Verordening van het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent de fractievergoeding (Verordening fractievergoeding waterschap Rijn en IJssel 2019)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent de fractievergoeding (Verordening fractievergoeding waterschap Rijn en IJssel 2019)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Fractie: de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard alsmede de leden van het algemeen bestuur die zijn benoemd of verkozen overeenkomstig artikel 14 van de Waterschapswet. Is onder een lijst slechts één lid benoemd of verkozen, dan wordt dit lid als afzonderlijke fractie beschouwd.

 • b.

  Fractieondersteuning: Ondersteuning ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden van de fractie.

 • c.

  Vergoeding: De krachtens deze verordening aan de fracties te verstrekken financiële bijdrage.

Artikel 2 Financiële vergoeding

 • 1. Fracties kunnen jaarlijks aanspraak maken op een financiële vergoeding voor fractieondersteuning, bedoeld in deze verordening.

 • 2. De financiële vergoeding bestaat uit een bedrag van € 400 per fractie en een bedrag van € 100 per fractielid.

 • 3. De vergoeding wordt per kalenderjaar verstrekt door overmaking op een ten name van de desbetreffende fractie gestelde bankrekening of een separate bankrekening op naam van een fractielid.

 • 4. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks bij de begroting het totaal uit te keren bedrag vast.

Artikel 3 Gebruik van de vergoeding

 • 1. De vergoeding is bestemd als tegemoetkoming in de kosten van het functioneren van de fractie. Fracties besteden de vergoeding om de vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van het algemeen bestuur te versterken.

 • 2. De vergoeding mag niet worden gebruikt ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en andere regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen, anders dan ter vergoeding van prestaties, diensten of goederen geleverd ten behoeve van de fractie en op basis van gespecificeerde, reële declaraties;

  • c.

   giften, donaties en soortgelijke bijdragen;

  • d.

   uitgaven die bestreden dienen te worden uit de vergoedingen die de leden van het algemeen bestuur op grond van hun rechtspositieregelingen toekomen;

  • e.

   verkiezing of herverkiezing van leden van het algemeen bestuur.

Artikel 4 Verstrekken van de vergoeding

 • 1. De vergoeding wordt vóór 31 januari van een kalenderjaar bij wijze van voorschot voor het kalenderjaar verstrekt.

 • 2. Op de voorschotten worden in mindering gebracht de eventueel in voorgaande jaren teveel ontvangen voorschotten, zoals die ingevolge artikel 6 zijn vastgesteld.

Artikel 5 Splitsing fracties

 • 1. Bij splitsing van een fractie wordt de vergoeding over het jaar waarin de splitsing plaatsvindt, verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken zetels en het resterende deel van het kalenderjaar na de splitsing.

 • 2. In het geval, bedoeld in het vorige lid, wordt het aan de oorspronkelijke fractie uitgekeerde voorschot verrekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, tweede lid.

 • 3. De verdeling van de bijdrage zoals die voortvloeit uit het eerste lid blijft gehandhaafd voor de jaren na het jaar van de fractiesplitsing, tot het aantreden van een nieuw algemeen bestuur.

Artikel 6 Reserve

 • 1. Het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de aan een fractie toekomende bijdrage blijft gereserveerd ter besteding door die fractie in volgende jaren.

 • 2. De reserve is niet groter dan 50% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam. Het meerdere wordt in mindering gebracht in de verantwoording, bedoeld in artikel 7, over dat jaar. Bevoorschotting vindt desgevraagd plaats.

 • 3. De reserve blijft na de verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert dan wel voor de fractie die naar het oordeel van het algemeen bestuur als rechtsopvolger kan worden beschouwd.

 • 4. Indien op grond van het vorige lid geen rechthebbende fractie kan worden aangewezen, vervalt het recht op reserve.

 • 5. Bij splitsing van een fractie als bedoeld in artikel 5 wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal zetels dat bij de splitsing betrokken is, voor zover de reserve niet meer bedraagt dan 50% van de vergoeding die de oorspronkelijke fractie in het voorgaande jaar ontving.

Artikel 7 Rekening en verantwoording

 • 1. Elke fractie legt binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar verantwoording af over de besteding van de aan de fractie toegekende vergoeding, onder overlegging van een verslag aan de secretaris-directeur.

 • 2. Bij het verslag wordt gevoegd een verklaring van de fractie over de juistheid van de overgelegde gegevens. Deze verklaring wordt ondertekend door de fractievoorzitter en bij fracties met meer dan één zetel een tweede fractielid.

 • 3. Voor het verslag en de verklaring wordt het formulier gebruikt, die als bijlage bij deze verordening is gevoegd.

 • 4. Na ontvangst van het in het vorige lid bedoelde verslag stelt de secretaris-directeur voor die fractie de bedragen vast van:

  • a.

   De uitgaven die in het vorige kalenderjaar uit de vergoeding bekostigd zijn;

  • b.

   de omvang van de reserve;

  • c.

   de resterende reserve;

  • d.

   de verrekening tussen de in het onderdeel a bedoelde uitgaven, het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van het terug te vorderen bedrag.

 • 5. Op grond van het vorige lid teruggevorderde bedragen worden door de betrokken fractie binnen vier weken aan het waterschap Rijn en IJssel gerestitueerd.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of voor verschillende uitleg vatbaar is beslist het algemeen bestuur.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fractievergoeding waterschap Rijn en IJssel 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 5 november 2019.

Ondertekening