Subsidieregeling toerisme- en innovatiefonds 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 14-12-2022

Intitulé

Subsidieregeling toerisme- en innovatiefonds 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

gelet op artikel 2, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Bergen 2016;

overwegende dat de gemeente Bergen:

 • -

  inzet op het hoogwaardig houden en verder ontwikkelen van haar grote verscheidenheid op de terreinen van natuur, cultuur, dorpse authenticiteit en kleinschaligheid, recreatie en toerisme;

 • -

  streeft naar een duurzame ontwikkeling van de lokale economie;

 • -

  inzet op het versterken van de toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid en het versterken van aanbod en activiteiten die bijdragen aan haar identiteit en haar onderscheidend vermogen en wil dit bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

besluit:

vast te stellen de regeling:

Subsidieregeling toerisme- en innovatiefonds 2020

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2. Activiteiten

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid en het versterken van aanbod en activiteiten die bijdragen aan de identiteit en het onderscheidend vermogen van de gemeente Bergen.

 • 2. De activiteiten dienen:

  • a.

   een toeristisch- en/of recreatief karakter te hebben; en

  • b.

   innovatief te zijn, dus onderscheidend ten opzichte van het bestaande aanbod;

  • c.

   een economische en/of toeristische impuls te zijn voor de gemeente Bergen als geheel of een specifieke kern in het bijzonder; en

  • d.

   qua aard, thema, tijdstip, omvang en kwaliteitsniveau te passen binnen de evenementenkalender van de gemeente Bergen; en

  • e.

   de potentie te hebben een rendabele business case te zijn, zodat de activiteit na maximaal drie keer subsidie te hebben gekregen zonder subsidie kan worden gecontinueerd.

 • 3. Voor incidentele innovatieve activiteiten kan het bepaalde in het tweede lid, sub e, van dit artikel buiten beschouwing worden gelaten.

Artikel 3. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking, die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

 • 1. Een subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000 per jaar per activiteit.

 • 2. Indien de activiteit meermaals georganiseerd wordt, wordt in de verwachting dat de activiteit een rendabele business case wordt, maximaal drie keer subsidie verstrekt voor de betreffende activiteit.

  • a.

   In het tweede jaar wordt maximaal 40% van de subsidiabele kosten verstrekt, met een maximum van € 4.000 per jaar per activiteit;

  • b.

   In het derde jaar wordt maximaal 30% van de subsidiabele kosten verstrekt, met een maximum van € 3.000 per jaar per activiteit.

 • 3. Voor zover aan de aanvrager subsidie is toegekend op grond van een andere regeling voor dezelfde activiteit(en) waarvoor subsidie op grond van deze regeling wordt aangevraagd, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het bedrag waarop de aanvrager recht heeft op grond van deze regeling.

Artikel 5. Subsidieplafond wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond is per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) € 50.000.

 • 2. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag in te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Bergen 2016, ingediend uiterlijk dertien weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 7. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Bergen 2016, binnen zes weken nadat een complete aanvraag is ingediend en ontvangen.

Artikel 8. Weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Bergen 2016 kan subsidieverlening worden geweigerd als de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd meermaals is georganiseerd en al drie keer subsidie is verstrekt overeenkomstig artikel 4, tweede lid, van deze regeling.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. De Subsidieregeling toerisme- en innovatiefonds 2017 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling toerisme- en innovatiefonds 2020’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op 29 oktober 2019

gemeentesecretaris,

mr. M.N. Schroor

burgemeester,

drs. H. Hafkamp