000.

Subsidie kan worden verleend voor het verwerven van grond en het inrichten van grond ten behoeve van de realisatie van ecologische verbindingen.

De maatschappelijke baten zij: een jaarlijkse groei van het aantal km ecologische verbindingszones waardoor natuurgebieden verbonden worden. De maatschappelijke baten zijn: het versterken en beschermen van aantallen dier- en plantensoorten, waaronder populaties van bedreigde- en icoonsoorten. Verhogen van de natuurwaarden in Zuid-Holland. Binnenstedelijk fijnmazig groenblauw netwerk rijk aan gevarieerde natuurbiotopen op diverse gebieden locaties en gebouwen met diverse functies o.a.: recreatie, klimaatadaptatie, biodiversiteit. Toeristische- recreatieve magneetplekken, waardoor kernen van natuurgebieden worden ontzien, ondernemers extra economische waarde creëren. Een jaarlijkse groei van het aantal hectares NNN en van het aantal km ecologische verbindingen, waardoor natuurgebieden verbonden worden. Naast dat dit een prettige woonomgeving biedt, heeft natuur ook een positieve werking op het algemene welzijn en gezondheid van mensen.

Het alternatief voor het instrument subsidies is zelf als provincie de uitvoering ter hand nemen (of afzien van realisatie). Voor het stimuleren van zelfrealisatie is subsidie echter het passende instrument, vandaar deze subsidieparagraaf.

Voor § 2.7 art 10 natuurbeschermingswet 1998 ( doel 1.4 )een deelplafond voor een bedrag van € 35.000.

Subsidie kan worden verleend aan een zestal beheerders voor het doen en laten van beheermaatregelen in een gebied dat valt binnen Natura 2000 c.q. dat viel onder de voormalige Natuurbeschermingswet 1998. Overwogen kan worden om als de huidige regeling per 31 december 2021 eindigt, deze paragraaf niet te verlengen en de grondgebruikers voor zover (ten dele) mogelijk, de gelegenheid te bieden in te stromen in de reguliere regelingen; een voorstel hiertoe is ambtelijk in voorbereiding).

De maatschappelijke baten zijn: een behouden en waar mogelijk versterkte biodiversiteit in Zuid-Holland in klein aantal specifieke natuurgebieden met specifiek aantal natuurdoelen.

Het alternatief voor het instrument subsidies is om - rekening houdend met een 'redelijke opzegtermijn' - deze paragraaf na 31 december 2021 niet te verlengen.

Voor § 2.9 Boerenlandpaden ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 100.000.

Voor de groen- en waterbeleving in Zuid-Holland is de afgelopen jaren geïnvesteerd in een fijn vertakt provinciaal wandelroutenetwerk. Een deel van dit netwerk loopt over boerenland, de zogenaamde boerenlandpaden. Om deze toegang mogelijk te maken is toestemming nodig van de grondeigenaren en zijn er kleine voorzieningen nodig, zoals loopplanken over slootjes en hekoverstapjes. Ook is vaak een frequenter maairegime nodig.

De maatschappelijke baten zijn: - het behouden en ontwikkelen van (agrarische) natuurgebieden en landschappen waardoor de biodiversiteit niet meer achteruit gaat. - het vergroten van groenbeleving van mensen bij het groen in hun omgeving door het kunnen gebruiken van een fijnmazig routenetwerk. Het bewegen in de natuur past goed in een gezonde leefstijl en levert daarmee een bijdrage aan de gezondheid van inwoners van Zuid-Holland.

De agrariër ontvangt een zogenaamde openstellingsvergoeding op basis van een 6-jarige overeenkomst die wordt gecoördineerd en georganiseerd door regionale agrarische natuurverenigingen. Om deze vergoeding beschikbaar te stellen is subsidie het juiste instrument, de provincie is immers geen eigenaar van de betrokken gronden en daarmee ook niet van de boerenlandpaden.

Voor § 2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven op duurzame landbouw ( doel 1.5 ) een deelplafond voor een bedrag van € 75.000.

De ambitie van de provincie op duurzame landbouw en de Rijke Groenblauwe Leefomgeving is de laatste tijd toegenomen. Daar past een uitbreiding van subsidiefaciliteiten bij. Er blijkt animo te zijn van initiatiefnemers om gebruik te maken van deze regeling SRG 2.10. in 2019. Door het stoppen van de regeling POP3 innovaties landbouw is dit verder nagenoeg de enige mogelijkheid voor initiatieven van duurzame en innovatieve landbouw. Daarom willen we met deze regeling doorgaan om initiatieven te blijven steunen waarmee we in 2018 zijn gestart als aanvulling op d het Ambitiedocument Innovatie Agenda duurzame landbouw.

De maatschappelijke baten zijn: meer maatschappelijke initiatieven starten gericht op kennis, ontwikkeling en innovatie programma’s t.b.v. verduurzaming van de landbouw- en voedselketen. De provincie heeft als ambitie gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen in Zuid-Holland. Met deze subsidieregeling wordt door projecten activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen in de provincie Zuid-Holland en aan de drie specifieke doelen:

sluiten van kringlopen, regionale voedselketens (korte ketens) en meer biodiversiteit. Het is een algemene regeling om ondersteuning te geven maatschappelijke initiatieven, (educatie) projecten en programma’s die bijdragen aan de doelen van de provincie. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan de energieke samenleving door initiatieven van burgers en maartschappelijke partners te ondersteunen.

Deze paragraaf is ingesteld per 1 januari 2018 omdat alle maatschappelijke initiatieven, (educatie) projecten en programma’s passen binnen de beperkende EU-kaders van POP3. Een aantal projecten passen wel in de investeringsimpuls voor de gebiedsprogramma’s maar niet alles. Daarom is per 1 januari 2018 gestart met aanvullend middelen inzetten voor de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven en kleine projecten. Hierdoor kunnen een aantal projecten versneld uitgevoerd worden. Er is gekozen voor het subsidie instrument in plaats van opdrachten omdat de baten van de activiteiten van deze paragraaf ten gunste komen aan landbouwsector en niet aan de provincie zelf.

Toelichting deelplafonds subsidieregelingen met bedragen = 0 euro

Voor een aantal paragrafen is het gewenst om het subsidieplafond op nul te zetten omdat in het licht van het nieuwe coalitieakkoord bezien wordt of de onderwerpen op dezelfde wijze worden voortgezet;

 • Voor § 2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden Landbouw ( doel 1.5 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

 • Voor § 2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden ( doel 1.4 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

 • Voor § 2.4 Groenparticipatie ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

 • Voor § 2.5 1a ZHL inzake programma Groene motor ( doel 1.3 ) een deelplafond van € 0.

 • Voor § 2.5 1b IVN inzake programma Mens en Natuur ( doel 1.3 ) een deelplafond van € 0.

 • Voor § 2.8 Innovatieve pilots Groene Cirkels ( doel 1.5 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

 • Voor § 2.11.a Herstel en inrichtingsmaatregelen bestaande groengebieden ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

 • Voor § 2.11.b VII herstel inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

 • Voor § 2.11.b i) langeafstand fietsroute ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

 • Voor § 2.11.b ii) fietsknooppunten netwerk ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

 • Voor § 2.11.b iii) stad-landverbindingen ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

 • Voor § 2.11.b iv) langeafstand wandelroute ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

 • Voor § 2.11.b v) wandelroutenetwerk Zuid-Holland 201-2020 ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

 • Voor § 2.11.b vi) toeristische overstappunten TOP ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

 • Voor § 2.11.b viii) recreatieve vaarwegen ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

 • Voor § 2.11.b ix) ruiter en menpaden in het Bentwoud ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

 • Voor § 2.11.c beheer en onderhoud van ruiter- en menpaden ( doel 1.3 ) een deelplafond voor een bedrag van € 0.

Voor 1.6.78 Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie 2017 de looptijd van het subsidieplafond voor een bedrag van € 6.500.000 te verlengen tot en met 2021 ( doel 3.2 ).

In de begroting van Energietransitie is er een subsidiebudget opgenomen voor de lokale initiatieven binnen de gebouwde omgeving. Dit subsidieplafond is ingesteld voor de jaren 2017-2019, de oorspronkelijke looptijd van de regeling. De looptijd is verlengd tot en met 2021 en de verwachting is ook dat de uitgaven plaats vinden in de periode tot en met 2021. Het verzoek aan provinciale staten is om de looptijd van het subsidieplafond te verlengen tot en met 2021.

De maatschappelijke baten zijn: het leveren van Zuid-Hollandse bijdragen aan de afspraken gemaakt in Parijs voor het terugbrengen van CO2-uitstoot met 80 tot 95% in 2050 t.o.v. 1990. Door toepassing Trias Energetica: door energie-efficiëntie 20 PJ efficiënter energieverbruik in 2020, verhogen aandeel Duurzame energie in ZH 39 PJ in 2020, schoon fossiel oplossingen voor tegengaan CO2 emissie realiseren. stimuleren innovatie in de Energietransitie.

Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de looptijd van het subsidieplafond voor een bedrag van € 6.500.000 te verlengen tot en met 2021. Financiële dekking komt vanuit de reserve Mitigatie/Energie en reserve energietransitie gebouwde omgeving&glastuinbouw.

Voor 1.6.82 Subsidieregelingplanvorming detailhandel een plafond voor een bedrag van € 500.000 ( doel 3.1 ).

Geconstateerd is dat de vraagstukken m.b.t. (leegstand van) detailhandel en vitaal houden van centra zo omvangrijk zijn dat dit niet alleen met inzet van het ruimtelijk instrumentarium of door inzet van een enkele partij opgelost kan worden. De provincie Zuid-Holland heeft daarom in 2018 de ‘Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland’ opgesteld waarmee de kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden kan worden verhoogd. Met deze subsidieregeling ondersteunt de provincie externe partijen bij de aanpak van dit vraagstuk. Gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op het verhogen en verbeteren van de onderlinge samenwerking van ondernemers en winkeliers, vooronderzoek voor het oprichten van een Bedrijven Investeringszone, haalbaarheidsonderzoek om tot compactere winkelgebieden te komen en verspreid aanbod te saneren of het laten opstellen van een sterkte-zwakte analyse voor een winkel- en centrumgebied. In 2018 is aan 30 projecten subsidie verleend. De regeling is de tweede helft van 2019 ook opengesteld.

De maatschappelijke baten zijn: het realiseren of verbeteren werklocaties van kantoren, bedrijventerreinen, detailhandel, teeltlokaties die vitaliteit en kracht van ons bedrijfsleven behouden of versterken door bevorderen herbestemmen, transformeren, verduurzamen, moderniseren functie mengen. Tevens ondernemers, zo mogelijk in overleg met gemeenten, maatregelen te laten treffen gericht op verhogen en in stand houden kwaliteit van hun bedrijventerrein en andere locaties.

Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond vast te stellen op € 500.000.

Tabel 3: Overzicht en toelichting van de door Gedeputeerde Staten (GS) vastgestelde deelsubsidieplafond met betrekking tot project- en boekjaarsubsidies 2020

Subsidie-regeling nr.

Paragraaf

Titel van de regeling

Doel

Subsidie plafond 2020

Aanvraag-periode

1.6.36

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

2

Restauratie Rijksmonumenten

3.3

1.136.942

1-12-2019 t/m 29-2-2020

1.6.46

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

2

Draaipremie

3.6

90.000

1-1-2020 t/m 28-2-2020

3

Onderhoud

3.6

246.000

1-9-2020 t/m 30-11-2020

1.6.76

 

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

 

 

 

2.1

Ganzenrustgebieden

1.4

130.000

1-1-2020 t/m 31-12-2020

2.2

Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw

1.5

0

Voor deze paragraaf kan geen aanvragen worden ingediend

2.3

Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden

1.4

0

Voor deze paragraaf kan geen aanvragen worden ingediend

2.4

Groenparticipatie

1.3

0

Voor deze paragraaf kan geen aanvragen worden ingediend

2.5 1a

ZH Linzakeprogramma Groene motor

1.3

0

Voor deze paragraaf kan geen aanvragen worden ingediend

2.5 1b

IVN inzake programma Mens en Natuur

1.3

0

Voor deze paragraaf kan geen aanvragen worden ingediend

2.6

Verwerving en inrichting ecologische verbindingen

1.4

1.500.000

2020

2.7

Artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998

1,4

35.000

2020

2.8

Innovatieve pilots groene cirkels

1.4

0

Voor deze paragraaf kan geen aanvragen worden ingediend

2.9

Boerenlandpaden

1.3

100.000

2020

 

2.10

Stimulering maatschappelijke initiatieven op duurzame landbouw

1.5

75.000

2020

2.11 a

Herstel en inrichtingsmaatregelen bestaande groengebieden

1.3

0

Voor deze paragraaf kan geen aanvragen worden ingediend

2.11 b

VII herstel inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden

1.3

0

Voor deze paragraaf kan geen aanvragen worden ingediend

2.11.b i

Langeafstand fietsroute

1.3

0

Voor deze paragraaf kan geen aanvragen worden ingediend

2.11.b ii

Fietsknooppunten netwerk

1.3

0

Voor deze paragraaf kan geen aanvragen worden ingediend

2.11.b iii

Stad-landverbindingen

1.3

0

Voor deze paragraaf kan geen aanvragen worden ingediend

2.11.b iv

Langeafstand wandelroute

1.3

0

Voor deze paragraaf kan geen aanvragen worden ingediend

2.11.b. v

Wandelroutenetwerk Zuid-Holland

1.3

0

Voor deze paragraaf kan geen aanvragen worden ingediend

2.11.b vi

Toeristische overstappunten TOP

1.3

0

Voor deze paragraaf kan geen aanvragen worden ingediend

2.11.b viii

Recreatieve vaarwegen

1.3

0

Voor deze paragraaf kan geen aanvragen worden ingediend

2.11.b ix

Ruiter en menpaden in het Bentwoud

1.3

0

Voor deze paragraaf kan geen aanvragen worden ingediend

2.11 c

Beheer en onderhoud van ruiter- en menpaden

1.3

0

Voor deze paragraaf kan geen aanvragen worden ingediend

Ondertekening