Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

Nummer: 07-11-19/05D

De raad der gemeente Hellevoetsluis;

gehoord de commissie algemene zaken en middelen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 september 2019; nummer:07-11-19/05;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week : een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand : het tijdvak dat loopt van de 15e dag in een kalendermaand tot en met de 14e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar : het tijdvak dat loopt van de 2e dag in een kalenderjaar tot en met de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar : de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieven tabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieven tabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van een schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Voorlopig gevorderd bedrag

 • 1. Indien het bedrag dat vermoedelijk gevorderd zal worden zulks rechtvaardigt, kan een bedrag voorlopig gevorderd worden.

 • 2. Het bepaalde in artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Het voorlopig gevorderde bedrag wordt in mindering gebracht op het definitief gevorderde bedrag van de leges.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieven tabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieven tabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 11 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a. van zuiver redactionele aard zijn;

 • b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De Legesverordening Hellevoetsluis 2019 van 26 november 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als Legesverordening Hellevoetsluis 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2019.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

M.M. de Lange, M.C. Junius

GEMEENTE HELLEVOETSLUIS

Tarieventabel 2020,

behorende bij de Legesverordening Hellevoetsluis 2020.

Behoort bij raadsbesluit van 7 november 2019, nummer: 07-11-19/05D

de griffier, de voorzitter,

M.M. de Lange, M.C. Junius.

INHOUD

Hoofdstuk I Bescheiden algemeen

Hoofdstuk II Oud en nieuw archief

Hoofdstuk III Strafverordeningen

Hoofdstuk IV Burgerlijke stand

Hoofdstuk V Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Hoofdstuk VI Overige publiekzaken

Hoofdstuk VII Reisdocumenten

Hoofdstuk VIII Vermakelijkheden

Hoofdstuk IX Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk X Verkeer en vervoer

Hoofdstuk XI Beschikkingen, begroting en rekening en bouwverordening

Hoofdstuk XII Wonen

Hoofdstuk XIII Winkeltijdenwet

Hoofdstuk XIV Weekmarkt

Hoofdstuk XV Drank- en horecawet

Hoofdstuk XVI Milieu

Hoofdstuk XVII Exploitatievergunningen

Hoofdstuk XVIII Kabels en leidingen

Hoofdstuk XIX Diversen

TARIEVENTABEL LEGESVERORDENING

2020

I

BESCHEIDEN ALGEMEEN

1.

a.

Voor gedrukte of gekopieerde stukken, per bladzijde:

€ 0,25

b.

per fotokopie, per afdruk:

€ 0,25

c.

voor geschreven of getypte stukken, per bladzijde, een en ander voor zover deze stukken in deze verordening of in een andere belastingverordening van de gemeente dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk zijn genomen:

€ 3,10

2.

Ongekleurde kaarten en tekeningen dan wel kopieën of lichtdrukken daarvan, een en ander voor zover deze stukken in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk zijn genoemd, per kaart, tekening, lichtdruk of kopie:

a.

In formaat A4 of kleiner:

€ 1,70

b.

In formaat groter dan A4:

€ 1,45

vermeerderd met: voor elke 1.000 cm2 of gedeelte daarvan waarmede de oppervlakte van de kaart, tekening, lichtdruk of kopie de 1.000 m2 te boven gaat:

€ 4,85

c.

voor een jaarabonnement op de raadsstukken:

€ 90,55

d.

voor een jaarabonnement op de afsprakenlijst van raadscommissies:

€ 17,60

II

OUD EN NIEUW ARCHIEF

1.

Afbeeldingen, afschriften van of uittreksels uit de in het archief berustende stukken van vóór 1700, per bladzijde of gedeelte daarvan:

€ 12,15

2.

Idem van het jaar 1700 of daarna per bladzijde of gedeelte daarvan:

€ 7,95

3.

Nasporing door ambtenaren van het gemeentearchief, ongeacht het resultaat daarvan, per daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan, een en ander voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name genoemd in een andere belastingverordening van deze gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd:

€ 5,75

III

STRAFVERORDENINGEN

1.

Een exemplaar van een strafverordening:

€ 18,35

2.

Aanvullingen van de onder 1 genoemde verordening, per bladzijde:

€ 1,60

IV

BURGERLIJKE STAND

1.

Uittreksel en/of afschrift van de burgerlijke stand:

€ 8,20

2.

Voor de afgifte van een lijkenpas of voor de afgifte van een verklaring van uitstel begraven/cremeren:

€ 12,15

3.

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 6,20

Huwelijksvoltrekking

Voor het voltrekken van huwelijken op andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879, Stb. nr. 72 (Legeswet 1879), sedertdien gewijzigd, voor kosteloze voltrekking zijn bepaald, bedragen de leges:

1.

Bij voltrekking van het huwelijk in het huis der gemeente met een maximale tijdsduur van één uur op:

a.

maandag tot en met vrijdag:

€ 282,80

b.

zaterdag:

€ 965,75

2.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid:

€ 23,60

3.

Bij het voltrekken van huwelijken in het Prinsehuis en de Raadzaal boven het normaal verschuldigde bedrag als onder 1 bedoeld:

€ 62,00

4.

a.

voor het voltrekken van huwelijken op een andere locatie, niet zijnde het Prinsehuis, de raadzaal of de moderne trouwkamer aan de Oostzanddijk 26, boven het normaal verschuldigde bedrag als bedoeld onder 1 en 3:

€ 178,10

b.

voor het voltrekken van huwelijken op een varend passagiersschip, boven het normaal verschuldigde bedrag als bedoeld onder 1 en 3:

€ 362,90

5.

a.

het tarief voor de afgifte van een trouwboekje (kunststof) bedraagt:

€ 23,25

b.

het tarief voor de afgifte van een trouwboekje (voorzien van afbeelding Prinsehuis) bedraagt:

€ 36,65

c.

het tarief voor de afgifte van een trouwboekje (leder) bedraagt:

€ 55,50

6.

Voor het optreden als getuige bij een huwelijk van een in functie zijnde medewerker der gemeentesecretarie wordt per getuige een bedrag in rekening gebracht van:

€ 18,60

7.

Het tarief voor de éénmalige aanwijzing en de verlenging van een aanwijzing van een huwelijkslocatie bedraagt:

€ 237,45

8.

Voor het voltrekken van een kosteloos geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis, in een kamer voor maximaal 8 personen, met een maximale tijdsduur van vijftien minuten, met uitzondering van bijzondere feestdagen aanvangend op maandagmorgen en dinsdagmorgen om 09.00 uur en om 09.30 uur op grond van de wet van 23 april 1897 (Legeswet 1879), bedragen de leges:

Nihil

9.

Voor het voltrekken van een kosteloos geregistreerd partnerschap in de moderne trouwzaal van het gemeentehuis, met een maximale tijdsduur van vijftien minuten, met uitzondering van bijzondere feestdagen aanvangend op maandagmorgen en dinsdagmorgen om 9.00 uur en om 09.30 uur bedragen de leges voor de moderne trouwzaal:

€ 78,25

Voor het registreren van partnerschappen op andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879, Stb. nr. 72 (Legeswet 1879), sedertdien gewijzigd, voor kosteloze registratie zijn bepaald, bedragen de leges als volgt:

1.

Bij registratie van het partnerschap in het huis van de gemeente met een maximale tijdsduur van één uur op:

a.

maandag tot en met vrijdag:

€ 282,80

b.

zaterdag:

€ 965,75

2.

Bij de registratie van partnerschappen in het Prinsehuis en de Raadzaal boven het normaal verschuldigde bedrag als onder 1 bedoeld:

€ 62,00

3.

Voor het registreren van een partnerschap op een andere locatie, niet zijnde het Prinsenhuis, de Raadzaal of de moderne trouwkamer aan de Oostzanddijk 26, boven het normaal verschuldigde bedrag als bedoeld onder 1 en 2:

€ 178,10

Voor het registreren van een partnerschap op een varend passagiersschip, boven het normaal verschuldigde bedrag als bedoeld onder 1 en 2:

€ 362,90

4.

a.

het tarief voor de afgifte van een partnerschapsboekje (kunststof) bedraagt:

€ 23,25

b.

het tarief voor de afgifte van een partnerschapsboekje (voorzien van afbeelding Prinsehuis) bedraagt:

€ 36,65

c.

het tarief voor de afgifte van een partnerschapsboekje (leder) bedraagt:

€ 55,50

5.

Voor het optreden als getuige bij een partnerschapsregistratie van een in functie zijnde medewerker der gemeentesecretarie wordt per getuige een bedrag in rekening gebracht van:

€ 18,60

6.

Voor de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk wordt een bedrag in rekening gebracht van:

€ 93,00

7.

Voor het voltrekken van kosteloze huwelijken in het gemeentehuis, in een kamer voor maximaal 8 personen, met een maximale tijdsduur van vijftien minuten, met uitzondering van bijzondere feestdagen aanvangend op maandagmorgen en dinsdagmorgen om 09.00 uur en om 09.30 uur op grond van de wet van 23 april 1897 (Legeswet 1879), bedragen de leges:

Nihil

8.

Voor het voltrekken van een kosteloos huwelijk in de moderne trouwzaal van het gemeentehuis, met een maximale tijdsduur van vijftien minuten, met uitzondering van bijzondere feestdagen aanvangend op maandagmorgen en dinsdagmorgen om 9.00 uur en om 9.30 uur bedragen de leges voor de moderne trouwzaal:

€ 78,25

9.

Het tarief bedraagt voor het verplaatsen en/of annuleren van een huwelijksdatum en/of –tijdstip, daaronder ook begrepen partnerschapsdatum en/of –tijdstip (bij een kosteloos huwelijk of een kosteloze partnerschapsregistratie):

voor melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

€ 36,50

na melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

€ 67,85

V

VERSTREKKINGEN UIT DE BASISREGISSTRATIE PERSONEN

1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 3 en 4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregisstratie personen moet worden geraadpleegd.

2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking: via digitaal loket:

€ 4,15

b.

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking (Internationaal model): aan de balie:

€ 10,35

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking (Internationaal model): via digitaal loket:

€ 5,45

c.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1. voor 25 verstrekkingen:

€ 153,30

2. voor 100 verstrekkingen:

€ 484,70

3. voor 500 verstrekkingen:

€ 2.049,40

4. voor 1.000 verstrekkingen:

€ 3.681,75

3.

Voor de toepassing van onderdeel 4a wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregisstratie personen.

4.

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1. voor 25 verstrekkingen:

€ 153,30

2. voor 100 verstrekkingen:

€ 484,70

3. voor 500 verstrekkingen:

€ 2.049,40

4. voor 1.000 verstrekkingen:

€ 3.681,75

VI

OVERIGE PUBLIEKZAKEN

1.

a.

Legaliseren handtekening:

€ 9,55

b.

het ter legalisering zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager:

€ 9,55

c.

het waarmerken van een diploma dan wel getuigschrift:

€ 9,55

2.

Verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap: aan de balie

€ 9,65

Verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap: via digitaal loket

€ 5,45

3.

a.

afgeven van een verklaring omtrent het gedrag van personen:

Tarief MvJ

b.

een attestatie de vita: aan de balie

€ 9,55

een attestatie de vita: via digitaal loket

€ 5,45

c.

een attestatie de vita voor een pensioen

nihil

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie:

a.

naturalisatie enkelvoudig standaard

€ 840,00

b.

naturalisatie enkelvoudig verlaagd

€ 625,00

c.

naturalisatie gemeenschappelijk standaard

€ 1.072,00

d.

naturalisatie gemeenschappelijk verlaagd

€ 858,00

e.

mee naturalisatie minderjarig kind

€ 124,00

5.

Afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap:

a.

enkelvoudige optie

€ 179,00

b.

gemeenschappelijke optie

€ 305,00

c.

mede-opterend minderjarig kind

€ 21,00

VII

REISDOCUMENTEN

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 51,05

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,05

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,55

1.2.7

voor het verstrekken van een omslag voor een Nederlandse identiteitskaart

€ 2,00

1.2.8

Het tarief voor het op een locatie in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden) laten bezorgen van een reisdocument tijdens de daarvoor vastgestelde tijden bedraagt per document

€ 5,05

VIII

VERMAKELIJKHEDEN

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

a.

een grootschalig evenement of een evenement met een verhoogd risicoprofiel

€ 111,30

b.

een braderie, een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg, een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg.

€ 38,85

c.

verklaring van geen bezwaar

€ 27,70

d.

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 2:25, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nihil

2.

Vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen:

a.

indien de waarde van de prijzen niet meer dan € 150,00 bedraagt:

€ 5,95

b.

indien de waarde van de prijzen meer dan € 150,00 bedraagt:

€ 11,10

3.

Voor een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b, 30c en 30d van de Wet op de kansspelen, geldt het tarief zoals opgenomen in het Speelautomatenbesluit

IX

DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/ OMGEVINGSVERGUNNING

1.

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder

a.

aanlegkosten

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

b.

bouwkosten

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

c.

sloopkosten

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

d.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.1

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

1.2

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag/principeverzoek

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.1

voor principeverzoeken met bouwkosten minder dan € 5.000

€ 265,20

2.2

voor principeverzoeken met bouwkosten hoger dan € 5.000

€ 530,55

2.3

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

50 %

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

3.

Omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

3.1.

Bouwactiviteiten

3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 1,5% van de bouwkosten met een maximaal tarief van

€ 15.000,00

Aangevuld met een vast bedrag van

€ 116,80

Welstandstoets

3.1.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en toetsing aan de welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden wordt, indien hierover het advies van de welstandscommissie behoeft te worden ingewonnen, het overeenkomstig 3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

3.1.2.1

Bouwsom lager dan € 4.000,00

€ 59,95

3.1.2.2

Bouwsom € 4.000,00 - € 25.000,00

€ 55,60

Vermeerderd met 2 ‰ van de bouwkosten

3.1.2.3

Bouwsom € 25.000,00 - € 120.000,00

€ 83,95

Vermeerderd met 1,1 ‰ van de bouwkosten

3.1.2.4

Bouwsom € 120.000,00 - € 230.000,00

€ 134,20

Vermeerderd met 1,1 ‰ van de bouwkosten

3.1.2.5

Bouwsom € 230.000,00 - € 455.000,00

€ 285,95

Vermeerderd met 0,6 ‰ van de bouwkosten

3.1.2.6

Bouwsom vanaf € 455.000,00 en hoger

€ 539,25

Vermeerderd met 0,25 ‰ van de bouwkosten

3.1.2.7

Adviezen betreffende reclames, kosten per advies

€ 59,95

3.1.2.8

Indien een conceptaanvraag niet wordt gevolgd door een aanvraag bouwvergunning, bedragen de kosten

€ 109,05

3.1.2.9

Over bovenstaande bedragen wordt door de stichting Dorp, Stad en Land BTW berekend, welke bij de aanvrager in rekening wordt gebracht. Daarnaast zullen de welstandleges naar boven worden afgerond op € 5,00

3.1.2.10

De leges zullen worden berekend tot een bereikt maximum van de bouwkosten ad € 20.000.000,00

Verplicht advies agrarische commissie

3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 1.229,10

Achteraf ingediende aanvraag

3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

50 %

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

Beoordeling aanvullende gegevens

3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 85,05

3.2

Planologisch strijdig gebruik waarbij TEVENS sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1:

3.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 278,30

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

3.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 278,30

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

3.2.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 556,65

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

3.2.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 278,30

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

3.2.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 278,30

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

3.2.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 556,65

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

3.2.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

30 %

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

3.2.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

20 %

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag.

3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij GEEN sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 278,30

3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 278,30

3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 556,65

3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 278,30

3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 278,30

3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 556,65

3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 556,65

3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 278,30

3.4.

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het verlenen van een gebruiksvergunning ingevolge artikel 2.11.1 van het besluit brandveilig gebruik bouwwerken:

€ 175,10

3.4.1.1

met dien verstande dat dit basisbedrag, afhankelijk van de

vloeroppervlakte van het bouwwerk, wordt verhoogd met:

3.4.1.2

voor oppervlakten 0-100m²

€ 171,30

3.4.1.3

voor oppervlakten 101-500m²

€ 215,00

vermeerderd per m² met

€ 1,41

3.4.1.4

voor oppervlakten van 501-1.000m²

€ 490,10

vermeerderd per m² met

€ 0,94

3.4.1.5

voor oppervlakten van 1.001-5.000m²

€ 1.535,50

vermeerderd per m² met

€ 0,16

3.4.1.6

voor oppervlakten van 5.001-50.000m²

€ 2.332,15

vermeerderd per m² met

€ 0,04

3.4.1.7

voor oppervlakten groter dan 50.000 m²

€ 3.130,20

vermeerderd per m² met

€ 0,03

3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de monumentenverordening 2007 Gemeente Hellevoetsluis aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

3.5.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 278,30

3.5.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 278,30

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de monumentenverordening 2007 Gemeente Hellevoetsluis aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 22 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 278,30

3.6

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 136,35

3.7

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 136,35

3.8

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.10a van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 0,00

3.9

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 171,85

3.9.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Economische Zaken aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 171,85

3.10

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 171,85

3.11

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

3.11.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 171,85

3.11.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

3.11.3

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 171,85

3.11.4

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 171,85

3.12

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, Wabo, bedraagt het tarief:

3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

3.13

Beoordeling rapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

3.13.1

voor de beoordeling van een historische toets

€ 132,60

3.13.2

voor de beoordeling van een verkennend bodemonderzoek

€ 221,05

3.13.3

voor de beoordeling van een verkennend en nader bodemonderzoek

€ 454,65

3.13.4

voor onderzoek archeologie bij overschrijding van de archeologische waardenkaart

€ 382,10

3.13.5

voor de beoordeling van een archeologisch rapport

€ 764,20

3.13.6

voor de beoordeling van een geluidrapport

€ 292,00

3.13.7

voor het in behandeling nemen van een procedureverzoek hogere grenswaarden in het kader van artikel 110a Wet geluidhinder juncto artikel 83, lid 1 en 2

€ 350,35

3.13.8

voor het beoordelen van een luchtkwaliteitsrapport

€ 292,00

3.14

Advies

3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

3.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

3.15

Verklaring van geen bedenkingen

3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

3.15.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 191,45

3.15.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

3.15.1.3

Indien een begroting als bedoeld in 3.16.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

4

Vermindering

4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 3.15 en 3.16. De vermindering bedraagt:

4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2 %

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3 %

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5 %

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

5

Teruggaaf

5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking AANVRAAG omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in onderdeel 3.1.1 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

75 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan

50 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en binnen 26 weken na het in behandeling nemen ervan

40 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking VERLEENDE omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.5 en 3.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

5.3

Teruggaaf als gevolg van het WEIGEREN van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.5 of 3.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 300 wordt niet teruggegeven.

5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 3.15 en 3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

6.

Intrekken omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 5.2 van toepassing is:

€ 171,30

7.

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 85,05

8.

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

8.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, zal een bedrag in rekening worden gebracht dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de verzoeker medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

8.2

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, zal een bedrag in rekening worden gebracht dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de verzoeker medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

9.

Sloopmelding

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

€ 46,25

10.

In deze titel niet benoemde beschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 171,30

X

VERKEER EN VERVOER

1.

a.

Voor de afgifte of vernieuwing dan wel voor het behandelen van een aanvraag tot omwisseling van een rijbewijs bedraagt het tarief:

€ 38,95

b.

de tarieven worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van:

€ 34,50

2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een parkeervergunning, als bedoeld in de Parkeerverordening 2001:

€ 32,85

3.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van artikel 149, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet of artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 bedraagt het tarief:

€ 32,85

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 27,70

5.

Het tarief bedraagt voor het toekennen van een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats:

€ 312,85

6.

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van onderbord met kenteken voor een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats:

€ 90,05

7.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek van betrokkene verplaatsen van een bestaande persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats naar een andere locatie:

€ 312,85

8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart:

€ 27,70

9.

Voor het verstrekken van een omslag voor een rijbewijs:

€ 2,05

10.

Het tarief voor het op een locatie in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden) laten bezorgen van een rijbewijs tijdens de daarvoor vastgestelde tijden bedraagt per document:

€ 5,05

XI

BESCHIKKINGEN, BEGROTING EN REKENING EN BOUWVERORDENING

Voor het afgeven van een gunstige beschikking op verzoekschriften, van een vergunning of een ontheffing dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name in de volgende punten van deze tarieven lijst zijn genoemd of in een andere belastingverordening van deze gemeente of andere rechtsregels zijn genoemd, per beschikking:

€ 3,80

a.

een exemplaar van de bouwverordening:

€ 80,40

b.

het statistisch jaarboek bevolkingscijfers:

€ 24,65

XII

WONEN

1.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een vergunning tijdelijke verhuur, als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Leegstandswet:

€ 163,70

XIII

WINKELTIJDENWET

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.

1.

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183):

€ 6,65

2.

tot het verlenen van toestemming om een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander:

€ 6,65

3.

tot het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing:

€ 6,65

XIV

WEEKMARKT

Voor het inschrijven op de wachtlijst voor de weekmarkt:

€ 8,60

XV

DRANK- EN HORECAWET

1.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet:

€ 120,80

2.

Voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet:

€ 52,60

3.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet:

€ 22,70

4.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet:

€ 22,70

XVI

MILIEU

1.

Voor een publicatie ingevolge de ontgrondingenwet c.q. Ontgrondingenverordeningen Zuid-Holland:

€ 171,60

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag Vuurwerkverkoopvergunning op grond van artikel 2:72 van de APV:

€ 153,30

XVII

EXPLOITATIEVERGUNNINGEN

1.

Een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 184,75

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het wijzigen van in de bijlage(n) van de exploitatievergunning genoemde gegevens, niet zijnde een wijziging van de locatie of ondernemingsvorm:

€ 52,60

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:29, eerste lid, van de Algemene plaatselijke Verordening:

€ 22,40

4.

Vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

a.

voor escortbureaus;

€ 92,20

b.

voor privé-huis.

€ 184,75

XVIII

KABELS EN LEIDINGEN

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

1.

indien het betreft tracés vanaf 25 tot 250 m¹

€ 371,30

2.

indien het betreft tracés vanaf 250 tot 1000 m¹

€ 580,75

3.

indien het betreft tracés vanaf 1000 tot 2500 m¹

€ 779,80

4.

indien het betreft tracés vanaf 2500 m¹

obv een begroting

5.

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd door de netbeheerder.

6.

Indien het betreft het in behandeling nemen van een storings- of graafmelding tot 25 m¹:

€ 184,65

7.

Indien er met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met:

€ 304,10

8.

Als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

9.

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

XIX

DIVERSEN

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen:

€ 120,80