Regeling vervallen per 31-12-2020

NADERE REGELS SUBSIDIEVERLENING BEWONERSINITIATIEVEN 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-12-2020

Intitulé

NADERE REGELS SUBSIDIEVERLENING BEWONERSINITIATIEVEN 2020

behorende bij de Verordening SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Maastricht

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan:

 • -

  het bevorderen van de leefbaarheid en de vitaliteit van de Maastrichtse buurten;

 • -

  een samenleving waarin bewoners actief zijn en betrokken zijn bij hun medebewoners en leefomgeving en daarvoor ook hun verantwoordelijkheid nemen;

BESLUITEN:

tot vaststelling van de volgende ‘Nadere regels subsidieverlening bewonersinitiatieven 2020.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 DEFINITIES EN BEGRIPPEN

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Verordening: Verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017.

 • b.

  Subsidieplafond: hetgeen daaronder verstaan wordt in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

ARTIKEL 2 ACTIVITEITEN DIE VOOR SUBSIDIE IN AANMERKING KOMEN

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op het bevorderen van de leefbaarheid in de buurt en/of het oplossen van een ervaren problematiek.

ARTIKEL 3 DOELGROEP

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een of meerdere bewoners die niet georganiseerd zijn in een stichting of vereniging.

ARTIKEL 4 SUBSIDIEPLAFOND

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 50.000 voor 2020.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het in lid 1 vastgestelde subsidieplafond is bereikt. De aanvraag waarmee het subsidieplafond zou worden overschreden, wordt zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

 • 3.

  Indien het in lid 1 vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

ARTIKEL 5 MAXIMAAL SUBSIDIEBEDRAG

 • 1.

  Het subsidiebedrag per aanvraag bedraagt maximaal € 2.000. Aanvragen hoger dan dit maximumbedrag worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen of, indien het initiatief c.q. activiteit uitvoerbaar blijft, gemaximeerd op € 2.000.

 • 2.

  Het in lid 1 bedoelde maximum subsidiebedrag kan worden verhoogd met een toeslag van maximaal € 500, indien men zelf eigen of andere financiering heeft voor minimaal € 500. Indien het eigen ingebrachte bedrag lager dan € 500, dan wordt de gemeentelijke toeslag gelijk aan dat bedrag.

 • 3.

  Er kan slechts eenmaal subsidie worden verstrekt voor een initiatief c.q. activiteit.

 • 4.

  Indien er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid tussen aanvragen, dan worden deze als één aanvraag beoordeeld.

HOOFDSTUK 2 AANVRAAG, BEOORDELING EN VASTSTELLING

ARTIKEL 6 DE AANVRAAG

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  De subsidieaanvraag dient uiterlijk op 15 december 2020 door de gemeente te zijn ontvangen.

 • 3.

  De subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend middels een hiervoor beschikbaar gesteld aanvraagformulier dat volledig ingevuld en ondertekend is en voorzien is van een begroting.

 • 4.

  Een aanvraag die niet aan de in lid 1, 2 en 4 genoemde eisen voldoet, wordt buiten behandeling gesteld. Indien niet wordt voldaan aan de in het vierde lid genoemde eis zal aanvrager eerst in de gelegenheid worden gesteld om binnen een gestelde termijn zijn aanvraag aan te vullen.

ARTIKEL 7 BEOORDELING EN VASTSTELLING

 • 1.

  De beoordeling vindt plaats door de procescoördinator zelfsturing van de buurt en twee vakinhoudelijke collega’s.

 • 2.

  Het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd dient binnen 6 maanden na toekenning te zijn afgerond.

HOOFDSTUK 5 WEIGERINGSGRONDEN EN VERPLICHTINGEN

ARTIKEL 8 WEIGERINGSGRONDEN

 • 1.

  Voor de algemene (discretionaire) weigeringsgronden wordt allereerst verwezen naar artikel 5 van de Verordening.

 • 2.

  De subsidie wordt geweigerd, indien eerder voor hetzelfde initiatief of activiteit op grond van de Subsidieregeling bewonersinitiatiefgelden 2019, of een voorloper daarvan, subsidie is verleend.

 • 3.

  De subsidie wordt geweigerd indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

  • a.

   het initiatief tot onevenredige overlast leidt voor medebewoners;

  • b.

   de activiteit of het programma van activiteiten gelijk valt te stellen met een buurtfeest of een ander vergelijkbaar evenement.

  • c.

   onvoldoende draagvlak is voor het initiatief of activiteit binnen de buurt of de straat waar de activiteit zal plaatsvinden.

 • 4.

  Ook wordt de subsidie geweigerd als de activiteit in strijd is met de gemeentelijke beleidsdoelen.

ARTIKEL 9 VERPLICHTINGEN

De subsidieontvanger dient mee te werken aan communicatie-uitingen van de Gemeente Maastricht. Hier zijn voor de subsidieontvanger geen kosten aan verbonden.

HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 10 INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2020.

ARTIKEL 11 CITEERTITEL

Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere regels bewonersinitiatieven 2020”.

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht d.d. 22 oktober 2019.

De Secretaris,

R.E.C. Kleijnen.

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake

TOELICHTING NADERE REGELS BEWONERSINITIATIEVEN

INLEIDING

Maastricht telt talloze bewoners, die zich belangeloos inzetten voor de stad en haar inwoners. Er ontstaan ook steeds meer initiatieven van bewoners waarbij burgers zelf aan de slag gaan om de eigen woon- en leefomgeving te verbeteren om mensen met elkaar in verbinding te brengen en iets te doen voor elkaar.

Ter stimulering van bewonersinitiatieven die bijdragen aan vitale en aantrekkelijke buurten bestaat op grond van de Verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017 met ingang van 01-01-2017, onder bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor deze initiatieven. Met deze extra subsidiemogelijkheid willen we de kracht van bewoners stimuleren: zij bedenken ideeën en initiatieven, voeren ze uit en sluiten aan bij de capaciteiten en gewoontes van de deelnemers in hun buurt of straat.

Het budget is alleen bedoeld voor het ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven van en door bewoners zelf. Ze zijn dus niet bedoeld voor de bekostiging van professionals en/of professionele activiteiten, al kan het incidenteel voorkomen dat beperkte professionele inzet onderdeel van het initiatief is (b.v. het opstellen van een akte, communicatie etc.) Dit moet dan duidelijk onderdeel van of voorwaarden-scheppend zijn voor het bewonersinitiatief.

Per initiatief wordt slechts eenmalig subsidie verleend. Er kan dus niet in volgende jaren opnieuw subsidie worden toegekend voor hetzelfde (doorlopende) initiatief of meermaals subsidie worden toegekend voor een (al dan niet jaarlijks) terugkerend initiatief. Wanneer bewoners een succesvol initiatief structureel, bijvoorbeeld jaarlijks, willen uitvoeren dan moeten zij overwegen om als stichting of vereniging subsidie aan te vragen of samen te gaan werken met een bestaande vrijwilligers-organisatie.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen en Artikel 3 doelgroep

Aanvragen zoals bedoeld in deze regeling kunnen enkel gedaan worden door een bewonersinitiatief als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder j van de Verordening: een initiatief van een of meerdere bewoners die niet georganiseerd zijn in een stichting of vereniging, gericht op het bevorderen van de leefbaarheid in de buurt en/of het oplossen van een ervaren problematiek. Bewoners en bewonersgroepen kunnen aldus enkel als particulier (natuurlijk persoon) subsidie aanvragen.

Artikel 4 Subsidieplafond

Er is voor 2020 een bedrag ad € 50.000 beschikbaar gesteld voor alle aanvragen samen op grond van deze nadere regels. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt. De aanvraag waarmee het subsidieplafond zou worden overschreden, wordt zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

Artikel 5 Maximaal subsidiebedrag

Lid 1

Per aanvraag kan maximaal € 2.000 subsidie worden verleend voor activiteiten en/of initiatieven, waaronder ook investeringskosten geteld kunnen worden. Ook kleine initiatieven zijn welkom. De subsidie kan ook verleend worden als aanvullende financiering.

Lid 2

Indien mensen zelf financiering regelen, bijvoorbeeld door een eigen bijdrage of sponsorgeld, dan kan een toeslag worden verleend tot maximaal € 500. Indien zij € 200 zelf inbrengen, dan bedraagt de toeslag ook € 200.

lid 3 en lid 4

Of sprake is van hetzelfde initiatief of wederzijdse afhankelijkheid staat ter vrije beoordeling van het college. Hiervoor is voldoende dat sprake is van dezelfde of in hoofdzaak dezelfde (al dan niet voortdurende) activiteiten. Het is niet mogelijk om meerdere aanvragen voor hetzelfde initiatief in te dienen.

Voordat een aanvraag wordt afgewezen, is er in de meeste gevallen overleg geweest met de initiatiefnemers om de aanvraag aan te vullen, inhoudelijk te verbeteren of hen te wijzen op andere financieringsmogelijkheden.

Artikel 6 De aanvraag

Voor het indienen van de aanvraag wordt een standaard aanvraagformulier beschikbaar gesteld waarop de aanvrager naast de NAW-gegevens ook wordt gevraagd duidelijk aan te geven voor welke activiteiten subsidie wordt aangevraagd en wanneer deze activiteiten plaatsvinden. Daarnaast moet de aanvrager in zijn aanvraag onderbouwen dat er voor het initiatief draagvlak binnen de buurt of straat is. Dit kan bijvoorbeeld door het bijvoegen van een handtekeningenlijst.

Conform artikel 15, derde lid, van de Verordening Vrijwilligersactiviteiten Welzijn en Zorg moet de aanvrager voor wat betreft de begroting het boekjaar gelijkstellen aan het kalenderjaar.

Artikel 7 beoordeling en vaststelling

De beoordeling vindt plaats door de procescoördinator zelfsturing van de buurt en twee vakinhoudelijk medewerkers. Zij beoordelen de subsidieaanvragen, onafhankelijk van elkaar, en kijken daarbij vooral naar de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de leefbaarheid en de vitaliteit van de buurt en/of het oplossen van een ervaren problematiek.

Artikel 8 Weigeringsgronden

lid 2

Per initiatief wordt slechts eenmaal subsidie verleend. De aanvraag wordt geweigerd indien eerder voor hetzelfde initiatief of dezelfde activiteit op grond van de Regeling Bewonersinitiatieven 2019, of een voorloper daarvan, subsidie is verleend.

lid 3

Of er sprake is van voldoende draagvlak staat ter vrije beoordeling van het college. Het college neemt in ieder geval aan dat er sprake is van (voldoende) draagvlak wanneer de aanvrager: een lijst met (minimaal) 5 handtekeningen van personen uit de buurt of straat overlegt. Deze lijst is niet limitatief. Aanvragers kunnen ook op andere wijze het bestaan van (voldoende) draagvlak aantonen.

Wanneer het bestaan van voldoende draagvlak niet is aangetoond, is dit reeds voldoende reden voor weigering van de subsidieaanvraag.

Ondertekening