Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen

Geldend van 12-11-2019 t/m heden

Intitulé

Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen

1. Algemeen

Ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in en op openbare gronden ontstaat schade aan straatwerk, overige verhardingen of groenvoorzieningen. Die schade moet worden hersteld en de herstelkosten komen altijd voor rekening van de netbeheerder.

In deze Schaderegeling ingravingen zijn (onder andere) de voorwaarden en tarieven vastgelegd met betrekking tot de wijze van verrekening van de herstelkosten van straatwerk, asfaltherstel, herstel van natuursteenverhardingen, groenvoorzieningen, beheers- en degeneratiekosten.

De begripsbepalingen van het vigerende Handboek kabels en leidingen zijn op deze Schaderegeling ingravingen van toepassing tenzij daarvan nadrukkelijk wordt afgeweken.

De Schaderegeling ingravingen is vastgesteld door burgemeester en wethouders als nadere regel ter uitwerking van de Verordening.

Alle technische en procedurele aspecten die verband houden met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen zijn opgenomen in het vigerende Handboek kabels en leidingen.

2. Toepasselijkheid

Deze regeling is van toepassing op alle werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in of op de openbare grond van de gemeente Heerenveen.

Deze regeling is niet van toepassing op het gemeentelijke kabels en/of leidingen.

Deze regeling is van toepassing op werken en werkzaamheden waarover op het moment van in werking treden geen andere overeenkomsten zijn aangegaan tussen burgemeester en wethouders en belanghebbende(n).

3. Uitgangspunten bij verrekening van herstelkosten

Burgemeester en wethouders bepalen op welke wijze het herstel van de aangerichte schade ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen zal plaatsvinden.

De beheer- en degeneratiekosten van elementenverharding, bermen en gazons worden berekend volgens de vigerende tarieven, zie artikel 1.5.

Indien herstel niet tijdig plaatsvindt, onvoldoende is of uitblijft kunnen burgemeester en wethouders, conform het bepaalde in artikel 5.2.2 vierde lid van het vigerende Handboek kabels en leidingen, het herstel laten verrichten door een door hen geselecteerde aannemer. De daadwerkelijke kosten worden in die gevallen voor 100% aan de netbeheerder doorberekend.

Hieronder is per categorie aangegeven wat de uitzonderingen op het bovenstaande zijn:

 • 1.

  Herstel van elementverhardingen:

  Geen uitzonderingen.

 • 2.

  Herstel van natuursteenverharding of sierbestrating:

  Geen uitzonderingen.

 • 3.

  Herstel van groenvoorzieningen (excl. bermen en gazons):

  Herstel bij kan op 2 wijzen (artikel 9.1, eerste lid van het vigerende Handboek kabels en leidingen) worden uitgevoerd, namelijk:

  na toestemming van burgemeester en wethouders mag de netbeheerder werkzaamheden aan c.q. het herstel van groenvoorzieningen zelf uit laten voeren conform het bepaalde in Hoofdstuk 9 van het vigerende Handboek kabels en leidingen.

 • 4.

  Herstel van gesloten verhardingen:

  Bij werkzaamheden waar ter plaatse asfaltverharding aanwezig is en de netbeheerder toestemming heeft gekregen van burgemeester en wethouders om het asfalt open te breken, dient de netbeheerder ervoor te zorgen dat nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd de sleuf tijdelijk dicht gestraat wordt.

  Het opbreken van het asfalt en dichtstraten van de sleuf dient te gebeuren conform de voorschriften uit artikel 8.3 van het vigerende Handboek kabels en leidingen.

  De asfaltverharding wordt tijdens het periodieke asfalt onderhoudsprogramma in opdracht van burgemeester en wethouders hersteld. In geval van betonverharding wordt dit ook in opdracht van burgemeester en wethouders hersteld. Het tarief voor gesloten verhardingen is bepaald in artikel 1.5, tweede lid van het vigerende Handboek kabels en leidingen.

4. Verhalen van overige schade

Niet alle schades die de gemeente als gevolg van kabel en/of leidingwerkzaamheden lijdt kunnen door de vooraf vastgestelde schadehersteltarieven worden gedekt.

Dit is het geval bij:

 • 1.

  Schade aan groenvoorzieningen (excl. bermen en gazons);

  Met betrekking tot het opnemen van beplanting geldt het bepaalde in artikel 1.3, derde lid van het vigerende Handboek kabels en leidingen.

  Bij schade van betekenis aan bomen, met inbegrip van wortelschade geldt een minimaal schadebedrag van € 250,-- per geval. Als de schade naar verwachting van de afdeling Groenvoorziening van de gemeente boven dit bedrag uitkomt zal de schade achteraf vastgesteld en berekend worden op basis van de Richtlijnen NVTB (Nederlandse vereniging van taxateurs van bomen), rekenmethode NVTB 2005. De aansprakelijkheidsstelling voor de schade vindt plaats conform het civiele aansprakelijkheidsrecht. Het totale schadebedrag bestaat uit de getaxeerde schade inclusief taxatiekosten, beredderingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor verhalen van schade.

 • 2.

  Schade die ontstaat buiten de sleuf

  Als gevolg van werkzaamheden kan er ook schade ontstaan buiten de sleuf (aan materialen, lantaarnpalen, verkeerslichten, geparkeerde auto’s, e.d.). Zover het gemeentelijke eigendommen betreft kunnen burgemeester en wethouders deze schade gaan verhalen conform het civiele aansprakelijkheidsrecht.

 • 3.

  Verborgen gebreken

  Indien na oplevering en goedkeuring van hersteld straatwerk een buitenproportionele oneffenheid, zoals bedoeld in artikel 5.2.2, zesde lid, van het vigerende Handboek kabels en leidingen, wordt geconstateerd door burgemeester en wethouders dan zal de netbeheerder in staat gesteld worden om de verharding te (laten) herstellen. Het is inherent dat alleen die schade in ogenschouw wordt genomen die het gevolg is van de door de netbeheerder uitgevoerde werkzaamheden.

  Indien herstel niet tijdig plaatsvindt, onvoldoende is of uitblijft kunnen burgemeester en wethouders, conform het bepaalde in artikel 5.2.2, vierde lid, van het vigerende Handboek kabels en leidingen het herstel laten verrichten door een door hen geselecteerde aannemer. De marktconforme kosten worden in die gevallen voor 100% aan de netbeheerder doorberekend.

5. Tarieven

 • 1.

  Beheer-, onderhouds- en degeneratiekosten:

  De beheer-, onderhouds- en degeneratiekosten voor elementenverharding, bermen en gazons worden berekend volgens de vigerende VNG richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom en de daarbij behorende Tarieven (her)straatwerkzaamheden kabels- en/of leidingwerken.

  De genoemde tariefregelingen van de VNG kent voor het herstel van elementenverharding 4 varianten, waarbij burgemeester en wethouders de vrijheid hebben om herstel en onderhoud zelf te doen of te laten doen.

  De varianten zijn:

  • -

   A Herstel en onderhoud uitgevoerd door de wegbeheerder;

  • -

   B1 Herstel en onderhoud door netbeheerder;

  • -

   B2 Herstel door netbeheerder en onderhoud door wegbeheerder;

  • -

   C Herstel door wegbeheerder voorafgaand aan algehele herbestrating;

 • Voor variant A geldt dat eerst provisorisch herstel (artikel 8.2, zevende lid van het vigerende Handboek kabels en leidingen) noodzakelijk kan zijn. Provisorisch herstel dient door en op kosten van de netbeheerder uitgevoerd te worden. Na 2 maanden vindt vervolgens definitief herstel plaats door de wegbeheerder.

  Bij variant C wordt herstel uitgevoerd door de wegbeheerder, voorafgaand aan gehele herbestrating. In onderling overleg tussen de gemeente en de netbeheerder kan dit tarief in incidentele gevallen, los van de onderstaande keuzen, toegepast worden als bijvoorbeeld grootschalige saneringen samenvallen met renovatie of reconstructie door de gemeente.

  De gemeente Heerenveen heeft voor reguliere werkzaamheden gekozen voor variant A, provisorisch herstel is hierbij vereist. Voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard of spoedeisende werkzaamheden geldt variant B1.

  De gehanteerde tarieven worden jaarlijks geïndexeerd en vastgesteld door de VNG.

  Eventuele meerkosten bij herstel en onderhoud door de wegbeheerder

  Als de verdichting van ondergrond niet voldoet aan het bepaalde in artikel 8.6, zevende lid, van het vigerende Handboek kabels en leidingen worden de meerkosten voor de gemeente die daar uit voortvloeien doorberekend aan de netbeheerder.

  De meerkosten kunnen bestaan uit:

  • de wachturen voor personeel, machines en overig materieel van de opdrachtnemer van de gemeente;

  • de kosten voor extra verdichting onderzoeken;

  • de kosten voor extra toezicht en administratie;

  • de herstelkosten voor de geëiste verdichting.

 • 2.

  Tarief gesloten verhardingen:

  Het herstel van gesloten verhardingen (waaronder asfalt en beton) valt niet onder de werkingssfeer van lid 1. De reparatieconstructie wordt van geval tot geval op maat bepaald door burgemeester en wethouders.

  Berekening van hersteltarieven van gesloten verharding vindt plaats op basis van voorcalculatie. Uiterlijk 3 maanden na de werkzaamheden worden de kosten bij de netbeheerder in rekening gebracht.

  Uitzondering op het bovenstaande zijn die gevallen wanneer de netbeheerders gesloten verharding gedogen boven hun kabels en/of leidingen, met name fietspaden. Bij reparaties van lekkages en dergelijke zullen dan de definitieve herstelkosten van gesloten verharding en fundering voor rekening van de gemeente zijn.

 • 3.

  Tarief groenvoorzieningen (exclusief bermen en gazons):

  Verrekening is afhankelijk van de in de gemeente geldende variant (zie artikel 1.3 van deel C, derde lid van het vigerende Handboek kabels en leidingen).

  • a.

   de netbeheerder herstelt zelf of laat voor eigen rekening en risico herstellen.

  • b.

   de werkelijke kosten van herstel worden voor 100% bij de netbeheerder in rekening gebracht.

 • Bovenstaande geldt, tenzij burgemeester en wethouders niet hebben voldaan aan het bepaalde in artikel 7.2.1, eerste lid, van het vigerende Handboek kabels en leidingen. In dat geval worden over de verrekening van kosten onderling separate afspraken gemaakt.

6. Onderhoud en garantie

 • 1.

  De onderhoudsperiode is gericht op een zodanig deugdelijk herstel (verdichten en eventueel herstraten) dat gedurende de onderhoudsperiode geen blijvende schades (zoals verzakkingen) ontstaan. Als er schades ontstaan worden die direct door en voor rekening van de netbeheerder hersteld.

 • 2.

  De onderhoudsperiode van 12 maanden geldt voor de variant B1 (zie artikel 1.5, eerste lid) en gaat in vanaf de datum van ondertekening van het proces-verbaal van oplevering (dit gebeurt in het kader van het toezicht na de uitvoering van de werkzaamheden).

  Hierbij geldt:

  • er moet tot onderhoud worden overgegaan wanneer de sleuf zich gaat aftekenen binnen de omliggende bestrating. De netbeheerder moet op aanwijzen van de toezichthouder (afhankelijk van de veiligheid) de gedeeltes van het werk die onderhoud vergen (laten) herstraten.

 • 3.

  Garantie conform de meest recente Standaard RAW-bepalingen geldt bij excessieve verzakking in het straatwerk ten gevolge van de door de netbeheerder uitgevoerde werkzaamheden. Het gaat daarbij over buitenproportionele oneffenheden van meer dan 0,03 m. Gedurende de onderhoudstermijn, maar ook daarbuiten, kunnen burgemeester en wethouders een beroep doen op de garantie conform de RAW garantiebepaling.

 • 4.

  Nadat de (nieuwe) groenvoorzieningen zijn aangebracht geldt voor de grondroerder een garantietermijn van een jaar of een volledig groeiseizoen (week 13 t/m 45) na eerste oplevering.

7. Specificaties en facturering

 • 1.

  In de gemeenten die het registratiesysteem MOOR gebruiken vindt de facturering van degeneratiekosten en herstelkosten plaats via het programma MOOR. De netbeheerder draagt zorg voor het indienen van de gegevens in MOOR.

 • 2.

  In de gemeenten die niet beschikken over een registratiesysteem geldt:

  • De netbeheerder dient tijdens de eerste opname van instemmings- of vergunningplichtige werkzaamheden de straatwerkgegevens aan de toezichthouder te verstrekken ter controle en afrekening.

  • Bij meldingplichtige werkzaamheden dient de netbeheerder straatwerkgegevens binnen 1 week na gereed melding van de werkzaamheden ter controle en afrekening digitaal aan de toezichthouder te verstrekken.

  • Bij het niet, niet volledig of niet tijdig aanleveren van de straatwerkgegevens, zullen burgemeester en wethouders de straatwerkgegevens inschatten en de kosten, inclusief de administratiekosten, bij de netbeheerder in rekening brengen.

  • Netbeheerders dienen voor het genereren van straatwerkbonnen gebruik te maken van het door VNG beschikbaar gestelde rekenprogramma conform de Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom. Het tarievenblad, de straatwerkbon, het rekenprogramma en de geldende straatwerk tarieven zijn te downloaden via: www.vng.nl, zoekterm: Tarieven (her)straatwerk, en vervolgens: Rekenprogramma.

  • Na ontvangst van de straatwerkgegevens versturen burgemeester en wethouders (periodiek) een verzamelfactuur.