Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2020

Nummer: 07-11-19/05B

De raad der gemeente Hellevoetsluis;

gehoord de commissie algemene zaken en middelen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 september 2019; nummer: 07-11-19/05;

gelet op artikel 229, eerste lid aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2020.

Artikel 1 Definities

a. jaar : kalenderjaar;

b. kwartaal : kalenderkwartaal;

c. dag : een tijdvak van vierentwintig opeenvolgende uren, aanvangende te 0.00 uur;

d. gemeentegrond : de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond;

e. losse plaats : een plaats die per dag wordt toegewezen;

f. vaste plaats : een plaats die voor onbepaalde tijd wordt toegewezen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven:

 • 1.

  voor het innemen of doen innemen van een losse plaats dan wel het hebben van een vaste plaats op de als markt aangewezen gemeentegrond en het genot van de door of vanwege het gemeentebestuur in verband hiermee verstrekte diensten;

 • 2.

  wegens het innemen of doen innemen van een losse of vaste plaats dan wel het hebben van een losse of vaste plaats buiten de als markt aangewezen gemeentegrond.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, bedoelde rechten worden geheven van degene die een plaats inneemt of laat innemen dan wel een vaste plaats heeft.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid, bedoelde rechten worden geheven van degene die een plaats inneemt of doet innemen dan wel een plaats heeft buiten de als markt aangewezen gemeentegrond.

Artikel 4 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1. De rechten voor plaatsen op de als markt aangewezen gemeentegrond worden, voor zover gebruik wordt gemaakt van een marktkraam, geheven per plaats.

 • 2. In afwijking van lid 1 worden de rechten voor zover geen gebruik wordt gemaakt van een marktkraam geheven naar de frontbreedte van de plaats in strekkende meters (m1).

 • 3. De rechten voor plaatsen buiten de als markt aangewezen gemeentegrond worden geheven per plaats.

 • 4. De vermelde dagtarieven worden uitsluitend toegepast ten aanzien van losse plaatsen. De vermelde jaar- en kwartaaltarieven worden uitsluitend toegepast ten aanzien van vaste plaatsen.

 • 5. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een eenheid van tijd of afmeting voor een geheel gerekend.

 • 6. Bij vaste plaatsen is het recht verschuldigd, ongeacht of werkelijk plaats wordt ingenomen.

Artikel 6 Vrijstellingen

Geen rechten worden geheven ter zake van het innemen van plaatsen door niet-commerciële instellingen, zoals onder andere het Wereld Natuurfonds en Amnesty International.

Artikel 7 Tarieven

 • 1. Het recht voor losse plaatsen op de als markt aangewezen gemeentegrond bedraagt per dag:

  • a.

   voor zover gebruik wordt gemaakt van een marktkraam, per kraam € 12,35

  • b.

   voor zover geen gebruik wordt gemaakt van een marktkraam per m1

  • frontbreedte € 3,10

 • 2. Het recht voor vaste plaatsen op de als markt aangewezen gemeentegrond bedraagt per kwartaal:

  • a.

   voor zover gebruik wordt gemaakt van een marktkraam, per kraam € 158,40

  • b.

   voor zover geen gebruik wordt gemaakt van een marktkraam,

  • per m1 frontbreedte € 39,80

 • 3. Het recht voor losse plaatsen buiten de als markt aangewezen gemeentegrond bedraagt per plaats per dag:

  • a.

   nabij hoofdwinkelcentrum De Struytse Hoeck € 14,35

  • b.

   nabij een steunwinkelcentrum € 12,75

  • c.

   op overige locaties € 12,30

 • 4. Het recht voor vaste plaatsen buiten de als markt aangewezen gemeentegrond bedraagt per plaats per dag op jaarbasis:

  • a.

   nabij hoofdwinkelcentrum De Struytse Hoeck € 745,30

  • b.

   nabij een steunwinkelcentrum € 692,10

  • c.

   op overige locaties € 638,85

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De rechten zijn verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de rechten als bedoeld in artikel 7, lid 2 en 4, naar rato verschuldigd.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat er voor de rechten als bedoeld in artikel 7, lid 2 en 4, naar rato aanspraak op ontheffing.

Artikel 9 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegelnota of andere schriftuur.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 9:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen een maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Verordening marktgelden Hellevoetsluis 2019 van 8 november 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van marktgelden in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening marktgelden Hellevoetsluis 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2019.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

M.M. de Lange, M.C. Junius