Verordening rechtspositie raadsleden en fractieassistenten Wijdemeren 2019

Geldend van 14-11-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Verordening rechtspositie raadsleden en fractieassistenten Wijdemeren 2019

De raad van de gemeente Wijdemeren

gelet op de artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, en 97, 98, 99 van de Gemeentewet en de artikelen 3.1.1, vijfde lid, 3.1.3, eerste lid, 3.1.4, eerste lid, 3.1.8, eerste lid, 3.1.9, eerste lid, 3.3.2, 3.3.3, tweede lid, 3.4.1, eerste lid, 3.4.2 en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening rechtspositie raadsleden en fractieassistenten Wijdemeren 2019.

Artikel 1 Definitiebepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  fractieassistent: lid van een commissie als bedoeld in de artikelen 82, 83 en 84 van de Gemeentewet, dat niet tevens raadslid is of ambtenaar die als zodanig tot lid van een commissie is benoemd;

 • b.

  griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 • c.

  raadslid: lid van de gemeenteraad.

Artikel 2. Toelage raadslid onderzoekscommissie en bijzondere commissie

 • 1. Een raadslid dat lid is van een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a, derde lid, van de Gemeentewet wordt voor de duur van de activiteiten van die commissie ten laste van de gemeente een toelage toegekend van € 120,- per maand. (De toelage is per jaar maximaal driemaal de maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.)

 • 2. Een raadslid dat lid is van een bijzondere commissie als bedoeld in artikel 3.1.4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt voor de duur van de activiteiten van de commissie een toelage toegekend van maximaal € 120,- per maand, nader te bepalen bij de instelling van die commissie.

Artikel 3. Reis- en verblijfkosten raadsleden en fractieassistenten voor reizen buiten de gemeente

 • 1. Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur als bedoeld in artikel 97 Gemeentewet worden aan een raadslid of fractieassistent vergoed:

  • a.

   de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;

  • b.

   bij gebruik van een eigen auto het maximumbedrag dat door een werkgever aan een werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt.

 • 2. Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente, ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur, worden aan een raadslid of fractieassistent bij gebruik van eigen auto tevens de parkeer-, veer- en tolkosten vergoed.

 • 3. Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.

 • 4. Als een raadslid of fractieassistent een tijdelijke functionele beperking heeft, kan voor reizen als bedoeld in het eerste lid, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking gesteld.

 • 5. De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een raadslid of fractieassistent maakt in verband met reizen buiten het grondgebied ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur worden ten laste van de gemeente vergoed.

Artikel 4. Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing raadsleden en fractieassistenten

 • 1. Een raadslid of fractieassistent dat wil deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van zijn functie als bedoeld in artikel 3.3.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, dient daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

 • 2. Deze aanvraag gaat vergezeld van stukken met inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3. De maximale vergoeding van de scholing bedraagt:

  • a.

   € 250- per jaar per raadslid;

  • b.

   € 250,- per jaar per fractieassistent.

 • 4. De griffier beslist (bij twijfel in overleg met het presidium) op de aanvraag op basis van de overlegde stukken.

Artikel 5. Informatie- en communicatievoorzieningen raadsleden en fractieassistenten

 • 1. Een raadslid of fractieassistent tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste van de gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking worden gesteld bedoeld in artikel 3.3.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 • 2. Een raadslid of fractieassistent levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente.

Artikel 6. Voorziening bedrijfsgeneeskundige zorg voor raadsleden

In aanvulling op artikel 3.3.5 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt voor individuele raadsleden desgewenst naar behoefte een maatwerkvoorziening voor bedrijfskundige zorg ingekocht.

De griffier is hierin de contactpersoon richting HR, die hier vervolgens in adviseert. De griffier beslist over de in redelijkheid te maken kosten die hieraan verbonden zijn.

Artikel 7. Betaling vaste vergoedingen

Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van de vergoeding van fractieassistenten, bedoeld in artikel 3.4.1 het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers halfjaarlijks plaats met inachtneming van een vergoeding per bijgewoonde vergadering.

Artikel 8. Betaling en declaratie van onkosten

 • 1. Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van deze verordening voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:

  • a.

   betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente toegezonden factuur;

  • b.

   betaling vooruit uit eigen middelen.

 • 2. Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken. Indien deze voor de 26e dag van de maand zijn ingediend bij de griffier worden de kosten een maand later uitbetaald.

 • 3. Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen 3 maanden na factuurdatum of betaling door raadsleden of fractieassistenten ingediend bij de griffier. Indien deze voor de 26e dag van de maand zijn ingediend worden de kosten een maand later uitbetaald.

 • 4. De declaraties worden via de gemeentelijke website openbaar gemaakt.

 • 5. De griffier kan na overleg met het presidium besluiten een declaratie te weigeren / af te keuren.

Artikel 9. Intrekking oude verordening

De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017 wordt ingetrokken.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie raadsleden en fractieassistenten Wijdemeren 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Wijdemeren van 17 oktober 2019.

De griffier,

C.M. de Heus

De voorzitter,

F. Ossel