Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rijswijk houdende regels omtrent de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening Toeristenbelasting 2020)

Geldend van 13-11-2019 t/m 31-12-2020

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rijswijk houdende regels omtrent de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening Toeristenbelasting 2020)

De gemeenteraad;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

d.d. 8 oktober 2019, no. ;

Gelet op artikel 224 van de Gemeentewet

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2020

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘toeristenbelasting’ wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de basisregistratie personen van de gemeente zijn ingeschreven.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1.

 • 2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

 • 3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

 • a.

  van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;

 • b.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het kalenderkwartaal.

Artikel 5 Tarieven

De belasting bedraagt per overnachting € 2,45.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderkwartaal.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 8 Tijdstip van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de belasting overeenkomstig de aangifte per kwartaal worden betaald, uiterlijk twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 9 Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de gemeentewet.

Artikel 10 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ”Verordening Toeristenbelasting 2019”, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 november 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Toeristenbelasting 2020”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn openbare vergadering van 7 november 2019.

De gemeenteraad,

de griffier,

J.A. Massaar, bpa

de voorzitter,

drs. M.J. Bezuijen