Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Wijdemeren 2019

Geldend van 14-11-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Wijdemeren 2019

De raad van de gemeente Wijdemeren;

Gelezen het voorstel van burgemeester en griffier d.d. 1 september 2019;

Gelet op artikel 81a Gemeentewet inzake de uitoefening van de rekenkamerfunctie;

BESLUIT

Vast te stellen de navolgende

Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Wijdemeren 2019

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Gemeentewet;

 • b.

  Rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Wijdemeren;

 • c.

  Raad: gemeenteraad van Wijdemeren;

 • d.

  College: college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren;

 • e.

  Gemeentebestuur: het gemeentebestuur zoals gedefinieerd in de Gemeentewet;

 • f.

  Doelmatigheid: de mate waarin een organisatie erin slaagt om met een zo beperkt mogelijke inzet van de beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken;

 • g.

  Doeltreffendheid: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken;

 • h.

  Rechtmatigheid: de mate waarin de handelingen van een organisatie in overeenstemming zijn met de gemeentelijke begroting en van toepassing zijnde wetten, verordeningen en regels.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1. Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.

 • 2. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur.

Hoofdstuk II Taak, samenstelling en lidmaatschap

Artikel 3 Benoeming leden en vergoeding

 • 1. De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden.

 • 2. De rekenkamercommissie kiest uit zijn midden een voorzitter.

 • 3. Ten aanzien van de leden is artikel 81g Gemeentewet van toepassing. Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen leggen de leden in de vergadering van de raad, de eed of belofte af.

 • 4. De leden ontvangen een vergoeding van € 500,- bruto per maand exclusief BTW per lid plus eventuele reiskosten. De vergoeding en reiskosten worden jaarlijks geïndexeerd conform de rechtspositieregeling raads- en commissieleden. Van de leden van de rekenkamercommissie wordt verwacht dat zij alle werkzaamheden uitvoeren binnen de vastgestelde vergoeding.

 • 5. De leden van de rekenkamercommissie worden voor de duur van 4 jaar benoemd. Aan het eind van deze periode vindt evaluatie van het functioneren van de rekenkamercommissie plaats en kan herbenoeming aan de orde zijn.

 • 6. Het totale lidmaatschap van de leden heeft een maximale duur van 8 jaar.

Artikel 4 Ontslag en non-activiteit

 • 1. De raad ontslaat de leden van de rekenkamercommissie of stelt hen op non-actief indien de raad oordeelt dat leden niet langer geschikt zijn de functie te vervullen.

 • 2. Het lidmaatschap van een lid eindigt:

  • a.

   Op eigen verzoek;

  • b.

   Bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie;

  • c.

   Wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   Indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

  • e.

   Indien hij naar het oordeel van de raad ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen.

 • 3. De leden van de rekenkamercommissie kunnen voorts door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte, gebreken of ongeschiktheid niet in staat zijn hun functie naar behoren te vervullen.

 • 4. Het gestelde in artikel 81 c, lid 6 en 7, artikel 81d en artikel 81h van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing op de leden van de rekenkamercommissie.

Artikel 5 Ambtelijk secretaris

 • 1. De rekenkamercommissie wordt ondersteund door de griffier of de commissiegriffier.

 • 2. De griffier of de commissiegriffier staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde en draagt zorg voor de vorming van de dossiers.

 • 3. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamercommissie.

 • 4. De rekenkamercommissie draagt zelf zorg voor de verslaglegging.

 • 5. De griffier of de commissiegriffier legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

Hoofdstuk III Werkwijze van de rekenkamercommissie

Artikel 6 Reglement van orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling ter kennisneming naar de raad.

Artikel 7 Overleg met de gemeenteraad en begeleidingscommissie rekenkamer

 • 1. Met inachtneming van de onafhankelijkheid van de rekenkamercommissie wordt voor de rekenkamercommissie een begeleidingscommissie ingesteld bestaande uit één vertegenwoordiging uit elke raadsfractie. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter die verantwoordelijk is voor de terugkoppeling naar de raad.

 • 2. De begeleidingscommissie heeft namens de raad minimaal één keer per jaar overleg met de rekenkamercommissie. Tijdens dit overleg kan de begeleidingscommissie de rekenkamercommissie gevraagd en ongevraagd adviseren over:

  • a.

   Onderzoeksonderwerpen;

  • b.

   Onderzoeksmethodieken en de begrenzing van onderzoek;

  • c.

   Mogelijke door de rekenkamercommissie ondervonden belemmeringen;

  • d.

   De interne en externe communicatie over de onderzoeken;

  • e.

   De planning en inzet van het beschikbare budget.

 • 3. De rekenkamercommissie stuurt aan de gemeenteraad elk jaar vóór 1 april een verslag van de werkzaamheden over het voorgaande jaar, vergezeld van een financiële verantwoording.

Artikel 8 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1. Suggesties tot het verrichten van een onderzoek kunnen worden gedaan door:

  • a.

   De rekenkamercommissie;

  • b.

   De gemeenteraad;

  • c.

   De begeleidingscommissie rekenkamer;

  • d.

   Commissies als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet waaraan bestuursbevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders zijn toegekend.

 • 2. Verzoeken door de in het vorige lid genoemde sub b, c en d dienen een gemotiveerd verzoek te doen tot het instellen van een rekenkameronderzoek. De rekenkamercommissie bericht beargumenteerd binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek zal worden voldaan.

 • 3. De rekenkamercommissie kiest zelfstandig de onderwerpen voor haar onderzoek, formuleert de probleemstelling en de onderzoeksvragen en stelt de onderzoeksopzet vast. De onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie rechtstreeks (ter kennisneming) voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • 4. Bij de selectie van onderzoeksonderwerpen dient zoveel mogelijk aan de volgende criteria te worden voldaan. Het onderzoek dient:

  • a.

   Maatschappelijk relevant te zijn;

  • b.

   Bruikbare resultaten op te leveren (aanbevelingen);

  • c.

   Betrekking te hebben op de doelmatigheid, doeltreffendheid of rechtmatigheid van het beleid;

  • d.

   Een substantieel financieel belang voor de gemeente te bevatten;

  • e.

   Beleid te betreffen dat de gemeente Wijdemeren kan beïnvloeden;

  • f.

   Positief onderscheidend te zijn ten opzichte van andere onderzoeken (doordat het onderwerp niet eerder is onderzocht, er andere elementen onderzocht zijn of andere onderzoeken minder diepgaand/slechter zijn uitgevoerd);

  • g.

   Bij te dragen aan enige evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen in de opvolgende onderzoeken.

Artikel 9 Werkwijze

 • 1. De rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren die mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 2. Artikel 184 Gemeentewet is ook voor de rekenkamercommissie van toepassing.

 • 3. De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 4. De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 5. De rekenkamercommissie stelt betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het feitenonderzoek aan de Rekenkamercommissie kenbaar te maken; Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamercommissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 6. Na de ambtelijke hoor en wederhoor ten aanzien van de feiten formuleert de rekenkamercommissie haar conclusies en aanbevelingen in een definitieve rapportage.

 • 7. De rekenkamercommissie stelt het college in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op de rapportage inclusief de conclusies en aanbevelingen kenbaar te maken. In de onderzoeksopzet kan in overleg van deze bepaling worden afgeweken.

 • 8. Na vaststelling door de rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk aan de raad aangeboden, onder gelijktijdige toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen.

 • 9. De raad bespreekt de onderzoeksresultaten - in het bijzijn van de rekenkamercommissie om eventuele vragen te beantwoorden - op basis van het rapport en de conclusies en aanbevelingen.

 • 10. Het onderzoeksrapport wordt begeleidt met een raadsvoorstel, dat in overleg met de rekenkamercommissie door de griffier wordt opgesteld.

Artikel 10 Budget

 • 1. De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken. Conform de regeling budgethouders gemeente Wijdemeren is de griffier budgethouder.

 • 2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   De vergoedingen aan de leden;

  • b.

   Eventuele externe deskundigen die door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • c.

   Lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR);

  • d.

   Eventuele overige uitgaven die de rekenkamercommissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3. De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 november 2019. De Verordening Rekenkamercommissie gemeente Wijdemeren 2015 wordt per gelijke datum ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijke rekenkamer-commissie gemeente Wijdemeren 2019.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 17 oktober 2019.

De raad voornoemd,

de griffier,

mevrouw C.M. de Heus

de voorzitter,

de heer F. Ossel