Verordening Stimuleringslening verduurzaming sportaccommodaties 2019 gemeente Bernheze

Geldend van 01-11-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening Stimuleringslening verduurzaming sportaccommodaties 2019 gemeente Bernheze

Raadsbesluit

Datum vergadering:

Agendapunt:

FORMTEXT      

Onderwerp:

Stimuleringslening verduurzaming sportaccommodaties

De raad van de gemeente Bernheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van

burgemeester en wethouders van 10 september 2019:

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

Aanvrager: een sportvereniging of -stichting zonder winstoogmerk die eigenaar is dan wel huurder is van een sportaccommodatie in de gemeente Bernheze die een aanvraag, omschreven in artikel 2, voor een Stimuleringslening doet.

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze.

Stimuleringslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van maatregelen;

Duurzaamheidsmaatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;van deze verordening, die leiden tot gebouw gebonden energiebesparingen en/of productie van duurzame energie.

Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen evt verhoogd met de kosten van het verkrijgen van de financiering;

SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

Voor een Stimuleringslening die zakelijk wordt verstrekt aan de onder art 1 genoemde doelgroep.

Van de lening wordt, een onderhandse akte opgemaakt.

Voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen in of op de sportaccommodatie in de gemeente Bernheze.

Het rentepercentage voor de Stimuleringslening bedraag 0,5% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Het college van Burgemeester en Wethouders kan dit rentepercentage aanpassen.

De looptijd van de Stimuleringslening wordt door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld op het moment van toewijzen van de Stimuleringslening en bedraagt maximaal 15 jaar.

De Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwdepot.

Artikel 3 Maatregelen

Tot de maatregelen worden gerekend:

Vervangen sportveldverlichting, binnenverlichting of buiten verlichting, niet zijnde reclameverlichting, voor LED verlichting

Energiebesparende maatregelen aan gebouwen (isolatie van wand, vloer en/of dak, dubbel glas incl. aanpassingen/vervangingen van kozijnen).

Aanbrengen van zonnepanelen of zonnecollectoren

Aanbrengen van warmte terugwinning en/of warmtepomp

Waterbesparende maatregelen.

De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. Het college stelt de hoogte van de Stimuleringslening vast, met een minimum van € 10.000,- en een maximum van € 50.000,- (incl. btw).

Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, in dat geval kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Stimuleringslening:

Een beperking van de energievraag, dan wel vermindering van CO2 uitstoot.

Het verhogen van het aandeel duurzaam energieverbruik van sportaccommodaties.

Artikel 5 Budget

De raad van de gemeente Bernheze stelt een maximum budget vast dat beschikbaar is voor Stimuleringsleningen.

Stimuleringsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Stimuleringslening.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld (digitaal) formulier en gaat onder opgave van:

De te treffen maatregelen;

De werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

De meest recente jaarrekening en begroting van de aanvrager.

Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

Het college neemt binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

De in lid 6 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Stimuleringslening bij SVn in, indien:

Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

De werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

De werkelijke kosten minder bedragen dan € 10.000,-;

Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

De Stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 9 Ontbreken van financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Bernheze en SVn.

SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en brengt een offerte uit.

SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de offerte van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en/of kan de aanvrager zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 november 2019.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening verduurzaming sportaccommodaties 2019 gemeente Bernheze”

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 31 oktober 2019.

Jan van den Oever

griffier

Marieke Moorman

voorzitter

Ondertekening