Gemeente Heerlen - Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen houdende bepalingen inzake de verdeling van exploitatievergunningen coffeeshops (Beleidsregel verdeling exploitatievergunningen coffeeshop Heerlen 2019)

Geldend van 12-11-2019 t/m 03-06-2020

Intitulé

Gemeente Heerlen - Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen houdende bepalingen inzake de verdeling van exploitatievergunningen coffeeshops (Beleidsregel verdeling exploitatievergunningen coffeeshop Heerlen 2019)

Considerans

de burgemeester van Heerlen,

overwegende dat;

op grond van het Softdrugsbeleid gemeente Heerlen er maximaal drie coffeeshops aanwezig mogen zijn in de gemeente Heerlen;

een coffeeshop dient te beschikken over een horecaexploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heerlen 2012 (hierna: APV) met de aantekening dat het gaat om de exploitatie van een coffeeshop als bedoeld in het Softdrugsbeleid gemeente Heerlen;

vanwege het maximumstelsel de verwachting bestaat dat het aantal potentiële aanvragers, bij het vrijkomen van één of meerdere van deze exploitatievergunningen, groter zal zijn dan het aantal voor verlening beschikbare vergunningen. Daarom geldt dat de horecaexploitatievergunning met de aantekening coffeeshop een zogenoemde schaarse vergunning is;

met deze beleidsregels vastgelegd is op welke wijze deze schaarse vergunningen verdeeld worden. Uitgangspunt hierbij is het transparant verdelen van de vergunningen waarbij iedere potentiële aanvrager een gelijke kans heeft. Eveneens wordt er recht gedaan aan de waarborgen waartoe de vergunningplicht is ingevoerd zijnde de waarborging van de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid;

gelet op het bepaalde in:

artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

artikelen 1:5 t/m 1:8 en artikelen 3:2 t/m 3:20 APV;

Besluit

vast te stellen de volgende beleidsregels:

Artikel 1: Bekendmaking beschikbaar gekomen vergunning

 • 1.

  De burgemeester maakt via het Gemeenteblad van Heerlen bekend dat er een horecaexploitatievergunning met de aantekening coffeeshop is vrijgekomen dan wel vrij gaat komen.

 • 2.

  In de bekendmaking wordt verwezen naar de geldende beleidsregels en wordt nadere informatie verstrekt over de aanvraagprocedure.

Artikel 2: Afwijking reguliere aanvraagprocedure

 • 1.

  De bepaling als bedoeld in artikel 3:8, lid 3 APV is op onderhavige procedure niet van toepassing.

 • 2.

  Van iedere aanvrager wordt één aanvraag geaccepteerd. Een aanvrager die meerdere aanvragen indient wordt uitgesloten van de procedure.

Artikel 3: Indieningstermijn aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag ter verkrijging van voorgenoemde vergunning dient binnen een tijdvak van acht weken na de dag van de bekendmaking, als bedoeld in artikel 1, te zijn ontvangen door de gemeente.

 • 2.

  Een aanvraag die buiten het tijdvak, als bedoeld in lid 1, wordt ontvangen wordt geweigerd.

 • 3.

  Indien er binnen het gestelde aanvraagtijdvak geen aanvraag is ontvangen, wordt op een nader door de burgemeester te bepalen tijdstip een nieuw aanvraagtijdvak bekendgemaakt.

Artikel 4: Indienen aanvraag(formulier) en eisen

 • 1.

  Onder verwijzing naar artikel 3:8, lid 1 APV worden aanvragen uitsluitend in behandeling genomen indien gebruik is gemaakt van het daartoe door de burgemeester aangewezen formulier.

 • 2.

  Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende bescheiden en bewijsstukken overlegd:

 • a.

  als bedoeld in artikel 3:8, lid 2 sub a t/m c APV;

 • b.

  een ondertekende (intentie)huur of koopovereenkomst waaruit blijkt dat aanvrager over de locatie beschikt of kan gaan beschikken;

 • c.

  een ondernemingsplan waarin ten minste beschreven staat de kennis en ervaring van de aanvrager en de leidinggevenden met de coffeeshopbranche, een financieringsparagraaf, bereikbaarheids en parkeeranalyse evenals de te hanteren huisregels;

 • d.

  een preventieplan waarin wordt beschreven op welke wijze en met welke concrete maatregelen aanvrager de risico’s op drugsverslaving van klanten gaat voorkomen en bestrijden;

 • e.

  een plan waarin wordt beschreven op welke wijze en met welke concrete maatregelen aanvrager gaat voorzien in de naleving van de AHOJGIcriteria als bedoeld in de Aanwijzing Opiumwet;

 • f.

  een veiligheidsplan waarin de concrete maatregelen beschreven worden die de aanvrager neemt ter bescherming van de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en het woon en leefklimaat;

 • g.

  een communicatieplan op welke wijze aanvrager in contact treedt en blijft met direct omwonenden en omliggende bedrijven over mogelijke zorgen en klachten over de exploitatie van de coffeeshop.

 • 3.

  Een aanvraag die niet voldoet aan de indieningsvereisten wordt, na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, buiten behandeling gesteld.

 • 4.

  Toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht als bedoeld in lid 3, strekkend tot het bieden van hersteltermijn voor een onvolledige aanvraag, vindt plaats met dien verstande dat de aanvraag uiterlijk op de laatste dag van het einde van het aanvraagtijdvak volledig dient te zijn aangevuld bij de burgemeester.

Artikel 5: Legeskosten

Voor iedere aanvraag die op grond van deze procedure in behandeling wordt genomen is het, op het moment van indienen, legesbedrag verschuldigd krachtens de Legesverordening Heerlen en de daarbij vastgestelde tarieventabel.

Artikel 6: Verdeelmethode beschikbare vergunning

Verdeling van de beschikbare vergunning vindt plaats door middel van loting.

Artikel 7: Deelname loting

 • 1.

  Tot deelname aan de loting worden uitsluitend toegelaten de aanvragen:

 • a.

  die binnen het aanvraagtijdvak als bedoeld in artikel 3 lid 1 zijn ontvangen en;

 • b.

  voldoen aan de indieningsvereisten als bedoeld in artikel 4.

 • 2.

  Deelnemende aanvragers worden schriftelijk in kennis gesteld van de loting en de datum waarop deze wordt uitgevoerd.

Artikel 8: Wijze van loting

 • 1.

  De loting wordt uitgevoerd door een notaris, aan te wijzen door de burgemeester.

 • 2.

  De burgemeester kent aan de aanvragen die deelnemen aan de loting een uniek nummer toe en verstrekt deze unieke nummers aan de notaris.

 • 3.

  Bij de loting is de burgemeester, of ten minste twee door hem daartoe aangewezen ambtenaren, aanwezig.

 • 4.

  De loting is onverminderd lid 3 niet openbaar.

 • 5.

  De notaris maakt een procesverbaal op van de loting en vermeldt de wijze waarop de loting is uitgevoerd, de uitslag van de volgorde van trekking en de datum van de loting en is ondertekend door de notaris.

 • 6.

  Onverwijld na ontvangst van de in het vijfde lid bedoelde procesverbaal worden de aanvragers wiens aanvraag aan de loting heeft deelgenomen door de burgemeester geïnformeerd over de uitkomst van de loting voor hun aanvraag.

Artikel 9: Bepalingen over de gevolgen van de uitkomst van de loting

 • 1.

  De getrokken aanvragen komen in volgorde van trekking in aanmerking voor een inhoudelijke toets, en bij een positieve uitkomst van deze toets voor vergunningverlening.

 • 2.

  Aanvragen die door de aanvrager worden ingetrokken dingen vanaf het moment van ontvangst van de intrekking niet mee voor loting of vergunningverlening en worden bij de vaststelling van de volgorde c.q. de toets voor vergunningverlening binnen deze verdelingsprocedure buiten beschouwing gelaten.

 • 3.

  De aanvragen die resteren, nadat het maximum aantal te verlenen vergunningen is bereikt, worden geweigerd.

Artikel 10: Inhoudelijke toetsing aan de criteria na loting

In volgorde van de trekking worden de aanvragen inhoudelijk getoetst aan:

 • a.

  de vestigingscriteria als bedoeld in het paragraaf 3.5.3.1 onder sub A en B van het Softdrugsbeleid gemeente Heerlen;

 • b.

  de weigeringsgronden als bedoeld in artikelen 1:8 en 3:9 van de APV;

 • c.

  het BIBOBbeleid Heerlen juncto de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Artikel 11: Geldigheidsduur vergunning

 • 1.

  Een horecaexploitatievergunning met de aantekening coffeeshop wordt voor een periode van tien jaren verleend;

 • 2.

  In individuele gevallen kan een kortere geldigheidsduur worden bepaald.

Artikel 12: Overgangsbepaling

De horecaexploitatievergunningen met de aantekening coffeeshop, die op het moment van de inwerkingtreding van onderhavige beleidsregels rechtskracht bezitten, gelden als zijnde dat deze vergunningen verleend zijn met inachtneming van deze regels. De vergunningen worden geacht te zijn verleend voor de duur van tien jaren gerekend vanaf de dag van inwerkingtreding van onderhavige beleidsregels.

Artikel 13: Inwerkingtreding beleidsregels

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 14: Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Beleidsregels verdeling exploitatievergunningen coffeeshop Heerlen 2019’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Heerlen op 05 november 2019,

de wnd. burgemeester,

E.G.M. Roemer

ALGEMENE TOELICHTING

Artikel 1: Bekendmaking beschikbaar gekomen vergunning

De procedure tot het verdelen van een vrijgekomen horecaexploitatievergunning, met de aantekening coffeeshop, vangt aan met het publiceren van een tijdvak waarbinnen gegadigden een aanvraag kunnen indienen.

Bij het vrijkomen van een vergunning kan worden gedacht aan het aflopen van de geldigheidsduur van een verleende vergunning. Voordat de vergunning feitelijk verloopt kan de burgemeester de vergunningsprocedure al opstarten. Hiermee kan worden bewerkstelligd dat de nieuwe vergunning direct kan ingaan op het moment dat de huidige afloopt. Daarmee wordt zoveel als mogelijk voorkomen dat er voor kortere of langere tijd minder dan de maximaal drie toegestane coffeeshops in Heerlen actief zijn. Dit draagt bij aan de doelstellingen van de vergunningplicht zijnde het waarborgen en beschermen van de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en het woon en leefklimaat.

Een vergunning kan ook vrijkomen doordat de burgemeester een vigerende vergunning intrekt. In dat geval kan de burgemeester de vergunningprocedure zes weken na het intrekkingsbesluit opstarten.

De burgemeester heeft een actieve informatieplicht. Jurisprudentie laat zien dat elke potentiële gegadigde moet kunnen meedingen naar een beschikbare schaarse vergunning. Door de bekendmaking worden gegadigden voor de vergunning gewezen op de indieningsvereisten, de procedure en de wijze waarop de vergunning wordt verdeeld. Hiermee geeft de burgemeester een passende mate van openbaarheid inzake de betreffende schaarse vergunning.

Artikel 2: Afwijkende reguliere aanvraagprocedure

Artikel 3:8, lid 3 APV bepaalt dat er slechts één aanvraag per horecainrichting in behandeling genomen mag worden. Dit knelt echter met onderhavige beleidsregels. Door de horecaexploitatievergunning, met de aantekening coffeeshop, van dit verbod uit te zonderen is het mogelijke in de verdelingsprocedure meerdere aanvragen voor dezelfde vrijgekomen vergunning en/of locatie mogelijk te maken.

Met de bepaling in het tweede lid wordt uitgesloten dat een gegadigde door middel van het indienen van meerdere aanvragen diens kansen kwantitatief kan vergroten bij de verdeling door middel van loting.

Artikel 4: Indienen aanvraag (formulier) en eisen

Het eerste lid bevat een basisvereiste dat enkel aanvragen in behandeling worden genomen mits deze met het daarvoor door de burgemeester vastgesteld formulier zijn ingediend.

Het tweede lid geeft een opsomming van alle documenten, plannen en bewijsstukken die verplicht als bijlagen bij het aanvraagformulier moeten worden ingediend. Het betreft informatie en documentatie die noodzakelijk is om te beoordelen of de belangen, die de vergunning dient te beschermen, niet onevenredig en onacceptabel worden benadeeld. Ook wordt de informatie en documentatie opgevraagd om te beoordelen of de exploitant(en) en leidinggevende(n) van goed levensgedrag zijn. Deze stukken zijn vormvrij en geven de aanvrager ruimte om een eigen invulling hieraan te geven.

Het derde en vierde lid geeft aan op welke wijze wordt omgegaan met onvolledige aanvragen. Een aanvraag die de vereiste informatie en/of documentatie, genoemd in het tweede lid, niet bevat is niet volledig. Onder volledig wordt verstaan dat er in de aanvraag bescheiden ontbreken of dat bescheiden niet volledig of niet ondertekend zijn ingediend of anderszins niet voldoen aan de formele indieningsvereisten. Bij constatering daarvan krijgt de aanvrager de gelegenheid zijn aanvraag aan te vullen en volledig te maken. Wordt daar geen of onvoldoende gebruik van gemaakt, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld. De aanvraag wordt dan inhoudelijk niet beoordeeld, waarbij de aanvrager niet langer meedingt naar de vergunning. Onvolledige aanvragen worden een hersteltermijn geboden, welke maximaal duurt tot de sluitingsdatum van de aanvraagtermijn. Gelet op de verplichting tot het bieden van gelijke kansen aan potentiële aanvragers en de systematiek van loten, verdraagt zich niet met het langer bieden van een hersteltermijn.

Artikel 6: Verdeelmethode beschikbare vergunning

Om iedere gegadigde, die tijdig en een volledige aanvraag heeft ingediend, dezelfde kansen te bieden tot verkrijging van de vergunning, is gekozen om de volgorde van behandeling van aanvragen door middel van loting door een notaris te laten plaatsvinden. Dit geeft de hoogst haalbare waarborging voor een zorgvuldige en eerlijke verdeling.

Artikel 11: Geldigheidsduur van de vergunning

Een exploitatievergunning voor een coffeeshop wordt voor een periode van maximaal 10 jaren verleend. Voor deze geldigheidsduur is gekozen omdat een exploitant de kans moet krijgen om diens bedrijf op te bouwen, bekendheid te krijgen bij klanten en een goed contact en een vertrouwensrelatie op te bouwen met eventuele omwonenden en omliggende bedrijven alsmede met politie en gemeente. Bovendien moet een exploitant investeringen doen en verplichtingen (vaak voor langere tijd) aangaan waarvoor een redelijke termijn geboden moet worden om deze terug te verdienen evenals het maken van winst.

In individuele gevallen kan een kortere geldigheidsduur worden bepaald, als daar bijzondere redenen voor zijn. Dit kan onder meer van toepassing zijn als op de door de aanvrager gewenste locatie reeds toekomstplannen zijn tot herinrichting van het gebied op langere termijn.

Artikel 12: Overgangsbepaling

Door het opnemen van een overgangsbepaling worden de, in het verleden voor onbepaalde tijd, bestaande horecaexploitatievergunningen met de aantekening coffeeshop geacht te zijn verleend met inachtneming van onderhavige beleidsregels.

De coffeeshopexploitanten die op het moment van vaststellen van de beleidsregels over een vergunning beschikken ontvangen een ambtshalve gewijzigde vergunning voor bepaalde tijd met een geldigheidsduur van 10 jaren.

Artikel 13: Inwerkingtreding nieuwe regels

Vanaf het moment van inwerkingtreding hebben de beleidsregels rechtskracht en treedt de burgemeester conform deze beleidsregels op.