Voucherregeling energiecoöperatie Fryslân

Geldend van 03-05-2022 t/m heden

Intitulé

Voucherregeling energiecoöperatie Fryslân

Gelet op het bepaalde in art. 1.3 van de Algemene Subsidieverordening 2013 van de provincie Fryslân;

gelet op de verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van Europese Unie op de-minimissteun.

Stellen Gedeputeerde Staten van Fryslân de volgende regeling vast:

Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  duurzame energie: energie die wordt verkregen uit energiebronnen die nooit op zullen raken zoals zon, wind, water en biomassa;

 • b.

  energiecoöperatie: Een energiecoöperatie is een wettelijk toegestane entiteit gebaseerd op open en vrijwillig lidmaatschap. Bestuurd door aandeelhouders of leden die natuurlijke personen zijn, lokale overheden, inclusief gemeenten of kleine bedrijven of microbedrijven. Het doel van een energie coöperatie is te zorgen voor winst op het gebied van milieu, economie of maatschappelijk, voor haar leden, of in de regio waar ze opereert. Een energie coöperatie houdt zich bezig met het opwekken, distribueren en leveren van elektriciteit. Alsmede met het consumeren, inkopen, opslaan en/of besparen van energie en/of het opwekken van duurzame energie en/of het leveren van andere energie-gerelateerde diensten aan haar aandeelhouders of leden;

 • c.

  deskundige: iemand die op grond van opleiding of ervaring gekwalificeerd moet worden geacht om een opdracht uit te voeren in het kader van een op grond van deze regeling gesubsidieerde activiteit. De deskundige is onafhankelijk en ingeschreven in het handelsregister;

 • d.

  lokaal / directe omgeving: heeft betrekking op dorp, stad of gemeente waar de coöperatie gevestigd is;

 • e.

  Project: een samenhangend geheel van activiteiten om duurzame energie te leveren of energie te besparen;

 • f.

  de-minimis: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun; g. SNN: Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Artikel 2. Doel van de regeling

De subsidieregeling heeft als doel energiecoöperaties in de provincie Fryslân te ondersteunen en te stimuleren in het leveren van duurzame, lokaal opgewekte energie en hun project of businesscases te versterken waarbij de positieve effecten van het te subsidiëren project ten goede komen aan de directe omgeving.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan energiecoöperaties die op het moment van aanvragen gevestigd zijn in de provincie Fryslân en in de directe omgeving van de vestigingslocatie hun activiteiten uitvoeren.

Artikel 4. Subsidiabele activiteit

Subsidie wordt verstrekt voor voorbereidings- en proceskosten voor lokale duurzame energie projecten die bijdragen aan een goede business case van het project: voor zover het betreft het inkopen van juridische, financiële, technische, fiscale, of organisatorische expertise van een deskundige.

Artikel 5. Openstelling

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen een openstellingsbesluit vast.

 • 2. Het openstellingsbesluit bevat ten minste een aanvraagperiode en een subsidieplafond.

 • 3. In het openstellingsbesluit kunnen nadere regels gesteld worden met betrekking tot:

  • a.

   de subsidiabele activiteiten;

  • b.

   het indienen van een aanvraag;

  • c.

   de kring van subsidieontvangers;

  • d.

   toetsingscriteria;

  • e.

   de hoogte of berekeningswijze van de subsidie;

  • f.

   de subsidiabele kosten.

 • 4. Voor zover door verstrekking van subsidie aan volledige aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop de aanvraag volledig is. een aanvraag is pas volledig indien alle benodigde en verplichte stukken zijn aangeleverd en de aanvraag juist en rechtsgeldig is ondertekend.

 • 5. Aanvragen worden elektronisch ingediend in het subsidieloket van het SNN.

Artikel 6. Weigeringsgronden

De subsidie wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 2.7 van de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013, in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  het project niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling;

 • b.

  het project niet in overeenstemming is met het doel van deze regeling;

 • c.

  aan de energie coöperatie die de aanvraag indient reeds vijfmaal een subsidie is verstrekt op grond van de regeling;

 • d.

  niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de De-minimisverordening;

 • e.

  de energiecoöperatie voor dezelfde activiteit waarvoor zij subsidie aanvraagt reeds een subsidie verstrekt heeft gekregen op grond van de regeling.

Artikel 7. Minimale subsidiabele kosten, subsidiepercentage en maximale subsidie

 • 1. Het bedrag aan subsidiabele kosten per project bedraagt minimaal € 500,00.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

 • 3. De subsidie per project bedraagt maximaal € 5.000,00.

Artikel 8. Subsidiabele kosten

 • 1. Als subsidiabele kosten, komen in aanmerking alle kosten voor zover die betrekking hebben op de activiteiten als genoemd in artikel 4 en voorzover die betrekking hebben op het inschakelen van een deskundige;

 • 2. BTW is subsidiabel voor zover deze niet door de aanvrager kan worden verrekend;

 • 3. Kosten komen slechts voor subsidie in aanmerking voor zover deze worden gemaakt en betaald na ontvangst van de volledige aanvraag en binnen de termijn zoals gesteld in artikel 10 lid 1.

Artikel 9. Niet subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 1.10 van de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013 zijn de volgende kosten niet subsidiabel: kosten die reeds door derden worden gefinancierd, zodanig dat de totale financiering van de subsidiabele kosten, meer dan 100% bedraagt.

Artikel 10. Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. Bij de subsidieverlening wordt in elk geval de verplichting opgelegd dat de gesubsidieerde activiteit binnen een termijn van 6 maanden vanaf de datum van de subsidieverlening wordt gerealiseerd;

 • 2. De subsidieontvanger dient feiten en omstandigheden die moeten worden gemeld of medegedeeld op grond van artikel 2.13 van de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013 te melden aan het SNN;

Artikel 11. Bevoorschotting en vaststelling

Binnen drie weken na de verleningsbeschikking wordt de subsidie voor 100% bevoorschot. De subsidie wordt 6 maanden na subsidieverlening ambtshalve vastgesteld.

Artikel 12. Wijzigings- of intrekkingsgronden

De subsidie kan onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:48 en 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, indien:

 • a.

  het project niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met het doel of de voorschriften van deze regeling;

 • b.

  de aanvrager niet de minimale subsidiabele kosten per project heeft gemaakt en betaald, die zijn vastgesteld conform artikel 7 lid 1;

 • c.

  tegen de uitvoering van het project overwegende bezwaren bestaan.

Artikel 13. Afkondiging, inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1. Deze subsidieregeling wordt in het provinciaal blad bekendgemaakt en treedt inwerking de dag na publicatie in het provinciaal blad en werkt terug tot 15 november 2019 voor zover publicatie na deze datum plaatsvindt.

 • 2. Op aanvragen voor subsidie die zijn ingediend voor 1 mei 2021, blijft de regeling van toepassing zoals deze luidde voor deze datum.

Artikel 14. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Voucherregeling energiecoöperatie Fryslân.

Ondertekening