Vaststelling en aanpassing subsidieplafonds en begrotingssubsidies najaarsnota 2019

Geldend van 19-11-2019 t/m heden

Intitulé

Vaststelling en aanpassing subsidieplafonds en begrotingssubsidies najaarsnota 2019

Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 oktober 2019, met het besluitnummer PZH-2019-707519702;

Gelet op Artikel 216 van de Provinciewet en de financiële verordening provincie Zuid-Holland 2017, artikel 5;

Gelet op art. 3, lid 1, lid 2 en lid 4 en art. 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv).

Besluiten:

Vast te stellen de najaarsnota 2019;

Met betrekking tot de begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2019

In te stemmen met aanpassing van subsidieplafonds in de begroting van 15 begrotingssubsidies, te weten:

 • De begrotingssubsidie voor de Provincie Utrecht t.b.v. twee projecten ( doel 1.2 ) voor een bedrag van € 100.000;

 • De begrotingssubsidie voor de gemeente Alphen aan den Rijn t.b.v. één project ( doel 1.2 ) voor een bedrag van € 1.000.000;

 • De begrotingssubsidie voor de gemeente Krimpenerwaard t.b.v. één project ( doel 1.2 ) voor een bedrag van € 678.246;

 • De begrotingssubsidie voor de gemeente Woerden t.b.v. zeven projecten (doel 1.2 ) voor een bedrag van € 797.000;

 • De begrotingssubsidie voor de gemeente Gouda t.b.v. twee projecten ( doel 1.2 ) voor een bedrag van € 1.316.500;

 • De begrotingssubsidie voor Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. één project ( doel 1.2 ) voor een bedrag van € 1.374.702;

 • De begrotingssubsidie voor Deltares t.b.v. één project ( doel 1.2 ) voor een bedrag van € 560.000;

 • De begrotingssubsidie voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden t.b.v. één project ( doel 1.2 ) voor een bedrag van € 119.240;

 • De begrotingssubsidie voor de Stichting Blauwzaam t.b.v. de pilot Drukdrainage ( doel 1.2 ) voor een bedrag van € 405.000;

 • Begrotingssubsidie voor de gemeente Goeree Overflakkee t.b.v. expeditie Haringvliet (doel 1.3) voor een bedrag van € 0;

 • Begrotingssubsidie voor de gemeente Dordrecht t.b.v. Nationaal Park programmamanagement Nieuwe Stijl NLDelta-gebied (doel 1.3) voor een bedrag van € 195.000;

 • Begrotingssubsidie voor de gemeente Dordrecht t.b.v. opzet en organisatie Nationaal park Nieuwe Stijl NLDelta-gebied (doel 1.3) voor een bedrag van € 250.000;

 • Begrotingssubsidie voor de Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen (doel 1.3) voor een bedrag van € 363.000;

 • De begrotingssubsidie voor Waterschap Rivierenland t.b.v. de gebiedsagenda Water en Groen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ( doel 1.4 ) voor een bedrag van € 2.808.675;

 • De begrotingssubsidie voor PROAV NV t.b.v. de leeflaag van de stortplaats Derde Merwedehaven ( doel 3.7 ) voor een bedrag van € 700.000;

In te stemmen met opname in de begroting van 1 subsidieregeling, te weten:

 • Het subsidieplafond voor 1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 vast te stellen op € 11.122.500

Den Haag, 16 Oktober 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland

Griffier, E.W.K. Meurs

Voorzitter, drs. J. Smit

Toelichting aanpassing begrotingssubsidies 2019

Op basis van nieuwe ontwikkeling of voortschrijndend inzicht dient een aantal begrotingssubsidies te worden bijgesteld. Het gaat om:

Begrotingssubsidie voor de Provincie Utrecht t.b.v. twee projecten (doel 1.2 )

ln het kader van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart worden aan partijen begrotingssubsidies verleent. Deze acht partijen krijgen subsidie vanuit de Rijksmiddelen vanuit de Regio Enveloppe van het ministerie van LNV. De provincie is kasbeheerder voor deze middelen. De provincie Utrecht gaat twee projecten met betrekking tot bodemdaling uitvoeren voor een totale bijdrage vanuit de Regio Deal van € 155.000. Het betreft het project Dialoog transitie opgave bodemdalingsgevoelig gebied en het project lntegraal ontwerpen aan het lange termijn perspectief bij veranderd landgebruik vanuit bodem, water, CO2 en energie. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 100.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de Gemeente Alphen aan den Rijn t.b.v.één project (doel1.2)

ln het kader van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart worden aan partijen begrotingssubsidies verleent. Deze acht partijen krijgen subsidie vanuit de Rijksmiddelen vanuit de Regio Enveloppe van het ministerie van LNV. De provincie is kasbeheerder voor deze middelen. De gemeente Alphen aan den Rijn gaat één project met betrekking tot bodemdaling uitvoeren voor een totale bijdrage vanuit de Regio Deal van € 1.000.000. Het betreft het project Living Lab reconstructie Waterrijk-oost te Boskoop. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 1.000.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de Gemeente Krimpenerwaard t.b.v. één project (doel 1.2.)

ln het kader van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart worden aan partijen begrotingssubsidies verleent. Deze acht partijen krijgen subsidie vanuit de Rijksmiddelen vanuit de Regio Enveloppe van het ministerie van LNV. De provincie is kasbeheerder voor deze middelen. De gemeente Krimpenerwaard gaat één project met betrekking tot bodemdaling uitvoeren voor een totale bijdrage vanuit de Regio Deal van € 678.246 . Het betreft het project Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard waarin diverse kleinere projecten gezamenlijk worden uitgevoerd en het toekomstperspectief voor de Krimpenerwaard en de landbouw in de Krimpenerwaard centraal staat. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 678.246 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de Gemeente Woerden t.b.v. zeven projecten (doel 1.2 )

ln het kader van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart worden aan partijen begrotingssubsidies verleent. Deze acht partijen krijgen subsidie vanuit de Rijksmiddelen vanuit de Regio Enveloppe van het ministerie van LNV. De provincie is kasbeheerder voor deze middelen. De gemeente Woerden gaat 7 projecten met betrekking tot bodemdaling uitvoeren voor een totale bijdrage vanuit de Regio Deal van € 797.000. Het betreft: mobiel informatiecentrum bodemdaling, levensduur EPS, uitbreiding en monitoring van proefvakken, veenboeren in beweging, haalbaarheidsonderzoek massastabilisatie, drijvend bouwen 2.0 en combineren LW en GREX in nieuwbouwontwikkelingen. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 797.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de Gemeente Gouda t.b.v. twee projecten (doel 1.2 )

ln het kader van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart worden aan partijen begrotingssubsidies verleent. Deze acht partijen krijgen subsidie vanuit de Rijksmiddelen vanuit de Regio Enveloppe van het ministerie van LNV. De provincie is kasbeheerder voor deze middelen. De gemeente Gouda gaat twee projecten met betrekking tot bodemdaling uitvoeren voor een totale bijdrage vanuit de Regio Deal van € 1.316.500. Het betreft een toolbox bodemdaling historische steden en de ontwikkeling van een nationaal kennis- en belevingscentrum bodemdaling. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 1.316.500 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor Veenweide Innovatie centrum t.b.v. één project (doel 1.2)

In het kader van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart voert het VIC drie projecten uit. Zij krijgen hiervoor subsidie vanuit de Rijksmiddelen van de Regio enveloppe van het ministerie van LNV. De provincie is kasbeheerder voor deze rijksmiddelen van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. Het VIC voert de volgende drie projecten uit:

 • 1.

  Veen, Voer en Verder ll

 • 2.

  Lisdodden, certificering voor marktkansen

 • 3.

  Platformfunctie VIC

 • 4.

  Living Lab Boeren op Hoog water.

Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 1.374.702 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor Deltares t.b.v. één project (doel 1.2)

In het kader van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart worden aan partijen begrotingssubsidies verleent. Deze acht partijen krijgen subsidie vanuit de Rijksmiddelen vanuit de Regio Enveloppe van het ministerie van LNV. De provincie is kasbeheerder voor deze middelen. Deltares gaat drie projecten met betrekking tot bodemdaling uitvoeren voor een totale bijdrage vanuit de Regio Deal van € 2.340.000. Het betreft het project voorspellen van bodemdaling en een nieuw ondergrond model van het Groene Hart, het project bodemdaling en broeikasgasemissies in het landelijk veenweidegebied en het effect van mitigerende maatregelen en het project Bodemdaling in Kaart en Kijken in de bodem: meten, monitoring en ontrafelen van bodemdalingsprocessen. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 560.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden t.b.v. één project (doel 1.2)

ln het kader van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart worden aan partijen begrotingssubsidies verleent. Deze acht partijen krijgen subsidie vanuit de Rijksmiddelen vanuit de Regio Enveloppe van het ministerie van LNV. De provincie is kasbeheerder voor deze middelen. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gaat één project met betrekking tot bodemdaling uitvoeren voor een totale bijdrage vanuit de Regio Deal van € 119.240. Het betreft het project Naar een nieuw financieringsarrangement voor vernatten van veen. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 119.240 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de Stichting Blauwzaam t.b.v. de pilot Drukdrainage (doel 1.2)

De pilot Drukdrainage Alblasserdam-Vijfheerenlanden levert bouwstenen t.b.v. de opgave klimaat en bodemdaling in landelijk veengebied, specifiek t.a.v. de effectiviteit van maatregelen voor reductie van bodemdaling c.q. uitstoot van broeikasgassen uit veenbodem met een kleidek. De pilot is daarmee aanvullend op andere pilots. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 405.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de gemeente Goeree Overflakkee t.b.v. expeditie Haringvliet (doel 1.3)

Er is in overleg een andere route gekozen om het geld beschikbaar te stellen aan de gemeente Goeree-Overflakkee, dit gaat via een opdracht gerealiseerd worden. Dit vormt een alternatieve invulling van het als begrotingssubsidie gereserveerde budget. Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie met een bedrag van € 50.000 te verlagen tot nul en een bedrag van € 0 in de begroting op te nemen.

Begrotingssubsidie voor de gemeente Dordrecht t.b.v. Nationaal park programmamanagement Nieuwe Stijl NLDelta-gebied (doel 1.3)

Verschillende partijen (van West-Brabant tot Rotterdam en het gehele gebied er tussenin) hebben het plan opgevat om in 2021 uitgebreid stil te staan bij het feit dat 600 jaar eerder de Sint Elisabethsvloed plaatsvond waarmee de Biesbosch is ontstaan. Dit willen ze doen door in dat jaar een groot aantal gevarieerde activiteiten te organiseren, die de kwaliteiten van 'onze delta' laten zien en versterken, met het water als 'blauw bloed'. Het gaat om activiteiten die verder gaan dan een eenmalige gebeurtenis, omdat ze ook bijdragen aan het structureel versterken van de voorzieningen in de regio en de bekendheid van de regio. De samenwerkende partners in Nationaal Park NLDelta hebben afgesproken om deze activiteiten in een programma te bundelen waardoor extra kracht ontwikkeld kan worden, zowel richting financiers als richting publiek. Daarbij past het verkrijgen van de status van Nationaal Park Nieuwe Stijl voor het hele NLDelta gebied uitstekend in het herdenkingsjaar. Voor de financiering van het programmamanagement leveren verschillende partijen een financiële bijdrage aan gemeente Dordrecht, de penvoerder van de samenwerking rond NLDelta. Provincie Zuid-Holland betaalt in de periode 2019 t/m 2021 maximaal € 65.000 per jaar. Bij voorjaarsnota 2019 is een besluit genomen over de begrotingssubsidie voor het jaar 2019. Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor de gehele periode tot en met 2021 op te nemen in de begroting door een verhoging met een bedrag van € 130.000 tot € 195.000.

Begrotingssubsidie voor de gemeente Dordrecht t.b.v. opzet en organisatie National park Nieuwe Stijl NLDelta-gebied (doel 1.3)

In oktober 2016 werd NLDelta door een vakjury bekroond tot één van de vier 'Mooiste natuurgebieden van Nederland'. Dit gebeurde in het kader van het programma Nationale Parken van Wereldklasse van het Ministerie van Economische Zaken. Met het winnen van de prijs werd NLDelta - het gebied dat loopt van Kinderdijk en Slot Loevestein via Biesbosch, Hollands Diep, Haringvliet tot aan de Voordelta - een Nationaal Park Nieuwe Stijl in wording. Een Nationaal Park Nieuwe Stijl moet voldoen aan een nieuwe standaard met richtlijnen voor kwaliteitsverbetering en bijbehorende ambities. Sindsdien werken de initiatiefnemers Staatsbosbeheer, Parkschap de Biesbosch, Stichting Het Wereld Natuur Fonds Nederland, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten samen met de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant aan het opzetten van een organisatie voor het Nationaal Park Nieuwe Stijl en aan de ambities van NLDelta op gebied van natuur, beleefbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid, ambassadeurschap van bewoners en bedrijven en regionale economie. De ambities van NLDelta sluiten goed aan bij de ambities van Zuid-Holland zoals verwoord in de visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving. De genoemde partijen willen daarom de samenwerking in de jaren 2019 t/m 2021 voortzetten en hebben hierover een samenwerkingsovereenkomst NLDelta getekend met afspraken over inzet van mensen en procesmiddelen. In deze overeenkomst heeft Zuid-Holland toegezegd om - onder voorwaarde van instemming van Provinciale Staten - in de periode 2019 t/m 2021 € 300.000 exclusief BTW bij te dragen, waarvan € 250.000 in de vorm van een subsidie. In 2019 wordt € 85.000, in 2020 wordt € 135.000 en in 2021 wordt € 30.000 bijgedragen. Bij voorjaarsnota 2019 is een besluit genomen over de begrotingssubsidie voor het jaar 2019. Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor de gehele periode tot en met 2021 op te nemen in de begroting door een verhoging met een bedrag van € 165.000 tot € 250.000.

Begrotingssubsidie voor de Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen (doel 1.3)

Dunea heeft in 2016 het initiatief genomen om, samen met andere terreinbeheerders, gemeenten en andere overheden, maatschappelijke organisaties, marketingbureaus, landgoedeigenaren en ondernemers een nieuw Nationaal Park (NP) langs de Hollandse kust te ontwikkelen. Het gebied loopt van Hoek van Holland tot en met Hillegom en omvat strand en landgoederen, met de Natura-2000 aangewezen duingebieden als groene ruggengraat. Er is een Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen opgericht. Het doel van deze Stichting is

a) het versterken van de bescherming van natuur, water(winning), kustbescherming, erfgoed, recreatie en landschap in het genoemde kustgebied;

b) het vergroten van het bewustzijn van het belang van bovengenoemde waarden;

c) het verkrijgen en behouden van de status Nationaal Park voor het gebied.

Deze doelen sluiten goed aan bij de ambities uit de provinciale Visie Rijke Groen Blauwe Leefomgeving. Provincie Zuid-Holland heeft daarom met Dunea en Staatsbosbeheer afgesproken om deze Stichting in 2019 en 2020 financieel en inhoudelijk te ondersteunen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen. In deze overeenkomst heeft Zuid-Holland toegezegd om - onder voorwaarde van instemming van Provinciale Staten - in de periode 2019 t/m 2020 € 300.000 exclusief BTW ofwel € 363.000 inclusief BTW bij te dragen. In 2019 wordt € 181.500 en in 2020 wordt € 181.500 bijgedragen. Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie te verhogen met een bedrag van € 181.500 tot € 363.000 en deze op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor Waterschap Rivierenland t.b.v. de gebiedsagenda Water en Groen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (doel 1.4)

Deze subsidie van € 2.808.675 is een aanvulling op de bestaande begrotingssubsidie van € 5.630.250 verstrekt op 9 augustus 2016. De subsidie is bedoeld om de gebiedsagenda Water en Groen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden uit te voeren. Op 26 maart 2019 heeft Gedeputeerde Staten ingestemd met een aangepaste Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Water en Groen met Waterschap Rivierenland voor de Alblasserwaard en de bijbehorende gebiedsagenda. Een aantal ontwikkelingen maakte het wenselijk de SOK, de gebiedsagenda en ook de subsidiebeschikking aan te passen.

 • 1.

  Project Zouweboezem was onderdeel van de oude SOK. Vanwege de nieuwe visie van WSRL op het watersysteem zijn de maatregelen zoals voorgesteld in de SOK niet meer opportuun en zijn maatregelen ook niet uitgevoerd. Inmiddels bevindt de projectlocatie zich in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en valt daarmee vanaf 1 januari 2019 niet meer binnen de provincie Zuid-Holland. Project Zouweboezem is daarom uit de nieuwe SOK gehaald.

 • 2.

  Om tegemoet te komen aan de provinciale ambities rond het realiseren van ecologische verbindingszones (EVZ's), zijn in de nieuwe SOK extra hectares EVZ opgenomen binnen het project Achterwaterschap en Dwarsgang. Het Kaderbesluit Groen geeft de mogelijkheid om 85% van de kosten voor het verwerven en inrichten van prioriteit 1 verbindingen bij te dragen .Prioriteit 1 verbindingen zijn nog te realiseren ecologísche verbindingen die substantieel bijdragen aan het realiseren van de internationale natuur- en waterdoelen. De prioriteit is onderdeel van de uitvoeringsstrategie voor de realisatie van de restantopgave Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het Achterwaterschap maakt onderdeel uit van een prioriteit 1 verbinding.

 • 3.

  Een aantal projecten liep uit in de tijd, waardoor deze niet gerealiseerd kunnen worden binnen de termijn van de SOK (2015 t/m 2020).De nieuwe SOK loopt door tot 2025. Het bedrag van € 2.808.675 wordt volledig gefinancierd uit het budget Ecologische Verbindings- zones binnen het programmabudget NNN. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van €2.808.675 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor PROAV NV t.b.v. de leeflaag van de stortplaats Derde Merwedehaven (doel 3.7)

Er is door Gedeputeerde Staten een bijdrage van maximaal € 700.000 toegezegd aan de PROAV voor het toepassen van schone grond op de stortplaats Derde Merwedehaven.(brief kenmerk PZH-2018-635207337). Het betreft meerkosten die ze hebben voor het leveren van klasse wonen grond i.p.v. klasse industrie. Het oorspronkelijk plan van het Afbouwbedrijf 3e Merwedehaven was om klasse industrie toe te passen in een deel van de leeflaag van de stort. De provincie wenst dat de gehele leeflaag de kwaliteit klasse wonen heeft en geeft een bijdrage aan de meerkosten om dit mogelijk te maken. Verrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijk geleverde hoeveelheden en kosten. Subsidienemer heeft een verplichting om dit aan te tonen. Voorgesteld wordt om jaarlijks de in dat jaar gemaakte meerkosten te verrekenen. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 700.000 op te nemen in de begroting.

Toelichting op de uitvoerings- of subsidieregelingen: Het bedrag dat beschikbaar is voor iedere genoemde subsidieregeling (of een onderdeel hiervan) wordt verdeeld conform de verdelingsregels die in de betrokken subsidieregeling (of een onderdeel hiervan) zijn opgenomen.

Op basis van nieuwe ontwikkelingen of voortschrijdend inzicht dient een aantal subsidieplafonds te worden bijgesteld. Het gaat om:

1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016.

Voor § 2.11 Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk onderdeel 2.11.b viii) recreatieve vaarwegen een verhoging van de deelplafond naar € 255.000 (aanvraagperiode heel 2019, doel 1.4). In het kader van Intensivering Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving wordt met deze ophoging van de subsidieregeling invulling gegeven aan de strategische opgave “Meer genieten en beleven van goed toegankelijk en natuurlijk water” binnen de hoofdopgave 3: “Aantrekkelijk en gezond verbinden in een waterrijk Zuid-Holland”. Op deze manier wordt invulling gegeven aan een “impulsprogramma voor het water DNA van Zuid Holland voor recreatie, natuur, erfgoed en klimaatadaptatie”. Gevraagd wordt aan Gedeputeerde Staten om de deelplafond van € 105.000 te verhogen met een bedrag van € 150.000 en het deelsubsidieplafond voor 2019 vast te stellen op € 255.000.

Abusievelijk is er bij de voorjaarnota 2019 een aantal deelplafonds dubbel opgeteld waardoor het hoofdplafond hoger is vastgesteld bij de voorjaarsnota dan het bedrag dat het op basis van de deelplafonds zou moeten zijn. Dit wordt bij deze hersteld naar € 10.972.500. Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het Hoofdsubsidieplafond te verhogen met een bedrag van € 150.000 tot € 11.122.500. Dit heeft tot gevolg dat door Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond voor deze subsidieregeling moet worden vastgesteld op € 11.122.500.

Overzicht en toelichting van door Gedeputeerde Staten vastgestelde deelsubsidieplafonds 2019 met betrekking tot de project- en boekjaarsubsidies

Subsidie-regeling nr.

Paragraaf

Titel van de regeling

Doel

Subsidie plafond periode 2019

Aanvraagperiode

1.6.76

 

Groen Zuid-Holland 2016

 

 

 

 

§ 2.11

Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk onderdeel 2.11.b viii) recreatieve vaarwegen

1.4

€ 255.000

heel 2019

Ter toelichting op de tabel dienen de volgende opmerkingen:

Subsidies die opgenomen zijn in de tabel deelsubsidieplafonds zijn subsidies die op basis van een subsidieregeling worden verstrekt;

De verantwoordingsarrangementen volgens het Uniform Subsidie Kader (USK) zijn van toepassing;

Voor de onder de Algemene subsidieverordening (Asv) vallende subsidieregelingen wordt in de tabel de aanvraagperiode opgenomen. Hierin wordt aangegeven wanneer subsidieaanvragenkunnen worden ingediend;

Indien bij de verlening van subsidies rangschikking aan de orde is, is dit vermeld in de betreffendesubsidieregeling;

1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid Holland 2016 wordt de volgende deelplafond voorgesteld:

§ 2.11Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk onderdeel 2.11.b viii)recreatieve vaarwegen wordt voorgesteld het deelplafond vast te stellen op € 255.000.

Ondertekening