Beleidsregels toewijzing woonwagenstandplaatsen en woonwagens Hof van Twente 2019

Geldend van 05-11-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels toewijzing woonwagenstandplaatsen en woonwagens Hof van Twente 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende ‘Beleidsregels toewijzing woonwagenstandplaatsen en woonwagens’

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Afstammingsbeginsel:

Beginsel wat de afstamming weergeeft.

Bloedverwanten:

1ste graad: (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen.

2e graad: grootouders, kleinkinderen, broers en zussen.

Huishouden:

een verzameling van één of meerdere personen die een zelfstandige huishouding voeren en die zich kenmerkt door continuïteit in samenstelling en onderlinge verbondenheid of anders benoemd in het bestemmingsplan.

Koopstandplaatsen:

Een kavel dat, is bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten, welke alleen via koop, verkoop of erfpacht wordt aangeboden.

Wenszoeker:

Een woningzoekende (koop of huur) die alleen reageert om te verhuizen naar een woning op een specifieke locatie, een specifiek woningtype, woonwagen of een woning met een ander zijnde voorkeur.

Woningcorporaties:

Stichting Viverion en Stichting Wonen Delden

Woonwagen:

Een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een woonwagenstandplaats dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst. De woonwagen moet voldoen aan de maatvoering zoals deze geldt voor de desbetreffende woonwagenstandplaats volgens het bestemmingsplan van de gemeente Hof van Twente.

Woonwagenstandplaats:

Een kavel dat is bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten.

Artikel 2 Afstammingsbeginsel woonwagenbewoner

In eerste instantie worden (voormalige) woonwagenbewoners in staat gesteld een woonwagen te huren of te kopen. De (voor)ouders of betrokkene moeten zelf in een woonwagen wonen, zijn geboren of er ooit hebben gewoond.

Hoofdstuk 2 Belangstellingsregister

Artikel 3 Belangstellingsregister

1. Gemeente Hof van Twente is verantwoordelijk voor het belangstellingsregister.

2. Naast het registeren van belangstellenden voor een woonwagenstandplaats of een woonwagenstandplaats met een woonwagen wordt het register tevens gebruikt om de behoefte aan woonwagenstandplaatsen in beeld te brengen.

Hoofdstuk 2 Inschrijving

Sociale huur

Artikel 4 Inschrijving belangstellingsregister sociale woonwagenstandplaats met woonwagen

Om op het belangstellingsregister te kunnen worden geplaatst moeten belangstellenden die:

a. voldoen aan het “Afstammingsbeginsel” (aantoonbaar door middel van een principeverklaring tot woonwagenbewoner, uittreksel bevolkingsregister met woongeschiedenis, geboorteakte);

b. meerderjarig zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten of op grond van een wettelijke bepaling met een Nederlander kan worden gelijkgesteld;

c. zelf in de woonwagen komen te wonen. Onderverhuur is niet toegestaan;

d. schriftelijk kenbaar maken dat men zich wil inschrijven in het belangstellingsregister.

e. nadat de belangstellende zelf het inschrijfgeld heeft over gemaakt op de rekening van de gemeente Hof van Twente wordt hij/zij schriftelijk geïnformeerd over de registratie (met inschrijfdatum) in het belangstellingsregister.

Artikel 5 Kosten inschrijving belangstellingsregister sociale woonwagenstandplaats met woonwagen

De kosten voor het inschrijven in het belangstellingsregister voor een sociale huur woonwagenstandplaats met woonwagen bedraagt €15,- per inschrijving per jaar. Dit bedrag kan jaarlijks worden geïndexeerd.

Artikel 6 Te overleggen gegevens

Om in aanmerking te komen voor een sociale woonwagenstandplaats met woonwagen dienen de volgende gegevens te worden overlegd:

a. een geldig identiteitsdocument waarin is opgenomen de naam, adresgegevens, contactgegevens, geboortedatum en nationaliteit en een uittreksel van Basisregistratie Personen (BRP);

b. het aantal personen dat deel uitmaakt van het huishouden dat de woonruimte zal betrekken;

c. bescheiden aan de hand waarvan het inkomen van de aanvrager kan worden vastgesteld, te

weten:

• een inkomensverklaring;

• een afschrift van een recente salarisstrook of een afschrift van een bewijs van uitkering,

• definitieve belasting aanslag

d. indien van toepassing, een positieve verhuurdersverklaring van de (voormalige) verhuurder of hypotheek verklaring goed betaalgedrag,

e. akkoord bewindvoerder.

Koop

Artikel 7 Inschrijving belangstellingsregister koopwoonwagenstandplaatsen

Om op het belangstellingsregister te kunnen worden geplaatst moeten personen:

a. Voldoen aan het “Afstammingsbeginsel” (aantoonbaar door middel van een principeverklaring tot woonwagenbewoner, uittreksel bevolkingsregister, geboorteakte);

b. meerderjarig zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten of op grond van een wettelijke bepaling met een Nederlander kan worden gelijkgesteld;

c. zelf op de woonwagen op de woonwagenstandplaats te wonen.

d. Beschikken, dan wel, conform de termijn die in de Wabo worden gehanteerd, kunnen beschikken over een voor de betreffende standplaats geschikte woonwagen, waarvoor op basis van het vigerende bestemmingsplan (al dan niet via een afwijkingsprocedure) een omgevingsvergunning kan worden verleend.

e. schriftelijk kenbaar maken dat men zich wil inschrijven in het belangstellingsregister.

f. nadat de belangstellende zelf het inschrijfgeld heeft over gemaakt op de rekening van de gemeente Hof van Twente wordt hij/zij schriftelijk geïnformeerd over de registratie (met inschrijfdatum) in het belangstellingsregister.

Artikel 8 Kosten inschrijving belangstellingsregister koopwoonwagenstandplaatsen

De kosten voor het inschrijven in het belangstellingsregister voor een koopwoonwagenstandplaats zijn gelijk aan de kosten voor het inschrijven (“het inschrijfgeld”) voor een bouwkavel zoals bedoeld en geregeld in de vigerende beleidsregel inschrijvingscriteria bouwgrond Hof van Twente. Voor de hoogte en de bepaling van het inschrijfgeld wordt verwezen naar de in de vorige zin genoemde beleidsregel.

Hoofdstuk 3 Uitschrijven belangstellingsregister

Sociale huurwoonwagen

Artikel 9 Uitschrijven belangstellingsregister sociale woonwagenstandplaats met woonwagen

Het uitschrijven uit het belangstellingsregister zal plaats vinden wanneer:

1. De belangstellende een woonwagen wordt toegewezen en hij/zij deze ook daadwerkelijk accepteert;

2. de belangstellende daarom (schriftelijk) verzoekt;

3. de belangstellende is overleden.

Koopwoonwagenstandplaatsen

Artikel 10 Uitschrijven belangstellingsregister koopwoonwagenstandplaatsen

Het uitschrijven uit het belangstellingsregister zal plaats vinden wanneer:

1. De belangstellende een woonwagenwoonwagenstandplaats heeft aanvaard;

2. de belangstellende daarom (schriftelijk) verzoekt;

3. de belangstellende is overleden

4. de belangstellende niet binnen de daarvoor gestelde termijn adequaat heeft gereageerd op een onderzoek onder de ingeschreven gegadigden, welke door burgemeester en wethouders

noodzakelijk wordt geacht uit een oogpunt van goed volkshuisvestingsbeleid, of niet binnen een daartoe gestelde termijn hernieuwd het inschrijfgeld voldoet;

5. in het geval onder 2. wordt 25% van het inschrijfgeld door de gemeente gerestitueerd indien

de inschrijving op verzoek van de gegadigde binnen 3 jaren na inschrijving wordt doorgehaald.

Hoofdstuk 4 Toewijzing en overeenkomst

Artikel 11 Bekendmaking vrijkomende woonwagenstandplaats met of zonder woonwagen.

Bij het beschikbaar komen of zijn van een koop woonwagenstandplaats of een sociale huur woonwagenstandplaats met woonwagen schrijft gemeente Hof van Twente, de personen (die hiervoor in aanmerking komen) aan die in het belangstellingsregister staan, met het verzoek binnen de gestelde termijn schriftelijk kenbaar te maken dat men geïnteresseerd is.

Artikel 12 Volgordebepaling en toewijzing

Om in aanmerking te komen voor een woonwagenstandplaats of woonwagenstandplaats met woonwagen dient men:

1. Ingeschreven te staan in het belangstellingsregister en

2. binnen 2 weken hebben gereageerd op de bekendmaking dat er een woonwagenstandplaats met woonwagen is vrijgekomen voor (ver)huur of

3. binnen 2 weken hebben gereageerd op de bekendmaking dat er een woonwagenstandplaats is vrijgekomen voor koop.

Artikel 13 Toewijzingsregels sociale woonwagenstandplaats met woonwagen

Vrijkomende sociale woonwagenstandplaats met woonwagen wordt toegewezen aan de hand van de volgende voorrangsregels:

1. Belangstellende moet in het belangstellingsregister zijn opgenomen.

2. Woonwagenbewoner(s) die op een woonwagenlocatie in Hof van Twente woont dan wel wonen, in het bezit is/zijn van een huurcontract en de woonwagenstandplaats moet ontruimen vanwege opheffing of verkleining van die locatie;

3. jongeren van 18 tot 30 jaar die nog bij hun ouders in de woonwagen op een woonwagenlocatie in Hof van Twente wonen;

4. eerste- en tweedegraads bloedverwanten van de zittende bewoners die ten tijde van het beschikbaar komen van de woonwagenstandplaats met woonwagen al ten minste één jaar op de betreffende locatie aantoonbaar als inwonende verblijven;

5. eerste- en tweedegraads bloedverwanten van een (voormalige) bewoner van de woonwagenlocatie;

6. overige, nu in een woning wonende, woonwagenbewoners in Hof van Twente, die voor een woonwagenstandplaats met woonwagen in aanmerking komen;

7. overige belangstellenden die aan het afstammingsbeginsel voldoen;

8. bij gelijke geschiktheid vindt toewijzing in eerste instantie plaats op basis van datum inschrijving. Is de datum van inschrijving gelijk dan toewijzing op basis van loting.

Artikel 14 Toewijzing en huurovereenkomst

1. Woningcorporaties Stichting Viverion of Stichting Wonen Delden bieden een huurovereenkomst aan als wordt voldaan aan de gestelde eisen van inschrijving en toewijzing.

2. De huurovereenkomst komt pas tot stand nadat deze door beide partijen voor akkoord is getekend.

Koopwoonwagenstandplaatsen

Artikel 15: Toewijzingsregels koopwoonwagenstandplaatsen

Vrijkomende koopwoonwagenstandplaatsen worden toegewezen aan de hand van de volgende voorrangsregels en volgorde:

1. Bij uitgifte van bouwkavels vindt per kern Goor, Delden, Bentelo, Hengevelde, Diepenheim of Markelo de toewijzing plaats in volgorde van de plaatsing op het belangstellingsregister. De ingeschrevenen met de oudste inschrijfdatum heeft voorrang op latere inschrijfdata.

Hoofdstuk 5 Weigering aanbod

Huurwoonwagens

Artikel 16 Weigering aanbod sociale woonwagenstandplaats met woonwagen

Indien een gegadigde een sociale woonwagenstandplaats met woonwagen van zijn keuze krijgt aangeboden en deze weigert, wordt de inschrijfdatum met 2 jaar naar achteren opgeschoven.

Koopwoonwagenstandplaatsen

Artikel 17. Weigering aanbod koop woonwagenstandplaats

Indien een gegadigde een kavel van zijn keuze krijgt aangeboden en deze weigert, wordt de inschrijfdatum met 2 jaar naar achteren opgeschoven.

Hoofdstuk 6 Slotbepaling

Artikel 18 Voorrangsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om voorrang te verlenen, aan personen dit in het belangstellingsregister zijn ingeschreven, op de toewijzingsregels indien dit noodzakelijk is:

1. Vanwege medische/en of sociale redenen. Hierbij dient aangetoond te worden dat de huidige woning of woonwagen gelet op voormelde redenen niet meer adequaat is en niet adequaat kan worden gemaakt. Dit aantonen geschiedt op advies van een door de gemeente aan te wijzen onafhankelijke instantie. Voorrang wordt éénmalig verleend en is strikt persoonlijk. De periode waarmee de inschrijfdatum wordt vervroegd wordt door het college van burgemeester en wethouders bepaald.

2. ter uitvoering van voorwaarden die voortvloeien uit overeenkomsten waarbij het algemeen belang gediend is.

Artikel 19. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze beleidsregel naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de belangstellende af te wijken van deze beleidsregel

Artikel 20. Restbepaling

In gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders, waarbij zij zich uitsluitend zullen laten leiden door overwegingen betrekking hebbende op een goed volkshuisvestingsbeleid.

Artikel 21 Citeertitel en inwerkingtreding

1. Deze regels kunnen worden aangehaald als de “Beleidsregels toewijzing woonwagenstandplaatsen en woonwagens”.

2. Deze regels treden in werking op de dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Vastgesteld in op 5 november 2019

burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM