Verordening Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Hulst 2019

Geldend van 14-11-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Hulst 2019

De raad van de gemeente Hulst;

BESLUIT:

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Hulst 2019

Artikel 1: begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Gemeentewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

 • 2.

  In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • Sociaal Domein: het geheel van regelingen met betrekking tot de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet;

  • het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst;

  • de Adviesraad Sociaal Domein: het orgaan dat het college adviseert met betrekking tot het sociaal domein van de gemeente Hulst;

  • belanghebbenden: de inwoners van de gemeente Hulst, in het bijzonder mensen die om persoonlijke, financiële, sociale en/of maatschappelijke redenen in een kwetsbare positie verkeren;

  • Klankbordgroepen: groepen belangenbehartigers met een bepaalde expertise;

  • Voorzitter van de adviesraad: de voorzitter, persoon die door het college is benoemd;

Artikel 2: Doelstelling

 • 1. Het doel van de Adviesraad Sociaal Domein is het adviseren van de gemeente over alle onderdelen van het sociaal domein.

 • 2. De adviesraad sociaal domein pleegt voor zover relevant overleg met andere bedrijfsorganen en klankbordgroepen met expertise in het sociaal domein.

Artikel 3: Taken

 • 1. De Adviesraad Sociaal Domein heeft de taak het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd te adviseren. De onderwerpen gaan over de vorming, controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein, met name de volgende hoofddomeinen:

  • a.

   Jeugd

  • b.

   Zorg en maatschappelijke ondersteuning

  • c.

   Werk en inkomen

 • 2. De Adviesraad Sociaal Domein is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen de gemeente Hulst en geeft de signalen door aan het college.

 • 3. De Adviesraad Sociaal Domein communiceert met bestaande organen en klankbordgroepen adequaat over de ontwikkeling en praktische uitvoering van beleid en regelingen op het gebied van het sociaal domein.

 • 4. De Adviesraad Sociaal Domein functioneert als onafhankelijk adviesorgaan en brengt zelfstandig advies uit.

 • 5. De Adviesraad Sociaal Domein is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele burgers betrekking hebben.

 • 6. De mogelijkheid bestaat om advies te vragen aan het orgaan “samenwerkende wijk- en dorpsraden”.

 • 7. Voor een bepaalde adviesvraag kan een tijdelijke klankborgroep worden opgesteld.

 • 8. Jaarlijks brengt de Adviesraad Sociaal Domein verslag uit aan het college en de gemeenteraad over de activiteiten en bevindingen van het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financiële paragraaf verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gestelde budget.

Artikel 4: Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit maximaal 11 leden inclusief een voorzitter.

 • 2. Het college van B&W benoemt welke leden plaatsnemen in de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 3. De Adviesraad Sociaal Domein kiest uit haar midden een vicevoorzitter en een secretaris. De taken van de vicevoorzitter en de secretaris worden in het huishoudelijk reglement opgenomen.

 • 4. De leden hebben zitting zonder last of ruggespraak.

 • 5. Medewerkers of bestuursleden die werkzaamheden hebben op beslissingsniveau van professionele organisaties die diensten in het Sociaal Domein binnen de gemeente leveren, kunnen geen lid zijn van de Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 5: Werving en selectie

 • 1. Bij een vacature van de Adviesraad Sociaal Domein wordt in de lokale media een oproep geplaatst.

 • 2. De Adviesraad Sociaal Domein stelt ten behoeve van de werving een competentieprofiel op.

 • 3. Het college stelt een werving- en selectiecommissie in, welke bestaat uit de voorzitter, de ambtelijke secretaris en de portefeuillehouder.

 • 4. De commissie verzorgt de werving en selectie en doet een voordracht aan het College van Burgemeester en Wethouder van de te benoemen leden.

Artikel 6: Aanwijzing en zittingsduur leden

 • 1. Het college benoemt de leden van de Adviesraad Sociaal Domein voor een periode van vier jaar, welke periode maximaal eenmaal verlengd kan worden met een zittingsduur van vier jaar.

 • 2. Een lid van de adviesraad Sociaal Domein kan het lidmaatschap tussentijds beëindigen en stelt de Adviesraad Sociaal Domein hiervan schriftelijk op de hoogte.

 • 3. De Adviesraad Sociaal Domein informeert het college over leden wisselingen.

 • 4. Na de maximale zittingsduur van 8 jaar, mag een aftredend voorzitter of lid zich gedurende vier jaar niet opnieuw kandidaat stellen.

 • 5. De Adviesraad Sociaal Domein stelt een rooster van aftreden op, voor een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing.

Artikel 7: voorzitter

 • 1. Er wordt een voorzitter gezocht en deze wordt vervolgens door het college van Burgemeester en Wethouders benoemd.

 • 2. De voorzitter heeft gevoel voor politieke bestuurlijke verhoudingen, houdt overzicht, is procesgericht en is een bindende factor binnen de adviesraad.

 • 3. De voorzitter wordt benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 4. Herbenoeming kan maximaal voor één periode plaatsvinden.

 • 5. De Adviesraad Sociaal Domein kiest uit hun midden een vicevoorzitter, deze vervangt bij ontstentenis de onafhankelijke voorzitter.

Artikel 8: (ambtelijk) Secretaris

 • 1. De Adviesraad Sociaal Domein wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die geen deel uitmaakt van de adviesraad.

 • 2. De ambtelijk secretaris vormt de link tussen de gemeente en de adviesraad Sociaal Domein, heeft een ondersteunende rol en geen stemrecht.

 • 3. De secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein is belast met de dagelijkse werkzaamheden die uit de taak van de adviesraad voortvloeien. In de uitvoering wordt deze secretaris ondersteund door de ambtelijke secretaris.

 • 4. Ondertekening van de adviezen aan het college geschiedt door de voorzitter en secretaris.

Artikel 9: Overleg

 • 1. De Adviesraad Sociaal Domein komt ten minste vier keer per jaar bijeen en verder zoveel als nodig is.

 • 2. Op verzoek van de Adviesraad Sociaal Domein en na overleg kunnen medewerkers van de gemeente en/of verantwoordelijk wethouder aanwezig zijn.

 • 3. Ten minste één maal per jaar staat het onderwerp ‘werkzaamheden en het functioneren van de adviesraad’ op de agenda.

 • 4. De vergaderingen van de adviesraden zijn niet openbaar.

 • 5. De gemeente Hulst betrekt de Adviesraad Sociaal Domein in een zo vroeg mogelijk stadium bij de totstandkoming van beleid en regelgeving betreffende het sociaal domein.

Artikel 10: Advisering en adviestermijnen

 • 1. Het college legt onderwerpen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, middels een schriftelijke adviesaanvraag voor aan de Adviesraad Sociaal Domein. In de aanvraag wordt expliciet vermeld over welke punten advies gevraagd wordt.

 • 2. De vraag om advies wordt begeleid door de aan het voorgestelde besluit ten grondslag liggende stukken, motivering en andere relevante informatie inclusief de planning van het besluitvormingsproces.

 • 3. De Adviesraad Sociaal Domein brengt het advies uit, uiterlijk zes weken na ontvangst van de vraag om advies.

 • 4. In spoedeisende gevallen kan het college de adviesraad vragen te adviseren waarbij wordt afgeweken van de termijnen, genoemd in lid 3 van dit artikel.

 • 5. Het college geeft binnen maximaal zes weken een reactie op een advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 6. De externe communicatie over de adviezen van de adviesraad berust bij het college.

 • 7. Op verzoek van de adviesraad kan het college aanvullende faciliteiten beschikbaar stellen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de adviesraad.

 • 8. Voor het houden van een vergadering, waarbij adviesaanvragen worden behandeld, is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter of vicevoorzitter, aanwezig is.

Artikel 11: Geheimhouding en privacy

 • 1. Aan de leden van de Adviesraad Sociaal Domein wordt in beginsel geen geheimhouding opgelegd ten aanzien van door de gemeente verstrekte informatie.

 • 2. In overleg tussen het college en de Adviesraad Sociaal Domein kunnen specifieke afspraken worden gemaakt over geheimhouding bij onder embargo verstrekte stukken.

 • 3. De door de gemeente verstrekte informatie wordt door alle betrokkenen integer en conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming omgegaan.

Artikel 12: Vergoedingen en budget

 • 1. Er wordt een jaarlijks budget beschikbaar gesteld voor kosten die verband houden met:

  • a)

   Deskundigheidsbevordering;

  • b)

   Het inwinnen van advies;

  • c)

   Raadpleging van de achterban;

  • d)

   Geven van voorlichting;

  • e)

   Bijwonen studiedagen of symposia;

  • f)

   Het organiseren van groepsbindende activiteiten;

  • g)

   Organisatiekosten.

Artikel 13: Slotbepaling

 • 1. De verordening Wmo-Raad 2009 wordt ingetrokken op 14 november 2019

 • 2. De verordening Adviesraad Sociaal Domein treedt in werking op 14 november 2019

Ondertekening

Dit besluit werd in de raadsvergadering van 7 november 2019 aangenomen.

De gemeenteraad van de gemeente Hulst,

De Griffier

De Raadsvoorzitter