VASTGESTELD SUBSIDIEREGELING KINDEROPVANG BRUMMEN

Geldend van 10-12-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2021

Intitulé

VASTGESTELD SUBSIDIEREGELING KINDEROPVANG BRUMMEN

Kenmerk Z037274 / D310179

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen de uitvoeringsnotitie kinderopvangregelingen gemeente Brummen (kenmerk D313800) en het collegebesluit (kenmerk D310179), gelet op de Wet kinderopvang en de artikelen 165, 166 en 167 van de Wet op primair onderwijs en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Brummen (ASV Brummen);

Hebben besloten:

 • 1.

  De uitvoeringsnotitie Kinderopvangregelingen Brummen vast te stellen

 • 2.

  De subsidieregeling Kinderopvang Brummen inclusief de aanvraagformulieren vast te stellen (kenmerk D315335, D315336, D315337 en D315339)

 • 3.

  In te stemmen met het jaarlijks aanpassen van de aanvraagformulieren voor wat betreft aanpassing van de tarieven aan de indexatie

 • 4.

  Hiervoor in het mandaatregister het volgende mandaat/volmacht onder nummer 23.8 op te nemen voor de procesmanager en de beleidsmedewerker A/B: het jaarlijks wijzigen van aanvraagformulieren behorende bij de Subsidieregeling Kinderopvang Brummen voor de indexatie van de tarieven.

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:

geregistreerd kindercentrum;

houder;

kinderopvangtoeslag;

ouder;

dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet kinderopvang.

2. In deze regeling wordt verder verstaan onder:

kinderopvang Alle peuters naar de voorschool: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in een peutergroep vanaf de leeftijd van 2,5 jaar tot 4 jaar (periode van 1,5 jaar);

kinderopvang Voorschoolse Educatie: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in een peutergroep vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar (periode van 1,5 jaar) dan wel het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van een erkend VVE-programma uit de databank Effectieve Jeugdinterventies.

ouderbijdrage: het bedrag per maand dat als vaste eigen bijdrage van de ouder verschuldigd is voor kinderopvang.

doelgroep Alle peuters naar de voorschool: kinderen van 2,5 tot 4 jaar waarvan de ouders geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag.

VVE-doelgroepkind: Een kind van 2,5 jaar tot 4 jaar* waarbij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige (Vérian) een (risico op) (taal/reken)achterstand heeft vastgesteld.

Fiscaal uurtarief: het maximum tarief voor kinderopvang bij een kindercentrum jaarlijks vastgesteld door de belastingdienst.

* Een VVE-doelgropepkind wordt in groep 1 en 2 op de basisschool ook gezien als doelgroepkind. Of indien nodig iets ouder als de achterstand eind groep 2 nog niet volledig is ingehaald.

Het gaat hier dan om:

 • 1.

  Een kind bij wie een achterstand in de taal-rekenontwikkeling wordt geconstateerd.

 • 2.

  Een kind van wie (één van) de ouders een inburgeringscursus of een andere NT2/NT1 taalcursus volgen. De NT1 ouders krijgen ook extra aandacht bij het beleid laaggeletterdheid. Er hoeft dus nog geen sprake te zijn van een taalachterstand, maar alleen het risico erop doordat ouders mogelijk een taalschterstand hebben.

 • 3.

  Een kind van arbeidsmigranten die niet inburgering plichtig zijn en korter dan 4 jaar in Nederland zijn.

 • 4.

  Een kind dat in zijn/haar ontwikkeling bedreigd wordt door eigen aanleg, gezinsfactoren, omgevingsfactoren of een combinatie hiervan.

 • 5.

  Een kind waarvan is gesignaleerd dat dit kind (tijdelijk) iets extra's nodig heeft voor de ontwikkeling van een sociaal emotionele achterstand (het gaat dus niet om een kind met een medische oorzaak, zware achterstand of beperking), waardoor het niet ook nog een taal/rekenachterstand oploopt.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten , omvang, looptijd

Subsidie voor kinderopvang Alle Peuters naar de voorschool wordt uitsluitend verleend voor kinderopvang in een geregistreerd kindercentrum voor kinderen (wonend in de gemeente Brummen en ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). De opvang per kind heeft maximaal een omvang van 7 uur per week, gedurende maximaal 40 weken per jaar. Bij voorkeur verdeeld over 2 dagdelen van 3,5 uur.

Subsidie voor kinderopvang Voorschoolse Educatie wordt uitsluitend verleend voor kinderopvang in een geregistreerd kindercentrum voor kinderen (wonend in de gemeente Brummen en ingeschreven in de Basisregistratie Personen met een VVE-indicatie van consultatiebureau Vérian. De opvang per kind heeft maximaal een omvang van 990 uur over 1,5 jaar, gedurende maximaal 40 weken per jaar en is bij voorkeur als volgt verdeeld:

Leeftijd 2,5 tot 3 jaar : 4,5 uur per dag voor 3 dagdelen per week

Leeftijd 3 tot 4 jaar : 4,5 uur per dag voor 4 dagdelen per week

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan geregistreerde kindercentra in de gemeente Brummen die voldoen aan de Wet kinderopvang en aan de kwaliteitseisen voor kindercentra, genoemd in de artikelen 2 tot en met 10 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. In uitzonderingsgevallen kan, indien dit in het belang van het kind is, opvang plaatsvinden in een geregistreerd kindercentrum buiten de gemeente Brummen.

Artikel 4. Hoogte subsidie

De subsidie per kindplaats bedraagt:

Voor kinderopvang Alle peuters naar de voorschool maximaal € 8,63 per uur (de kostprijs) en heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Voor kinderopvang Voorschoolse Educatie:

.1 voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag de kostprijs (maximaal € 12,53) minus het fiscale uurtarief en het fiscale uurtarief na aftrek van een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

.2 voor ouders die wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag betrekking op de kostprijs (maximaal € 12,53) minus het fiscale uurtarief.

De bedragen genoemd bij lid 1 aanhef en letter a en lid 1 aanhef letter b worden jaarlijks geïndexeerd volgens het Consumenten Prijsindexcijfer.

De subsidie wordt verstrekt voor het tijdvak van een jaar en wordt gebaseerd op het te verwachten aantal kindplaatsen per jaar.

Artikel 5. Aanvraag

De subsidie wordt aangevraagd door de houder van het geregistreerde kindercentrum met gebruikmaking van speciaal hiervoor vastgestelde aanvraagformulieren:

Aanvraag subsidie voor kinderopvang Alle peuters naar de voorschool verzamelformulier; inclusief bijlage per kind bij dit verzamelformulier.

Aanvraag subsidie voor kinderopvang Voorschoolse Educatie, verzamelformulier; inclusief bijlage per kind bij dit verzamelformulier.

In afwijking van artikel 7, eerste lid, van de ASV Brummen kan ieder kwartaal een aanvraag ingediend worden op basis van het aantal dan bekende nieuwe plaatsingen. De aanleverdata zijn voor 15 april (1e kwartaal), 15 juli(2e kwartaal), 15 oktober (3e kwartaal) en 15 januari (4e kwartaal).

In afwijking van artikel 6, tweede lid, onder a tot en met e, en derde lid van de ASV Brummen overlegt de aanvrager de informatie en documenten genoemd in de vastgestelde aanvraagformulieren bij de aanvraag om verlening van subsidie.

Artikel 6. Beslistermijn

In afwijking van artikel 8 van de ASV Brummen beslissen burgemeester en wethouders uiterlijk binnen 4 weken na aanlevering van een eerste kwartaalaanvraag om verlening van de subsidie.

Artikel 7. Aanvullende verplichtingen

Een VVE-doelgroepkind krijgt voorrang bij plaatsing in een groep voor kinderopvang Voorschoolse Educatie en wordt bij een eventuele wachtlijst bovenaan geplaatst.

Het kindercentrum berekent een ouderbijdrage voor ouders die vallen onder artikel 5, lid 1 sub a en 1 sub b volgens de volgende systematiek: alle ouders betalen een ouderbijdrage die overeenkomt met de ouderbijdragetabel die het Ministerie van Sociale Zaken jaarlijks vaststelt voor de kinderopvangtoeslag.

Het kindercentrum brengt in het geval van Voorschoolse Educatie de kosten voor ouders maandelijks in rekening bij de ouders, zodat ouders die voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen, dit kunnen gebruiken voor hun aanvraag kinderopvangtoeslag. De gemeente krijgt maandelijks een verzamelfactuur voor het verschil in de kostprijs minus het fiscale uurtarief.

Het kindercentrum stuurt ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag maandelijks een factuur voor de betaling van de ouderbijdrage over het fiscale uurtarief. Verder stuurt het kindercentrum maandelijks een verzamelfactuur naar de gemeente voor de gemeentelijke bijdrage.

De hoogte van het gezamenlijk inkomen voor de ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag wordt als volgt vastgesteld:

een (voorlopige) belastingaangifte van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar

de jaaropgaaf van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar plus eventuele ouderalimentatie.

een maandsalaris x 12 plus 8% vakantiegeld plus eventueel alimentatie.

Op verzoek van de gemeente participeert het kindercentrum dat kinderopvang Voorschoolse educatie verzorgt actief in een werkgroep om evaluatie of bijstelling van het onderwijsachterstandenbeleid mogelijk te maken.

Van kindercentra wordt verwacht dat zij, als zij bij de uitvoering tegen zaken aanlopen die (negatieve) gevolgen hebben voor de uitvoering van het VVE-programma, hiervan ongevraagd melding maken bij de coördinator Onderwijsachterstanden van de gemeente Brummen, zodat tijdig besproken kan worden of eventueel bijstelling van uitvoeringsafspraken nodig is.

VVE-doelgroepkinderen worden warm overgedragen aan de basisscholen. Dat betekent dat de overdracht plaatsvindt via een driegesprek met pedagogische medewerker, leerkracht basisonderwijs en ouders.

Het kindercentrum houdt per kind waarvoor subsidie is aangevraagd een dossier bij. Dit dossier dient ter verantwoording van de subsidie en heeft als doel steekproefsgewijs te kunnen controleren of het door het kindercentrum aangemerkte doelgroepkind ook daadwerkelijk doelgroepkind is. In het dossier zitten minimaal de volgende stukken:

Voor Alle peuters naar de voorschool:

Ondertekend contract voor de betreffende peuteropvang

Kopie van het aanvraagformulier voor de subsidie voor dit kind

Ondertekende verklaring dat ouders niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen

Bewijsstukken waarop de berekening van het gezamenlijk inkomen heeft plaatsgevonden

Door ouders ondertekend overdrachtsformulier naar de basisschool

Voor Voorschoolse Educatie:

Ondertekend contract voor de betreffende peuteropvang

Kopie van het aanvraagformulier voor de subsidie voor dit kind

Het indicatieformulier voor VVE van consultatiebureau Vérian

Indien van toepassing een ondertekende verklaring dat ouders niet voor WKO in aanmerking komen

Indien van toepassing de bewijsstukken waarop de berekening van het gezamenlijk inkomen heeft plaatsgevonden

Door ouders ondertekend overdrachtsformulier naar de basisschool

Het kindercentrum onderhoudt regulier contact met consultatiebureau Vérian en indien nodig ook met het sociale wijkteam Team voor Elkaar.

Artikel 8. Verantwoording en vaststelling

De subsidie wordt vastgesteld voor het jaar waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden.

In afwijking van artikel 13, 14, 15 en 16 van de ASV Brummen worden de aangeleverde kwartaalrapportages samen met alle maandelijks ingediende facturen gezien als verantwoording ten behoeve van subsidievaststelling.

De laatst aangeleverde kwartaalaanvraag voor het subsidietijdvak wordt gezien als aanvraag tot subsidievaststelling.

De subsidie wordt uiterlijk 1 maart na het subsidietijdvak vastgesteld.

Artikel 9. Bevoorschotting en betaling

De verleende subsidie wordt maandelijks als voorschot vertrekt. De hoogte van de bevoorschotting wordt bepaald aan de hand van maandelijks ingediende verzamelfacturen.

De subsidie wordt betaald aan het geregistreerde kindercentrum waarvan de kindplaats waarvoor subsidie wordt aangevraagd deel uitmaakt.

Artikel 10. Intrekking oude subsidieregeling

1. De nadere regels regeling bekostiging Voorschoolse Educatie in de kinderopvang (INT16.0629), de nadere regels overgangsregeling peuterspeelgroepen (INT11.1167) en nadere regels tot wijziging overgangsregeling peuterspeelgroepen (IN17.2949) worden ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2020.

2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling kinderopvang Brummen.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 29 oktober 2019.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Wethouder, J. Pierik